Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства»
Скачати 53.12 Kb.
НазваМетодичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства»
Дата конвертації18.01.2014
Розмір53.12 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін
Курс «Вступ до літературознавства» є нормативною дисципліною, запланованою для прочитання на 1-му курсі. Роль дисципліни у підготовці майбутнього вчителя-словесника надзвичайно вагома, адже саме у цьому курсі закладаються основи наукового підходу до аналізу художнього тексту.

Мета курсу: закладання методологічних основ для подальшого вивчення історії окремих національних літератур, розуміння специфіки історико-культурних процесів, уміння орієнтуватися у багатоманітті як минулих, так і сучасних стильових напрямків. У зв’язку з цим у курсі виділяються основні блоки, які допоможуть студентам збагнути теоретичні засади літературознавства як науки і сформувати практичні навички аналізу художніх творів різноманітних родів, жанрів, стилів тощо.

^ Завдання курсу: вироблення наукової позиції літературознавця, осмислення художньої літератури як феномену культури, усвідомлення специфіки мови художньої літератури, формування переконаності в існуванні різноманітних підходів до інтерпретації художнього твору.

Як пропедевтичний курс "Вступ до літературознавства" має на меті коротко ознайо­мити студентів з різноманітними проблемами літера­турознавства як комплексу різних спеціальних і за­гальних дисциплін (зокрема з такими важливими розділами, як біографія письменника, історія текстів твору, літературне джерелознавство, порівняльне літературознав­ство, віршознавство). Курс повинен допомогти першокурсникам опанувати специфіку предмета літературознавчого дослідження, формувати у початківців-дослідників ро­зуміння і потребу аналітичного підходу до художнього тексту, сучасний рівень культури теоретичного мис­лення, переконання щодо різноманітності літерату­рознавчих позицій, професійну основу наступної нав­чально-дослідницької роботи в галузі вивчення літе­ратури.

Враховуючи складність курсу з його значним по­няттєвим апаратом, ще вимагає опрацювання великої кількості довідкової (підручники, словники, енцикло­педії) й наукової літератури різних наукових шкіл, на практичних і семінарських заняттях варто використовувати елементи комунікативної дидактики, за­пропонованої дослідником В.І.Тюпою. Діалогічна ситуація на лекціях, згідно з концепцією автора, створюється шляхом проблемного викладу матеріалу, а також систематичним обміном між аудиторією та лектором питаннями проблемного характеру. Тобто на початку кожної лекції студентам пропонується завдан­ня: у письмовій формі сформулювати питання проб­лемно-евристичного характеру, які стосуватимуться тих проблем, що порушуватимуться на лекції. Така форма спонукає студента до внутрішнього діалогу з викладачем, концентрує увагу на ключових моментах лекції, активізує процес засвоєння. Доречність постав­лених запитань, наукова коректність їх формулювання, глибина проникнення у проблемне поле дисципліни дають змогу аналізувати ступінь засвоєння змісту лекційного курсу, коректувати наступний виклад на­вчального матеріалу, шукати ефективні шляхи викла­дання курсу.

^ Сучасний підхід до викладання дисципліни вимагає не інформативності подачі матеріалу, а проблемно-пошукового підходу, що забезпечить формування у студентів власної літературознавчої концепції.

Програми і навчальні посібники з курсу:

1. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ „Академія”, 1997.

2. Ткаченко А. Мистецтво слова. — К.: Правда Ярославичів, 1998.

3. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н.І. Вернадська. – К., 1995

4. Галич О.А. Історія літературознавства: Посібник для філологічних спеціальностей. – Луганськ: Знання, 2002. – 252с

5. Казаков І.М., Сиротенко В.П. Практичні заняття з теорії літератури: Навч. посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Слов’янськ: “Печатный двор”, 2003. – 248с.

6. Наєнко М.К. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. - К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 320с.

7. Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-е вид., випр. і допов. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448с

^ Курс «Теорія літератури» є базовим у системі філологічної освіти для вивчення студентами, обізнаними з термінологічним і понятійним апаратом завдяки опануванню курсу «Вступ до літературознавства» Курс читається на 5 курсі і передбачає більш глибоке наукове опанування студентами літературознавчих понять, науково-дослідної діяльності в галузі теорії літератури, поглиблене вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій теоретичного літературознавства, готує до написання та захисту наукової роботи. Тому особливого значення набуває зв'язок з іншими філологічними дисциплінами, курсами естетики, філософії, психології.

Програма курсу розробляється відповідно до загального навчально-тематичного плану дисципліни «Теорія літератури». Навички володіння цією дисципліною полягають у підході до художньої літератури як мистецтва слова з притаманними йому феноменальними філологічними особливостями вираження та зображення.

^ Мета викладання курсу – підготовка майбутніх філологів до свідомого сприйняття шедеврів літератури, ознайомити їх з термінологічним апаратом дисципліни та методами аналізу художнього тексту.

^ Завдання курсу:

Ознайомити з основними проблемами теорії літератури;

Формувати уявлення про літературний процес і проблеми типологізації мистецьких феноменів;

Ознайомити з основними критеріями поетики літературного твору як формо змістової єдності;

Подати поняття літературної генеалогії;

Поглибити і закріпити знання про цілісний аналіз тексту множинність його герменевтичних інтерпретацій.

^ Методологічна спрямованість курсу теорії літератури у процесі фахової підготовки вчнтеля-словесника обумовлюється оволодінням категоріальним апаратом дисципліни, умінням у процесі аналізу не руйнувати естетичну привабливість, художню самобутність твору означатиме формування висококваліфікованої культури читання. готовності адекватно до ідейно-естетичних позицій автора сприймати його творіння.

^ Складність викладання даного предмета полягає в тому, що студенту недостатньо оволодіти різноманітними теоретичними положеннями. збагнути їхню взаємодію в конкретному художньому творові як запоруку дійсно митецької вартості написаного. Слід розвинути навички самостійного літературознавчого дослідження, здатності вільно орієнтуватися у тексті будь-якої ідейно-художньої змістовності, зберігаючи при цьому естетичну цілісність твору.

При висвітленні питань, які носять дискусійний характер (сюжет і фабула, образ автора) викладач має подати найбільш обґрунтовані теорії, висловити власну позицію і підштовхнути студентів до вироблення власної точки зору.

^ Програма і навчальні посібники:

Галич О.А., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.

Бандура О.М. Теорія літератури. – К.: Радянська школа, 1969. – 286с.

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Видавництво С.Павличко “Основи”, 2002. – 679с.
Курс "Теорія та історія літературної критики" передбачає усвідомлення специфічної природи літературної критики у процесі історичного розвитку культури, опанування вітчизняних і зарубіжних концепцій літературної критики, оволодіння методологією, методикою, практикою науково-дослідницької діяльності у галузі літературної критики.

При плануванні курсу має простежуватися зв'язок з іншими філологічними дисциплінами, курсами естетики, філософії, психології.

Контрольні питання:

  • . У чому концептуальна різниця у викладанні обох теоретико-літературних дисциплін? Чому одна з них читається на 1-му, а друга – на останньому курсі?

  • Який підхід варто обирати у розв’язанні проблемних питань. Наприклад, сюжет і фабула.

Схожі:

Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconМ етодичні аспекти викладання історико-літературних дисциплін
Дисципліна “Історія української літератури ” є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін....
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconЗміст вступ розділ теоретико-концептуальні та методологічні аспекти...
Розділ теоретико-концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи та політичного режиму Гвінеї
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconЗмістовий модуль 2 Теоретико-методичні засади організації та надання аудиторських послуг
Вступ
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconПитання до іспиту
Назвіть та охарактеризуйте основні принципи засвоєння теоретико-літературних понять
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconПитання до державного екзамену
Формування теоретико-літературних понять в учнів на уроках української літератури
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconПрограма вступних випробувань з зарубіжної літератури для здобуття...
Тестові завдання також зорієнтовані на перевірку знання історико-культурного контексту певних творів, знання І розуміння текстів...
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» icon«методика викладання фахових дисциплін» Вступ
Сьогодні відбувається перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості. Від накопичення знань – до вміння...
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 02030302
Т. П. Матюшкіна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського...
Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін Курс «Вступ до літературознавства» iconДисциплін І кримінального права
Викладач: завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін І кримінального права, доцент, к. Ю. Н. Петров Володимир Васильович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка