Регламент роботи конференції
Скачати 82.14 Kb.
НазваРегламент роботи конференції
Дата конвертації19.06.2013
Розмір82.14 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > Культура > РегламентМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (УКРАЇНА)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ТА РОСІЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науковій конференції ^ «ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ», яка відбудеться 18–19 квітня 2013 року у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Планується робота наступних секцій:

Секція 1. Теоретичні й прикладні проблеми неології та неографії : об’єкт, методи, прийоми опису, емпірична база.

Секція 2. Функціонування й адаптація лексико-граматичних інновацій у текстах і дискурсах різних сфер комунікації (масової, спеціальної, художньої, розмовної).

Секція 3. Лексико-граматичні інновації в аспекті ономасіології, дериватології, когнітології та лінгвокультурології.

Секція 4. Лексико-граматичні інновації та проблеми перекладу.

Секція 5. Лексико-граматичні інновації у практиці викладання слов’янських мов.

Робочі мови конференції – слов'янські, англійська.

Регламент роботи конференції: 17 квітня – заїзд і поселення учасників, 18–19 квітня – пленарні засідання, робота секцій, культурна програма, 20 квітня – від’їзд.

Формат тексту для публікації: обсяг – від 2 до 4-х сторінок, які набирати в редакторі Word версії 7.0 і вище через одинарний інтервал. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Усі поля по 2 см.

На першому рядку праворуч – ініціали й прізвище автора (авторів) і місто (у круглих дужках). Через інтервал – по центру назва статті великими літерами жирним шрифтом. Через інтервал – основний текст із вирівнюванням за шириною й абзацним відступом 1,25 см.

Якщо Вам потрібні знаки, які відсутні у шрифті Times New Roman (для транскрипції, іншомовних прикладів тощо), використовуйте стандартні поширені шрифти (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93); у разі використання своїх оригінальних шрифтів необхідно надіслати файли цих шрифтів (формат *.ttf) додатком до електронного листа.

Ілюстративний матеріал подається курсивом.

Посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках із зазначенням номера джерела за списком Літератури й номера сторінки, наприклад: [2, с. 34].

Джерела в списку Літератури, який подавати наприкінці публікації за алфавітом, оформлювати відповідно до чинних вимог з оформлення бібліографії. Наприклад:

 1. Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Academia, 2002. – 394 с.

 2. Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу / А. А. Кибрик // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. – С. 126–139.

 3. Рацибурская Л. В. Сложные образования в современных СМИ и проблема их лексикографической фиксации / Л. В. Рацибурская. – Режим доступа: http://www.neolexiling.narod.ru/Material/ Konferenc/5.htm

  Для участі в конференції просимо направити:

  – до 20 лютого 2013 року заявку за поданою нижче формою;

  – до 15 березня 2013 року:

  1) матеріали для публікації в електронному вигляді, оформлені прикріпленим файлом у форматі .doc. Файл просимо називати прізвищем автора, наприклад: Іванов.doc.

  2) поштовий переклад, який включає організаційний внесок у розмірі 80 гр. + 20 гр. за кожну сторінку матеріалів (NB! Для докторів наук (без співавторів) публікація у збірнику матеріалів безкоштовна).

  Заявку і матеріали направляти на електронну адресу: neo@viewertec.com

^ Організаційний внесок учасника призначується для інформаційного обслуговування, публікації програми конференції та інших організаційних потреб.

Оргвнесок, ксерокопія квитанції, матеріали для публікації (текст) надсилаються за адресою:

  Україна, 49107, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, д. 108, кв. 52,

  Туруті Ірині Іванівні.

  Оргкомітет інформує, що збірник матеріалів доповідей і програма будуть вручатися учасникам конференції під час реєстрації, розсилання їх поштою не планується.

Оплата проїзду й проживання – за рахунок учасників конференції.

  Бажаючі можуть подати повні тексти своїх доповідей як статті до часопису «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство», який зареєстровано ВАК України (див. далі вимоги до публікацій у «Віснику»).

  ^ NB! У зв’язку зі зміною терміну подання часопису до видавництва, статті до «Вісника–2013» необхідно подати до 20 лютого 2013 р.

  Запрошення на конференцію й додаткова інформація будуть надіслані після одержання заявки, матеріалів доповідей та поштових переказів.

  ^ Телефони для довідок:

  (+38-056) 753-32-71 – Пристайко Тамара Степанівна, д. ф. н., проф., зав. каф. загального та російського мовознавства, заст. голови оргкомітету; (+38-056) 776-70-25 – Турута Ірина Іванівна, к. ф. н., доц. каф. загального та російського мовознавства, відп. секретар оргкомітету); (+38-056) 374-98-80 – кафедра загального та російського мовознавства ДНУ ім. Олеся Гончара.

  Е-mail: neo@viewertеc.com; tamara@viewertеc.com

  Оргкомітет

  ЗАЯВКА

  для участі у VI Міжнародній науковій конференції
  «Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах»
  18–19 квітня 2013 р.


  ^ Прізвище, ім’я,

  по батькові  Місце роботи,
  посада  Учений ступінь,

  учене звання  ^ Назва доповіді  Секція  Варіант участі

  з публікацією матеріалів доповіді в збірнику матеріалів  з публікацією статті у «Віснику»  Домашня адреса із зазначенням поштового індексу  Телефон, E-mail  Необхідність
  у житлі

  не потрібно, готель, гуртожиток (необхідне підкреслити)

^ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ ЧАСОПИСУ
«ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. МОВОЗНАВСТВО»
(зареєстрований у «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наук. ступенів доктора і кандидата наук», затвердженому Постановою ВАК України от 10.02.10 р. № 1–05/1)


До «Вісника» приймаються статті українською, російською, англійською та іншими мовами обсягом
від 6 (не менше!) до 10 стор. в електронному вигляді (диск CD або електронною поштою) в редакції Word для Windows, збереженому у форматі .doc разом із одним примірником роздрукованого (якість друку – звичайна) тексту.

Зразок оформлення початку статті:

УДК 801.311

(у лівому куті жирними літерами, 10 кеглем)

Н. О. Панкова

(по центру, нежирними літерами, 11 кеглем)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

(по центру, нежирним курсивом, 10 кеглем)

^ МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

(по центру, великими жирними літерами, кегль12)

Перед статтею подається анотація трьома мовами: українською, російською та англійською (до 500 знаків) жирними літерами, 9 кеглем. Після кожної анотації подаються ключові слова мовою анотації (5–7 слів).

Основний текст рукопису друкується через одинарний інтервал з автоматичними переносами. Абзацний відступ – 1 см, табуляцією, однаковий по всій статті. Шрифт Times New Roman, кегль 11. Формат аркушу А4 (210х297). Поля: вгорі – 2 см, внизу – 5,7 см, ліворуч – 1,5 см, праворуч – 5,5 см.

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Посилання в тексті публікації просимо супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у Бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]). Бібліографічні посилання, які повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30), подаються у алфавітному порядку (кегль 10). Зразок:

Бібліографічні посилання

(по центру, жирними літерами, кегль 12)

 1. Арутюнова Н. Д. Жанры общения / Н. Д. Арутюнова // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. – М.: Наука, 1992. – С. 52–102.

 2. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 314 с.

 3. Рацибурская Л. В. Сложные образования в современных СМИ и проблема их лексикографической фиксации / Л. В. Рацибурская. – Режим доступа: http://www.neolexiling.narod.ru/Material/ Konferenc/5.htm.

Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

Оплата за видання статті – 25 гривень за сторінку + 20 гривень за пересилку (для авторів з інших міст).

NB! Наукова стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автори статей, які не мають наукового ступеня, повинні надати рецензію наукового керівника.

Статті до випуску часопису 2013 року приймаються до 20 лютого 2013 року. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2014 року.

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Статті та гроші висилати за адресою:

Пристайко Тамара Степанівна (відп. редактор, зав. каф. загального та рос. мовознавства)

пр. Героїв, 48/36, м. Дніпропетровськ, Україна, 49049.

тел. дом.: 8-(056)-753-32-71; моб.: 8-(097)-299-19-46

e-mail: neo@viewertеc.com; tamara@viewertec.com

Схожі:

Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»
Регламент роботи конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
...
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації І ефективності функціонування банківської системи...
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи наукових читань
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка