Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі
Скачати 74.17 Kb.
НазваДержавний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі
Дата конвертації13.07.2013
Розмір74.17 Kb.
ТипДержавний стандарт
mir.zavantag.com > Культура > Державний стандарт


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки
Питання до екзамену
з Інтегрованого курсу

історії та теорії педагогіки
для студентів ІІІ курсу стаціонарної та заочної форми навчання


Полтава 2012-2013 н. р.


 1. Предмет, об’єкт і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки.

 2. Система педагогічних наук, зв'язок з іншими науками. Загальна характеристика методів педагогічних та історико-педагогічних досліджень.

 3. Структура педагогіки школи. Роль діяльності, спілкування та відносин у педагогічному процесі.

 4. Виокремлення педагогіки у самостійну галузь наукових знань. Педагогічна концепція Я.А. Коменського.

 5. Поняття андрагогіки, її об’єкт, предмет, завдання. Андрагогіка в системі педагогічних наук.

 6. Мета виховання в українській сучасній школі. Основні положення «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».

 7. Поняття етнопедагогіки і народної педагогіки. Зміст, структура і особливості української етнопедагогіки.

 8. Освіта і виховання за часів Київської Русі. Братські, січові та полкові школи в Україні. Значення Києво-Могилянської академії для розвитку освіти і науки в Україні і Росії.

 9. Внесок Г.С. Сковороди, Я.П. Козельського, Т.Г. Шевченка, О.В. Духновича у становлення української школи і педагогіки.

 10. Педагогічні погляди видатних діячів української культури у ХІХ – початку ХХ століття (М. Драгоманов, І. Франко, Х. Алчевська, С. Русова, Т. Лубенець).

 11. Освіта в Україні за радянських часів. Видатні українські педагоги радянського часу (А. Макаренко, В. Сухомлинський, І. Соколянський, С. Чавдаров, Г. Костюк, В. Шаталов).

 12. Поняття про дидактику, її сутність і завдання. Предмет, об’єкт і функції дидактики.

 13. Основні категорії дидактики. Характеристика історичного розвитку і сучасного стану дидактики.

 14. Поняття про процес навчання, його історичний розвиток. Характеристика основних видів навчання.

 15. Закономірності, принципи та рушійні сили навчання. Характеристика навчальної, виховної та розвивальної функцій процесу навчання.

 16. Структурні компоненти навчального процесу. Ланки процесу засвоєння знань.

 17. Особливості навчального процесу в загальноосвітніх школах нових структур.

 18. Сутність змісту освіти, складові елементи. Історичний розвиток змісту освіти.

 19. Фактори, що зумовлюють зміст освіти. Розвиток і становлення змісту освіти у 11-річній загальноосвітній школі. Концепція профільного навчання.

 20. Розвиток пізнавальної активності та критичного мислення учнів.

 21. Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі.

 22. Принципи побудови та характеристика навчальних планів, програм і підручників.

 23. Болонський процес і реформування системи вищої освіти в Україні.

 24. Рішення ІІІ-го Всеукраїнського з`їзду працівників освіти України. Основні завдання «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».
 1. Інноваційні напрями розвитку дидактики. Концепція 11-річної середньої загальноосвітньої школи та 12-бальна система оцінювання начальних досягнень учнів.

 2. Поняття форм організації навчання, їх становлення. Класно-урочна система навчання в її історичному розвитку.

 3. Урок – основна форма організації навчання. Типи уроків, їх структура.

 4. Вимоги до сучасного уроку в школі. Підготовка вчителя до уроку та його педагогічний аналіз. Індивідуальна, групова, фронтальна форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.

 5. Роль педагогічної компетентності вчителя в досягненні навчальної, виховальної та розвивальної мети уроку. Основні шляхи модернізації уроків у сучасних навчально-виховних закладах.

 6. Нестандартні уроки, їх характеристика. Характеристика інших форм організації навчання.

 7. Сутність методів, прийомів і засобів навчання та історія їх розвитку.

 8. Характеристика методів навчання, їх ознаки. Критерії оптимального вибору методів навчання.

 9. Загальна характеристика основних класифікацій методів навчання.

 10. Характеристика методів навчання за джерелом одержання знань (Е. Голант, Д. Лордкіпанідзе, Н. Верзілін).

 11. Характеристика методів навчання за типом пізнавальної діяльності (І. Лернер, М. Скаткін).

 12. Характеристика методів навчання на основі цілісного підходу до навчального процесу (Ю. Бабанський).

 13. Характеристика методів навчання за дидактичною метою, етапами засвоєння знань (В. Онищук).

 14. Концепція особистісно орієнтованого навчання. Умови забезпечення особистісно орієнтованого навчання.

 15. Диференціація та інтеграція. Основні рівні диференціації.

 16. Завдання, зміст, методи та форми індивідуальної роботи вчителя з учнями.

 17. Поняття про контроль і оцінювання навчально-пізнавальної діяльності школярів, функції контролю. Історичний розвиток проблеми контролю успішності учнів.

 18. Основні види і методи контролю. Дидактичні вимоги до оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

 19. Характеристика видів, методів і форм оцінювання навчальних досягнень школярів за 12-бальною шкалою.

 20. Оцінювання в педагогічній діяльності педагогів-новаторів. Форми контролю та оцінки знань у зарубіжних шкільних системах.

 21. Забезпечення цілісного педагогічного процесу в діяльності вчителя. Єдність і відмінність процесів навчання і виховання.

 22. Сутність процесу виховання, його внутрішні та зовнішні суперечності.

 23. Принципи виховання та шляхи їх реалізації в умовах сучасної української загальноосвітньої школи. Основні підходи до виховання особистості на сучасному етапі розвитку педагогічної науки.

 24. Виховання, формування, соціалізація та розвиток особистості у її зв’язках і залежностях. Діяльність, спілкування і відносини у формуванні особистості.

 25. Проблема співвідношення соціального і біологічного у формуванні людської особистості.

 26. Характеристика виховання як особистісного і соціального явища.

 27. Соціально-особистісний підхід до виховання у теорії і практиці А.С. Макаренка.

 28. Теорія і практика особистісно-соціального виховання людини у педагогічній творчості В.О. Сухомлинського.

 29. Поєднання вимогливості й поваги до особистості вихованця. Взаємозв'язок виховання і самовиховання.

 30. Характеристика нової парадигми виховання і шляхи реалізації на практиці.

 31. Особистісно орієнтована виховна діяльність.

 32. Основні концепції виховання у зарубіжній педагогіці.

 33. Виховуючі відносини як спеціально організована взаємодія вчителя і учнів. Проблема формування виховуючих, педагогічно доцільних відносин в історії педагогіки.

 34. Види та типи виховуючих відносин. Основні рівні взаємодії вчителя і учня. Моделі педагогічної взаємодії.

 35. Поняття про загальні методи, прийоми, засоби виховання. Їх історичний розвиток.

 36. Класифікація методів виховання в сучасній педагогічній науці.

 37. Характеристика методів формування свідомості особистості.

 38. Характеристика методів організації діяльності та формування позитивного досвіду поведінки.

 39. Характеристика методів корекції і стимулювання поведінки особистості.

 40. Особливості та вибір методів виховання, інструментовка прийомів виховної діяльності вчителя.

 41. Загальні поняття про дитячий колектив, його ознаки та структуру.

 42. Характеристика основних факторів формування дитячого колективу.

 43. Закон руху колективу, стадії його розвитку.

 44. Розвиток ідеї та альтернативні погляди на виховання особистості в колективі у вітчизняній педагогіці.

 45. Поняття про науковий світогляд, його характеристика. Роль знань у формуванні світогляду.

 46. Засоби формування і самовиховання наукового світогляду школярів. Структура наукового світогляду. Нові взаємовідносини школи і релігії.

 47. Основні напрями виховання в сучасній школі. Їх характеристика. Розвиток основних напрямів виховання у вітчизняній педагогіці (Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський).

 48. Основні підходи, завдання і зміст морального виховання в загальноосвітній школі. Історичний аспект морального виховання.

 49. Методи морального виховання школярів. Критерії моральної вихованості учнів.

 50. Завдання та зміст громадянського виховання. Шляхи здійснення громадянського виховання. Концепція громадянського виховання.

 51. Мета, завдання і зміст трудового виховання у сучасній школі. Види праці в школі та форми організації трудових справ школярів.

 52. Ідеї морального і трудового виховання у зарубіжній педагогіці (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Р. Оуен, К. Маркс, Г. Кершенштейнер, Д. Дьюї).

 53. Мета і завдання естетичного виховання, його зміст. Естетичне виховання школярів на уроках і в позаурочній діяльності.

 54. Джерела естетичного виховання. Форми і методи естетичного виховання школярів.

 55. Мета, завдання, зміст фізичного виховання школярів. Форми та основні засоби фізичного виховання. Уроки футболу.

 56. Проблема взаємодії школи і сім'ї в історії педагогіки та сучасності (Я.А. Коменський, О.В. Духнович, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський).

 57. Педагогічні основи, зміст, методи та форми позакласної та позашкільної роботи з учнями.

 58. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики.

 59. Проблема дисципліни в концепціях авторитарного та „вільного” виховання (К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, Ж.-Ж. Русо, Л.М. Толстой).

 60. Причини недисциплінованості. Особливості виховної роботи з дітьми зони ризику. Попередження і подолання педагогічної занедбаності, бродяжництва та правопорушень школярів.

 61. Виховання школярів на національних традиціях українського народу. Регіональні традиції та їх виховний потенціал.

 62. Керівництво навчально-виховною роботою школи. Функції директора школи, його заступників. Педагогічна рада школи, зміст і організація її роботи.

 63. Методична робота в школі. Сучасні форми методичної роботи. Організація педвузу як педагогічного центру.

 64. Формування національної культури молоді у педагогічній спадщині Г.Г. Ващенка.

 65. Характеристика виховних ідей Г.С. Сковороди.

 66. Вчення К.Д. Ушинського про національний характер виховання людини та його значення для розвитку сучасної школи і педагогіки.


Схожі:

Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconДержавний стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом...
Державний стандарт загальної середньої освіти зведення норм І положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconВступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconПлан Види освіти: загальна освіта; політехнічна освіта; професійна освіта
Тема: Види освіти. Зміст програмового матеріалу середньої освіти: державний(інваріантна складова) І шкільний (варіативна складова)...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconТехнолого-економічний коледж
Технолого-економічний коледж є структурним підрозділом Миколаївського державного аграрного університету,яка здійснює підготовку фахівців...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі icon1. Текстильні волокна. Загальні властивості текстильних волокон
Основи композиції одягу. Основні лінії силуету: горизонтальні, вертикальні. Конструктивні, конструктивно-декоративні та декоративні...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconДержавний стандарт освіти це сукупність нормативних документів, які...
Навчальний процес у вищих закладах освіти (надалі навчальний процес) це система організаційних І дидактичних заходів, спрямованих...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі icon3: Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі
Характеристика спеціальної освіти в Україні вертикальна й горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні...
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі iconОсновні лінії силуету: горизонтальні, вертикальні. Конструктивні,...
Особливості чоловічої, жіночої та дитячої фігури. Канони та модулі в побудові фігури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка