Закон України «Про освіту»
НазваЗакон України «Про освіту»
Дата конвертації30.06.2013
Розмір68.8 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > История > Закон
Рекомендована література

з курсу «Історія педагогіки»

Базова


 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України / Л.В.Артемова. – К., 2006.

 2. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1996. – 21 серпня.

 3. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28.

 4. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посіб. / В.М.Галузинський, М. Б. Євтух. – К., 1995.

 5. Історія педагогіки [Текст] / За ред. М.С. Гриценка. – К. : Вища школа, 1973. – 448 с. 

 6. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Осипова Т.Ю. та інш. – 2-ге видання перероблене та доповнене. Рек.МОН. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 304 с. 

 7. Джуринский А. Н. Новейшая педагогика и школа / А. Н. Джуринский // Зарубежная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов. / А.Н.Джуринский. – М., 2008. – С.224-377.

 8. Джуринский, А. Н. Возникновение педагогической мысли и школы (Воспитание и обучение в Древнем мире) / А. Н. Джуринский // Зарубежная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов. / А.Н.Джуринский. – М., 2008. – С.21-83.

 9. Джуринский, А. Н. Воспитание и школа Средневековья / А. Н. Джуринский // Зарубежная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов. / А.Н.Джуринский. – М., 2008. – С.83-150.

 10. Джуринский, А. Н. Воспитание и школа Запада в Новое время / А. Н. Джуринский // Зарубежная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов. / А.Н.Джуринский. – М., 2008. – С.152-223.

 11. Джуринский, А. Н. Зарубежная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов. / Александр Наумович. Джуринский. – М. : Гардарики, 2008. – 383 с. 

 12. Константинов, Н. А. История педагогики [Текст] / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – 5-е изд., доп. и пераб. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с. 

 13. Кравець В.П. Історія зарубіжної педагогіки ХХ ст. / В.П.Кравець. – Тернопіль, 1994.

 14. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки / В.П.Кравець. – Тернопіль, 1996.

 15. Левківський, М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський. – К., 2008. 

 16. Левківський, М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський. – Харків : ОВС, 2002. – 240 с.

 17. Левківський, М. В. Історія педагогіки [Текст]: підручник / М. В. Левківський. – Рек. МОН. – К. : ЦНЛ, 2003. – 360 с. 

 18. Левківський М.В. Історія педагогіки [Текст]: підручник / М. В. Левківський, О.М. Микитюк. – Харків, 2002. 

 19. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки [Текст]: навч. посібник / Олександр Опанасович. Любар. – К. : Знання, 2006. – 447 с. 

 20. Любар О. Історія української школи і педагогіки [Текст]: навч. посібник / О.Любар, М.Стельмахович, Д.Федоренко. – К. : Знання, 2003. 

 21. Любар О. Історія української школи і педагогіки [Текст]: навч. посібник / О.Любар, М.Стельмахович, Д.Федоренко / За ред. М.Г.Стельмаховича. – К. : ІЗМН, 2000. 

 22. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки / Л.А.Медвідь. – К., 2003.

 23. Монро, П. Исторія педагогіки [Текст]. Ч. І : Древность и средніе века / П. Монро ; подъ ред. Н.Д. Виноградова ; пер.М.В. Райхъ. – Москва : Изданіе Т-ва "Міръ". – 325 с.

 24. Мосіяшенко, В. А. Представники педагогічної думки епохи Київської України-Русі / В. А. Мосіяшенко // Історія педагогіки України в особах: Навч.посібник. / В.А.Мосіяшенко. – Суми, 2005. – С.7-12.

 25. Нариси історії у4країнського шкільництва 1905-1933: Навч. посіб. / О.В.Сухомлинська та ін. – К., 1996.

 26. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – № 26. – 24 квітня – 1 травня.


11. Допоміжна


 1. Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Горького (в документах і матеріалах 1926-1928 рр.) [Текст]: монографія / за ред. дійсного члена АПН України І.А.Зязюна. –К.: Педагогічна думка, 2008. – 352 с. 

 2. Антонець М. Проблема педагогічної творчості вчителя у спадщині В.О.Сухомлинського / М.Антонець // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С.7-11.

 3. Арцишевський Р. А. Мислитель, педагог, гуманіст: [до 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського] / Р.А.Арцишевський, М.Р.Арцишевська // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 44-47.

 4. Березівська Л. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С.40-47.

 5. Бойко А. Еволюція взаємин Г.Г.Ващенка і А.С.Макаренка: ретроспектива і проекція на сучасність / А. Бойко // Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. – Полтава, 2009. – Випуск 1. – С.88-97.

 6. Видатні українські педагоги [Текст]: інформаційний довідник / упоряд. Л.В.Калуська. – 2-ге вид. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 224 с. 

 7. Вихрущ В. Педагогічна спадщина Олександра Духновича у контексті сучасної дидактики. / В. Вихрущ // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. Сер.: Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 62-66.

 8. Джус О. В. Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні: [історія педагогіки] / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38-40.

 9. 90-річчю від дня народження славнозвісного українського педагога Василя Сухомлинського присвячується // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С.46-86.

 10. Єрасов Б. Освіта в країнах Західної Європи епохи Середньовіччя / Б. Єрасов, Т. Тищенко // Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – Випуск 1. – С. 119-123.

 11. Історія української школи в матеріалах і документах / Упоряд. О.Любар. – Кривий Ріг, 2002.

 12. Історія української школи і педагогіки. [Текст]: хрестоматія / за ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2005. – 767 с. 

 13. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія [Текст]: навч.посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с. 

 14. Кортгаазе, В. Филипп Меланхтон - освіта, наука, мир та політика у ХVІ столітті / В. Кортгаазе // Від Меланхтона до Коменського і Чижевського [Текст] / В.Кортгаазе ; за ред. Р.Мниха і Є.Пшеничного. – Дрогобич-Київ, 2005. – С. 15-56.

 15. Кортгаазе В. Я.А.Коменский – "вероятно, величайший педагогический ум, который породила Европа" / В. Кортгаазе // Від Меланхтона до Коменського і Чижевського [Текст] / В.Кортгаазе ; за ред. Р.Мниха і Є.Пшеничного. – Дрогобич-Київ, 2005. – С. 57-88.

 16. Кузьменко, Н. М. Проектування університетської освіти в Україні (друга половина ХVIII – початок ХІХ ст.): [історія педагогіки] / Н. М. Кузьменко // Освіта Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 85-93.

 17. Курлянд, З. Н. Нариси з історії педагогіки / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т.Ю. та ін. Осипова // Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Осипова Т.Ю. та інш. – Харків, 2009. – С. 194-296.

 18. Логачевська, С. Творче використання спадщини В.О. Сухомлинського / С. Логачевська // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 24-28.

 19. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ століття): Хрестоматія. – К., 2003.

 20. Мітюров В.Н. Педагогічні ідеї Я.А.Коменського на Україні. – К., 1971.

 21. Мовчун, А. Унікальна українська родина Бориса і Марії Грінченків / А. Мовчун // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С.63-65.

 22. Мосіяшенко В.А. та ін. Історія педагогіки України в особах / В.А.Мосіяшенко та ін. – Суми, 2005.

 23. Олійникова, К. І. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в освітньому процесі КНР: [педагогіка за кордоном] / К. І. Олійникова // Освіта Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 100-103.

 24. Пащенко, В. Учення Антона Макаренка в контексті викликів системи виховання ХХІ ст. / В. Пащенко // Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. – Полтава, 2009. – Випуск 2. – С.102-108.

 25. Педагогіка Просвітництва ХІХ ст. // Українська педагогіка в персоналіях [Текст]: у 2 кн.: Навч. посіб. – К., 2005. – Кн.1 : Х- ХІХ ст. – С.256-620.

 26. Педагогические апокрифы. Этюди о В.А.Сухомлинском [Текст] / упоряд. О.В.Сухомлинской.  – "Акта", 2008. – 430 с. 

 27. Персоналії в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагоги / За заг. ред. А.Бойка. – К., 2004.

 28. Пискунов, А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики [Текст]: учеб. пособ. / А. И. Пискунов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 528 с. 

 29. Пугач, А. Спадщина Василя Сухомлинського у контексті сучасних культурологічних вимірів. / А. Пугач // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 80.

 30. Рогова, П. Бібліографія К.Д. Ушинського в контексті розвитку сучасної педагогічної науки / П. Рогова, А. Доркену // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 40-42.

 31. Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського / О.Савченко // Початкова школа. – 1999. – № 9. – С. 1-4.

 32. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч. посіб. / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – СумДПУ, 2000.

 33. Слюсаренко Н. Місце та зміст трудової підготовки молоді в загальноосвітніх школах України 1917-1937рр. / Н. Слюсаренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 1. – С.29-33.

 34. Сметанський М.Загальнолюдські цінності в педагогічній спадщині В.Сухомлинського // Шлях освіти. – 1990. – № 3. – С. 43-45.

 35. Сметанський М. Компаративний аналіз педагогічних поглядів А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського / М. Сметанський // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 3-7.

 36. Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : 1991-2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) [Текст]: біобібліографічний покажчик / упоряд.: І.О.Іванова, Т.В.Лога. – К., 2008. – 182 с. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 4.). 

 37. Ступарик Б. М. Національна школа витоки: становлення / Б. М. Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – 333 с. 

 38. Сухомлинська О. Історико-педагогічне дослідження та його "околиці" / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С.43-47

 39. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 42-49

 40. Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність [Текст]: тези доповідей та виступів на міжвузівській науково-методичній конференції. – Львів: Основа, 1992. – 107 с. 

 41. Українська педагогіки в персоналіях: В двох книгах / За аг. ред. О.В.Сухомлинської. – К., 2005.

 42. Хрестоматія з історії української школи і педагогіки / За ред. В.Кременя. – К., 2005.

 43. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики [Текст]: учебник / Ред. Алексеев А.Н. – М.: Просвещение, 1972. – 407 с. 

 44. Улюкаєва І. Він випередив свій час: до ювілею Яна Амоса Коменського – видатного чеського педагога (1592-1670) / І. Улюкаєва // Дошкільне виховання. – 2012. – № 3. – С. 4-7.

 45. Шевчук О. Історія заснування та діяльності Колегії Павла Галагана / О. Шевчук // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С.65-69.

 46. Шевчук О. М. Колегія Павла Галагана – джерело формування інтелектуальної еліти українського народу / О. М. Шевчук // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С.116-122.

 47. Шмидтъ К. История педагогики. Изложения по всемирно-историческомъ развитии и въ органической связи съ культурною жинью народовъ. История педагогики отъ Лютера до Песталоцци [Текст]. Т.3 / К. Шмидтъ; Ланге В. – узд. третье, доп. и исправленное. – Москва: Тип. Мартынова и Ко, 1880. – 759 с.

 48. Шпарик О. М. Розвиток освіти у Стародавньому Китаї: конфуціанська доба: [історія педагогіки] / О. М. Шпарик // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 29-34.

 49. Яковенко Г. Зародження педагогічних ідей формування навичок культури поведінки дітей у Київській Русі / Глушенкова Є., Яковенко Г. // Проблеми освіти. – 2006. – № 43. – С.112-115.

Схожі:

Закон України «Про освіту» iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про освіту» icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про освіту» iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон України «Про освіту» iconЗакон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про освіту" №1060-хи від 23. 05. 91
Постанова кму від 22. 11. 04р. №1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”
Закон України «Про освіту» iconСписок літератури до теми №1
Закон України «Про освіту» / Нормативно-правове забезпечення освіти: у 4-х ч, Ч. Харків: Основа, 2004. С. 27-28
Закон України «Про освіту» iconМетодичні рекомендації по організації самостійної роботи по курсу...
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні»,...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про вищу освіту"
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (далі – Положення) ґрунтується на чинних нормативно-правових...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України про вищу освіту; Наказ моз україни від 25. 12. 1997...
Положення розроблено відповідно до Протокольного рішення ради ректорів вищих медичних навчальних закладів 4 рівня акредитації та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка