Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу
Скачати 38.19 Kb.
НазваМорфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу
Дата конвертації16.07.2013
Розмір38.19 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Литература > Документы
МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР
Тема 1. Слово як об’єкт морфемного і словотвірного аналізу.

Поняття про морфеміку сучасної української літературної мови.

Морфема як значуща частина у структурі слова.

Морф, аломорф, морфема.

Типи морфем. Кореневі і афіксальні морфеми, функціональні відмінності між ними.

Вільні і пов’язані кореневі морфеми.Тема 2. Класифікація морфем.

Класифікація афіксів за місцем розташування в слові.

Класифікація афіксів за функціями.

Класифікація морфем за формою.

Класифікація морфем за походженням.

^ Тема 3. Поділ слова на морфеми.

Морфемний аналіз слова. Його принципи та особливості.

Поняття основи.

Подільність основи.

Унікальні морфемні відрізки.

Історичні зміни в морфемній будові слова.

^ Тема 4. Словотвір як учення про творення слів.

Словотворення і словотворчі засоби.

Поняття твірної основи.

Словотвірний тип, продуктивні і непродуктивні словотвірні типи.

^ Тема 5. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові.

Морфологічні способи словотвору, їх різновиди (афіксальні, основоскладання, абревіація).

Неморфологічні способи словотвору (морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-семантичний).

Рекомендована література


 1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Х.: Вид-во при Харк. ун-ті, 1987. – 137 с.

 2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энцикл., 1966. – 607 с.

 3. Бибик С.П., Єрмоленко С.Я., Пустовіт Л.О. Словник епітетів української мови. – К.: Довіра, 1998. – 431 с.

 4. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 368 с.

 5. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 140-161.

 6. Виноградов В.В. Основные типы лексических значениий слова // Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 162-189.

 7. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб. пособие для вузов / Отв. ред. Г.А. Золотова. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 640 с.

 8. Дудик П.С. Словосполучення в українській літературній мові. – К., 1998. – 132 с.

 9. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні / Ред. кол.: О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1982-2006. – Т. 1.-Т. 5.
 10. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови: гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2002. – 912 с.


 11. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998. – 182 с.

 12. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. – К., 1998. – 434 с.

 13. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: Учебник. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.

 14. Ковалик І.І. Вчення про словотвір – Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1958-1960. – Вип. 1; 1961. – Вип. 2.

 15. Коць Л.М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – 163 с.

 16. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. – 2-е вид., перероб. – К.: Рад. шк., 1985. – 127 с.

 17. Полюга Л.М. Морфемний словник. – К.: Рад. школа, 1983. – 464 с.

 18. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

 19. Словник синонімів української мови: В 2 т. / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Ін-т української мови / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 1999-2000.

 20. Українська мова. Енциклопедія / Ред. кол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Укр. енциклопедія імені М.П. Бажана, 2000. – 752 с.

 21. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні; Інститут української мови. – 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

 22. Частотний словник сучасної української художньої прози: В 2 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні / Ред. кол.: В.С. Перебийніс (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1981. – Т.І. – 864 с.; Т.ІІ. – 856 с.

 23. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: „Академія”, 2004. – 408 с.

 24. Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотвору дієслів у сучасній українській мові. – К., 1959.

 25. Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник. – К.: Вища шк., 1980. – Т. І.; 1981. – Т. ІІ.

Схожі:

Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconПідготуйтеся до відповідей на теоретичні питання
Вакарюк Л. Українська мова. Морфеміка І словотвір / Л. Вакарюк, С. Панцьо. – Тернопіль, лілея, 1999
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconАналіз словотвірного гнізда
Мета: з’ясувати склад І виявити структурно-семантичні зв’язки й відношення між складниками словотвірного гнізда
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconЛекція №2 Тема. Словотвір
Вихованець І. Р., Городенська Н. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. – К.: Рад школа, 1982. – с. 6-32
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconОпорний конспект лекцій змістовий модуль Теоретичні основи фінансового...
Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування...
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу icon1. економічна теорія: предмет І методологія
Економіка, як специфічна сфера людської діяльності І об’єкт наукового аналізу. Предмет економічної теорії
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconТема № Право України наприкінці XIV середина XVII ст
Литовські статути, магістрат, суб’єкт та об’єкт у цивільному та кримінальному праві, суб’єктивна та об’єктивна сторона, необхідна...
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconО. Ф. Лосєв Тема: німецька класична філософія І марксизм
Ключові поняття: суб’єкт І об’єкт, апріорне І апостеріорне знання, теоретичний І практичний розум, категоричний імператив, абсолютна...
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconТема Наука як об’єкт філософського пізнання
Тема 14. Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconПлан семінарських занять тема Соціологія економіки як наука, її об’єкт...
Тема Соціологія економіки як наука, її об’єкт та предмет дослідження (2 год.)
Морфеміка. Словотвір тема Слово як об’єкт морфемного І словотвірного аналізу iconПлан семінарських занять тема Соціологія економіки як наука, її об’єкт...
Тема Соціологія економіки як наука, її об’єкт та предмет дослідження (2 год.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка