Луганська державна академія культури І мистецтв
Скачати 65.75 Kb.
НазваЛуганська державна академія культури І мистецтв
Дата конвертації28.11.2013
Розмір65.75 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

І МИСТЕЦТВ
Красна площа, 7,

м. Луганськ, 91055
Тeл.: (0642) 59-02-62

Тeл./факс: (0642) 52-52-76

E-mail: lugiki@ua.fm
LUHANSK STATE

ACADEMY OF CULTURE AND ARTS
Krasna Ploshcha, 7, Luhansk, Ukraine, 91055
Тel.: (0642) 59-02-62

Тel./fax: (0642) 52-52-76

E-mail: lugiki@ua.fm


 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги! 1. Запрошуємо вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції

«Лінгвістика. Комунікація. Освіта»
27– 28 березня 2014 р.
Організатор конференції:

Луганська державна академія культури і мистецтв
Місце проведення:

Луганська державна академія культури і мистецтв,

Красна площа, 7, м. Луганськ, Україна
Під час конференції передбачається обговорення таких питань:


 • Традиційні й новітні аспекти лінгвістичних досліджень.

 • Мова в контексті міжкультурної комунікації.

 • Проблеми галузевого перекладу.

 • Рецепція й інтерпретація художнього твору.

 • Актуальні питання підготовки перекладачів.

 • Сучасні тенденції розвитку вищої освіти.

 • Інноваційні технології в процесі мовної підготовки студентів.

 • Іншомовна компетенція як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього митця.


Передбачається робота круглих столів.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі та студенти ВНЗ,

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та працівники закладів

культури та мистецтва.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі в роботі конференції
Учасники конференції мають змогу опублікувати тези або статтю.

Видання матеріалів конференції (тез доповідей) планується до початку її роботи. Оргкомітет приймає заявки (бланк заявки додається) і тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок до 1 березня 2014 року.

Також планується видання філологічної збірки «Обрії сучасної лінгвістики», яка проходить процедуру реєстрації як фахове видання ВАК України.

Офіційні запрошення учасникам конференції будуть розіслані до 10 березня 2014 року.
Матеріали конференції (заявка та тези або стаття)

 • подаються в електронній формі (електронною поштою);

 • надсилаються:

  • на електронну адресу: kaf407@mail.ru (з позначкою «Лінгвістика. Комунікація. Освіта»).


Правила оформлення матеріалів тез

 • Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 12; інтервал – 1;

 • абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;

 • НАЗВА по центру, над назвою ліворуч – УДК, праворуч – ініціали, прізвище, під ними – назва міста; після назви – текст. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [3, c. 37 – 38], багатотомні джерела – [5, т. 2, c. 53] (функція «посилання» не використовується!!!). Після тексту: ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом);

 • текст набирається без перенесень; вірші друкуються з абзацним відступом 4 см.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вище правилам оформлення, прийматися до друку не будуть. Автор має отримати підтвердження прийняття матеріалів до друку з боку оргкомітету.
^ Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел:

ЛІТЕРАТУРА

1. Блинова О. И. Язык как средство образного отражения мира / О. И. Блинова // Картина мира: модели, методы, концепты : материалы Всерос. междисциплин. шк. молодых учёных «Картина мира: язык, философия, наука» (1 – 3 нояб. 2001 года, г. Томск) / под общ. ред. проф. З. И. Резановой. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002.  – С. 35 – 39.

^ 2. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора / Н. С. Болотнова // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2004. – Вып. 1 (38). – С. 20 – 25.

3. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

4. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17.

5. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Зірка Віра Василівна. – К., 2005. – 414 с.

^ 6. Новикова Н. А. Концептуальная диада «Жизнь – Смерть» и ее языковое воплощение в русской фразеологии, паремиологии и афористике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н. А. Новикова. – Череповец, 2003. – 17 с.

7. Українсько-німецький тематичний словник / уклад. Н. Яцко та ін. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

8. Шкляр В. Елементал : роман / Василь Шкляр. – Л. : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені (автор несе за це відповідальність) – як орфографічно, так і пунктуаційно. Зазвичай стаття повертається авторові, якщо редакційна колегія виявляє в ній більше 5 помилок.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.
^ Фінансові умови

Участь у конференції та публікація тез: організаційний внесок – 120 грн (включає підготовку та розсилку інформаційних листів, публікацію програми та збірника матеріалів конференції, кава-брейки, культурну програму тощо), сплачується під час реєстрації.

^ Участь у конференції та публікація статті: організаційний внесок – 100 грн (включає підготовку та розсилку інформаційних листів, публікацію програми та збірника матеріалів конференції, кава-брейки, культурну програму тощо), а також 20 грн за кожну сторінку статті сплачується під час реєстрації.
Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), за рахунок учасників.

У разі заочної участі у роботі конференції можливе перерахування коштів на рахунок академії: ^ Луганська державна академія культури і мистецтв, р/p 31254272211551 в ГУ ГКСУ в Луганській області МФО 804013, код 26204964, м. Луганськ (орг. внесок на конференцію). Електронну копію платіжного доручення про перерахування коштів просимо надіслати до 10 березня 2013 р.).

Умови сплати участі у конференції для зарубіжних учасників уточнюються з оргкомітетом конференції.

Тези та статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Луганська державна академія культури і мистецтв,

Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055, Україна.

Тел./факс: (0642) 52-52-76.

www.lgiki.org.ua

Е-mail: kaf407@mail.ru
Контактна особа:

Калініна Катерина Володимирівна – 050-914-68-86.
 1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція«Лінгвістика. Комунікація. Освіта»

27 – 28 березня 2014 р.
^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ


Прізвище, ім’я та по батьковіНауковий ступіньВчене званняМісце роботиПосада

Домашня адреса
Телефон

E-mail

Прізвище, ім’я та по батькові ректора (для відправки на його ім’я офіційного листа-запрошення викладачів)
Тема доповіді

Напрям роботи конференції, у якому бажаєте взяти участь

Форма участі


очна 


заочна 

Необхідні технічні засоби

Необхідність замовлення готелю/ гуртожитку

Так  Ні 


Дата ___________________ Підпис _________________________

Запрошення до участі в конференції на конкретну особу для оформлення відрядження буде розіслано

за 3 тижні до початку роботи конференції другим інформаційним листом

Схожі:

Луганська державна академія культури І мистецтв iconУправлінське документознавство навчальний посібник
Міністерство культури І мистецтв україни державна академія керівних кадрів культури І мистецтв
Луганська державна академія культури І мистецтв iconН аціональний педагогічний університет Імені М. П. Драгоманова Центр...
«Перевтілення» (надалі — Фестиваль): Центр культури та мистецтв нпу імені М. П. Драгоманова (надалі — цкм) та Народний театр «Вавилон»....
Луганська державна академія культури І мистецтв iconКиївський національний університет культури І мистецтв

Луганська державна академія культури І мистецтв iconБуковинська державна фінансова академія
Ящишену Євгенію Віталійовичу про те, що він дійсно навчається в центрі післядипломної та заочної освіти на комерційній основі на...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconБуковинська державна фінансова академія

Луганська державна академія культури І мистецтв iconКиївський національний університет культури І мистецтв кафедра комп’ютерних наук курсова робота

Луганська державна академія культури І мистецтв iconЖитомирський коледж культури та мистецтв ім. І. Огієнка
Акантом називається скульптурне або рельєфне зображення у вигляді стилізованої рослини
Луганська державна академія культури І мистецтв iconЖитомирський коледж культури та мистецтв ім. І. Огієнка
Тотемізм це віра в існування кровного зв‘язку між людиною, тваринами І рослинами?
Луганська державна академія культури І мистецтв iconЖитомирський коледж культури та мистецтв ім. І. Огієнка
Акантом називається скульптурне або рельєфне зображення у вигляді стилізованої рослини
Луганська державна академія культури І мистецтв iconЖитомирський коледж культури та мистецтв ім. І. Огієнка
Осиріс І сет це два брати, що уособлювали продуктивні сили природи та життєвбивчу пустелю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка