Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни
Скачати 441.55 Kb.
НазваКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації05.11.2013
Розмір441.55 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
  1   2   3
Міністерство освіти, науки, Молоді і спорту україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з дисципліни

Україна і європейський світ”

для студентів І курсу

Напрям підготовки “Філологія”

6.020303 “Переклад”

Факультет перекладачів

Київ 2011

Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна і європейський світ”
Укладачі – проф. Терещенко Ю.І., доц. Лебедєва І.М., ст. викл. Комова О.С.
Базові навчально-методичні матеріали затверджені на засіданні кафедри історії України і філософії
Протокол № 1 від 29 серпня 2011 р.
Завідувач кафедри: __________ ^ Терещенко Ю.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

перезатвердження робочої навчальної програмиНавчальний рік


2011/2012


2012/2013


2013/2014


2014/2015


2015/2016


Дата засідання кафедри


Номер протоколу


Підпис завідувача кафедри


І. вИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: дисципліна “Україна і європейський світ має за мету як найширшу історичну ретроспективу взаємин України з державами європейського світу з часів Київської Русі по теперішній час.

Завдання дисципліни

Дисципліна має грунтовно ознайомити студентів із основними історичними подіями та фактами, які мали визначальний вплив на політичні, соціальні, економічні та культурні взаємостосунки між Україною країнами Європи. Важливим аспектом курсу є проблема соціокультурної і політичної орієнтації України, яка органічно сприймаючи досягнення західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного історичного розвитку. Значне місце посідатиме порівняльна характеристика відповідних соціальних і політичних структур в країнах європейського світу і в Україні, яка свідчить про спільність багатьох з них. Дисципліна має показати, що український народ витворив власні оригінальні форми соціального існування, які стали надбанням світової історії. Саме під таким кутом зору розглядається українське козацтво, яке увібрало в себе активні творчі сили усього тогочасного українського суспільства, постійно було у вирі воєнного і політичного життя Європи і мало чимало спільних рис з англійськими джентрі.

Дисципліна “Україна і європейський світ” розглядатиме, зокрема, теорію кельтського походження Русі-України, взаємовпливи Русі та держав Європи у ранньофеодальний період історії, періоду Реформації та Хмельниччини, періодів І.Мазепи та Наполеона Бонапарта, часів Французької революції та доби української революції 1917-1920 рр., проблеми української політичної еміграції в Європі, політичні та культурні зв’язки на сучасному етапі; основні етапи, напрями, організаційно-правові засади співпраці України з ЄС.

Особлива увага у дисципліні приділятиметься висвітленню історичних подій в Україні у європейських писемних джерелах, творах Г.Боплана, П.Шевальє, Вольтера, Маріме, та інших визначних мислителів і вчених. Розглядатимуться культурні та наукові контакти українців з представниками інтелектуальної еліти Європи, вивчатиметься їх співпраця з європейськими освітніми, науковими, культурними установами (М.Остроградський, Марко Вовчок, М.Драгоманов, М.Ковалевський, М.Грушевський, І.Борщак та ін.).

Вивчення історії України саме як один з проявів загальноєвропейського розвитку, у її розмаїтих зв’язках із західним світом, сприятиме об’єктивному і органічному сприйняттю історичного минулого українського народу.

Дисципліна допоможе студентам визначити:

 • місце України у загальноєвропейському суспільно-політичному процесі;

 • пріоритет особистості в системі західноєвропейських цінностей і його рецепція в Україні;

 • внесок України в європейську цивілізацію;

 • доцільність подальшої інтеграції України у загальноєвропейську спільноту.


Студенти повинні знати:

 • загальну періодизацію курсу;

 • основні етапи української державності в руслі загальноєвропейського цивілізаційного процесу з ІХ століття по теперішній час;

 • головні напрямки та зміст політичного та соціально-економічного розвитку України та країн Європи;

 • міждержавну політику європейських держав та України;

 • взаємопроникнення та взаємовплив української та європейської культур, спільне та відмінне в їх історичному розвитку.

 • основні напрями співпраці України з ЄС;


Студенти повинні вміти:

 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

 • робити аргументовані висновки;

 • проводити порівняльні аналогії соціально-економічного, політичного, культурного розвитку України та країн європейського світу;

 • визначати історичну конкретність, своєрідність розвитку європейської цивілізації крізь призму вивчення національної історії як невід'ємної складової загальноєвропейського історичного процесу;

 • вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;

 • використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарських і самостійних занять, для написанняДисципліна “Україна і європейський світ” викладається на ІІ курсі Факультету перекладачів та Економіко-правового інституту (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) протягом одного семестру в обсязі 72 навчальних годин. Аудиторна робота: лекції – 24 години. Самостійна робота – 48 годин (включаючи час на екзамен).

Весь навчальний матеріал викладається в одному модулі. У процесі навчання студенти працюють на лекціях і виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, тестування, виконання письмових контрольних робіт, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), рубіжного (написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (залік) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за аудиторну, позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів. Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії “відмінно”, “добре”, “задовільно” (за відповідним рейтингом), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують залік. Решта студентів складають залік.
ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1: Процес державотворення у Західній Європі і становлення Старокиївської держави.

Ключові поняття:

1. Падіння Римської імперії. Велике переселення народів і зародження ранньофеодальних держав в Європі.

2. Розвиток феодальних відносин у “варварських королівствах ” Західної Європи. Франкська імперія.

3. Проблеми слов’янського етногенезу. Початки державотворення у східних слов’ян .

4. Утворення Старокиївської держави. Її місце в європейському світі за часів перших Рюриковичів.

5. Християнство за часів раннього середньовіччя як фактор первинного об’єднання феодальної Європи.
Тема 2: Україна-Русь у європейському соціально-політичному просторі в кінці Х - сер. ХІІ ст.

Ключові поняття:

1.Політичний розвиток Київської держави доби Володимира і Ярос­лава Мудрого; 2.Хрещення України-Руси як фактор "європеїзації" давньоруського суспі­льства; 3.Посилення зв’язків Київської дер­жави з європейським світом.
Тема 3: Утворення національних держав у Західній Європі. Галицько-Волинське кня­зівство у політичному процесі Центральної Європи.

Ключові поняття:

1.Розвинуте феодальне суспільство в Західній Європі; 2.Розпад Ки­ївської держави. Галицько-Волинське князів­ство як фактор формування моноетнічної української державності; 3.Комунальні рево­люції в Західній Європі. Проникнення захід­них впливів у міське життя України; 4.Держава Романовичів у політичному про­цесі Центральної Європи; 5.Українська дер­жавність XIV ст.
Тема 4: Станово-представницькі монархії в Європі. Еволюція українського суспільства у складі Великого князівства Литовського (XV ст.).

Зміст: 1.Спроби це­рковної унії з Ри­мом; 2.Піднесення престижу

великих князів ли­товських в Європі, спроби коронації.

Позиція укра­їнського панства; 3.Боротьба

феодально-аристок­ратичних угруповань у ХV ст. Держава Олельковичів і захі­дний світ.
Тема 5: Початок Нового часу і соці­ально-політичний розвиток України в кінці XV - XVI ст. Реформація і контрреформація, їх відгомін в Україні.

Ключові поняття: 1.Перехід від середньові­чної станової монархії до абсолютизму. Спроби зміцнення великокняжої влади у Ве­ликому князівстві Литовському; 2.Формування буржуазних відносин. Філь­варкова система; 3.Соціальні протести в Єв­ропі і Україні. Виникнення козацтва, його роль в зародженні буржуазних відносин в Україні; 4.Реформація і контрреформація. Їх прояви в Україні; 5.Інтеграція українських земель у польській державі. Загострення на­ціонально-релігійних і соціальних суперечно­стей наприкінці XVI ст.
Тема 6: Західна Європа і Україна у першій половині XVII ст. Вплив захід­ноєвропейських сус­пільно-політичних процесів на Україну у 1-й пол. XVII ст.

Зміст: 1.Вплив ні­дерландської рево­люції на поширення релігійної та націо­нальної свободи;

2.Українські і поль­ські антитри

нітарії у Голландії.

3. Участь українців у Тридцятилітній війні в Європі.
Тема 7: Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. і євро­пейський світ.

Ключові поняття: 1.Соціально-економічні передумови визвольної війни; 2.Визвольні рухи в Європі і український контекст; 3.Реакція в країнах Європи на події в Укра­їні; 4.Нова українська державність і євро­пейський світ; 5.Західноєвропейський век­тор політичної орієнтації Б.Хмельницького
Тема 8: Тенденції суспільно-політичного розвитку в країнах Західної і Центральної Європи і Україна (др. пол. XVII - XVIII ст.).

Ключові поняття: 1.Розвиток європейської політичної системи; 2.Боротьба за збере­ження української державності після смерті Б.Хмельницького; 3.Спільне і відмінне на­слідків буржуазних революцій в Англії і Ні­дерландах та в Україні; 4.Система абсолюти­зму і намагання посилення інституту геть­манства; 5.Перехід до епохи Просвітництва в Європі. Доба гетьмана Мазепи; 6.Боротьба з російським орієнтальним деспотизмом.
Тема 9: Культурний розвиток давньої Русі-України в контексті середньовічної культури.

Зміст: 1.Каролінгський ре­несанс, оттонівське відродження; 2.Зародження місь­кої культури;

3.Культура проторе­несансу, її прояви в Україні.
Тема 10: Розвиток української культури у XV – XVIII ст. Західноєвропейські впливи в духовному житті.

Зміст: 1.Початок і розвиток ренесансу в країнах і Західної

Європи; 2.Утвер­дження гума­ністич­ної культури на

україн­ських землях; 3.Острозька академія .- осередок ренесансної культури в Україні.
Тема 11: Україна і Європейський світ у ХІХ ст..

Ключові поняття:

1. Вплив ідей Великої французької революції на український суспільно-політичний рух.(перша чверть ХІХ ст.) 2.Україна у планах Наполеона. 3. Кримська війна і українська проблема. 4. Загострення російсько-німецьких відносин у 70-80 р.р. і український національний рух (Проблема Королівства Київського за проектом Бісмарка)
Тема 12: Соціально-політичні й економічні процеси в Європі і Україні у XX – на поч. ХХІ ст. Європейська інтеграція та Україна.

Ключові поняття: Соціально-економічна та політична ситуація в Європі на початку ХХ ст. 2. Перша світова війна і Україна. Українсько-Європейські відносини в міжвоєнний період. 4. Друга світова війна в Європі та Україні. 5. Україна за доби Радянського Союзу. 6. Українсько-європейські стосунки доби незалежності України.
ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ,

^ ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Види занять

кількість годин

Всього навчальних

годин

3 них:
Лекції

(год.)

Семінарські, практичні заняття (год.)

Позааудиторна самостійна робота студента (год.)

Номер і назва модуля, тематика занять

Семестр ІV

^ Модуль: Україна в європейському суспільно-політичному , економічному й культурному просторі від раннього середньовіччя до початку XXI ст.

Тема 1. Процес державотворення у Західній Європі і становлення Старокиївської держави.

6

24

Тема 2. Україна-Русь у європейському соціально-політичному просторі в кінці X -сер. XII ст.

8

44

Тема 3. Утворення національних держав у Західній Європі. Галицько-Волинське князівство у політичному процесі Центральної Європи.

6

24

Тема 4. Станово-представницькі монархії в Європі. Еволюція українського суспільства у складі Великого князівства Литовського (XV ст.).

4

-4

Тема 5. Початок Нового часу і соціально-політичний розвиток України у кінці XV-XVI ст. Реформація і Контрреформація, їх відгомін в Україні.

8

44

Тема 6. Західна Європа і Україна у першій пол. XVII ст.

4

_4

Тема 7. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. і європейський світ.

8

44

Тема 8. Тенденції суспільно-політичного розвитку в країнах Західної і Центральної Європи і Україна (др. пол. ХУП-ХУПІ ст.).

8

44

Тема 9. Культурний розвиток давньої Русі-України в контексті середньовічної культури.

4

4

Тема 10. Розвиток української культури у XV-XVIII ст. Західноєвропейські впливи у духовному житті.

4

4

Тема 11. Україна і європейський світ у XIX

ст.

6

24

Тема 12. Соціально-політичні й економічні процеси в Європі і Україні у XX – на поч. ХХІ ст. Європейська інтеграція та Україна.

6

44

Модульний контроль

Кількість балів

1

Написання модульної контрольної роботи за результатами вивчення тем 1-12.

100 «5»

Виконання самостійної роботи, підготовка і складання заліку48

Всього за семестр

72

2448

ВСЬОГО за навчальний рік:

72

2448^ IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається).

Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. З усього обсягу тем, запропонованих для самостійного вивчення, студенти зобов’язані захистити на оцінку лише одну з них.

Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу.
завдання для позааудиторної самостійної роботи складені за двома рівнями складності:

 • репродуктивного рівня складності, що передбачає вміння відтворювати вивчений матеріал ;

 • творчого рівня складності, що передбачає вміння вирішувати типові для дисципліни завдання та застосовувати набуті знання для вирішення творчих завдань.Тема 1. Християнізація Руси-України до Володимирового хрещення і європейський контекст (2 год.)

 1. Східна і західна церква християнського світу.

 2. Початок проникнення християнства на Русь

 3. Християнство у давньоруській державі до 988 р.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.52-79.

Додаткова література:

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.
Запитання для самоконтролю:

 1. Визначте в чому полягала основна відмінність східної та західної гілок християнства.

 2. Поясніть чому правителі Давньої Русі обрали для свого народу орієнтально-візантійську модель розвитку християнської церкви.


Тема 2. Хрещення України-Руси як фактор європеїзації давньоруського суспільства. (2 год.)

 1. Прийняття християнства.

 2. Західна політика князя Володимира.

 3. Спроби подолання деспотизму Константинополя.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.92-111.

Додаткова література:

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.
Запитання для самоконтролю:

 1. Поясніть в чому полягало історичне значення прийняття хрстиянства до правління Володимира Великого.

 2. Розкрийте зміст західної політики князя Володимира.


Тема 3. Держава Романовичів у другій половині ХІІІ - XIV ст. Її участь у політичному процесі Центральної Європи. (2 год.)

 1. Зміцнення Галицько-Волинського князівства.

 2. Боротьба за австрійську спадщину.

 3. Стосунки з Римом.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.130-199.

Додаткова література:

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в західній Європі ХІ- XVIII ст. - К., 1998.
Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте причини зміцнення внутрішнього становища і міжнародних позицій Галицько-Волинського князівства у XIII-XIV ст.
Тема 4. Зростання могутності Великого князівства Литовського (4 год.)

 1. Спроби церковної унії з Римом.

 2. Піднесення престижу великих князів литовських в Європі, спроби коронації. Позиція українського панства.

 3. Боротьба феодально-аристократичних угруповань у XV ст. Держава Олельковичів і західний світ.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.270-341.

Додаткова література:

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. - К., 1987.
Запитання для самоконтролю:

 1. З’ясуйте які фактори свідчать про зростання могутності й міжнародного престижу Великого князівства Литовського наприкінці XIV-XV ст.

 2. Поясніть яке місце належить державі Олельковичів в українській історії.


Тема 5. Реформація і контрреформація. Їх прояви в Україні (2 год.)

 1. Реформаційні течії і рухи в Західній Європі.

 2. Перші кроки Реформації в Польщі і на Україні.

 3. Контрреформація. Наступ католицизму у Східній Європі.

 4. Берестейська унія в контексті "європеїзації" українського суспільства.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.342-469.

Додаткова література:

Нічик В., Литвинова В., Стригій Я. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. - К., 1991.

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. - Львів, 1995.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в західній Європі ХІ- XVIII ст. - К., 1998.
Запитання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст Реформації і Контрреформації в Європі та визвначте їх вплив на Україну.

 2. Визначте значення прийняття Берестейської унії для українського народу.


Тема 6. Вплив західноєвропейських суспільно-політичних процесів на Україну у І половині XVII ст. (4 год.)

 1. Вплив нідерландської революції на поширення релігійної та національної свободи.

 2. Українські та польські антитринітарії у Голландії.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Західна Європа у першій половині XVII ст. Пошуки ліквідації шляхів національного і соціально-економічного поневолення України. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. - Львів, 1995.

Наливайко Д. Козацько-християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських пам’ятках). - К., 1992.
Запитання для самоконтролю:

Який вплив справила Нідерландська революція на поширення релігійної та національної свободи, розвиток революційного процесу в Україні 40-50 рр. XVII ст.
Тема 7. Україна в останні роки гетьманування Б.Хмельницького (2 год.)

 1. Західноєвропейський вектор політичної орієнтації Б.Хмельницького.

 2. Залучення української шляхти до будівництва козацької держави.

 3. Дипломатичні плани Б.Хмельницького.


Основна література:

Терещенко Ю.І. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. Її вплив на загальноєвропейську політичну ситуацію. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Смолій В. Богдан Хмельницький. – К., 1995.
Запитання для самоконтролю:

 1. Охарктеризуйте основні напрямки розвитку Української козацької держави в останні роки гетьманування Б.Хмельницького.

 2. Охарактеризуйте дипломатичні плани Б.Хмельницького.


Тема 8. Доба гетьмана Мазепи у європейському контексті. (2 год.)

 1. Перехід до епохи Просвітництва в Європі.

 2. Українсько-шведський союз.

 3. Західноєвропейські джерела про гетьмана Мазепу і його діяльність.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі і Україні у другій половині XVII-XVIII ст. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в західній Європі ХІ- XVIII ст. - К., 1998.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах. 1687-1709. - Мюнхен, 1988.
Запитання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст політики Просвітництва в Європі та на Україні на поч. XVIII ст.

 2. Поясніть яка оцінка діяльності гетьмана Мазепи висловлювалася у західноєвропейських джерелах.


Тема 9. Основні напрямки розвитку середньовічної культури (4 год.)

 1. Каролінгський ренесанс, оттонівське відродження.

 2. Зародження міської культури.

 3. Культура проторенесансу, її прояви в Україні.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996.

Додаткова література:

Семчишин М. Тисяча років української культури. - Львів, 1995.
Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте основні напрямки розвитку середньовічної культури.
Тема 10. Доба Відродження і український культурний процес (2 год.)

 1. Початок і розвиток ренесансу в країнах західної Європи.

 2. Утвердження гуманістичної культури на українських землях.

 3. Острозька академія - осередок ренесансної культури в Україні.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Українська культура XV-XVIII ст. у європейському контексті. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Європейське відродження та українська література. - К., 1993.

Семчишин М. Тисяча років української культури. - Львів, 1995.
Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте основні здобутки епохи Ренесансу в Європі і на Україні.
Тема 11: Україна і європейський світ у ХІХ ст. (2 год.)

 1. Поширення ідей Великої французької буржуазної революції в Україні. “Українська проблема” в період Наполеонівських війн.

 2. Німецький романтизм і пробудження національної свідомості в українському суспільстві. Королівство Київське за проектом Бісмарка.

 3. Вплив революційних подій 20-40 рр. в Європі на ситуацію в Україні.

 4. Галицькі землі у складі Австро-Угорської імперії. Українці у Віденському парламенті. Культурно-національне відродження на галицьких землях у ХІХ – на початку ХХ ст.

5. Українська еміграція в Європі др. пол. ХІХ століття.
^ Основна література:

Л. А. Коваленко Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVІІІ ст. – К., 1973.

О. О. Кураєв. Українська тема в культурній та художній літературі Франції у другій половині ХІХ ст. //Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - К., 1992.- Вип.. 2.- с. 72-80.

І.О. Овсій. Зовнішня політика України ( від давніх часів до 1944р.).Навчальний посібник-К.,1999.- с.69-106.

Додаткова література:

Ф. Савченко Бальзак на Україні // Україна. - 1924. кн..1-2.-с.134-151

І.Борщак. Вольтер і Україна ( за невиданими документами) // Україна. 1926. Кн. І. С. 40

І. Борщак. Наполеон і Україна. - Львів, 1936

Піскорський В.К. Вибрані твори та епістолярна спадщина. – К., 1997.

Пискорский В. Отчет о заграничной командировке приват-доцента университета св. Владимира В.Пискорского за 1896 и 1897 гг. Вырезка из журнала. - М.: Просвещение. Современная летопись.

C. Томашівський, Бісмарк і Україна // Літопис політики, письменства і мистецтва.-1924.- ч. 5,6,8,12
Завдання для самоконтролю:

 1. Як ідеї масонства, панславізму вплинули на громадсько-політичне життя України?

 2. Як ідеї Великої французької революції змінили громадську свідомість українців?

 3. Як вирішувалось “українська питання” в час наполеонівських війн?

 4. Що собою являв проект Бісмарка Королівства Київського?

 5. Як революційні події в Європі у 20-40-х рр. вплинула на політичну ситуацію на українських землях Російської та Австро-Угорської імперій?^ V. система

модульно-рейтингового контролю

навчальних досягнень студентів ІІ курсу денної форми навчання

факультету перекладачів (напрям підготовки 6.020303 “Філологія” (“переклад”)

та Економіко-правового інституту (напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”)

Київського національного лінгвістичного університету

з дисципліни “Україна і європейський світ”
Дисципліна викладається у ІV семестрі. Загальний обсяг 72 годин” (2 кредити). Аудиторна робота – 24 години: 24 годин – лекції (12 лекцій). Самостійна робота – 48 годин. Наприкінці семестру — залік. Робоча програма складається з 1 навчального модуля.
Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студентів І-У курсів однакова для всіх дисциплін. У структурі кожного модуля з усіх навчальних дисциплін оцінюються такі складники:


Аудиторна робота студента

Самостійна робота студента

Модульна контрольна робота


Вивчення кожної дисципліни за вибором Університету і за вільним вибором студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки завершується написанням студентами модульної контрольної роботи, під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу.

Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі ( ”відмінно” (5), ”добре” (4), ”задовільно” (3), ”незадовільно” (2)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС.

Неявка на МКР – 0 балів
^ VI. ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


КНЛУ
Спеціальність “Переклад” Семестр ІV 

Навчальний предмет Україна і європейський світ
Модульна контрольна робота № 1.


 1. Порівняйте вплив “Салічної Правди” та “Руської Правди” на розвиток законотворчих процесів у феодальній Європі часів середньовіччя. (Рівень В).

 2. Охарактеризуйте європейський вектор політики Б.Хмельницького. (Рівень А)

 3. Поясніть , яким чином відбувалося формування договірно-правових й політичних засад співпраці України з ЄС після проголошення її незалежності. Дайте власну оцінку дієвості угод, укладених нашою державою з ЄС протягом останнього десятиліття та спробуйте пояснити, наскільки запропонований у 2007 р. статус країни-сусіда ЄС відповідає сьогоднішнім інтересам України, її зусиллям на шляху до єдиної Європи. (Рівень С).Затверджено на засіданні кафедри Історії України і філософії протокол № 2 від «6» вересня 2010 р.

Зав. кафедрою Терещенко Ю.І. ________ Екзаменатор _________________^ Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

До кожного варіанта модульної контрольної роботи входить по три питання, що відповідають репродуктивному (рівень А), алгоритмічному (рівень В) й творчому (рівень С) рівням складності.

Відповідь на питання репродуктивного рівня (рівень А) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується у навчальному матеріалі, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення при відтворенні стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня (рівень В) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня (рівень С) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, демонструє власне бачення проблеми й шляхів її розв’язання, розглядає історію України в контексті світової історії. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання, демонструючи творчий підхід до виконання поставленого завдання й вільне володіння навчальною інформацією, вміти робити аналіз нестандартних ситуацій і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі ( ”відмінно” (5), ”добре” (4), ”задовільно” (3), ”незадовільно” (2)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС.

90-100 балів – А

82-89 балів - В

75-81 бал - С

66-74 бали - D

60-65 балів - Е

59 балів і нижче – FX

Неявка на МКР – 0 балів
VIІ. підсумковий контроль
^ Підсумковою формою контролю навчальних досягнень студентів з курсу “Україна і європейський світ” являється залік.

Відмітка про залік у національній шкалі („зараховано”, „не зараховано”) та оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:

90-100 балів – А

82-89 балів - В

75-81 бал - С

66-74 бали - D

60-65 балів - Е

59 балів і нижче – FX

Студенти, мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – Е та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну.
^ Структура заліку.

Змістом заліку як форми підсумкового контролю виступає поняттєве, фактологічне, концептуальне та орієнтовно-уявленнєве знання згідно з темами програми теоретичної підготовки.

^ Зі студентами, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче залік проводиться у формі індивідуальної бесіди з викладачем, яка передбачає змістовні відповіді на поставлені запитання залікового завдання. Базою для системи завдань є коло теоретичних та практичних проблем, що розглядались протягом семестру в процесі вивчення певних тем модуля, а також матеріал, що передбачався програмою самостійної роботи студентів.

^ Залікове завдання складається з трьох питань, які хронологічно охоплюють весь матеріал курсу: одне питання ‑ репродуктивного рівня складності, друге ‑ алгоритмічного й третє питання ‑ творчого рівня складності.

^ В процесі відповіді студент повинен:

 • вичерпно відповісти на питання залікового завдання;

 • продемонструвати вміння аналізувати, зіставляти, пов’язувати історичні події минулого і сучасності;

 • робити аргументовані висновки, давати самостійні оцінки історичним явищам і подіям;

 • логічно і послідовно висловлювати свої думки;

 • показати вміння користуватись історичною термінологією.  1   2   3

Схожі:

Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...

Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни 36 12....
Матеріали інформаційно-методичного забезпечення дисципліни «Муніципальне право України» для студентів напряму підготовки 030402 Право,...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Б. М. Одягайло д е н., професор, (Криворізький економічний інститут двнз «Київський Національний економічний університет імені Вадима...
Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали з дисципліни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка