Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань
НазваЕстетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань
Сторінка1/10
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипРеферат
mir.zavantag.com > Культура > Реферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Павлишин М.Л.

Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань студентами денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» / М.Л.Павлишин, Н.І.Доманцевич – Львів: ЛІЕТ, 2009. – 48 с.

Укладачі: доц., к.т.н. Павлишин М.Л.,

проф., д.т.н. Доманцевич Н.І.,

Рецензент: д.т.н., проф. Семак Б.Д. кафедри товарознавства непродо-вольчих товарів Львівської комерційної академії

Відповідальний за випуск: зав.кафедри, доц. Павлишин М.Л.

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів

Протокол №4 від 29.12.2008 р.


© Павлишин М.Л.,

Доманцевич Н.І.,

2009

ЗМІСТ
стор.

ВСТУП .......................................................................................................

4
1. ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ ................................................

5
2. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ...............................................

3. МОДУЛЬ «САМОСТІЙНА РОБОТА» ..............................................

4. МОДУЛЬ «ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА» ........................................

8

10

12
5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ...........................................................................

12
6. ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЇХ НАПИСАННЯ .........................................................................


36
7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ...................................................

38
7.1. Опис естетичних властивостей запропонованого зразка товару .....

38
7.2. Оцінювання естетичних властивостей товарів за вимогами ID (INDUSTRIAL DESIGN) ......................................................................


39
8. ^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ........

44
9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ……..

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................

46

47
1. Основна література ..............................................................................

47
2. Додаткова література ...........................................................................

47
ДОДАТКИ ...................................................................................................

51
Додаток А. Варіанти індивідуальних робіт .......................................

51

ВСТУП
Основною метою викладання курсу “Естетика та дизайн товарів народного споживання” є вироблення естетичного розуміння та сприйняття оточуючого світу, творчого мислення та естетичного пізнання, опанування основ формування та оцінювання естетичних властивостей товарів.

^ У результаті вивчення дисципліни будемо ЗНАТИ:

 • загальні естетичні категорії та їх роль у процесі формування естетичних властивостей товарів;

 • основні художні стилі світової культури та їх вплив на формування естетичних властивостей товарів;

 • функції моди та її значення для розвитку суспільства;

 • порядок проведення дизайнерських робіт та їх вплив на визначення потреб споживачів;

 • дизайн упаковки та його вплив на вибір споживачів;

 • формоутворювальні фактори;

 • психофізіологічні характеристики кольору;

 • естетичні властивості окремих груп товарів;

 • оцінювання естетичних властивостей товарів із застосуванням методик ID.


У результаті виконання практичних занять маємо ВМІТИ:

 • розуміти місце та роль загальних та спеціальних категорій у формуванні естетичних властивостей товарів;

 • визначити місце і роль художніх стилів світової культури у формуванні естетичних властивостей товарів;

 • розуміти взаємозв’язок стилю і моди, його вплив на естетичні властивості;

 • визначити вплив дизайнерської основи на створення конкурентної продукції;

 • підбирати сучасний дизайн упаковки окремих груп непродовольчих товарів і харчових продуктів;

 • визначати роль кольору у стандартах мерчандайзингу товарів;

оцінювати естетичні властивості товарів, використовуючи різні методики.

Методичні матеріали, що пропонуються, спрямовані на організацію самостійної й індивідуальної роботи студентів для досягнення відповідного рівня знань і вмінь.

Самостійну роботу із вивчення курсу рекомендується почати з опрацювання за наданою тематикою рекомендованої літератури. Вивчення кожної теми доцільно закріпити тестуванням і написанням короткого реферату.

^ 1. ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ
Тема 1.1. Методологічна основа естетики товарів народного споживання

Предмет та метод естетики. Поняття "естетичне" та "художнє", їх схожість і відмінності.

Естетичне перетворення дійсності. Форми естетичного освоєння світу. Поняття про дизайн. Технічна естетика. Естетика побуту.
Тема 1.2. Розвиток художніх стилів та моди

Поняття стилю. Соціально-економічні, політичні, ідеологічні фактори, які впливають на формування та зміну стилю. Основні художні стилі світової культури: античний, романський, готичний, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, ампір, модерн, конструктивізм; їх відмінні особливості. Особливості національного образотворчого мистецтва. Процес становлення сучасного стилю.

Мода, її зв'язок зі стилем. Фактори зміни моди. Основні поняття моди. Фактори, які впливають на формування моди в сучасних умовах.
^ РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
Тема 2.1. Система художнього конструювання товарів (дизайн)

Технічна естетика як наука про художнє конструювання. Ху­дожнє конструювання (дизайн), його роль в утворенні промислових виробів та предметного середовища.

Основні завдання та напрямки дизайну. Етапи розвитку ху­дожнього конструювання в Україні. Вплив різноманітних факторів на формування властивостей промислових виробів.

Етапи художнього конструювання товарів. Вивчення естетичних вимог покупців до продукції, що випускається, збір інформації про вироби-аналоги. Складання та аналіз еталонного ряду виробів-аналогів з різноманітними рівнями якості. Складання технічного завдання на проектування (макетування та виготовлення дослідних зразків) Оцінка естетичного рівня якості виробів у порівнянні з виробами-еталонами та всебічна перевірка якості у процесі виробництва та під час експлуатації. Виготовлення дослідної партії з метою визначення попиту покупців. Споживча оцінка естетичних властивостей про­дукції, що випускається. Вплив обсягу випуску товарів на естетичну оцінку, перспективне конструювання.
Тема 2.2. Елементи, які формують естетичні властивості товарів

Поняття про форму товару як про об'єкт дизайну. Характе­ристика первинних елементів форми виробів: геометричний вигляд, величина, маса, текстура, декор, колір, світлотінь.

Геометричний вигляд форми: об'ємна, площинна, лінійна; їх глядацьке сприйняття. Емоційна виразність різноманітних ліній геометричних форм. Динамічність геометричних фігур.

Взаємозв'язок маси геометричним виглядом, ступенем заповнення форми. Фактура і текстура - активні засоби художньої виразності. Туше матеріалів. Фактори, що визначають форму товарів: призначення і функції, конструкція, природа та властивості використаних матеріалів, технологія виготовлення, вимоги стилю і моди, національних традицій.

Колір у формуванні товарів. Первинні кольори. Кольорові кола. Кольорові системи. Змішання кольорів.

Фізичні, фізіологічні, емоційно-психологічні властивості кольо­ру. Глядацькі ілюзії та оптична корекція форми. Світлотінь.
Тема 2.3. Композиція товарів

Композиція. Закономірність композиційних вирішень. Опіки, форми і зміст. Образність, цільність композиції. Композиційна єдність окремого предмета.

Закономірність побудови ансамблю. Принцип зв'язку елементів композиції. Поняття про гармонію. Пропорційність композиції. Тек­тоніка, масштабність і масштаб в композиції. Ритм, метр і модуль в композиції. Контраст, нюанс, подібність (тотожність). Симетрія та асиметрія, види асиметрії. Динамічність та статичність композиції товарів, пластика.

Колір як засіб композиції. Кольорові гармонії: контрасті, нюансні. Кольорові композиції, які використовуються в одязі та житлі.

Орнамент. Види, галузі застосування і художня цінність орнаменту. Види декору та орнаменту, їх образна виразність. Націо­нальні види орнаментів. Обробка та оброблені покриття в композиції.
Тема 2.4. Естетичні властивості товарів

Природа і суть властивостей, їх особливості та зв'язок з іншими властивостями. Вагомість естетичних властивостей різноманітних груп товарів. Комплексні та одиничні показники естетичних власти­востей.

Інформаційна виразність композиції товару, знаковість, оригі­нальність, відповідність стилю і моді.

Раціональність форми (відповідність форми призначенню). Цільність композиції. Одиничні показники: організованість об'ємно-просторової структури, тектонічність, колорит, пластичність, органі­зованість графічних і фактурно-текстурних вирішень: їх характе­ристика.

Досконалість виробничого виконання: старанність обробки по­верхонь, чистота виконання співчленів, раціональність і художність внутрішньої та зовнішньої обробки оброблюваних матеріалів, марку­вання та пакування.

Стабільність товарного вигляду. Формостійкість, збереження де­талей від пошкодження, міцність покриттів, маркування та пакування.
Тема 2.5. Оцінка естетичних властивостей товарів

Нормативно-технічна документація з оцінки естетичних власти­востей товарів, її зміст.

Методи проведення оцінки естетичних товарів: експертна, соціологічна.

Види оцінки естетичних властивостей: цілісна, комплексна, спо­лучення. Шкали оцінки. Етапи оцінки: підготовчий, основний, заключний.

Оцінка естетичних властивостей товарів різних груп.

Особливості оцінки естетичних властивостей товарів культурно-побутового й господарського призначення. Обумовленість естетичного рівня якості цих товарів рівнем їх техніко-конструктивного вирішення.

Особливості оцінки естетичних властивостей одягово-взуттєвих товарів. Обумовленість естетичного рівня якості одягово-взуттєвих товарів, переважаючими в суспільстві смаками, нормами, ідеалами.
^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Структура курсу для студентів денної форми навчання

Дисципліна “Естетика та дизайн товарів народного споживання” складається з складається з теоретичної частини (лекцій), практичних занять, модульних кредитів «Самостійна робота» (СРС), «Індивідуальна робота» (ІР), «Наукова робота» (НР).


№ з/п

Назва розділів і тем

Кількість годин

всього

лекції

практичні заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

^ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ

20

8

6

6

1.

Методологічна основа естетики товарів народного споживання

6

2

2

2

2.

Розвиток художніх стилів та моди

14

6

4

2

^ РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

34

14

10

10

3.

Система художнього конструювання товарів (дизайн)

6

2

2

6

4.

Елементи, які формують естетичні властивості товарів

12

4

4

2

5.

Композиція товарів

8

4

2

2

6.

Естетичні властивості товарів

4

2

-

1

7.

Оцінка естетичних властивостей товарів

4

2

2

1
Всього

54

22

16

16


^ 2.2. Структура курсу для студентів заочної форми навчання

Дисципліна “Естетика та дизайн товарів народного споживання” для студентів заочної форми навчання складається з теоретичної частини (лекцій), практичних занять, самостійної (СРС), індивідуальної і наукової роботи студентів.


№ з/п

Назва

розділів і тем

Кількість годин

всього

лекції

практичні заняття

СРС

^ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ

18

2

-

16

1.

Методологічна основа естетики товарів народного споживання

4

-

-

4

2.

Розвиток художніх стилів та моди

14

2

-

12

2.1

Художні стилі та їх роль у створенні естетичних властивостей товарів

7

1

-

6

2.2

Розвиток моди та її роль у створенні естетичних властивостей товарів

7

1

-

6

^ РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

36

4

2

30

3.

Система художнього конструювання товарів (дизайн)

7

-

1

6

4.

Елементи, які формують естетичні властивості товарів

10

2

-

8

4.1

Форма у дизайні, її відображення через елементи

5

1

-

4

4.2

Колір у дизайні. Вплив кольору на сприйняття товару

5

1

-

4

5.

Композиція товарів

6

2

-

4

6.

Естетичні властивості товарів

6

-

-

6

7.

Оцінка естетичних властивостей товарів

7

-

1

6
Всього

54

6

2

46


^ 2.3. Зміст тем і рекомендована література

1. Методологічна основа курсу «Естетика та дизайн товарів народного споживання: поняття, мета і завдання дисципліни, характеристика категорій естетики [1-3].
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconПолітологія методичні вказівки І завдання щодо виконання індивідуальних...
Методичні вказівки І завдання щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань icon2 завдання №1. Міжгалузевий баланс „випуск витрати” 3
Методичні вказівки І завдання щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (індз)
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань. Всі індивідуальні...
Головною метою індивідуальної роботи з макроекономіки є активізація оволодіння теоретичним матеріалом шляхом виконання практичних...
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconОпорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання...
«Естетика та дизайн товарів народного споживання» призначений для забезпечення самостійного вивчення дисципліни І рекомендується...
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни...
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconЗавдання І методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з інженерної геології
Д а н о: індивідуальне завдання та методичні вказівки для виконання контрольної (075-56) та розрахунково-графічної роботи
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації, щодо виконання індивідуальних завдань з астрономії
Методичні рекомендації, щодо виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Астрономія». Розробив викладач Ю. В. Уколова – Горлівка:...
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconВступ
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Маркетинг» / для студентів факультету мтмс / Уклад к е н., проф....
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних та індивідуальних завдань із дисципліни «Фінансовий менеджмент»...
Естетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних та індивідуальних завдань із дисципліни «Фінансовий менеджмент»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка