Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
Сторінка2/17
Дата конвертації29.06.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Культура > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тема 3. Ряди динаміки

Ряд статистичних показників, що характеризує зміну суспільних явищ в часі, називається динамічним.

При побудові динамічних рядів необхідно забезпечити співставність показників за змістом, методикою розрахунку, об’єктами та одиницями спостереження, періодом або моментом часу.

Для правильного розуміння суті та обчислення показників динаміки необхідно уяснити різницю між моментним та інтервальними рядами. В процесі аналізу розрахувати базисні та ланцюгові показники динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту.

Абсолютний приріст ;

Темп зростання ;

Темп приросту або

Абсолютне значення 1% приросту : або

Результати розрахунків показників динаміки представляють в таблицю 9.

Таблиця 9

Показники динаміки_________________

Роки

Рівень

ряду

Абсолютний приріст

Темп зростання, %

Темп приросту, %

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

2000


2001


2002


2003


2004


2005


2006


2007


Крім того, визначають узагальнюючі показники динамічного ряду (середні за період, що вивчається ).

Узагальнюючими показниками в рядах динаміки є середні показники: середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, темп зростання та приросту.

Для моментного ряду динаміки середній рівень ряду визначається за формулою середньої хронологічної:


Для інтервального ряду - середня арифметична проста:

де n - кількість рівнів ряду.

Середній абсолютний приріст: або
- середній абсолютний приріст

^ Y0 - початковий рівень ряду

Yn - кінцевий рівень ряду

n - порядковий номер рівня.
Середньорічний темп зростання: або

Середньорічний темп приросту:

Для виявлення закономірності зміни показників динаміки, тобто їх тенденції в статистиці використовуються методи:
укрупнення періодів: ; ;

ковзної, (плинної) середньої: ; ; ;

вирівнювання за середнім абсолютним приростом: .
Рівняння прямої .
Для знаходження параметрів рівняння а0, а1 необхідно розв’язати нормальні рівняння:
Система рівнянь спрощується, якщо значення t підібрати таким чином, щоб їх сума дорівнювала 0.

Якщо парне число років, нумерацію необхідно проводить непарними числами від середини ряду: вверх -1, -3, -5, -7 і т.д., вниз відповідно +1, +3,+5,+7,... . Якщо ряд не парний - по середині ставиться нуль, а потім вверх порядковими числами-1,-2,-3,-4..., а вниз - +1,+2,+3,+4... .

В результаті: , а тоді ; а ,

де n - кількість років.
Рівняння параболи ,

де а0 - вирівняний показник при умові, що t=0

а1 - щорічний середній приріст (зниження)

а2 - середнє прискорення (уповільнення)

t - порядковий номер року.
Для знаходження параметрів рівняння параболи розв'язують нормальні рівняння


Необхідні показники для визначення параметрів рівнянь зводяться в таблицю 10.

^ Таблиця 10

Вихідні та розрахункові дані для розв’язання рівнянь зв'язку

Роки


Рівень

ряду


t


yt


t2


t3


t4


yt2

Вирівняні рівняннями


Прямої yt


Параболи yt

2000
2001

2005

2007


На основі одержаних параметрів рівняння необхідно знайти для кожного року. Показники рівняння можуть бути використані для прогнозування.


Для наглядності фактичні та вирівняні рівні динамічного ряду показати графічно (рис. 1).Умовні позначення:

фактичні дані

вирівняні методом ковзної середньої

теоретичне значення одержане на основі:

рівняння прямої

рівняння параболи
Рис. 1. Динаміка урожайності зернових в ________________ районі Миколаївської області

Завдання 5. Використовуючи інформацію, що приводиться в додатку 4 розрахувати показники динаміки ( базисні і ланцюгові ), середні (узагальнюючі) показники: середній рівень ряду, середньорічний абсолютний приріст, темпи зростання та приросту.

Одержані результати проаналізувати.

Завдання 6. За даними попереднього завдання встановити тенденцію в зміні показника. Для цього використати методи: укрупнення періодів, ковзної (плинної) середньої, середнього абсолютного приросту, рівняння прямої та параболи другого порядку

Результати, що характеризують тенденцію, зобразити графічно. Зробити відповідні висновки.

Завдання 7. За даними, що приводяться в таблиці 11, визначити показники сезонних коливань яйценоскості курей-несучок за 2 роки. Одержані показники порівняти. Для цього показники сезонності зобразити графічно (Рис. 2).

Таблиця 11

Я

йценосність курей-несучок, шт.

Умовні позначення:

базисний

звітний

Рис. 2. Сезонні коливання яйценоскості курей-несучок
Завдання для самостійної роботи.


 1. Провести комбінаційне групування господарств за виробничою собівартістю соняшнику та його працемісткістю (прямі затрати праці на 1 ц соняшника). Кожну групу та підгрупу охарактеризувати показниками: середнім рівнем собівартості, витратами праці на 1 ц соняшника та рівнем рентабельності галузі.

Статистичну сукупність за виробничою собівартістю поділити на дві групи та дві підгрупи за працемісткістю.

Дані за групами та підгрупами просумувати і занести в таблицю 12.
Таблиця 12

З
ведені дані за групами та підгрупами господарств

Аналогічно розрахувати середні показники, але за групами та підгрупами господарств (таблиця 13).

Таблиця 13

З
алежність рівня рентабельності виробництва соняшнику від собівартості та його працемісткості

На основі проведених групувань зробити відповідні висновки. 1. На основі даних таблиць 14-16 розрахувати відповідні відносні величини.


^ Таблиця 14

Поголів’я худоби в господарствах усіх категорій Миколаївської області, на кінець року, тис. голівРоки

Велика рогата худоба


Свині


Вівці та кози

В т.ч. вівці


Всього

в т. ч. корови

1995

515,3

232,6

391,9

188,5

163,7

2000

249,4

144,7

136,8

42,5

20,8

2005

180,6

115,1

140,2

41,0

22,7

2006

171,4

105,0

184,0

42,4

24,6


Таблиця 15

В
иробництво основних видів продукції харчової промисловості на одну особу, кг

^ Таблиця 16

Виробництво м’яса за видами у господарствах Миколаївської області, тис. т


 1. Використовуючи взаємозв’язок в рядах динаміки визначити рівні відповідних показників (таблиці 17 –19).


Таблиця 17


^ Зміна виробництва зерна в Миколаївській області

(
всі категорії господарств)Таблиця 18

Показники витрат кормів на 1 корову ц корм. од.Таблиця 19

Д
инаміка урожайності зернових культур в господарствах Миколаївської області


Контрольні питання

1. Суть статистичного спостереження, його форми та види.

2. Поняття статистичного зведення та групування.

 1. Основні завдання та види групувань.

 2. Поняття статистичних таблиць, їх зміст.

 3. Основні види статистичних таблиць та правила їх побудови.

 4. Суть та види абсолютних величин.

 5. Види відносних величин, використання в аналізі.

 6. Суть та види середніх величин.

 7. Показники варіації.

 8. Поняття динаміки та види рядів динаміки.

 9. Показники динаміки (базисні, ланцюгові).

 10. Узагальнюючі (середні) показники динаміки.

 11. Методи для вивчення тенденції в рядах динаміки.

 12. Поняття сезонності та показники сезонних коливань.


Модуль 2^ . МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
Цей модуль включає теми: індекси; вибірковий та кореляційний методи.


Тема 1. Індекси
Індекси – відносні показники, що характеризують зміну будь-якого суспільного явища в часі, просторі або в порівнянні з планом чи стандартом.

Особливу увагу треба звернути на загальні індекси та методику побудови агрегатних індексів, знати в яких випадках використовуються інші форми індексів.

Важливе значення має взаємозв'язок індексів. Студент повинен вміти знаходити невідомий індекс, використовуючи той чи інший взаємозв'язок, а також розкладати абсолютну зміну показника за факторами.

Основні індекси.

Індивідуальні індекси

; ; , де
p - ціна реалізації

q - обсяг (кількість) продукції

Загальні агрегатні індекси

Ціни

Фізичного обсягу продукції

Товарообігу

Взаємозв’язок

Крім того, необхідно вміти використовувати середні індекси:

Середній арифметичний

Середній гармонійний

Необхідно уяснити різницю між індексами перемінного та постійною складу, вміти визначати вплив структурних зрушень на зміну середньої величини.або

або

Динамічні індекси

Ланцюгові індекси ціни визначаються таким чином

а) індивідуальні:

; ; і т.д.

б) загальні індекси

; ; і т.д.

Ланцюгові індекси фізичного обсягу

а) індивідуальні

; ; і т.д.

б) загальні індекси

; ; і т.д.
Базисні індекси фізичного обсягу визначаються за формулами

а) індивідуальні

; ; і т.д.

б) загальні індекси

; ; і т.д.
Базисні індекси ціни визначаються за формулами:

а) індивідуальні:

; ; і т.д.

б) загальні індекси

; ; і т.д.
Територіальний індекс ціни

або , де

РА - ціна одиниці продукції одного господарства

РБ - ціна одиниці продукції другого господарства

qА, qБ - відповідно фізичний обсяг продукції.
Завдання 8.

а) Визначити індивідуальні та загальні індекси ціни, фізичного обсягу реалізованої продукції, товарообігу (виручки). Встановити зміну товарообігу за рахунок цін, фізичного обсягу та структури реалізованої продукції.

б) Уяснити особливості використання динамічних індексів (загальні індекси ціни з перемінними вагами, фізичного обсягу продукції з постійними вагами ланцюговим та базисним способом).

в) Визначити територіальний індекс цін.

Розрахунки провести у відносних та абсолютних величинах, результати проаналізувати.
Таблиця 20

Ціна та обсяг реалізованої продукції в ____________ району


Таблиця 21

Д
ані про реалізацію зерна (соняшнику, молока) в господарствах _____________ району^ Таблиця 22

Дані про вартість реалізованої продукції та зміну цін реалізації.

Таблиця 23

Дані про вартість та зміну кількості реалізованої продукціїТаблиця 24

Д
ані про реалізацію продукції на ринку


Таблиця 25

Дані про кількість реалізованої продукції та її ціни
^ Тема 2. Вибірковий та кореляційний методи

Вибіркове спостереження – найбільш поширений вид несуцільного статистичного спостереження. В останні роки вибірковий метод знаходить широке використання в практиці статистики.

Студент повинен уяснити переваги вибіркового спостереження над суцільним, способи та правила відбору, помилки та необхідну кількість вибірки, які гарантують її репрезентативність.

Для одержання надійної характеристики всієї сукупності в статистиці враховуються помилки репрезентативності для середнього розміру ознаки, що вивчається () та при визначенні частки одиниць з певними ознаками (Р).

Для визначення середньої помилки вибірки використовуються такі формули:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи...
Закріпити теоретичні знання студентів з податкового обліку підприємницької діяльності
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка