Яка з означених нижче функцій науки є соціальною?
Скачати 218.75 Kb.
НазваЯка з означених нижче функцій науки є соціальною?
Дата конвертації23.06.2013
Розмір218.75 Kb.
ТипВопрос
mir.zavantag.com > Культура > Вопрос
! 1 Філософсько-методологічні засади природничого знання

№ 1, 0, 1, 1, 1, 30
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною?
+культурно-світоглядна
-метологічна
-пізнавальна
-орієнтувальна

№ 2, 0, 1, 1, 1, 30
Здатність науки бути соціальною силою проявляється у вирішенні нею…
+ глобальних проблем
- проблеми пізнання істини
- проблеми демаркації наукового та ненаукового знання

- проблем національної безпеки

№ 3, 0, 1, 1, 1, 30
Що з зазначеного нижче не є структурним елементом науки як соціального інституту?
-наукові школи
-вчені зі знаннями
-система наукової інформації
+система буденного досвіду

№ 6, 0, 1, 1, 1, 30
Яке визначення науки не пов’язане з визначенням аспектів її буття?
-наука - це пізнавальна діяльність
-наука - соціальний інститут
-наука - це культурний феномен
+наука - це спосіб забезпечити собі засоби для існування

№ 7, 0, 1, 1, 1, 30
Які види наукової раціональності знаєте?
+ постнекласична
-емпірична
-вірогіднісна
-антична

№ 8, 0, 1, 1, 1, 30
Які філософські концепції займалися проблемами наукового знання?
+позитивізм
-філософія життя
-екзистенціалізм
-марксизм

№ 9, 0, 1, 1, 1, 30
Інтерналізм-це…
+визнання внутрішньонаукових чинників єдиною причиною розвитку наукового пізнання
-визнання як внутрішних ,так і соціальних чинників причиною розвитку науки
-визнання соціокультурних чинників основними в розвитку науки

№ 10, 0, 1, 1, 1, 30
Представником екстерналізму є…
+Кун
-Лакатос
-Поляні
-Фойєрабенд

№ 11, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте функцію філософії щодо науки …
-повністю визначає розвиток науки
+філософія виконує методологічну функцію по відношенню до науки
-філософія не пов’язана з наукою
- раніше між філософією та наукою був зв’язок- тепер він не потрібний

№ 12, 0, 1, 1, 1, 30
Окреслить структурний елемент засад наукового знання.
+культурна традиція
-гіпотеза
-факт
-ідея

№ 13, 0, 1, 1, 1, 30
Автором теорії методологічного анархізму є…
+Фойєрабенд
-Кун
-Поппер
-Лакатос

№ 14, 0, 1, 1, 1, 30
Особливостями постнекласичної науки є …
+увага до впливу випадковості, людського чинника на події
-увага до впливу соціальних чинників на розвиток науки
-увага до впливу культурних чинників на розвиток науки
-увага до впливу універсальних світових законів на розвиток подій

№ 15, 0, 1, 1, 1, 30
Автором теорії наукової революції є…
+Кун
-Поппер
-Лакатос
-Фойєрабенд

№ 16, 0, 1, 1, 1, 30
Філософія науки спрямована на…
+узгодження уявлень про реальність в різних науках та формування цілісної картини світу
- дослідження механізму розвитку природознавства
-встановлення універсальних законів отримання нового знання
-підвищення ерудованості науковців

№ 17, 0, 1, 1, 1, 30
Ідея можливості обґрунтування істинного знання емпірично розвивалася…

+позитивізмом
-раціоналізмом
-Кантом
-Марксом

№ 18, 0, 1, 1, 1, 30
Некласична наука спирається на …
+ідеї спрямованого розвитку та теорії ймовірностей
-ідею щодо провідної ролі випадковості
-ідею детермінізму
-ідею фаталізму

№ 19, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте рису спільну для філософії та науки.
+спрямованість на пізнання загального в явищах
-наявність емпіричного обгрунтування
-світоглядна складова
-намагання пізнати певну частину світу

№ 20, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте метод, який належить до загальнонаукових.
-аналітичний
-діалектичний
-феноменологічний
+моделювання

№ 21, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте метод, який належить до філософських
-компаративістський
+діалектичний
-історичний
-системно-структурний

№ 23, 0, 1, 1, 1, 30
До структури наукового пізнання крім теоретичного входить також…
+емпіричне
-чуттєве
-раціональне
-ірраціональне

№ 25, 0, 1, 1, 1, 30
Істини науки мають …
-абсолютний характер
-відносний характер
+абсолютно-відносний характер

№ 26, 0, 1, 1, 1, 30
Історичний характер пізнання був відкритий ….
+Гегелем
-Шелером
-Декартом
-Локом

№ 27, 0, 1, 1, 1, 30
Некласичний етап розвитку науки почався у
+20ст.
-18 ст.
-19 ст.
-21 ст.

№ 29, 0, 1, 1, 1, 30
Критерієм істинності теорії є (виберіть правильну пару)
+практична вигода – прагматизм
-співпадіння образа предмета у відчуттях і в свідомості – Аристотель
-загальнолюдська практика - Г’юм
-критерію істинності не існує - Маркс

№ 30, 0, 1, 1, 1, 30
Основна функція наукової парадигми полягає у тому, щоб …
-формулювати основні закони філософії
-визначати пріоритетні напрямки розвитку науки
-забезпечити фахову підготовку науковців
+формувати фундаментальні настанови та принципи осмислення світу

№ 31, 0, 1, 1, 1, 30
До форм теоретичного пізнання належать…
+гіпотеза
-відчуття
-уявлення
-споглядання

№ 32, 0, 1, 1, 1, 30
До форм емпіричного пізнання належить…
+спостереження
-припущення
-інтуіція
-медитація

№ 34, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте елемент, який не належить до структури наукової картини світу.
+відчуття
-теоретичне ядро
-фундаментальні припущення
-окремі теоретичні моделі

№ 35, 0, 1, 1, 1, 30
Якому типу раціональності відповідає орієнтація на лінійну модель розвитку світу та принцип детермінізму?
+класичній
-некласичній
-постнекласичній

№ 36, 0, 1, 1, 1, 30
Філософські засади науки- це…
+система філософських ідей та принципів, що лежать в основі наукової картини світу, ідеалів та норм пізнання
-філософська теорія, яка є вираженням духу епохи
-філософські ідеї, прихильниками і виразниками яких стають окремі вчені

№ 37, 0, 1, 1, 1, 30
Ідеали наукового пізнання -це…
+регулятивні ідеї та принципи, що відображають уявлення про цінності наукової діяльності та її мету
-абсолютна істина
-образ дослідження ,якого прагнуть досягнути науковці

№ 40, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте, що не є формою ідеалів і норм наукового пізнання.
-пояснення та опису
-доведення та обгрунтування
-побудови та організації знань
+розуміння

№ 44, 0, 1, 1, 1, 30
Визначте структурний елемент наукової теорії.
+ідеали та норми наукового пізнання
-відчуття
-спостереження
-факт

№ 46, 0, 1, 1, 1, 30
Автором дедуктивної моделі побудови наукової теорії є…

+Декарт
-Паскаль
-Лок
-Поппер

№ 48, 0, 1, 1, 1, 30
Екзистенційний поворот у науці означає…
+включення у процес пізнання ціннісно-цільових структур людської діяльності
-включення науки у контекст культури
-розгляд неповторності людського буття як наукової проблеми

№ 52, 0, 1, 1, 1, 30
Наукова картина світу – це…
+ конкретно-історичне уявлення про світ. що обумовлює стиль та спосіб наукового мислення
-уявлення про світ кожного окремого науковця
-уявлення про про світ, які представлені в наукових школах
-уявлення про світ усіх людей в певний історичний період

№ 53, 0, 1, 2, 1, 60
Вислів: “ чини так, щоб наслідки твоїх дій були у згоді з неперервністю праведного життя на Землі, приймай відповідальність за все, що стається перед майбутніми поколіннями” є вираженням…
-категоричного імперативу Канта
+етики відповідальності Йонаса
-етики благоговіння перед життям Швайцера
-марксизму

№ 55, 0, 1, 1, 1, 30
Гіпотеко-дедуктивна теорія – це…
-аксіоматична теорія
+поєднання гіпотетичних теоретичних тверджень та їх емпіричної перевірки
-сукупність емпіричних фактів
-теорія, що пройшла верифікацію

№ 65, 0, 1, 1, 1, 30
Яке із зазначених тверджень свідчить про світоглядну спрямованість біології?
+життя – це частина еволюції Всесвіту
-в основі еволюції лежить природний добір
-клітина є складним системним утворенням
-до складу гену входить ДНК

№ 72, 0, 1, 1, 1, 30
Фізичний та біологічний час…
- співпадають
+ не співпадають
-різняться на годину
-різняться на дві години

№ 73, 0, 1, 1, 1, 30
Виберіть правильне визначення. Віртуальна реальність – це…
-уявна реальність, не пов’язана з дійсністю
-досконала модель реальніх об’єктів
-ігровий інтерактивний комп’ютерний простір
+штучно створена комп’ютерна модель реальності, якій не відповідають реальні об’єкти

№ 74, 0, 1, 2, 1, 30
Віртуалізація науки
+маніпуляція виключно з моделями при дослідженні реальних об’єктів та процесів
-використання комп’ютерів у наукових дослідженнях
-дослідження науковцями проблем, що не мають зв’язку з реальністю
-формалізація наукового пошуку

№ 75, 0, 1, 2, 1, 30
Чи поняття наукової спільноти та наукової організації співпадають
+ не співпадають
-співпадають
-співпадають частково

№ 76, 0, 1, 1, 1, 30
Наукова спільнота – це…
+група дослідників, що працюють у одній сфері чи над однією проблемою та об’єднанні однією науковою парадигмою
-група вчених, що працюють в одній науковій установі
-група дослідників, що живуть в одному будинку
-усі, вчені, що живуть у певній країні

№ 77, 0, 1, 1, 1, 30
Представниками трансформізму були…
+Бюфон
-Ламарк
-Лінней
-Дарвін

№ 78, 0, 1, 2, 1, 30
Трансформізм ґрунтувався на ідеї…
+ перетворення одних органічних форм в інші під впливом середовища
-незмінності видів
-перехід одних органічних форм в інші внаслідок пристосування до середовища
-перехід одних органічних форм в інші у результаті боротьби за існування

№ 83, 0, 1, 1, 1, 30
Виберіть назву одного з етапів розвитку наукового пізнання.
+постнекласичний
-постмодерний
-постінформаційний
-постіндустрійний

№ 84, 0, 1, 2, 1, 60
Наукова раціональність полягає у ..
+здатності мислення працювати з ідеальними об’єктами та відображенні їх у понятійно-концептуальній формі
-здатності людини обмірковувати свої рішення
-здатності людини прораховувати наслідки своїх вчинків
-у здатності мислити логічно

№ 89, 0, 1, 2, 1, 60
Яка з зазначених функцій не пов’язана з функціонуванням науки?
-освітня
-технологічна
-експертна
+естетична

№ 91, 0, 1, 2, 1, 60
Виберіть поняття, яке є центральним для методології Куна.
+парадигма
-дослідницька програма
-верифікація
-фальсифікація

№ 94, 0, 1, 2, 1, 60
Яка з зазначених характеристик є основною для індустрійних цивілізацій?
-прискорення перебігу соціальних подій
-високий рівень життя
+формування нової системи цінностей, в якій пріоритетними є інновації
-просторова визначеність життя замінюється часовою

№ 95, 0, 1, 2, 1, 60
Яка з зазначених характеристик є основною для традиційних цивілізацій?
-низький рівень життя
+інноваційна діяльність не заохочується
-повільний темп суспільного прогресу

№ 96, 0, 1, 2, 1, 60
Суть наукової революції за Куном полягає у …
-у зміні світогляду
-у зміні влади
+у зміні парадигми
-у зміні наукового напрямку

№ 100, 0, 1, 2, 1, 60
Центральним принципом класичної науки вважається….
+усунення суб’єкта пізнання з пізнавального процесу для досягнення об’єктивної істини
-математизація знань
-введення експерименту
-оперття на формально-логічні закони

№ 101, 0, 1, 2, 1, 60
Центральним принципом постнекласичної науки вважається …
+антропний принцип
-детермінізму
-індетермінізму
-верифікації

№ 102, 0, 1, 2, 1, 60
Визначте один з основних принципів некласичної науки…
-формально-логічний характер методологічного обґрунтування знань
-антропний принцип
+залежність картини світу від цілеспрямованої діяльності суб’єкту
-детермінізму

! 2 Філософські проблеми природознавства ХХ-ХХІ ст.

№ 4, 0, 2, 1, 1, 30
Наукова школа – це…
+угрупування, об’єднане дослідницькою програмою стилем мислення, очолене видатним ученим
-угрупування вчених, що працюють над однією проблемою
- угрупування вчених, що працюють в одній країні
-угрупування вчених, що працюють в одній установі

№ 5, 0, 2, 1, 1, 30
До інстуціональних форм науки належить…
+наукова школа
-окремий вчений
-науковий заклад
-науковий журнал
.

№ 22, 0, 2, 1, 1, 30
Різниця між розумом та розсудком полягає у тому, що…
+розум –продуктивна частина мислення, а розсудок-репродуктивна
-розсудок продуктивна частина мислення, а розум – репродуктивна
-розум може пізнавати лише явища, а розсудок сутність

№ 28, 0, 2, 1, 1, 30
Філософія біології вивчає…
+специфіку та структуру наукового знання про живі об’єкти
-живі об’єкти
-методологію вивчення живих об’єктов
-філософські концепції, що розглядають проблему життя

№ 33, 0, 2, 1, 1, 30
Синергетика – це…
+методологія , що розглядає об’єкти як відкриті нелінійні системи
-методологія що розглядає світ як незмінний
-методологія що розглядає світ як систему що розвивається
-методологія, згідноякох все в світі знаходиться у всезагальному зв’язку

№ 38, 0, 2, 1, 1, 30
Визначте вид наукової революції.
+глобальна
-локальна
-інтегральна
-міжнародна

№ 39, 0, 2, 1, 1, 30
Фальсифікація –це…
+методологічний принцип визначення істинності тверджень за Поппером
-визнання неправдивості тверджень
-визначення неправдивості окремих аспектів теорії з метою обґрунтувати її істинність у цілому

№ 41, 0, 2, 1, 1, 30
Які з проблем можна розглядати як біотичні?
+евтаназії
-фізичне виховання дітей
-догляд за старими людьми
-одруження

№ 42, 0, 2, 1, 1, 30
Етика науки – це…
-те саме , що і наукова етика
+наука про моральні основи наукової діяльності
-принципи поведінки вченого в дослідницькій діяльності
-принципи поведінки вченого на вулиці

№ 43, 0, 2, 1, 1, 30
Соціальна відповідальність вченого полягає у тому
+як будуть використані результати його наукових досліджень
- як вчений себе поводить у громадських місцях
-як він використовує фонди, що йому надали для дослідження

№ 45, 0, 2, 1, 1, 30
Яка з зазначених функцій не є функцією наукової теорії?
+орієнтувальна
-світоглядна
-методологічна
-пізнавальна

№ 47, 0, 2, 1, 1, 30
Предметом біоетики є…
+моральні принципи поведінки людини у медичній та біологічній сфері
- поведінка живих істот
-наявність моральних принципів у поведінці тварин
-не відрізняється за предметом від етики

№ 49, 0, 2, 1, 1, 30
Основною проблемою праці «Третя хвиля» є…
+особливості науки в інформаційному суспільстві
- ненаукові форми пізнання
-пошук закономірностей розвитку пізнання
-дослідження філософії Поппера

№ 50, 0, 2, 1, 1, 30
Глобальний еволюціонізм – це…
+теорія що намагається пояснити цілісний розвиток Всесвіту від елементів до людини
-теорія Дарвіна
-те саме, що і діалектика Гегеля
-християнський еволюціонізм

№ 51, 0, 2, 1, 1, 30
Веріфікація – це…
+перевірка теоретичних положень завдяки їх співставленню з емпіричними фактами
-перевірка істинності тверджень завдяки їх співставленню з практикою
-перевірка тверджень на істинність через співставлення їх з результатами діяльності
-відмова від перевірки істинності тверджень

№ 54, 0, 2, 1, 1, 30
Коеволюція – це …
- біологічна еволюція
+взаємопов’язана еволюція біосфери та суспільста
-суспільний прогрес
-духовний розвиток особи

№ 56, 0, 2, 1, 1, 30
Соціальна екологія – це …
+міждисциплінарна наука
-монодисципліна
-поєднання біології та фізики
-поєднная біології та філософії

№ 57, 0, 2, 2, 1, 60
Генетичний апгрейд – це…
+позбавлення людства від біологічної (генетичної) обмеженості завдяки біологічному конструюванню людини
-клонування людини
-наявність генетичних аномалій
-прийом ліків для покращення адаптації до середовища

№ 58, 0, 2, 1, 1, 30
Предметом еволюційної генетики є …
+генетичні аспекти видоутворення
-генні мутації
-генетичні трансформації у процесі еволюції

№ 59, 0, 2, 1, 1, 30
Предметом соціальної екології є
+дослідження принципів організації людською діяльності з урахуванням екологічних законів
-дослідження процесу еволюції форм живої матерії
-відстеження впливу кліматичних, сейсмологічних чинників на форми живого
-дослідження правильної організації соціального оточення людини

№ 60, 0, 2, 1, 1, 30
Евгеніка-це…
+наука про соціальне управління еволюцією людини
-покращення генофонду певних видів тварин
-селекція рослин
-методика знищення недієздатних людей

№ 61, 0, 2, 2, 1, 60
Трансгуманізм – це…
+керована трансформація біосоціальних якостей людини
-звернення до духовного світу людини
-фізичне вдосконалення людини
-стихійні зміни біологічних якостей людини

№ 62, 0, 2, 1, 1, 30
Визначте вид часу який не належить до біологічного.
-час особи
-час виду (поколінь)
-час зміни форм життя
+фізичний час

№ 63, 0, 2, 1, 1, 30
Призначення біологічного годинника полягає у тому, щоб…
+вимірювати часові зміни біологічних процесів у живих істот
-дозволяти особі вчасно прокинутися
-забезпечувати пристосування до середовища
-забезпечувати еволюційні зміни в популяціях

№ 64, 0, 2, 1, 1, 30
Визначте, що з нижче зазначеного не є рівнем організації живої матерії.
-молекулярно-генетичний рівень
-онтогенетичний рівень
-популяційно-видовий рівень
+квантовий рівень

№ 66, 0, 2, 1, 1, 30
Яка з наведених теорій належить до некласичної біології?
+синтетична теорія еволюції
-трансформізм
-креаціонізм

№ 67, 0, 2, 1, 1, 30
Що лежить в основі синтетичної теорії еволюції?
+перехід від організмоцентризму до популяційного стилю мислення
-ідея креаціонізму
-ідея боротьби за існування

№ 68, 0, 2, 1, 1, 30
Ноосфера –це…
+сфера взаємодії людини та природи, де розумна людська діяльність стає визначальним чинником
-тотожна антропосфері
-тотожна біосфері
-тотожна сфері неживої природи

№ 69, 0, 2, 1, 1, 30
Згідно Вернадського, стадія, що передує ноосфері називається…
-атмосфера
+біосфера
-літосфера
-техносфера

№ 70, 0, 2, 2, 1, 30
Автором праці ‘Наукова думка як планетарне явище’’ є…
-Декарт
+Вернадський
-Бергсон
-Тейяр де Шарден

№ 71, 0, 2, 2, 1, 30
За Вернадським, розум та воля людини, як суспільної істоти…
-не впливає на реальні об’єкти та процеси
+є геологічним та планетарним явищем, здатним кардинально змінювати світ
-діють на світ лише в межах буденних потреб

№ 79, 0, 2, 1, 1, 30
Автором праці “Філософія зоології” є …
-Дарвін
+Ламарк
-Лінней
-Бюффон

№ 80, 0, 2, 1, 1, 30
Автром праці “Філософія ботаніки” є…
+Лінней
-Дарвін
-Пригожин

№ 81, 0, 2, 1, 1, 30
Яку концепцію походження життя підтримував Опарін?
-біогенну
+абіогенну
-панспермії
-креаціоністську

№ 85, 0, 2, 2, 1, 60
Яка праця була математичним еталоном науковості?
+”Початки” Евкліда
-“Міркування про метод” Декарта
-“Досліди про людське розуміння” Берклі
-“Монадологія” Ляйбніца

№ 86, 0, 2, 2, 1, 60
На яких засадах ґрунтується методологія сучасної науки?
-на фізичних еталонах науковості
-на математичних еталонах науковості
+на принципі гіпотетичності

№ 87, 0, 2, 2, 1, 60
Виберіть прізвище науковця, який запровадив назву ” генетика”.
+Бетсон
-Мендель
-Докучаев
-Серебровський

№ 88, 0, 2, 2, 1, 60
Предметом екологічної генетики є …
+взаємовпливи генетичних процесів та екологічних відносин
-дослідження механізмів спадковості
- дослідження сучасної екологічної ситуації
-дослідження впливу зовнішніх чинників на спадковість

№ 90, 0, 2, 2, 1, 60
Виберіть поняття , яке є центральним в методології Лакатоса.
+науково-дослідницька програма
-наукова революція
-наукова спільнота
-особистісне знання

№ 92, 0, 2, 2, 1, 60
Бімолекулярна революції пов’язана з…

–дослідженням спадковості людини
-розвитком інформаційних технологій
+розвитком нанотехнологій
-дослідженням можливості життя у Всесвіті

№ 93, 0, 2, 2, 1, 60
Поняття фальсифікаціонізму введене…
-Вітгенштайном
-Куном
+Поппером
-Лакатосом

№ 97, 0, 2, 2, 1, 60
Дослідницька програма за Лакатосом складається з…
-фундаментальних теорій
-з гіпотез
+апріорно прийнятих фундаментальних припущень та гіпотез ad hoc
-парадигм

№ 98, 0, 2, 2, 1, 60
Науковий напрямок ґрунтується на…
+систематичному застосуванні певного методу
-авторитеті людини, що його очолює
-фундаментальній теорії
-науковому товаристві

№ 99, 0, 2, 2, 1, 60
Наукова традиція – це….
+ фундаментальна теорія, що визнається науковою спільнотою як основа для подальшого розвитку науки
-догматичні теорії, що перешкоджають науковому прогресу
-будь-яка теорія, що визнається науковою спільнотою як істина

 
 


№ 100, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте функції науки:

-орієнтувальна

-об’єктивна

+прогностична

-систематизуюча
№ 101, 0, 2, 1, 1, 30

Поняття ноосфери було введене

+Тейяр де Шарденом

-Гегелем

-Моісеєвим

-Йонасом
№ 102, 0, 2, 1, 1, 30

Автором теорії дослідницьких програм є

-Фейєрабенд

+Лакатос

-Кун

-Башляр
№ 103, 0, 2, 1, 1, 30

Аналіз науки в добу постмодерну проведений

+Ліотаром

-Куном

-Марксом

-Лакатосом
№ 104, 0, 2, 1, 1, 30

Методологія позитивізму має:

+емпіричний характер

-раціональний

-постмодерний

-конвенціоналістський
№ 105, 0, 2, 2, 1, 60

Ознакою наукової школи є:

+наявність лідера-науковця, який визначає методи дослідження

-наявність домовленості між членами наукової школи щодо істинності знань

-наявність спільних цінностей у прихильників наукової школи

-наявність консенсусу між представниками наукової школи щодо методів наукового дослідження
№ 106, 0, 2, 2, 1, 60

Наукова традиція – це:

+система канонізованих загальноприйнятих знань, норм та ідеалів наукового пізнання

-сукупність усіх знань у певний історичний період

-сукупність усіх методів наукового пізнання, якими користуються науковці в певний історичний період

-стиль наукового мислення, властивий певній епосі
№ 107, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте два періоди розвитку науки за Куном

+нормальний-екстраординарний

-прискоренний-сповільнений

-простий-складний

-зовнішний-внутрішний
№ 108, 0, 2, 1, 1, 30

Поняття парадигми та наукових традиції

+тотожні

-відмінні

-взаємодоповнюючі

-протилежні
№ 109, 0, 2, 1, 1, 30

Парадигма – це:

+модель постановки проблем та рішення наукових задач

-сукупність усіх наукових теорій

-історично визначений тип світогляду

-те саме, що і наукова традиція
№ 110, 0, 2, 1, 1, 30

11. За Куном наукова традиція

+сприяє розвитку наукового пізнання

-гальмує розвиток наукового пізнання

-ніяк не впливає на розвиток наукового пізнання

-має суперечливий вплив на науку

№ 111, 0, 2, 2, 1, 60

Нормальна наука за Куном – це

+дослідження , що спирається на вже існуючі наукові досягнення, як на фундамент подальшого розвитку науки

-система незмінних знань

-система знань, викладених у популярній доступній формі

-дослідження, які ґрунтуються на повному консенсусі всіх науковців
№ 112, 0, 2, 2, 1, 60

Автором концепції проліфераціі є

+Лакатос

-Кун

-Поппер

-Фойєрабенд
№ 113, 0, 2, 1, 1, 30

Автором теорії дослідницьких програм є

+Лакатос

-Башляр

-Кун

-Поляні
№ 114, 0, 2, 1, 1, 30

Прихильником еволюційної моделі розвитку науки є

+Поппер

-Башляр

-Кун

-Лакатос
№ 115, 0, 2, 1, 1, 30

Критика концепції класичної раціональності проводилася

+представниками Франкфуртської школи

-Гегелем

-Декартом

-Паскалем
№ 116, 0, 2, 2, 1, 60

Яка тенденція є домінуючою для розвитку сучасного наукового пізнання?

+інтеграція та диференціація наукового знання

-інтеграція

-диференціація

-систематизація
№ 117, 0, 2, 1, 1, 30

Які з зазначених характеристик не властиві науці?

-наука –це система знань

+наука –це система вірувань

-наука –це соціальний інститут

-наука –система комунікацій
№ 118, 0, 2, 2, 1, 60

Найбільш повно класична раціональність була втілена у філософських поглядах

+німецької класичної філософії

-Ліотара

-Поппера

-Фойєрабенда
№ 119, 0, 2, 2, 1, 60

Визначте що не належить до історичних типів раціональності

-класичний

-некласичний

-постнекласични

+еволюційний
№ 120, 0, 2, 2, 1, 60

Який з методів є емпіричним?

+спостереження

-індукція

-формалізація

-моделювання
№ 121, 0, 2, 2, 1, 60

Який з методів є теоретичним?

-спостереження

-опитування

+ідеалізація

-експеримент
№ 122, 0, 2, 2, 1, 60

Визначте який з перелічених аспектів не входить до структури методу

-праксеологічий аспект

-операційний

-змістовний

+синтезуючий
№ 123, 0, 2, 2, 1, 60

Визначте які з зазначених методів є загальнологічними

+дедукція

-моделювання

-експеримент

-анкетування
№ 124, 0, 2, 2, 1, 60

Діалектика- це

-загально логічний метод

-загально науковий метод

+філософський метод

-емпіричний метод
№ 125, 0, 2, 2, 1, 60

Специфіка теоретичного пізнання визначається тим, що воно спрямоване на

+пізнання сутнісних зв’язків які виражаються у вигляді законів

- опис окремих явищ та об’єктів

-пізнання кількісних характеристик об’єктів

-пізнання окремих характеристик об’єктів
№ 126, 0, 2, 2, 1, 60

Які з зазначених елементів не входять у структуру наукової теорії?

-ідеальний об’єкт

-вихідні засади теорії

-філософські принципи та методи

+опис об’єкту дослідження
№ 127, 0, 2, 2, 1, 60

Який з зазачених критеріїв є зайвим для критерію науковості знання?

-логічність

-системність

-однозначність

+діалогічність
№ 128, 0, 2, 2, 1, 60

Яка з функцій є зайвою при характеристиці функцій наукової теорії?

-методологічна

-пізнавальна

-прогностична

+еволюційна
№ 129, 0, 2, 2, 1, 60

Метою експерименту є

+перевірка гіпотез про встановлення причинного зв’язку між явищами

-виявлення сутнісних характеристик об’єктів

-опис об’єктів

-порівняльний аналіз об’єктів
№ 130, 0, 2, 2, 1, 60

Визначте види експерименту згідно об’єкту дослідження

+реальні та мисленнєві

-прості та складні

-зовнішні та внутрішні

-первині та вторинні
№ 131, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте з переліченого назву моделі побудови наукового знання

+ гіпотико-дедуктивна модель

-історична модель

-еволюційна модель

-вірогіднісна модель
№ 132, 0, 2, 1, 1, 30

Практика як критерій істинності наукового пізнання був розроблений

+марксизмом

-еволюційною епістемологією

-позитивізмом

-прагматизмом
№ 133, 0, 2, 1, 1, 30

Поняття достовірності та істинності наукового знання

-тотожні

-протилежні

+доповнюючі

-не пов’язані
№ 134, 0, 2, 1, 1, 30

Проблема достовірності наукового знання відповідає на питання:

+чи має наукове знання об’єктивний характер

-чи має знання істинний характер

-чи має знання вірогіднісний характер

-чи має знання системний характер
№ 135, 0, 2, 1, 1, 30

Веріфікація як спосіб розрізнення наукового та ненаукового знання, була розроблена

+неопозитивізмом

-прагматизмом

-біхевіорізмом

-ерменевтикою
№ 136, 0, 2, 1, 1, 30

Фальсифікація як спосіб розрізнення наукового та ненаукового знання, була розроблена

+Поппером

-Куном

-Вітгенштайном

-Гегелем
№ 137, 0, 2, 1, 1, 30

Плюралістична концепція істини була розроблена

+постмодерною філософією

-постпозитивістською філософією

-прагматичною філософією

-структуралізмом
№ 138, 0, 2, 1, 1, 30

Представники конвенціоналізму вважають, що

+ наукові поняття та теорії є результатом домовленості вчених.

-істини не існує

-наукові поняття є результатом відображення дійсності

-наші знання мають відносний характер
№ 139, 0, 2, 2, 1, 60

Представники конструктивізму вважають, що

+ знання не відображають об’єкт, а конструюються суб’єктом у вигляді моделей.

-знання є результатом комбінації різних ідей

-знання має відносни характер

-знання має об’єктивний характер
№ 140, 0, 2, 1, 1, 30

Агностицизм – це

+заперечення можливості пізнання сутності речей

-заперечення можливості пізнання

-заперечення можливості чуттєвого пізнання

-заперечення можливості пізнання абсолютної істини
№ 141, 0, 2, 1, 1, 30

Автором етики відповідальності є:

+Йонас

-Апель

-Габермас

-Адорно
№ 142, 0, 2, 1, 1, 30

Який з принципів не пов’язаний з екоетикою (визначте зайве)

-самоцінність природи

-відповідальність людини перед природою

-обов’язок перед майбутніми поколіннями

+системності
№ 143, 0, 2, 1, 1, 30

Предметом урбоекології є

+зв’язки оточуючого середовища та людини як біологічної та природної істоти

-вивчення специфіки проживання людей у міському середовищі

-вивчення специфіки організації міського простору

-вивчення організації архітектурного простору міста
№ 144, 0, 2, 2, 1, 60

Сутність етики відповідальності Йонаса полягає у

-відповідальності людини за свої вчинки перед Богом

-відповідальності людини за свої вчинки перед іншими людьми

+ передбаченні наслідків колективної діяльності та відмова від дій, які можуть загрожувати існуванню людства.

-моральній відповідальності
№ 145, 0, 2, 2, 1, 60

Предметом соціоекології є

-суспільство

-вивчення оточуючого середовища

-природні об’єкти

+ взаємодія суспільства і природи в соціоекосистемах.
№ 146, 0, 2, 2, 1, 60

Сутність сучасної екологічної кризи полягає у

+зміні середовища існування виду або популяції, яка ставить під загрозу їх існування

-кліматичних змінах

-зникненні видів тварин та рослин
№ 147, 0, 2, 2, 1, 60

Глобальний характер сучасної екологічної кризи означає, що вона

+загрожує існуванню людини як біологічного виду

-хвилює всіх людей

-розповсюджена у всіх країнах

-зачіпає економічні інтереси всіх людей
№ 148, 0, 2, 2, 1, 60

Згідно креаціонізму

+основні форми органічного світу, людство, Земля і світ у цілому створені Богом

-світ є результатом розвитку від найпростіших до найскладніших органічних форм

-Бог створив людину, природа є результатом еволюції

-світ виник внаслідок розвитку матерії у відповідності з іманентно притаманними їй законам
№ 149, 0, 2, 2, 1, 60

Вченя про біосферу було розроблене

+Вернадським

-Ухтомським

-Морганом

-Опаріним
№ 150, 0, 2, 1, 1, 30

Наукова спільнота - це

+ сукупність професійних вчених, соціальною функцією яких є отримання знань

-сукупність усіх викладачів ВНЗ

-сукупність усіх працівників академічних установ

-сукупність усіх, хто цікавиться науковими проблемами
№ 151, 0, 2, 1, 1, 30

Наукове відкриття є -

+результатом поєднання раціональногопізнання, емпіричного дослідження і інтуіції

-спонтанним

-результатом реалізації певної логіки відкриття

-результатом емпіричного дослідження
№ 152, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте, що з нижчезазначеного, є засобом і формою наукової творчості

+дискусія

-розмова

-діалог

-монолог
№ 153, 0, 2, 1, 1, 30

Основною ознакою інформаційного суспільства є

+перетворення інформації та знання в основний продукт виробництва.

-поширення ЗМІ

-поширення конференцій та дискусійних клубів

-юридичне забезпечення доступу до інформації всіх громадян
№ 154, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте основні рівні наукової творчості (виключіть зайве)

+рефлексійний рівень

-проблемний рівень

-пошуковий рівень

-породжуючий рівень
№ 155, 0, 2, 1, 1, 30

Технологія – це

+сукупність пройомів, способів і матеріалів, які використовуються у певній сфері діяльності

-технічні засоби

-те саме, що і техніка

-наука про природу техніки та її розвиток
№ 156, 0, 2, 1, 1, 30

Проблеми інформаційного суспільства були розроблені в працях

+Тофлера

-Адорно

-Куна

-Гантінгтона
№ 157, 0, 2, 1, 1, 30

58. Визначте, що з нижчезазначеного не є складовим елементом техніки (виключити зайве)

-природний матеріал

-рациональне мислення

-корисна мета

+філософські концепції
№ 158, 0, 2, 1, 1, 30

59. Наукова картина світу - це

+цілісна система уявлень про загальні властивості та закономірності дійсності, яка є результатом узагальнення фундаментальних наукових понять та принципів

-опис фактів, процесів та явищ, які є найбільш важливі в певний історичний період

-сукупність філософських теорій, що пояснюють світ

-сукупність усіх знань про світ
№ 159, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте види картин світу (виключіть зайве)

-загальнонаукова

-природичонаукова

-фізична

+філософська
№ 160, 0, 2, 2, 1, 60

Соціальна мережа вчених - це

+спілкування вчених різних спеціальностей, пошук колег за науковими інтересами та актуальній науковій інформації.

-інтернет-сайт, де спілкуються вчені

-наукові конференції

-форма неформального спілкування вчених
№ 161, 0, 2, 1, 1, 30

Автором поняття геном був

+Вінклер

-Опарін

-Добсон

-Морган
№ 162, 0, 2, 1, 1, 30

Геном – це

+набір усіх генів організму

-набір генів окремої людини

-набір генів людей, що належать до певної соціальної групи

-повний набір генів усіх людей
№ 163, 0, 2, 1, 1, 30

Назвіть представника синтетичної біології

+Вентер

-Фірс

-Рубін

-Вінклер
№ 164, 0, 2, 1, 1, 30

Евгеніка - це

+наукова та практична діяльність по соціальному управлінню еволюцією людини

-те саме, що і генетика

-теорія і практика селекції рослин та тварин

-теорія та практика створення надлюдини
№ 165, 0, 2, 1, 1, 30

Визначте основні види євгеніки. Видаліть зайве:

-екологічна

-біомеханічна

+індивідуальна

-соціальна
№ 166, 0, 2, 1, 1, 30

Біоетика досліджує проблеми пов’язані з життям

+не лише людини,а й усіх живих організмів

-людини

-тварин

-рослин
№ 167, 0, 2, 1, 1, 30

Автором терміну біоетика є

+ Ван Р. Поттер

- В. Гейлин

- Д. Кэллахен
№ 168, 0, 2, 1, 1, 30

Біоетика - це

+міждисциплінарне дослідження проблеми збереження життя на Землі та наслідків науково-технічного прогресу

-гуманітарна наука, що вивчає соціально-правові проблеми

-біологічна наука, що вивчає екосистеми

-медична наука, що займається проблемами охорони здоров’яСхожі:

Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconОрганізація І розвиток соціальної роботи у Великобританії
На початку ХХ століття в Європі І америці вже діяло 14 шкіл соціальної роботи. У США цю професію зразу стали називати соціальною...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconТема: наближення функція. Інтерполяція функцій
Мета: Засвоїти основні методи апроксимації функцій в системі Mahtcad за допомогою звичайних методів обчислення, вбудованих функцій...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconТема: Електронні таблиці. Табличний процесор. Мета
Мета: ознайомлення з записом основних математичних функцій Microsoft Excel; знайомлення з Майстром функцій; ознайомлення з використанням...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет
Визначення передатних функцій замкненого контуру струму з пі – регулятором за каналами керування та збурення
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconТема : Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconТема : Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconТакий варіант об'єднання здобув назву проекту "автономізації", але...
Росія, Україна І білорусія, сходинкою нижче Грузія,Азербайджан, Вірменія, що входили в союз у складі Закавказької Федерації. Ще нижче...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? icon4. Державні фінанси
Розгалуженість цієї системи І наявність значної кількості фондів обумовлюється різноманітністю функцій держави І завдань, які вона...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? iconЩо таке екологічний менеджмент?
Екологічний менеджмент може розглядатися як складова загальної системи екологічного управління, що гармонізує її функціонування в...
Яка з означених нижче функцій науки є соціальною? icon«Класифікація та еволюція функцій держави»
За допомогою функцій стає можливим з досить високою точністю визначити характер діяльності держави, правильність вибору нею на тому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка