Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії
НазваМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії
Сторінка1/9
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Культура > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Дніпропетровський транспортно-економічний коледж

С О Ц І О Л О Г І ЯМетодичні рекомендації , завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами

Розроблено викладачем -методистом

вищої категорії О.Г.Сливою

Розглянуто і затверджено на засіданні

ПК» Історії та суспільних дисциплін»

Протокол № від 2011

Голова ПК Л.М.Воробйова

Дніпропетровськ 2011

З М І С Т

 1. Вступ.

 2. Критерії оцінювання самостійних робіт.

 3. Перелік тем, винесених на самостійне вивчення.

 4. Матеріали та завдання до опрацювання тем.


В С Т У П
В Україні, що обрала шлях демократичних реформ із метою побудови правової соціальної держави, соціологія поступово займає міцні позиції в справі вивчення соціальних відносин. Засвоєння студентами основ соціологічної науки дозволить їм упевнено використовувати в майбутньому не тільки професійні, а й громадянські обов’язки.

Освоєння курсу соціології дозволить також оволодіти фундаментальними основами важливих знань, уміннями та навичками з підготовки й проведення конкретних соціологічних досліджень

Метою викладання дисципліни «Соціологія» є:

 • Формування основ знань про соціальну систему суспільства;

 • Розуміння сутності соціального життя та структури суспільства;

 • З’ясування місця і функцій кожного соціального явища та процесу в межах цілого.

Основні завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Соціологія», полягають в наступному: студенти мають опанувати сутність теорії і методології соціологічної науки, практики організації соціологічних досліджень, набути навичок соціальної діяльності та поведінки, самостійної наукової роботи. Курс має сприяти розвитку соціологічного мислення майбутніх спеціалістів.

Вивчення студентами дисципліни «Соціологія» передбачає такі види начальної роботи:

 1. Лекційний курс.

 2. Самостійна підготовка та участь у семінарських заняттях.

 3. Самостійна робота над окремими темами та питаннями, визначеними викладачем згідно з програмою.

 4. Контрольна робота.

 5. Складання заліку.

Відповідно до останніх рекомендацій МОН України на самостійне вивчення повинно виноситися не більше 50% навчального матеріалу конкретної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Під час самостійної роботи студенту можуть бути запропоновані наступні види завдань з конкретної теми курсу:

 • вивчити матеріали теми;

 • скласти термінологічний словник з конкретної теми;

 • продумати відповіді на проблемні питання ;

 • знайти відповіді на тести для самоконтролю знань;

 • скласти анкету для проведення соціологічного дослідження;

 • виконати індивідуальне творче завдання.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, шляхом виконання студентами рефератів Підсумковий контроль знань здійснюється шляхом виконання комплексної контрольної роботи та заліку.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійне засвоєння навчального матеріалу здійснюється на основі лекційного матеріалу. Бажано, щоб студент при вивченні дисципліни «Соціологія» не обмежувався тільки лекційним матеріалом, а розвивав уміння правильного використання науково-популярної літератури, матеріали ЗМІ.

Планування самостійної роботи задане робочою програмою навчальної дисципліни. Після опрацювання лекційного матеріалу конкретної теми необхідно виконати завдання до неї : скласти термінологічний словник, знайти правильну відповідь на тестові завдання для самоконтролю знань , відповісти на контрольні питання, виконати індивідуальне творче завдання.

Студент самостійно обирає тему реферату із запропонованого переліку. Студент має право в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодивши її з викладачем. При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.

З дисципліни»Соціологія» студент повинен виконати обов’язково один реферат.

Реферат покликаний показати знання студентів основних категорій сучасної соціології, найбільших соціологічних шкіл, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення надається самостійності мислення , новим прикладам, проробленню книг і публікацій , що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на викладі власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Цитування може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам в тексті. За планом йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел.

Обсяг реферату – 10 сторінок.

Правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.
^ Організація самостійної роботи студентів

п/п

Позааудиторна робота

Індивідуальна робота з викладачем

^ Аудиторний контроль викладача

Самоконтроль студентів

1.

Підготовка до семінару

Консультації

Програмований контроль:тести, усне опитування, обговорення

Тестування

2.

Самостійне вивчення окремих тем

Консультації

Експрес- опитування

Тестування

3.

Підготовка реферату

Узгодження плану і списку літератури. Рецензування

Захист (виступ)

Опитування

4.

Робота з літературою за курсом

Співбесіда

Вибірковий

Оформлення тез

5.

Проведення опитування за заданою темою (анкетування, інтерв’ю)

Узгодження програми дослідження. Затвердження анкети.

Обговорення результатів.

Оформлення аналітичного звіту.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ:

ОЦІНКА „5" : робота виконана своєчасно, охайно, з дотриманням усіх норм літературної української мови, чорнилами одного кольору. Виконані всі види завдань, які запропоновані для опрацювання даної теми. Опрацьований теоретичний матеріал, про що свідчить письмовий звіт. У повному обсязі надані відповіді на питання для самоконтролю або написаний реферат, причому, у відповідях відчувається самостійність, послідовність мислення, творчій підхід. У роботі були використані додаткові джерела знань. Опрацьовані тестові завдання. Виконано індивідуальне творче завдання.

ОЦІНКА „4" : робота виконана своєчасно, охайно, з дотриманням усіх норм літературної української мови, чорнилами одного кольору. Виконані всі види завдань, які запропоновані для опрацювання даної теми. Опрацьований теоретичний матеріал, про що свідчить письмовий звіт, до складання якого є незначні зауваження. Самоконтроль зроблено повністю, але є певні зауваження щодо трактовки деяких відповідей, що не є принциповими, а бажаними, незначні помилки в тестах, є зауваження щодо індивідуального творчого завдання.

ОЦІНКА „З" : письмовий звіт (конспект теоретичного матеріалу ) наданий повністю. Творче завдання не виконано, або якщо і представлено, то з суттєвими помилками, відповіді не конкретні, , поверхневі, формально повторюють текст підручника. Самоконтроль не зараховується і тоді, коли у викладача є сумніви , щодо його виконання саме даним студентом, тобто робота списана.

ОЦІНКА"2" : письмовий звіт не надано, реферат не написано, самостійні роботи „не зараховано"

Перелік тем, які винесені на самостійне вивчення з дисципліни «Соціологія»

Спеціальність «ЕП»

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

3.

Гендерна соціологія.

2

4.

Соціологія освіти.

2

5.

Програмування та організація дослідження.

2

6.

Аналіз документів і спостереження в соціології.

2

7.

Прогнозування соціальних явищ та процесів.

2
Всього

14

^ Спеціальність «ОТ», ОД.

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальна взаємодія. Соціальні відносини та соціальний контроль.


2

3.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

4.

Особливості етнічних процесів в Україні.

2

5.

Економічна соціологія.

2

6.

Політична соціологія.

2

7.

Соціологія громадської думки.

2.

8.

Гендерна соціологія.

2

9.

Культура як соціальний феномен.

2

10.

Програмування та організація досліджень.

2

11.

Аналіз документів та спостереження в соціології.

2

12.

Прогнозування соціальних явищ та процесів.

2
Всього

24

»

^ Спеціальність «КД», «ТК» , «БО»

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

3.

Політична соціологія.

2

4.

Гендерна соціологія.

2

5.

Соціологія освіти.

2

6.

Програмування та організація дослідження.

2

7.

Аналіз документів і спостереження в соціології.

2

8.

Обробка та аналіз соціальної інформації.

2

9.

Прогнозування соціальних явищ та процесів. .

2
Всього

18

^ Спеціальність , «ТХ»

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

3.

Політична соціологія.

2

4.

Гендерна соціологія.

2

5.

Соціологія освіти.

2

6.

Програмування та організація дослідження.

2

7.

Аналіз документів і спостереження в соціології.

2

8.

Обробка та аналіз соціальної інформації.

3

9.

Прогнозування соціальних явищ та процесів. .

2
Всього

19


Матеріали і завдання до опрацювання тем

Тема: «Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки».

План

 1. Протосоціологія.

 2. Класична соціологія.

 3. Неокласична соціологія.

 4. Посткласична соціологія.

 5. Постмодерністська соціологія.

 6. Соціологічна думка та соціологія в Україні.

 7. Основні соціологічні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології.

1. Соціологічна думка зародилася значно раніше того періоду, коли О. Конт запровадив до наукового вжитку поняття „соціологія”.

Протосоціологія охоплює проміжок часу від античної доби до початку XIX ст. Ідеї Платона (діалог „Держава”), Аристотеля, Блаженного Августина (теологічний трактат „Про град Божий”), Фоми Аквінського, Томаса Мора („Утопія”), Томаса Гоббса розглядаються як соціологічні теорії, хоча скоріше їх можна назвати соціальними вченнями, поскільки головним в них є відображення ідеального, а не дослідження того, як в дійсності взаємодіють люди, як організоване їх спільне життя. Ці соціальні вчення були адекватною умовам своєї епохи формою пізнання і пояснення соціальних явищ.

Демокріт – найважливішою умовою життя людей вважав поділ праці, результати якого оцінював з погляду інтересів рабовласницького класу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconКонспект тем винесених на самостійне опрацювання студентами тема 1
Процес диференціації наук діалектично пов'язаний з їх інтеграцією. Це сприяло тому, що сформувавшись в самостійну науку, економічний...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconОпорні конспекти тем винесених на самостійне опрацювання
Порівняльна характеристика японської І американської моделей менеджменту Мікро та макросередовище менеджменту
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації та завдання до курсової роботи
України. Курсова робота передбачає набуття студентами теоретичних знань, досвіду І практичних навичок самостійного опрацювання літературних,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять
Методичні рекомендації розроблено згідно освітньо-професійної програми гсво напряму 030402 «Правознавство»
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації та практичні завдання на тему «вивчення життя...
Методичні рекомендації та практичні завдання на тему «Вивчення життя І творчості Т. Г. Шевченка та пошанування його на Придніпров’ї»....
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни Модуль І. Методичні...
Тема Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та в розвинених країнах світу
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconНавчальна програма дисципліни Методичні рекомендації до вивчення...
Вирішенню цієї проблеми сприяє дисципліна «Основи управлінського консультування», яка є однією з провідних та обов’язковою, що вивчається...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма...
Шановні студенти, подані матеріали, необхідні вам для самостійного оволодіння навчальним матеріалом курсу "Історія української культури",...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії iconМетодичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи...
Методичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи з теоретичної механіки (розділ „Статика”) студентами денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка