Наук С. О. Костилєвої
Скачати 105.27 Kb.
НазваНаук С. О. Костилєвої
Дата конвертації30.06.2013
Розмір105.27 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы
факультет: германської, романської філології, перекладачів і сходознавства

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З

ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Семінар 1


КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДАВНЬОЇ РУСІ-УКРАЇНИ

1. Матеріальна і духовна культура дослов’янської доби. Культура східних слов’ян у дохристиянський період.

2. Християнізація Русі і європейський культурний контекст. Візантія і Рим у давньоруському духовному просторі.

3. Виникнення писемності. Розвиток освіти, літератури, мистецтва.

4. Давньоруські князівства у західноєвропейському культурному просторі. Романські впливи, готика і проторенесанс на давньоруських землях.

5. Побут і звичаї українців.

Основна література:

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К., 1994.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України.-К., 1992.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

Практичні завдання:

1. Проаналізуйте античні та скіфо-сарматські впливи в культурі східних слов’ян.

2. Поясніть причини існування залишків язичницьких вірувань у християнському світогляді українців. Міфотворчість східних слов’ян.

3. Порівняйте античні та візантійські джерела про культуру та звичаї східних слов’ян.

Завдання для самоконтролю:

  1. Створіть порівняльну таблицю “Культурний розвиток давньої Русі-України” за слідуючими пунктами:

а). дословянський період;

б).дохристиянська культура словян;

в).християнський період.

  1. Підготуйте розгорнуту відповідь з характеристикою культури Київської Русі

  2. Підготувати розгорнуту відповідь по культурі Галицько-Волинського князівства.

  3. Складіть порівняльну таблицю щодо культурного розвитку найбільших князівств в період роздробленості:
Галицько-Волинське

Чернігово-Сіверське

КиївськеСемінар 2


^ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.

1. Вплив Реформації та Контрреформації на розвиток української культури.

2. Розвиток освіти і наукових знань. Книгодрукування.

3. Відгуки Ренесансу в українській літературі та мистецтві.

4. Військове мистецтво українського козацтва.

Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Жолтовський П. Художнє життя на Україні XVI-XVII ст. - К., 1983.

Ісаєвич Л.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XIV-XVIІ ст. -К., 1966.

Марченко M.I. Історія української культури: 3 найдавніших часів до середини XVIII ст.-К., 1961.

Овсійчук В.А. Українське мистецтво XVI - першої половини XVIII ст. - К., 1985.

Практичні завдання:

1. Мовна ситуація в Україні. Охарактеризуйте основні проблеми.

2. Українська культура у контексті міжконфесійної боротьби в Україні.

3. Українська література ХVІ – першої половини ХVІІ ст. у культурному житті Україні. Полемічна література. Літописання. Історична мемуаристика.

4. Історичні пісні та думи українського народу.

5. Церква у творенні культурного простору України.

Завдання для самоконтролю:

  1. Зробіть таблиццю класи-стани українського суспільства (магнатерія, шляхта, козацтво, православне духовенство, міщанство) у культурному процесі другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

  2. Підготуйте розгорнуту відповідь про роль козацтва у збереженні самоідентифікації українського народу.Семінар 3


^ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛ. ХVІІ – ХVІІІ СТ. В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

1. Визвольна боротьба українського народу під проводом Б.Хмельницького і культурно-національно-національне піднесення в Україні.

2. Просвітництво в духовному житті України.

3. Меценатство гетьманів і козацької старшини. Києво-Могилянська академія в духовному житті України.

Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Макаров A.M. Світло українського бароко. - К., 1994.

Українська література XVII ст. - К., 1987.

Українська культура: Лекції/ За ред. Д.М.Антоновича. - К., 1993.

УшкаловЛ.В. Григорій Сковорода і антична культура. - X., 1993.

УшкаловЛ.В. Світ українського бароко: Філологічні етюди. - X.. 1994.

Практичне завдання:

1. Визначте основні тенденції розвитку української культури в зв’язку з утвердженням козацької держави. Поясніть, у чому полягала своєрідність української барокової культури.

2. Охарактеризуйте діяльність шкіл живопису й архітектури в Україні др. пол. ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. Порівняйте стильові відмінності “бароко”, “рококо”, “класицизму” на основі аналізу творчості найбільш визначних представників української культури зазначеної доби.

Завдання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте розвиток української освіти, літератури наприкінці XVIІ –XVIIІ ст.

2. З’ясуйте, який вплив на розвиток української культури, науки, освіти ХVІІ ст. – поч. ХVІІІ ст. справили події Голландської, Англійської буржуазних революцій.

3. Які позитивні зрушення відбулися в культурному житті України під впливом ідей європейського Просвітництва?

Семінар 4


^ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

1. Початок національно-культурного відродження в Україні в першій половині ХІХ ст. Українці в системі освіти і науки двох імперій.

2. Тенденції розвитку української мови та літератури. Нові напрями та жанри. Український романтизм в літературі та мистецтві. Феномен Т.Шевченка в духовному житті України.

3. Архітектура, образотворче мистецтво, музика.

^ Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Історія української культури. - К., 1994.

Історія української'літератури. - К., 1986.

Мороз З.П. Українська драматургія і театр другої половини XIX ст. - К., 1950.

Огієнко І. Українська культура. - К., 1993.
Практичне завдання:

1. Охарактеризуйте класицизм та романтизм в українському літературному процесі і проаналізуйте їх найбільш яскраві зразки.

2. Поясніть, який вплив на духовний розвиток українців мали революції в Європі, як вони позначилися на розвитку української науки, літератури, мистецтва.

3. Дайте оцінку масонству, декабристському руху, поширенню волелюбних ідей в українському суспільстві.

4. Дайте оцінку історичної ролі І.Котляревського, Т.Шевченка в становленні нової української літератури.

Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, яку роль в духовному відродженні України відіграли “Руська трійця”, Кирило-Мефодіївське братство.

2. Охарактеризуйте вплив греко-католицької церкви на розвиток української культури і збереження національно-культурної ідентичності українців на теренах Західної України.

3. Висвітліть релігійну ситуацію в Україні першої половини ХІХ ст.

Семінар 5


КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ ст.

1. Українські наука й освіта у другій половині ХІХ ст. Громадівський рух у збереженні національно-культурної ідентичності.

2. Формування нових літературно-мистецьких напрямів в українській культурі. Модерні течії в українському образотворчому мистецтві і архітектурі.

3. Містобудування. Урбанізаційні процеси.

4.  Зародження кіно. Театральне мистецтво.

Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Історія української культури. - К., 1994.

Історія української'літератури. - К., 1986.

Мороз З.П. Українська драматургія і театр другої половини XIX ст. - К., 1950.

Огієнко І. Українська культура. - К., 1993.
Практичне завдання:

1. Дайте характеристику таких мистецьких явищ, як “натуралізм”, “естетизм”, “реалізм”, “символізм”, “модерн”, “авангард”, “абстракціонізм”, їх прояви в українській культурі.

2.  Порівняйте ліберальні реформи в Австро-Угорській й Російській імперіях др. пол. ХІХ ст. та розкрийте їх вплив на національно-культурний розвиток України.

3. Охарактеризуйте зміст культурницької діяльність українських народників; поясніть, який вплив вона мала на розвиток суспільного руху другої пол. ХІХ ст. і формування нової української еліти.

Завдання для самоконтролю:

1. На конкретних прикладах поясніть, які нові тенденції простежувалися в українській архітектурі й містобудуванні др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

2. Розкажіть про зародження нових жанрів мистецтва в контексті наукових досягнень.

3. Висвітліть специфіку культурного процесу в Галичині 2-ї половини ХІХ ст.

4. Боротьба за українську школу в Західній Україні.

5. Греко-католицька церква в духовному житті українців.

6. Наукові товариства, книгарні, друкарні, видавництва, бібліотеки в Україні.

7. Зародження і поширення української преси.

8. Музичне життя в Україні.

Семінар 6


^ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

1. Національно-культурне відродження України у 1917-1920 рр.

2. Утвердження радянської влади в Україні. Політика українізації. Духовне життя.

3. Українська культура в умовах радянської тоталітарної системи. “Розстріляне відродження”.

4. Національно-культурний розвиток західноукраїнських земель у міжвоєнний час.

Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Історія українського мистецтва: У 6 т. – Київ, 1968.

Історія української культури / За ред. П. П. Толочка. – К., 2002.

Історія української культури / Шейко В.М., Тишевська Л.Г.: Навч. посібник. – К., 2006.

Практичне завдання:

  1. Підготувати реферати на тему: “Українська культура в період Центральної Ради, Гетьманату, Директорії”.

  2. Проаналізувати, який вплив на розвиток української культури справили події Першої світової війни й національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, у чому полягали основні завдання політики коренізації, запровадженої більшовицьким урядом в Україні у 20-х рр. ХХ ст., якими були її досягнення. Чи сприяла така політика духовному відродженню українського народу?

2. Охарактеризуйте основні національно-культурні здобутки доби українізації.

3. Порівняйте культурний розвиток українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії у міжвоєнний час. Поясніть, чим характеризувався культурно-просвітницький рух на західноукраїнських землях і яка роль у ньому належала українським політичним партіям, громадським організаціям, греко-католицькій церкві.

4. Охарактеризуйте духовне життя української діаспори 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

5. Охарактеризуйте стан української культури в умовах утвердження радянського тоталітаризму в УРСР. Розкажіть, що вам відомо про творчість митців  “розстріляного відродження”.

Семінар 7


^ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

1. Українська культура в роки Другої світової війни і боротьбі з тоталітаризмом у повоєнний період.

2. Лібералізація духовного життя в СРСР. Ситуація в Україні.

3. Розвиток науки, освіти і культури в Україні в контексті науково-технічної революції. 4. Проголошення незалежності України. Нові тенденції розвитку її культури.

Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2003.

Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Львів, 1993.

Донцов Л. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991.

Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя. - К., 1990.

Практичне завдання:

1. Охарактеризуйте стан української культури в умовах радянського тоталітаризму у др. пол. 40-х ‑  сер.80-х рр. ХХ ст. Концепція “радянського народу” як засіб русифікації українців.

2.  Проаналізуйте розвиток науки, освіти, літератури, мистецтва в період хрущовської відлиги. Поясніть, наскільки спроби лібералізації радянської системи вплинули на духовне життя українців.

3. З’ясуйте, яку роль в процесі національно-культурного відродження України відіграв рух “шестидесятників”, діяльність дисидентів.

4. Поясніть, яких змін зазнали українська наука й освіта під впливом НТР.

5. Поясніть, яка роль належить українській культурі у відродженні національної державності новітньої доби.
Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, який зміст вкладався у поняття “соціалістичного реалізму”.

2. Охарактеризуйте культуру українського зарубіжжя др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

3. Поясніть, які фактори, на вашу думку, сприятимуть розквіту сучасної української національної культури.

4. Дайте визначення основних понять: “ідеологізація культури”, “тоталітарна культура”, “державна мова”, “духовна свобода”, “плюралізм”, “соціокультурна ситуація”, “масова культура”, “поп-арт”, “контркультура“, “андеґраунд”, “інтелектуальне мистецтво”. “концептуальне мистецтво”, “формалізм”.

5. Охарактеризуйте специфіку українського “постмодернізму” та проаналізуйте його прояви у сучасній українській культурі.

Схожі:

Наук С. О. Костилєвої iconМінрегіонбуд України Київ 2009
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...
Наук С. О. Костилєвої iconЗбірник практичних задач І ситуацій
Т. В. Омельяненко, канд екон наук, доц.; В. М. Лавриненко, канд екон наук, доц.; Г. О. Пухтаєвич, канд екон наук, доц.; І. М. Репіна,...
Наук С. О. Костилєвої icon2006 розроблено
Савицького М. В., д-ра техн наук; Нікіфорової Т. Д., канд техн наук (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури);...
Наук С. О. Костилєвої iconМ. Н. Марченко удк 30(075. 8) Ббк 60я73 0-28
М. Н. Глазунов канд экон наук, доц.; И. А. Гобозов д-р филос наук, проф.; Е. М. Дерябина канд юрид наук; М. Н. Марченко д-р юрид...
Наук С. О. Костилєвої iconЗміст ббк51. 23я73 Г46
Автори підручника: викладачі опорної кафедри гігієни харчування Національного медичного університету В.І. Ципріян, д-р мед наук,...
Наук С. О. Костилєвої iconСистема стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...
Наук С. О. Костилєвої iconВ. И. Максимова Рекомендовано Министерством образования Российской...
И. Коньков – гл. III; канд филол наук, доц. А. Д кривоносов – гл. II, § 3, 4; канд филол наук, доц. Т. И. Попова– гл. VIII, § 3;...
Наук С. О. Костилєвої iconСибирское отделение
Я. Окладников\, доктора исторических наук в е. Ларичев, Я. е. Пубаев, доктор философских наук Д. Д. Лубсанов, доктора филологических...
Наук С. О. Костилєвої iconМолодежный союз юристов российской федерации
Ргаис, д-р юрид наук, профессор Близнец И. А; Президент Молодежного Союза Юристов Российской Федерации Замышляев Д. В.; д-р юрид...
Наук С. О. Костилєвої iconН. О. Шевченко, канд психол наук
Рецензенти: С. /. Яковенко, д-р психол наук, проф. Н. О. Шевченко, канд психол наук К. В. Корсак, канд фіз мат наук, доц
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка