Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
Скачати 155.66 Kb.
НазваПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
Дата конвертації05.07.2013
Розмір155.66 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Информатика > Закон


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ПРАКТИКУМ З КРИМІНАЛІСТИКИ

ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Харків

2013

Література до всіх тем

 1. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України» від 20.11.2012 № 5492-VI

 2. Закон України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 № 4616-VI

 3. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положення про комісії Затв. наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050

 4. Інструкція про участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні як спеціалістів затв. наказом МВС України від 26.10.2012 № 962

 5. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України затв. наказом МВС України від 09.08.2012 № 691

 6. Положення про інформаційно-пошукову систему «Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України / затв. наказом МВС України від 24.09.2012 № 825

 7. Положення про Міністерство внутрішніх справ України / затв. указом Президента України від 06.04.2011 № 383/2011

 8. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України Затв. наказом МВС України від 11.11.2010 N 550


Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994р.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992р.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994р.

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003р.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р.

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Затв. Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. за, в новій ред. наказ №144/5 від 30.12.2004.

 1. Універсальний криміналістичний комплект слідчого: Практ. посібник з використання науково-технічних. засобів / Шепітько В. Ю., Борисенко І. В., Булулуков О. Ю., та ін. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.

 2. Універсальний криміналістичний комплект слідчого: практ. посібник з використання науково-технічних. засобів / уклад.: Шепітько В. Ю., Борисенко І. В., Булулуков О. Ю. та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.

 3. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого / В. Ю. Шепітько. – К.: Ін Юре, 2008. – 205 с.

 4. Настільна книга слідчого:|Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів} /М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007.

 5. Осмотр места происшествия: Справочник следователя / Быховский И. Е., Викторова Е. Н., Горинов Ю. А., Гриневич Г. Я., и др.; общ. ред.: Леви А. А. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрид. лит., 1982. – 272 с.


Тема №1.
^ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Поняття та види сучасних криміналістичних науково-технічних засобів. Техніко-криміналістичні комплекти органів кримінальної юстиції.

 2. Поняття інформаційних технологій та їх використання в правозастосовній діяльності.

 3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) слідчого, судді, прокурора, експерта.

 4. Біометричні системи в криміналістиці. Їх функції та можливості використання в правозастосовній діяльності.

 5. Технічні засоби криміналістичної профілактики.


Література

 1. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Моногр. / В.В. Бирюков. – Луганск: РИО ЛАВД, 2002. – 264 с.

 2. Вандер М. Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений: конспект лекций / М. Б. Вандер. – СПб.: СПб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры, 2000.– 60с.

 3. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: монографія. / І.Ф. Хараберюш, В. Я. Мацюк, В. А. Некрасов, О. І. Хараберюш. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

 4. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук.-практ. посіб. / Б.В. Романчук, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов; за заг. ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004.- 144 с.

 5. Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / В. А. Волынский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 311 с.

 6. Волынский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: пособие / В. А. Волынский. – М.: МВД РФ, ВНИИ, 1994.– 77с.

 7. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В. И. Гончаренко. – Киев : Вища школа, 1984. – 149 с.

 8. Денисюк С.Ф. Розвиток криміналістичної техніки та її вплив на криміна-лістику // Форум права [Електронне наукове фахове видання] / Харків: ХНУВС, 2011. №1 – c.250-255.

 9. Журавель В. А. Досягнення науки і потреби практики як підґрунтя вдос-коналення засобів фіксації доказової інформації / В. А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2009. – № 9. – С. 9-21.

 10. Ієрусалимов І.О. Забезпечення використання науково-технічних досягнень у слідчій діяльності: Навч. посіб. / І.О. Ієрусалімов. – К.: Наук. світ, 2000. – 67 с.

 11. Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: науч.- практ. пособие / В. Я. Карлов. – М.: Экзамен, 2006. – 192с.

 12. Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведені слідчих дій: монографія. / В. В. Коваленко. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 208 с.

 13. Коновалова В.О. Проблеми правомірності використання науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві / В.О. Коновалова // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю. – Х., 1998. – С. 12-15.

 14. Криминалистическая техника: учебник / В. П. Антонов, Н. М. Балашов, А. А. Беляков; отв. ред. Н.М. Балашов. – М.: Юрлитиформ, 2002. – 608с.

 15. Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування при розслідуванні злочинів: Моногр. / М.В. Перебитюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 95 с.

 16. Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие для вузов / П. Т. Скорченко. – М.: Былина, 1999. – 272 с.

 17. Шепітько В. Ю. Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі// Вибрані твори / В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 72–79.

 18. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. Інновації в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2011. Вип. 21. – С. 39-46.


Тема №2.
^ КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ ІЗ ЕЛЕКТРОННИМИ НОСІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ. (Л.Р.)


 1. Поняття, види та криміналістичне значення електронних носіїв інформації. Правила поводження з електронними носіями інформації.

 2. Ситуації пошуку, виявлення і фіксації електронних носіїв інформації в діяльності слідчого, прокурора, судді, експерта (ділова гра).

 3. Типові помилки при роботі з електронними носіями інформації.

 4. Організація дослідження електронних носіїв інформації при проведенні огляду та залученні експерта. Програмні та апаратні засоби дослідження електронних носіїв інформації.

 5. Лабораторна робота – складання фрагментів постанов про залучення експерта (призначення судових експертиз).

Література

 1. Касперски К. Восстановление данных. Практическое руководство (+CD-ROM) / К. Касперски // Пер. О. Кокорева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 352 с.

 2. Касперский Е. Компьютерное zловредство (+ CD-ROM) / Е. Касперский. - СПб.: Питер, 2007. - 208 с.

 3. Коваль И.М. Как написать компьютерный вирус: практикум программирования на ассемблере / И.М. Коваль. - М.: Символ-Плюс, 1999. - 192 с.

 4. Сенкевич Г. Искусство восстановления данных / Г. Сенкевич. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 304 с.

 5. Федотов Н.Н. Форензика - компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. - М.: Юридический Мир, 2007. - 360 с.

 6. Фостер Дж.К. Разработка средств безопасности и эксплойтов / Дж. К. Фостер, В. Лю. - СПб.: Питер, 2007. - 432 с.

 7. Хижняк П.Л. Пишем Вирус... и Антивирус / П.Л. Хижняк. - М.: ИНТО, 1991. - 90 с.

 8. Хоглунд Г. Руткиты. Внедрение в ядро Windows / Г. Хоглунд, Дж. Батлер; пер. А. Заяц, Т. Мисаренков и др. - СПб.: Питер, 2007. - 288 с.

 9. Горбаньов І.М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп’ютерних программ / І.М. Горбаньов // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Спеціальний випуск. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2005. - Ч 2.- С.75-81.

 10. Лісовий В.В. Огляд місця події при розслідуванні “комп’ютерних” злочинів // Право України. – 2001. - №1. – С.52-54.

 11. Салтевский М.В., Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Методические рекомендации / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. – Харьков: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 11 с.

 12. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: монография / В.В. Бирюков. – Луганск: РИО ЛИВД, 2002. – 264с.

 13. Гаврилов М.В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М. В. Гаврилов, А. Н. Иванов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 168с.

 14. Грень И.В. Компьютерная преступность / И. В. Грень. – Минск: Новое знание, 2007. – 413с.

 15. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В. Е. Козлов. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2002. – 336с.

 16. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления: учебное и практическое пособие / В. В. Крылов. – М.: Инфра – М – Норма, 1997. – 285с.

 17. Кушниренко С.П. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: учеб. пособие / С. П. Кушниренко, С. П. Панфилова. – СПб.: С.-Петербург. юрид. ин-т Ген. прокуратуры РФ, 2001. – 88c.

Тема №3.
^ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ФОТОЗЙОМКИ В ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. (Л.Р.) 1. Використання цифрової фотозйомки в несприятливих умовах. Фотозйомка великих площ, тісних та захаращених приміщень. Фотозйомка за несприятливих погодних умов. Фотозйомка в умовах недостатнього/надмірного/складного освітлення.

 2. Специфіка цифрової фотозйомки при проведенні обшуку, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту.

 3. Оцінка слідчим, прокурором, судом якості проведеної цифрової фотозйомки.

 4. Типові помилки при використанні цифрової фотографії.

 5. Техніко-криміналістичні прийоми роботи із програмним забезпеченням при опрацюванні цифрових фотозображень. Автоматизація створення і обробки панорамних фотознімків. Корекція балансу білого. Розширення динамічного діапазону фотографії.

 6. Лабораторна робота – застосування цифрової фотозйомки при проведенні обшуку, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту (на вибір)


Література

 1. Бирюков В. В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: монография / В. В. Бирюков. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 138 с.

 2. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Моногр. / В.В. Бирюков. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 138 с.

 3. Бэвистер С. Цифровая фотография: Базовый курс /С. Бэвистер. – Санкт-Петербург, Эксмо, 2008. – 152 с.

 4. Василевский Ю. А. Цифровая фотография:монография /Ю. А. Василевский. – М.: ТОО «ЛЕРУША», 1998. – 32 с.

 5. Вестон К. Цифровая зеркальная камера. Искусство съемки и работа с изображениями./ К. Вестон. – М.: Арт-Родник, 2006. – 192 с.

 6. Газаров А. Цифровая фотография: Мастер-класс для начинающих (комплект из 2 книг) / А. Газаров. – Санкт-Петербург, Эксмо, 2010. – 480 с.

 7. Газизов В.А. К вопросу об использовании цифровой фотографии в расследовании пре ступлений / В.А. Газизов // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 2003, Вып. 2 (6). - С. 81-85.

 8. Гоженко А.Д. Практический опыт применения цифровой фотографии в экспертном обеспечении раскрытия и расследования пре ступлений / А.Д. Гоженко. - Криминалістичний вісник. Науково-практичний збірник. – Киев, 2001. - Випуск 2. - С. 136-139.

 9. Гурский Ю. Цифровая фотография. Трюки и эффекты / Ю. Гурский – Санкт-Петербург, Питер, 2010. – 464 с.

 10. Дмитриев Е. Н. Судебная фотография: курс лекций / Е. Н. Дмитриев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 386с.

 11. Дмитрієв Є. Н. Применения метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз / Є. Н. Дмитрієв, П.Ю. Іванов // Навч. посібник. - М.: ЭКЦ МВД России, 1997. – 268 с.

 12. Душенин С.В. и др. Судебная фотография / Под ред. А.Г. Егорова. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

 13. Дэвис А. Цифровая фотография. Практическое руководство для начинающих /А. Дэвис. – М.: Ниола 21 век, 2005. – 128 с.

 14. Єрмолаєв C.А.Особенности применения метода цифровой фотографии в судебной экспертизе / C.А. Єрмолаєв // Судебная экспертиза. Міжвузівський збірник наукових статтей. – 2003. - №1.

 15. Исаева Л.М. Новые виды фотосъемки при осмотре места происшествия // Законность. – 2003. – №3. – С.13-17.

 16. Ищенко Е. П. Криминалистическая фотография и видеозапись: учеб.-практ. пособие / В. А. Зотчев, Е. П. Ищенко, П. П. Ищенко; под ред. Е. П. Ищенко. – М.: Юристъ, 1999. – 438 с.

 17. Келби С. Цифровая фотография. Том 2 /С. Келби. – Санкт-Петербург, Вильямс, 2010. – 256 с.

 18. Клементс Д. Цифровая черно-белая фотография. Практическое руководство / Д. Клементс. – М.: Ниола 21 век, 2005. – 144 с.

 19. Колесниченко А.Н. Судебная фотография / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков: Вища школа, 1981. – 433 с.

 20. Криминалистическая фотография: Курс лекций: В 2 ч. Ч. 1. Основы криминалистической фотографии. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 208 с.

 21. Криминалистическая фотография: Курс лекций: В 2 ч. Ч. 2. Криминалистическая исследовательская фотография. Фотографирование типичных объектов криминалистических экспертиз. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 140 с.

 22. Маляревский А., Олевская Н. Начинаем снимать на цифру / А.Маляревская. – М.: Олма-Пресс, 2006. – 224 с.

 23. Надеждин Н. Цифровая фотография от А до Я /Н. Надеждин. – М.: АСТ, Олимп, 2008. – 256 с.

 24. Постика И. В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика: монография / И. В. Постика. – Одесса: Юридична література, 2002. – 296 с.

 25. Хук П. Цифровая фотография / П. Хук. – М.: АСТ, Астрель, 2007. – 192 с.

 26. Энг Т. Цифровая фотография. Справочник /Т. Энг. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 408 с.

 27. Яровенко Т. В. Современное состояние использования цифровой фотографии в криминалистике: монография / Т. В. Яровенко. – М.: Юрлитинформ, 2011.– 144 с.

Тема №4.
^ ВИЯВЛЕННЯ, ФІКСАЦІЯ, ВИЛУЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
МІКРООБ'ЄКТІВ-РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 1. Поняття, класифікація та криміналістичне значення мікрооб'єктів-речових доказів. Правила поводження з мікрооб’єктами та їх предметами-носіями.

 2. Криміналістичні прийоми виявлення предметів-носіїв мікрооб'єктів і мікрооб'єктів при проведенні слідчих дій. Використання збільшувальних приладів та освітлювальної техніки.

 3. Фіксація, вилучення і упакування мікрооб'єктів та предметів-носіїв мікрооб'єктів. Мікрофотозйомка та опис мікрооб'єктів на предметі-носії.

 4. Експертиза мікронакладань. Порядок підготовки матеріалів для дослідження. Сучасні методи дослідження мікрооб’єктів-речових доказів (морфологічний, структурний, молекулярний аналіз та ін.).


Література

 1. Баканова Л.П. Теоретические и практические основы использования микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений – Т.: Академия МВД республики Узбекистан, 2005. – 119 с.

 2. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений / М.Б. Вандер. - СПб: Питер, 2001. – 224 с.

 3. Вандер М.Б., Работа с микрообъектами при расследовании преступлений: Учебн. пособ. / М.Б. Вандер, Н.И. Маланьина. – Саратов: СВШ МВД РФ, 1995. – 118 с.

 4. Глебов В.В. Роль микрообъектов в повышении эффективности освидетельствования / В.В. Глебов // Теоретические и практические проблемы обеспечения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими методами и средствами. – К., 1992. – С. 178-185.

Егоров Н.Н. Поиск, обнаружение и предварительное исследование микрообъектов: Учебн. пособ. / Н.Н. Егоров. – Хабаровск: Вышейшая школа МВД СССР, 1989. – 23 с.

 1. Ищенко П.П. Микрообъекты в следственной и экспертной практике / П.П. Ищенко. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. – 37с.

 2. Кириченко А. А. Основы судебной микрологии / А. А. Кириченко. – Днепропетровск: Пороги, 1994. – 532 с.

 3. Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии : Моногр. / А.А. Кириченко. – Х.: Основа, 1998. – 1220 с.

 4. Кириченко А.А., Клименко Н.И. Курс судебной микрологии: Учеб. пособие. - Ч. 111. Общие положення собирания. - Днепропетровск: ДГУ, 1994. – 80 с.

 5. Клименко Н.І. Використання мікрооб’єктів при розслідуванні злочинів: методичний посібник / Н.І. Клименко, Г.В. Лінючев; за заг. ред. І.П. Красюка. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2008. – 74 с.

 6. Косарев В. Н., Макогон И. В. Тактические алгоритмы работыс микрообъ-ектами в про-цессе расследования преступлений [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Косарев, И.В. Макогон ; ВолГУ, Урюпинский филиал. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. — 120 с.

 7. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И.Ф. Крылов. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та: 1997. – 197 с.

 8. Лемасов А.И. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов на месте происшествия: Учебное пособие / А.И. Лемасов, Г.Н. Порошин, Ю.Н. Ченцов. - Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1990. – 96 с.

 9. Лисиченко В.К. Теоретические и правовые проблемы криминалистической микрологии: Моногр. / В.К. Лисиченко, А.А. Кириченко. – Харьков, 1997.

 10. Митричев B.C. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учебное пособие / B.C. Митричев, В.Н. Хрусталев. - СПб.: Питер, 2003. – 591 с.

 11. Натура А. И. Микрообъекты: понятие, сущность и некоторые возможности их исследований: учеб. пособие / А. И. Натура. – Краснодар: КЮИ МВД РФ, 1996. – 39 с.

 12. Одиночкина Т.Ф. Криминалистическое исследование микрообъектов. Вопросы теории и практики. [Текст]: учебное пособие / Т.Ф. Одиночкина. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. - 44 с.

 13. Торвальд Ю. Следы в пыли. - М.: Юридическая література, 1982. – 173 с.

 14. Шепитько В. Ю. Справочник следователя. / В. Ю. Шепитько. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Одиссей, 2010. - 199 с. - (Библиотека следователя)

Тема №5.
^ ЗВУКОЗАПИС У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Звукозаписувальні пристрої та криміналістичні вимоги до них. Види електронних носіїв аудіо-файлів. Цифрова та аналогова фонограма. Оригінал і копія фонограми.

 2. Поняття і властивості та види звукових слідів.

 3. Правові засади та основні випадки використання звукозапису в діяльності органів кримінальної юстиції.

 4. Сучасні можливості експертизи звукозапису.

 5. Процесуальне оформлення використання звукозапису. Особливості зберігання матеріалів звукозапису.


Література

 1. Наказ Державної судової адміністрації України від 20.09.12 р. №108 "Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)".

 2. Горинов Ю.А., Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судо-производстве. – М.: Юрид. лит., 1983.– 109 с.

 3. Захаров В.П. Цифрові фонограми як докази в кримінальному процесі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №2. – С.1-7.

 4. Каганов А. Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи: монография / А. Ш. Каганов. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 296 c.

 5. Каганов А. Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписей: монография / А. Ш. Каганов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 272с.

 6. Каганов А.Ш. Исследование фонограмм на монтаж: проблемы и решения // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Зб. наук.-практ. матер. Вип.4 – Х.:Право, 2004. – С.228-233.

 7. Костикова Н.А. Звуковые следы в криминалистике : Моногр. / Н.А. Костикова. – М. : Юрлитинформ, 2012. - 194 с.

 8. Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеосьемка в уголовном судопроизводстве /А. А. Леви. – М.: Юрид. лит., 1983. – 112 с.

 9. Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. - X.: Вища шк., 1986. – 289 с.

 10. Проблемы криминалистической экспертизы видео- и звукозаписи : Сб. науч. тр. / ВНИИ судеб. экспертиз.; [Редкол.: Ш. Н. Хазиев (гл. ред.) и др.] М. : ВНИИСЭ, 1990. - 169 с.

 11. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя : Учеб.-практ. пособие / В.А. Семенцов. - Екатеринбург: ЕВШ МВД России, 1995.- 115 с.

 12. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя: Учебно-практическое пособие. Изд. 2-е, прераб. и доп./В. А. Семенцов. – М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997. - 76 с.

 13. Фомушкин А. А. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: о применении психолингвистических познаний в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности: монография / А. А. Фомушкин; под ред. В. И. Галунова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 129 c.

 14. Юрин В. М. Контроль и запись переговоров: учебное пособие / В. М. Юрин, Л. Г. Юрина. – М.: Приор, 2002. – 112 c.


Тема №6.
^ СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 1. Інновації у криміналістичних експертизах (трасологічній, технічній експертизі документів; відеозвукозапису; матеріалів, речовин та виробів з них та ін.).

 2. Сучасний стан розвитку експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

 3. Можливості комп'ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем та засобів.

 4. Використання генотипоскопії (ДНК-аналіз) в розслідуванні злочинів.


Література

 1. Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз: Посібн. / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин - К.: Школа, 2004. – 560 с.

 2. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Иващенко С. Экспертиза интеллектуальных объектов / С. Иващенко // Юридическая практика. – 2005. - №6. – С. 7.

 4. Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. – М.: Право и закон, 2001. – 416 с.

 5. Експертизи у судовій практиці: наукове видання/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка; Київський науково-дослідний ін-т судових експертиз, Академія адвокатури України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 386 с.

 6. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экс-пертиза. — Москва: Проспект, 2010. — 464 с.

 7. Сысоев Э.В., Селезнев А.В., Рак И.П., Бурцева Е.В. Новые информацион-ные технологии в судебной экспертизе: учебное пособие / Э.В. Сысоев, А.В. Селезнев, И.П. Рак, Е.В. Бурцева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 84 с.

 8. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів / Гол. ред. кол. С. Ста-нік; М-во юстиції України. - К.: Ін Юре, 2001. – 343 с.

 9. Теория судебной экспертизы: учебник. / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Норма, 2009. – 384 с.

 10. Авдєєва Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: монографія / Г. К. Авдєєва; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – 192с.

 11. Гамаюнова Ю. Г. Комплексная трасолого-волокноведческая экспертиза: науч.-метод. пособие / Ю. Г. Гамаюнова; под ред. В. Ф. Орлова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 c.

 12. Зинин А. М. Судебная экспертиза: учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. – М.: Право и закон, 2002. – 320 с.

 13. Митричев В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учебное пособие / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев. – СПб.: Питер, 2003. – 951 c.

 14. Смирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века: состояние, развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – СПб.: Питер, 2004. – 874 с.

 15. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навчально-довідковий посібник / В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбал, Е. Б. Сімакова-Єфремян, В. М. Шерстюк та ін. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 448с.

 16. Усов А. И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: Основы методического обеспечения: учеб. пособие / А. И. Усов, под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Право и закон, Экзамен, 2003. – 368с.

 17. Шерстюк В. М. Судово-експертна діяльність (організаційно-правові та морально-психологічні засади): монографія / В. М. Шерстюк; за ред. В. Ю. Шепітька. – Сімферополь: ООО «ДІАЙПІ», 2008. – 196с.

 18. Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: учеб.- практ. пособие / М. Г. Щербаковский. – Х.: Эспада, 2005. – 544с.

 19. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с.


Схожі:

Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни...
Розробник: Книженко С. О., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconПрактикум складений відповідно до програми курсу “Бухгалтерський...
Метою практичних занять є засвоєння на практиці теоретичних питань з бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconЗавдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права
Завдання до практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів IV та V курсів факультету №9 / Уклад.: В. В. Голіна,...
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconПрактикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних...
Практикум з цивільного судочинства. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 03040201 Правознавство
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків icon1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Практикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка