К-ть годин
Скачати 221.13 Kb.
НазваК-ть годин
Дата конвертації28.06.2013
Розмір221.13 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Маркетинг > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ національний ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМені В.Г. КОРОЛЕНКА


КАФЕДРА ПОЛІТЕКОНОМІЇ


ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ


ЕКОНОМІКА”

Полтава – 2012

Теми семінарських занять з курсу “Економіка”

для студентів ІV курсу


№ з/п

Тема

К-ть годин

1.

Поняття та зміст підприємництва

2

2.

Сутність та еволюція менеджменту

2

3.

Функції менеджменту

4

4.

Інформація і комунікації в менеджменті

4

5.

Керівництво та лідерство в організації

4

6.

Управління персоналом у системі сучасного менеджменту

2

7.

Сучасна система маркетингу

2

8.

Маркетингова товарна політика

2

9.

Маркетингова цінова політика

2

10.

Маркетингова політика комунікацій

2

11.

Маркетингова політика розподілу

2
ВСЬОГО

28


Тема 1. Поняття та зміст підприємництва
^ ПЛАН СЕМІНАРУ:


 1. Еволюція поняття "підприємець". Сутність і функції підприємництва.

 2. Умови існування підприємницької діяльності. Характерні риси підприємця.

 3. Основні види підприємницької діяльності: промислове, торгове, фінансове підприємництво, страховий бізнес.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Законодавство України про підприємницьку діяльність.

 2. Консалтинг та його роль у розвитку бізнесу.

 3. Особливості інформації як товару.


^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


  1. Історія виникнення феномену підприємництва.

  2. Нестабільність, невизначеність і ризик у підприємницькій діяльності.

  3. Становлення та розвиток підприємництва в Україні.КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: підприємництво, бізнес, підприємець, суб'єкт підприємництва, фізична особа, юридична особа, підприємство, фірма, свобода підприємництва, обмеження підприємницької діяльності, ліцензія, стимул, мотив, малий бізнес, ризик, інновації, прибуток, виробниче (промислове) підприємництво, торгове підприємництво, фінансове (кредитне) підприємництво, страховий бізнес, консультаційне підприємництво (консалтинг), інформаційний бізнес, фактори виробництва, витрати, прибуток, товар, гроші, відсоток, кредит, страховий випадок, страховий захист, угода, інформація, біржі: товарні, фондові, валютні.
Тема 2. Сутність та еволюція менеджменту
^ ПЛАН СЕМІНАРУ


 1. Сутність понять “управління” та “менеджмент”. Мета, завдання та структура сучасного менеджменту.

 2. Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій.

 3. Історичні етапи розвитку менеджменту:

а) донауковий період;

б) період школи наукового управління;

в) період класичної школи;

г) період школи людських стосунків;

д) сучасний період (біхевіористська школа, кількісна школа, школа соціальних систем, емпірична школа).

4. Методи управління.

^

Питання для самостійної роботи

 1. Етапи розвитку управлінської науки в Україні.

 2. Економічні методи менеджменту.

 3. Організаційно-розпорядчий вплив як метод менеджменту.

 4. Використання соціальних та психологічних методів в управлінні підприємством.

 5. Глобалізація менеджменту.

 6. Гуманізація управління.

 7. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації: їх взаємозв’язок.


^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Вклад українських вчених у розвиток менеджменту.

 2. Проблеми управління в перехідній економіці.

 3. Менеджер і підприємець: спільні і відмінні риси.

 4. Якості, необхідні успішному менеджеру.

 5. Принципи управління Анрі Файоля


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: менеджмент, менеджер, управління, керування, адміністрування, мистецтво управління, організація, економічні ресурси, результативність, ефективність, сфери менеджменту, основні функції менеджменту: планування; організація; мотивація; контроль; класична теорія (підхід) менеджменту: а) школа наукового управління, б) адміністративна школа (класична теорія організації); поведінкова (неокласична) теорія (підхід) менеджменту: а) школа людських відносин, б) школа організаційної поведінки; кількісний підхід (школа науки управління); інтегровані підходи до управління: процесний, системний, ситуаційний.

Тема 3.^ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

 2. Планування як функція менеджменту: сутність і види.

 3. Організаційна функція менеджменту. Поняття і види організаційних структур управління:

а) лінійна;

б) функціональна;

в) лінійно-штабна та лінійно-функціональна;

г) матрична;

е) дивізіональна.

 1. Мотиваційна функція менеджменту. Теорії мотивації.

 2. Контрольна функція менеджменту. Види та етапи контролю.^

Питання для самостійної роботи


 1. Бізнес-план як особлива форма планування.

 2. Стратегічне й оперативне планування.

 3. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури підприємства.

 4. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації.

 5. Делегування повноважень та їх типи.


^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Організація процесу планування: світовий досвід.

 2. Порівняльний аналіз організації управління в американських, західноєвропейських та японських фірмах.

 3. Основні напрями удосконалення процесу мотивації.

 4. Моделі ідеальної бюрократії М. Вебера.

 5. Техніка проведення контролю.


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: планування, стратегічні та оперативні плани, короткотермінові та довгострокові плани, цілі планування, місія і задачі організації, елементи та рівні стратегії, внутрішній аналіз, SWOT-аналіз, тактичні плани, організація, делегування повноважень, організаційна структура, класична (ієрархічна) теорія організації, неокласична (поведінкова) теорія організації, сучасна (ситуаційна) теорія організації, стратегія, організаційне проектування, ротація робіт, координація робіт, вертикальна координація, горизонтальна координація, лінійна організаційна структура, лінійно-штабна організаційна структура, функціональна організаційна структура, лінійно-функціональна організаційна структура, дивізіональна організаційна структура, матрична організаційна структура, мотивація, потреба, теорія ієрархій потреб А. Маслоу, теорія потреб Д. МакКлеланда, теорія мотиваційної гігієни Ф. Герцберга, теорія очікувань В. Врума, теорія справедливості С. Адамса, етапи та види управлінського контролю, селекція працівників, організаційна культура, тренінг.

Тема 4.^ ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ
ПЛАН СЕМІНАРУ


 1. Інформація та її роль у менеджменті. Класифікація інформації

 2. Поняття, елементи та етапи комунікаційного процесу.

 3. Види комунікацій.

 4. Поняття і види комунікаційних мереж.

 5. Управління комунікаційними процесами.

 6. Мова та ділове письмо як складові комунікації.

 7. Документація та діловодство у менеджменті.


^

Питання для самостійної роботи

 1. Комунікаційні потреби та засоби комунікацій.

 2. Підвищення ефективності комунікаційних процесів в організації.

 3. Носії інформації.

 4. Вимоги до інформації.^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Організаційні комунікації та їх удосконалення.

 2. Міжособистісні комунікації на підприємстві.

 3. Поняття та побудова інформаційних систем.

 4. Комунікації та організаційна структура управління підприємством.

 5. Організаційна культура і процес комунікацій.


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: комунікація, процес комунікації, етапи комунікації, канали комунікації, міжособові комунікації, організаційні комунікації, усна комунікація, письмова комунікації та її форми, невербальна комунікація, формальні та неформальні комунікації, фільтрація, вибіркове сприйняття, семантичні бар’єри, інформаційні перевантаження.
Тема 5. ^ КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
ПЛАН СЕМІНАРУ


 1. Влада як елемент впливу. Влада керівника та її форми.

 2. Сутність, основні засади керівництва та лідерства. Теорії лідерства.

 3. Стилі керівництва та типи менеджерів.

 4. Конфлікти як об’єкт керівництва:

а) поняття, причини, функції та види конфліктів;

б) структура та динаміка конфліктів;

в) управління конфліктами, стратегії поведінки особистості в конфлікті.

 1. Стреси як об’єкт керівництва.

 2. Відповідальність та етика у менеджменті^

Питання для самостійної роботи

 1. Метод соціометрії у дослідженнях керівного статусу членів трудового колективу.

 2. Колектив як об’єкт управління. Формування колективу підприємства. Шляхи удосконалення керівництва колективом.

 3. Аналіз конфліктних ситуацій і використання його для управління конфліктами.

 4. Харизматичне лідерство: поняття та особливості.^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Співвідношення керівництва та лідерства.

 2. Типи менеджерів відповідно до керівництва трудовими колективами.

 3. Сучасні підходи до керівництва трудовими колективами.

 4. Конфлікти в менеджменті: їх сутність та природа.

 5. Виховання лідерів у західних компаніях.

 6. Імідж лідера і психологія лідерської поведінки.КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: лідерство, повноваження, вплив, влада; засоби впливу: переконання, залучення до участі; поведінкові теорії лідерства; стиль керування: автократичний, демократичний, ліберальний; ситуаційні теорії лідерства; харизматичне лідерство; конфлікт, типи конфліктів; ініціатори конфліктів; причини конфліктів; функціональні та дисфункціональні наслідки конфліктів; методи і стилі вирішення конфліктів.
Тема 6. Управління персоналом у системі сучасного менеджменту
^ ПЛАН СЕМІНАРУ


 1. Склад і структура персоналу організації

 2. Організація та джерела залучення персоналу. Методи підбору персоналу, їх характеристика.

 3. Поняття, види та етапи адаптації персоналу.

 4. Сутність і цілі професійного розвитку персоналу. Методи і форми професійного навчання.

 5. Управління кар’єрою. Поняття, види, етапи і цілі кар’єри.

 6. Оцінювання результатів діяльності персоналу.

 7. Управління плинністю кадрів в організації.^

Питання для самостійної роботи

 1. Поняття, завдання та етапи атестації персоналу

 2. Управління безпекою персоналу

 3. Управління трудовою дисципліною

 4. Організація і способи звільнення персоналу^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Основні етапи розвитку кадрового менеджменту.

 2. Кадрова політика підприємств.

 3. Поняття умов праці та їх регулюванняКАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: персонал організації, сутність управління персоналом, система управління персоналом, стратегія управління персоналом, структура управління персоналом, планування персоналу, підбір персоналу, оцінювання персоналу, навчання та підвищення кваліфікації, атестація і ротація кадрів, мотивація персоналу, соціальне партнерство, плинність кадрів, трудова дисципліна, умови праці, кар’єра, професійне навчання.


Тема 7.^ СУЧАСНА СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ

ПЛАН СЕМІНАРУ:


 1. Сутність та основні категорії маркетингу. Маркетингова тріада: потреби, цінності та запити (побажання).

 2. Функції, принципи та завдання маркетингу
 3. ^

  Сучасні концепції розвитку маркетингу

 4. Комплекс елементів маркетингу.

 5. Основні види маркетингу.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. ^

  Середовище маркетингу.

 2. Маркетингові дослідження.

 3. Сегментування ринку.


 4. Інструментарій видів маркетингу залежно від попиту.

 5. Стратегічний, тактичний і оперативний маркетинг.ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

  1. ^

   Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності фірми.

  2. Проблема становлення маркетингу в економіці України.

  3. Взаємовідносини між суспільством і маркетингом.

  4. Особливості комерційного й некомерційного маркетингу.

  5. ^

   Особливості маркетингу послуг.КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетинг, потреби, цінності, запити (побажання), попит, товар, послуги, розподіл, ринок, цільовий ринок, побічний ринок, суб’єкти маркетингу продуктовий маркетинг, споживчий маркетинг, змішаний маркетинг, маркетинг споживчих товарів маркетинг ідей суспільного характеру, маркетинг місць, маркетинг організацій, торговий маркетинг, стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, оперативний маркетинг, комерційний маркетинг, інтегрований маркетинг, маркетинг товарів, макромаркетинг, глобальний маркетинг, диференційований маркетинг, прямий маркетинг, телевізійний маркетинг, поштовий маркетинг, маркетинг за каталогами, міжнародний маркетинг, екологічний маркетинг, гуманістичний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, мегамаркетинг, постачальницький маркетинг, маркетинг персоналу, внутрішньоорганізаційний (управлінський) маркетинг, концепція «4Р».
Тема 8. Маркетингова товарна політика

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:


 1. Сутність та структура маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару.

 2. Конкурентоспроможність продукції та методи її визначення.

 3. Сутність поняття «новий товар», способи та рівні його створення.

 4. Концепція життєвого циклу товару. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товарів.

 5. Товарний асортимент та товарна номенклатура, їх диференціація та диверсифікація.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


  1. Критерії та методи елімінування продукції.

  2. Організаційні форми управління продукцією підприємства.


^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Актуальність визначення марки товару в сучасній маркетинговій діяльності.

 2. Методи ринкового випробування нових товарів (на конкретному прикладі).


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: товар; якість продукції (послуг); конкурентоспроможність продукції (послуг); товарний асортимент; товарна номенклатура; новий товар; елімінування; застарілий продукт; життєвий цикл товару; торгова марка; упаковка; позиціювання продукту; стратегія маркетингу; розробка товару (послуги); обслуговування.
Тема 9. Маркетингова цінова політика

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:


 1. Сутність та роль маркетингової цінової політики.

 2. Методи розрахунку цін.

 3. Пряме і непряме ціноутворення.

 4. Управління цінами (цінові політики).


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Цінова еластичність попиту.

 2. Диференціювання цін.

 3. Суб’єктивна оцінка споживачем цінності товару.


^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Тендерне ціноутворення та напрями його використання.

 2. Типи ринку та роль маркетингової цінової політики на них


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: ціна, цінова політика; еластичність попиту; еластичність пропозиції; диференціювання цін, пряме ціноутворення; непряме ціноутворення; еластичні ціни; стабільні ціни; престижем ціни; тендерні ціни; сконто; бонус; кредитна політика фірми; види знижок; витрати підприємства; закони попиту та пропонування; біржове ціноутворення.

Тема 10. Маркетингова політика комунікацій

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:


  1. Сутність та основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.

  2. Реклама та пропаганда: сутність, функції, види.

  3. Стимулювання збуту (сутність, напрями та методи).


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Аналіз ринкової ситуації.

 2. Сутність та процес персонального продажу.


ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Стильові форми рекламного звернення (на конкретних прикладах).

 2. Методи тестування реклами та контроль рекламування.


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетингові комунікації; реклама, її види та носії; пропаганда; стимулювання збуту; персональний продаж; ринкова ситуація; цільова аудиторія; рекламне звернення; маркетингова інформація; комунікативні засоби впливу; тестування реклами; контроль рекламування.
Тема 11. Маркетингова політика розподілу

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:


 1. Сутність, завдання та функції маркетингової політики розподілу.

 2. Сутність, види та характеристики каналів розподілу, їх функції.

 3. Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури каналу розподілу.

 4. Сутність та принципи посередницької діяльності в каналах розподілу; види посередницьких підприємств та організацій.

 5. Основні аспекти управління каналами розподілу.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Маркетингова політика розподілу та логістика.

 2. Оцінка каналів розподілу.


ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації.

 2. Сутність ексклюзивного, селективного та масового розподілу (на конкретних прикладах).


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетингова політика розподілу; канали розподілу; посередницька діяльність; конфлікти у каналах розподілу; логістика; ексклюзивний розподіл; селективний розподіл; масовий розподіл; стандарти обслуговування; суб’єкти каналу розподілу; роздрібна торгівля, оптова торгівля.

література
Основна


 1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 158 с.

 2. Агєєв Є.Я., Чепінога В.І. Маркетинг: від простого до складного (Запитання і відповіді). – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2005. – 352 с.

 3. Академия рынка. Маркетинг / Пер. с фр.— М.: Экономика, 1993.

 4. Амблер Тим. Практический маркетинг. — СПб.: Питер, 1999.

 5. Барроу Колін та ін. Бізнес-план: Практичний посібник / Барроу К., Барроу П., Браун Р. – К.: Знання, 2001. – 286 с.

 6. Бизнес-планирование: Учебник для вузов / Попов В.М. и др. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 670 с.

 7. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. — СПб.: Два Три, 1993.

 8. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник для вузов. – М.: Дело, 2000. – 640 с.

 9. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

 10. Войчак А.В., Онищенко В.Ф. Сущность маркетинга и его современная концепция. — К.: Знание, 1994.

 11. Войчак А.В., Шевчук І.А. Суть маркетингу і його сучасна концепція. — К.: КДЕУ, 1994.

 12. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.

 13. Гупалов В.К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика, 1998. – 240 с.

 14. Дихтль Е., Херштейн Х. Практический маркетинг. — М.: Инфра-М, Высш. шк., 1996.

 15. Економіка: Навч. посібник для 10–11 класів / З.Г. Ватаманюк, С.М. Панчишин, І.М. Грабинський та ін.; За ред. З.Г. Ватаманюка, С.М. Панчишина. – К.: Либідь, 1999. – 384 с.

 16. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. — М.: Междунар. отношения, 1991.

 17. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – Рыбари, 2000. – 479 с.

 18. Зальцман М., Мататиа А., О'Райли Э. Новый мужчина: маркетинг глазами женщин / Пер. с англ. А. Стативки. ‒ М.: ИД «Коммерсант»; СПб.: ИД «Питер», 2007. ‒ 352 с.

 19. Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 20. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Сокр. пер. с нем. / Науч. ред. и авт. предисл. А.Л. Журавлев. – М.: Экономика, 1990. – 335 с.

 21. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 1997.

 22. Кирцнер Израэл М. Конкуренция и предпринимательство / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 239 с.

 23. Коноплицкая В., Филина А. Это – бизнес: Толковый словарь экономических терминов. – К.: Альтерпрес, 1996. – 448 с.

 24. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.

 25. Краско Т.И. психология рекламы / Под ред. Е.В. Ромата. ‒ Харьков: Студцентр, 2002. ‒ 216 с.

 26. Крендел Рак. 1001 способ успешного маркетинга. — М.: Гранд, 1999.

 27. Курс предпринимательства. Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

 28. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л., Воленюк Н.Ю. Економічна психологія: Навчальний посібник. ‒ 3-тє вид-ня, переробл. і доповн. ‒ К.: „Видавничий дім „Професіонал”, 2008. ‒ 464 с.

 29. Маркетинг / Под ред. А.И. Кредисова. — К.: Украина, 1994.

 30. Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 31. Михайлов В.И. Азбука бизнеса / Как начать свой бизнес. – СПб.: Союз, 1998. – 174 с.

 32. Мочерний С.В. та ін. Основи підприємницької діяльності: Посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К.: Вид. центр "Академія", 2001. – 280 с.

 33. Новицкий Н.И. Основы менеджмента: Организация производства на предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

 34. Орлов А.И. Менеджмент: Учебник. ‒ М.: Издательство "Изумруд", 2003 // http://www.aup.ru/books/m151/

 35. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: Центр, 1998. – 432 с.

 36. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 496 с.

 37. Підопригора О.А. та ін. Основи підприємницької діяльності. Навч. посібник для учнів 10-11 кл. сер. шк. / За ред. Д.О. Тхоржевського. – К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1996. – 224 с.

 38. Покропивний С.Ф. та ін. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 39. Предпринимательство: Учебник для вузов / Ред. Горфинкель В.Я. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 476 с.

 40. Примак Т.А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1998. – 59 с.

 41. Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / Ред. Вільямсон Олівер Е.; Пер. з англ. – К.: А.С.К., 2002. – 336 с.

 42. Розенберг Джерри М. Бизнес. Менеджмент: терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 464 с.

 43. Ромат Є. Основи реклами: Навч. пос. ‒ К.: Студцентр, 2006. ‒ 288 с.

 44. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 460 с.

 45. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева, Г. Э. Автухова; Под ред. В. Е. Хруцкого. — М.: Финансы и статистика, 1991.

 46. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. — 928 с.

 47. Стэнворт Джон, Смит Брайан. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ. – М.: “Аудит”: “ЮНИТИ”, 1996. – 200 с.

 48. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перший цивілізацій до становлення індустріального суспільства: навч. посібник для вузів / За ред. Б.Д. Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

 49. Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей / Сост. Щекин Г.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 1998. – 200 с.

 50. Управління підприємницькою діяльністю: Оцінка, організація, прогнозування / Чупіс А.В., та ін. – Суми: Університетська книга, 1999. – 334 с.

 51. Управління якістю продукції: Навч. посібник / За ред. О.Й. Запунного. – К.: ІЗМН, 1998.

 52. Успенский И.В. Интернет-маркетинг / Учебник. ‒ СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003 // http://www.aup.ru/books/m80/

 53. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Филинъ, 1998.

 54. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. / Под ред. Е. И. Пунина и С.Б. Рычкова.— М.: Прогресс, 1992.

 55. Чарльз К. Манц, Карен П. Манц, Роберт Д. Маркс, Кристофер П. Нек. Уроки мудрости Соломона в бизнесе / К. Чарльз Манц (и др.). – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. – 168 с.

 56. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2001. – 704 с.

 57. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие для уч-ся сред. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 504 с.

 58. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование. ‒ М.: „РИП-холдинг”, 2005. ‒ 222 с.

 59. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1990.


Ресурси
http://nauchim.org.ua/uchebnaja-literatura/

http://www.tspu.edu.ua/kurs/301/00.htm

http://www.buklib.net/index.php?option=com_jbook&Itemid=99999999&catid=23

http://www.aup.ru/books/i000.htm

http://www.management.com.ua/

http://www.aup.ru/books/m151/

http://socioline.ru/pages/gerchikova-menedzhment-uchebnik

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/vihan/index.php

http://www.lib.ua-ru.net/content/1130.html

http://books.efaculty.kiev.ua/

http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/ekonomika-skachat-uchebniki-po-ekonomike-knigi-po-ekono.html

http://www.expert.ua

http://finance-library.com.ua/book.php?book=31
Додаткова:


 1. Александров А.В. Социальная ответственность бизнеса в Украине // Социальная экономика. – 2006. – № 3–4. – С. 82–87.

 2. Батура О., Пікуліна Н. Інституціональні умови розвитку венчурного підприємництва в Україні // Економіка України. – 2001. – № 8.

 3. Бурлака В.Г. Экономика высоких технологий // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 95–102.

 4. Варавка В.В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 184–191.

 5. Дергаусов М. Людські ресурси як інструмент реалізації стратегії підприємства // Економіка України. – 2003. – № 6.

 6. Долгополова О.В. Сегментація ринку у процесі виведення нової торгової марки // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С.54–60.

 7. Завадський М., Кокшаров А. Новый корпоративный порядок // Эксперт Украина. – 2009. – №40. – 13 октября // www.expert.ua

 8. Ісакова Н.Б., Красовська О.В., Фрідеріке Вельтер, Девід Смолбоун. Малий бізнес в Україні: ґендерний аналіз // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2.

 9. Ким М.Н. Предпринимательство и его тенденции на современном этапе // Социальная экономика. – 2005. – № 3–4. – С.66–89.

 10. Кирьякова А. Выжать все соки из бренда // Эксперт Украина. – 2006. – № 39. – 9–15 октября. – С. 34–37. // www.expert.ua

 11. Корнєв Ю.Г. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 30–36.

 12. Кузнєцова І.С. Ефективність корпоративних венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. – С. 75–80.

 13. Марченко О.С. Социальная роль экономического консалтинга: содержание, условия реализации // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 1. – Полтава: Скайтек, 2007. – 180 с. (С.79–82).

 14. Мінухін С.В. Моделювання управління бізнес-процесами підприємства: стратегічний аспект // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 156–164.

 15. Наливайко А. Еволюція теорії стратегії підприємства // Економіка України. – 2002. – № 1.

 16. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 92–100.

 17. Плаксина С. Брать лопату и копать // Эксперт Украина. – 2007. – № 33. – 27 августа–2 сентября. – С. 24–29. (франчайзинг) // www.expert.ua

 18. Плаксина С. Посылка от дедушки Отто // Эксперт Украина. – 2007. – № 24. – 18–24 июня. – С. 22–28. (дистанционная торговля) // www.expert.ua

 19. Простаков Г. Страна непуганых акционеров // Эксперт Украина. – 2006. – № 13. – 3–9 апреля. – С. 24–29. (рейдерство) // www.expert.ua

 20. Рядно О., Шерстенников Ю. Моделювання управління фінансами підприємств // Економіка України. – 2007. – № 12. – С.12–16.

 21. Сидоров Я. Франчайзинг – нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3.

 22. Телиженко А.М., Федоренко Н.О., Мирошниченко Ю.А. Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 209–220.

 23. Терехов В.І., Максимчук Л.В., Бадзим О.О. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. – С. 90.

 24. Тіхонов Ю.В. Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові успішного розвитку бізнесу // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 126.

 25. Ходзинский К., Мазурок П. Первоначальное накопление капитала и предпринимательство в Украине // Экономика Украины. – 2003. – № 4.

 26. Хомин О.В. Экономика знаний и интеллектуальное предпринимательство в условиях устойчивого экономического развития // Социальная экономика. – 2005. – № 1–2. – С.95–107.

 27. Шинкаренко И. Мантры и смертные грехи маркетинга // Эксперт Украина. – 2006. – № 23. – 12–18 июня. – С.34–38. (интервью с Ф. Котлером) // www.expert.ua

 28. Шинкаренко И. От алого океана к голубому // Эксперт Украина. – 2006. – № 12. – 27 марта – 2 апреля. – С.22–29. (стратегия создания нового рынка) // www.expert.ua

 29. Шостак Л. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 74–84.
Схожі:

К-ть годин iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...
К-ть годин iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародні відносини”. Викладається на ІІ курсі ІІІ семестру в обсязі 180 годин, з них 34 годин...
К-ть годин iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародне право”. Викладається на ІІ курсі ІІІ семестру в обсязі 180 годин, з них 34 годин...
К-ть годин iconПлани
Семінарським та практичним заняттям загалом відводиться 44 годин, у тому числі: семінарським – 10 годин, практичним – 34 години....
К-ть годин iconКурс I i I семестр V кількість годин, з них: № Всього годин у семестрі 126 Лекції

К-ть годин iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ”
Міжнародна інформація” напряму підготовки − “Міжнародна інформація”. Викладається на ІV курсі 7 семестру в обсязі 72 години, з них...
К-ть годин icon3. Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали
Загальне поняття про психологію виховання. – 2 годин лекцій, 5 годин самостійної роботи
К-ть годин iconКурс III семестр V кількість годин, з них: № Всього годин у семестрі 60 Лекції
Тематичний план дисципліни «Трудове право» для відділення «Правознавства І соціальна робота»
К-ть годин iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІІ...
К-ть годин iconТематичний план № з/п Назва тем Всього годин Всього годин з викладачем
Тема Поняття та загальна характеристика державного будівництва І місцевого самоврядування України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка