Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”
Сторінка1/17
Дата конвертації29.06.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Культура > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки

сільського господарства


СТАТИСТИКА

Методичні рекомендації та завдання для практичних

занять і самостійної роботи студентів економічного

факультету за напрямком навчання „Облік та аудит”,

„Менеджмент організацій”,

„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Миколаїв – 2008

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати економічних наук , доценти Самойлик К.Д. Вершиніна Л.М., ст. викладач Христенко О.А, асистент Мамалюк О.А.

Рецензенти:

^ В.Н. Парсяк – декан інженерно-економічного факультету Національного

університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,

доктор економічних наук, професор
Клочан В.П. – декан економічного факультету Миколаївського

державного аграрного університету,

кандидат економічних наук, доцент

Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету, протокол № ___ від «___» ________ 2007 р.

ВСТУП

Перед аграрним сектором економіки в умовах сьогодення ставиться загальнодержавне завдання – розвиток виробництва та підвищення економіко-соціальних показників. В зв’язку з цим важливого значення набуває підвищення рівня підготовки майбутніх економістів і менеджерів. Зокрема, опанування ними професійними методичними знаннями і, особливо, практичними навичками з методики проведення статистичного спостереження, розробки та аналізу статистичних даних з урахуванням особливостей розвитку сільського господарства в цілому та окремих його галузей для виявлення відповідних резервів зростання виробництва та підвищення ефективності.

Методичні розробки підготовлені відповідності до цих вимог з урахуванням структурно-модульної форми навчання та рейтингової системи оцінки знань студентів.

Практичні заняття виконуються кожним студентом індивідуально з використанням річної статистичної звітності конкретного сільгосппідприємства або матеріалів статистичних щорічників та звітності Головного управління статистики Миколаївської області.

Самостійна робота передбачає розв’язання задач з кожного модуля з використанням конкретної статистичної інформації, її аналіз та формулювання відповідних висновків.

Обов’язковою умовою допуску студента до іспиту є виконання всіх практичних завдань на заняттях та самостійно.

Модуль 1.^ СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
Цей модуль включає теми: статистичне спостереження, зведення та групування, абсолютні, відносні та середні величини, показники варіації та ряди динаміки.
^ Тема 1. Статистичне спостереження, зведення та групування
Для одержання статистичних показників проводиться статистичне спостереження. Студент повинен розуміти суть статистичного спостереження, знати організаційні форми, види і способи спостереження, які помилки виникають при його проведенні і чому.

На основі даних спостереження дається характеристика сукупності. Для цього інформація систематизується. Першою стадією статистичного зведення є групування, основою якого є ряд розподілу. Студенту необхідно знати, які бувають ряди розподілу та особливості їх побудови.

Групування - метод розподілу статистичної сукупності на групи за ознаками, що є важливими для явища, яке вивчається. Треба мати на увазі, що групування мають велике значення для правильного використання середніх та відносних величин, для всебічного аналізу суті та природи явищ. А тому, виділяючи групи, треба дотримуватись єдиних наукових вимог.

До них належать: кількість груп, на які розподіляється сукупність, вибір групувальної ознаки та їх інтервали. Для однорідної статистичної сукупності кількість груп та величина інтервалу визначаються за формулами:де - кількість груп

^ N - загальна кількість генеральної сукупності

і - величина інтервалу

X max , X min - відповідно максимальне та мінімальне значення ознаки в сукупності.

Коли ознака, за якою проводиться групування, змінюється нерівномірно, використовуються нерівні інтервали. Для цього спочатку будується ранжирований ряд.

При проведенні комбінаційного групування кожну групу, що виділяється на першому етапі за важливою ознакою, ділять на підгрупи за другою також важливою ознакою.

Результати зведення та групування подаються у вигляді таблиць.

Табличний метод - раціональний спосіб викладення цифрового матеріалу. Основою статистичної таблиці є її макет, який містить загальний заголовок, що чітко характеризує те, про що йдеться в таблиці, а також зміст та форми статистичних показників.

Статистична таблиця має дві основні частини: статистичні підмет та присудок.

Статистичний підмет – окремі одиниці та групи сукупності, які підлягають вивченню; статистичний присудок – ознаки, якими характеризується підмет.
Основні правила побудови статистичних таблиць:

1. Назва таблиці повинна бути чіткою, зрозумілою і відображати її зміст;

2. Забезпечується однакова точність величин показників із загальним змістом;

3. У випадку, коли показник відсутній в даній групі, ставиться риска (-), у випадку відсутності інформації - три крапки (...);

4. Статистичні таблиці повинні бути компактними, полегшувати її читання;

5. Статистичні таблиці повинні мати підсумкові показники всіх ознак, які приведені в присудку.

Завдання 1. За даними річних звітів сільськогосподарських підприємств Миколаївської області провести просте групування за збором насіння соняшнику у вазі після доробки. Виявити залежність основних економічних показників від цього фактора. Для цього статистичну сукупність розділити на три групи. Кожну групу охарактеризувати кількістю господарств, середнім збором соняшнику на одне господарство, витратами праці та коштів на один центнер соняшнику, рівнем рентабельності.

Виконання завдання слід розпочати із статистичного спостереження. З річних звітів сільськогосподарських підприємств (або додаток 1) вибрати дані, необхідні для виконання завдання, які занести в таблицю.

В нашому випадку програма вибірки буде включати такі показники:

 • Збір соняшнику у вазі після доробки, ц.

 • Витрати на виробництво соняшнику:

 • праці, тис. люд.-год.

 • коштів, тис. грн.

 • Кількість реалізованого соняшнику, ц.

 • Виручено від реалізації соняшнику, тис.грн.

 • Собівартість реалізованого соняшнику, тис.грн.


Щоб полегшити завдання, за групувальною ознакою (збір соняшнику у вазі після доробки) побудувати ранжирований ряд. Потім визначити величину інтервалу, дані за групами просумувати і занести в робочу таблицю 1.

^ Таблиця 1

Зведені дані за групами господарствПоказники

Групи господарств за виробництвом соняшнику, ц

Всього

до 5000

5001-10000

більше 10000

Кількість господарств

Збір соняшнику у вазі після доробки, ц

Затрати на основну продукцію:

- праці, тис. люд.-год.

- коштів, тис.грн.

Кількість реалізованої продукції, ц

Доход (виручено) від реалізації соняшнику, тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.


Для виявлення залежності між ознаками за даними таблиці 1 розрахувати середні значення за групами та в цілому по сукупності (таблиця 2).
Таблиця 2

Залежність основних економічних показників виробництва та реалізації соняшнику від валового збору в господарствах Баштанського району Миколаївської областіПоказникиГрупи господарств за виробництвом соняшнику, ц


В середньому


До 5000

5001-

10000

Більше

10000

Кількість господарств

Середній збір соняшнику у вазі після доробки на одне господарство, ц

Прямі витрати праці на 1ц соняшнику, люд.-год.

Виробнича собівартість 1ц соняшнику, грн.

Собівартість 1ц реалізованого соняшнику, грн.

Ціна реалізації 1ц соняшнику, грн.

Прибуток (збиток) на 1 ц соняшнику, грн.

Рівень рентабельності, %^ Тема 2. Абсолютні, відносні та середні величини,

показники варіації
При статистичному спостереженні та зведенні матеріалів одержують абсолютні показники, які характеризують розмір ознаки або кількість одиниць сукупності. Вони виражаються в різних одиницях виміру. В процесі аналізу вони співставляються і одержують різні відносні величини.

Комплексне використання абсолютних та відносних величин дає можливість глибше проаналізувати явища суспільного життя, виявити особливості та закономірності.

Студентам необхідно засвоїти основні види абсолютних та відносних величин, умови їх використання.

Зокрема, відносні величини:

 • планового завдання

 • виконання плану

 • динаміки

 • структури

 • координації

 • інтенсивності

 • порівняння

Середня в статистиці є узагальнюючим показником, що характеризує рівень ознаки в якісно однорідній сукупності.

В залежності від характеру та суті вихідної інформації використовуються різні види середніх величин: середня арифметична, середня гармонійна, середня хронологічна та ін.

Розрахунок основних видів середніх величин проводиться за такими формулами:
Середня арифметична проста:Середня арифметична зважена


Середня гармонійна зважена

Середня хронологічна

де:

- середня величина

X - окремі значення ознаки

f - частота ( ваги)

n - кількість показників

М - обсяг явищ.
Важливим в аналізі є визначення середньої прогресивної величини, яка дає узагальнюючу характеристику кращих значень, в порівнянні з середньою по сукупності.

Для оцінки стійкості досліджуваних явищ визначають показники варіації.

Варіація - зміна розміру ознаки у статистичній сукупності. Для характеристики варіації використовують такі показники:

розмах варіації

середнє лінійне відхилення ;

дисперсія ;
середнє квадратичне відхилення ;

коефіцієнт варіації .

Завдання 2. На основі даних таблиць 3-8 розрахувати відповідні відносні величини. Використати графічний метод для зображення динаміки та структури. Для цього побудувати лінійну та секторну діаграми.
^ Таблиця З

Споживання продуктів харчування на душу населення

за рік, кгВиди

продуктів

Україна

Миколаївська область

1995р.

2000р.

2005р.

2006р.1995р.

2000р.

2005р.

2006р.М'ясо та м'ясопродукти

38,9

32,8

39,1

42,0
43,7

36,0

35,4

37,8
Молоко та, молочні продукти

243,6

199,1

225,6

234,7
279,7

190,4

244,0

273,3
Яйця, шт.

171

166

238

251
179

119

213

242
Хлібні

продукти

128,4

124,9

123,5

119,5
149,3

123,7

147,3

124,8
Картопля

123,8

135,4

135,6

133,6
125,2

101,2

102,1

100,6
Овочі та баштанні

96,7

101,7

120,2

126,7
112,0

106,5

122,4

126,2
Плоди, ягоди та виноград

33,4

29,3

37,1

34,8
51,1

18,6

38,5

32,5
Риба та рибні продукти

3,6

8,4

14,4

14,1
3,6

8,4

18,0

16,5
Цукор

31,6

36,8

38,1

39,5
28,7

37,6

41,0

42,0
Олія

8,2

9,4

13,5

13,6
9,9

10,6

16,2

15,4
■ ■
Таблиця 4

Валова продукція сільського господарства за основними групами товаровиробників Миколаївської області в порівнянних цінах 2005 р., млн. грн.


Групи

товаровиробників

2005 рік

2006 рік

Валова продукція, всього

у тому числі

Валова продукція всього

у тому числі

рослин ництва

тварин ництва

рослини ицтва

тварин ництва

^ Сільськогосподарські підприємства

1229,8

1060,0

169,8

1446,3

1259,1

187,2

у тому числі:

державні сільськогосподарські підприємства77,562,515,092,774,118,6

недержавні сільськогосподарські підприємства


1152,3


997,5


154,8


1353,6


1185,6


168,6

селянські (фермерські) господарства


200,3


195,7


4,6


265,0


259,6


5,5

^ Господарства населення

1581,3

798,8

782,5

1629,9

859,0

770,9

Всього

2811,0

1858,8

952,3

3076,2

2118,1

958,1^ Таблиця 5

Територія і кількість населення в районах Миколаївської області


(на 1 січня 2007 р.)

Райони

Територія,

кв.км

Кількість населення, тис.осіб

У тому числі:

міське

сільське

Арбузинський

968,7

22,4

9,1

13,3

Баштанський

1706,2

39,2

12,6

26,6

Березанський

1378,2

24,2

4,1

20,1

Березнегуватський

1263,7

21,7

7,6

14,1

Братський

1129,2

19,6

5,7

13,9


^ Таблиця 6

Посівні площі сільськогосподарських культур в господарствах


усіх категорій Миколаївської області, тис. га


Групи культур


Роки

1995

2000

2005

2006

Зернові культури

742,2

718,5

866,6

855,4

Технічні культури

236,0

276,1

413,5

486,8

Картопля і овочебаштанні культури

63,2

57,4

46,6

46,0

Кормові культури

447,8

216,8

91,2

88,0

Всього
^ Таблиця 7

План та фактичне виробництво основних видів продукціїВиди продукції

Базисний рік

Звітний рік

План на

2008 рік

план

фактично

план

фактично

Зерно, тис.т

2500

2718

2800

2430

2600

Молоко, тис.т

400

387

420

432

450

Яйца, млн.шт

150

186

180

220

230

^ Таблиця 8

Розвиток скотарства в господарствах Новоодеського та Миколаївського районів
,Показники


Райони

Миколаївський

Новоодеський

2005 р.

2006 р.

2005 р.

2006 р.

Поголів’я ВРХ - всього, тис. голів

10,0

10,0

11,9

11,7

в т.ч корови

5,6

5,4

7,5

7,1

телиці старше 2 років

1,4

1,1

1,9

1,5

Виробництво молока, тис. тонн

21,3

20,3

29,7

26,9
всі категорії господарств
Завдання 3. За даними, що приводяться в додатках 1-3 розрахувати середні величини:

 • середній збір соняшнику на одне господарство;

 • середню врожайність соняшнику;

 • середню виробничу собівартість 1 ц соняшнику;

 • середні затрати праці на 1 ц соняшнику;

 • середнє поголів’я худоби.

Для цієї мети використати середню арифметичну просту та зважену, середню гармонійну зважену, середню хронологічну.

Завдання 4. На основі даних додатку 1 і розрахунків середніх (завдання 3) визначити показники варіації:

 • розмах варіації;

 • середнє лінійне відхилення;

 • дисперсія;

 • середнє квадратичне відхилення;

 • коефіцієнт варіації.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи...
Закріпити теоретичні знання студентів з податкового обліку підприємницької діяльності
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету за напрямком навчання „Облік та аудит” iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка