Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка8/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Оксифільними та базофільними ендокри- ноцитами

 • ^ Фолікулярними та парафолікулярними ен- докриноцитами

 • Кортикотропоцитами

  1. Відомо, що прищитовидна залоза прий­має участь у обміні мінералів в крові за допо­могою паратирину. Вкажіть функцію цього го­рмону?

  1. Підвищення вмісту кальцію в крові

  2. Зниження вмісту кальцію в крові

  3. Підвищення вмісту калію в крові

  4. Зниження вмісту калію в крові

  5. Регуляція метаболізму натрія у крові.

  1. Обмін мінералів контролює ряд гормонів (альдостерон, паратирин та інші). Назвіть го­рмон, який є антагоністом паратирину?

  1. Фолітропін

  2. Соматостатин

  3. Тироксин

  4. Кальцитонін

  5. Мелатонін.

  1. Надниркова залоза - складна ендокринна залоза з багатьма зонами, які продукують комплекси різних гормонів. Які гормони про­

  дукують ендокриноцити клубочковг ЗОНИ ко ри надниркових залоз9 А Глюкортикоідні В Андрогени, жіночі статеві

  С. Альдостерон О Норадреналін, адреналін Е Ренін

  • Відомо що надниркові залози мають два джерела розвитку та три відмінні у морфоло­гічному та функціональному відношенні зони кіркової речовини Які структури 3 переліче­них нижче є ембріональними зачатками кірко­вої речовини наднирникової залози7

  ^ А Целомічний епітелій

  В, Зачатки симпатичних гангліїв С Епітепій даху ротової бухти 0 Ентодерма Е. Склеротом

  • Парафолікулярні ендокриноцити щитови­дної залози в своїй цитоплазмі містять велику кількість гранул. Які ці гранули гранули за здатністю сприймати різноманітні барвники7

  1. Ацидофіпьні гранули

  2. Базофільні гранули

  3. Нейтрофільні гранули 0. Аргірофільні гранули

  Е. Поліхроматофільні гранули.

  1. Людина протягом корткого часу знаходи­лась під впливом факторів, що загрожували її життю. Які гормони у крові мають бути підви­щені?

  1. Альдостерон

  2. Кортизон

  3. Гідрокортизон Р. Тестостерон Е. Катехоламіни.

  1. Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Визначте, які клітини ви­робляють цей гормон?

  1. Норепінефроцити наднирників

  2. Епінефроцити наднирників

  3. Клітини сітчастої зони наднирників Р. Клітини пучкової зони наднирників

  Е. Клітини клубочкової зони наднирників.

  1. У ембріона тварини видалено ультимоб- ранхіальні тільця. Які зміни в розвитку щито­видної залози будуть спостерігатися після експериментальної операції?

  1. Не будуть розвиватися парафолікулярні клітини

  2. Не буде розвиватися капсула органу

  Припиниться утворення нових фолікулівй Припиниться продукування копоіл. £ т •сулами

  Е Збтьшиться гемомікроцир^лятор*-^ оу :лгі органу

  1. ^ В мозковій речовині наднирковик залоз виявлено клітини, які забарвлюються розчи­ном двухромовокислого калію в бурий колір Які речовини синтезують дані клітини7

  А Адреналін і норадреналін В Кортикостерон і гідрокортизон С Статеві стероїдні гормони й Мінералокортикоїди Е Соматоліберин і соматостатин

  1. ^ У пацієнта діагностовано пухпину дка ро­звинулась із В-клітин підшлункової залози Підвищення рівня якого гормону буде спосте­рігатися в крові хворого9

  ^ А Соматостатину В Інсуліну С Глюкагону

  О Панкреатичного поліпептиду Е Вазоінтестинального поліпептиду

  1. У дитини 5 років спостерігається посиле­ний діурез при нормальному рівні гпюкози в крові. Недостатністю якого гормону можна пояснити цей стан?

  А Окситоцину

  1. Вазопресину

  2. Фолікулостимулюючого гормону О. Лютеїнізуючого гормону

  Е. Тиротропіну.

  1. Кретинізм - це захворювання, яке супро­воджується гальмуванням росту дитини (фо­рмуються непропорційні карлики), психічною незрілістю. Це пов'язано з порушенням функ­ції однієї з ендокринних залоз в ранньому ди­тячому віці. Функція якої залози порушена?

  1. Епіфіза

  2. Гіпофіза

  3. Гіпоталамуса

  й. Щитовидної залози Е. Прищитовидної залози.

  При розтині померлого чоловіка 65 років який траждав захворюванням легень пато- ’опиний процес переважно був ло -алізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні ЧІТКО виявлялись занози хрящов* острівці та багаторядний циліндричнии миготливии епітелій В яких бронхах ло­калізовані ЦІ зміни?

  А У термінальних бронхіолах В У середніх бронхах С У малих бронхах Р У великих бронхах Е У головних бронхах.

  1. ^ У чоловіка 56 років діагностована добро­якісна епітеліапьна пухлина трахеї Який епітелій є джерелом розвитку пухлини?

  А Одношаровий призматичний В Одношаровий багаторядний перехідний С Багатошаровий зроговілий й Багатошаровий незроговший Е Одношаровий багаторядний війчастий

  1. ^ У чоловіка 48 років діагностована добро­якісна епітеліальна пухлина парієтальної ппеври верхньої частки правої легені. Який епітепій є джерелом розвитку пухлини?

  ^ А Багатошаровий незроговший В Одношаровий багаторядний війчастий С Перехідний О Одношаровий плоский Е Багатошаровий зроговілий.

  1. В пологовому відділенні клініки у новона­родженого не змогли викликати перший по­дих. При аналізі причини смерті встановлено, що повітроносні шляхи вільні, але легені не розправились. Що є найбільш вірогідною при­чиною нерозправлення легень у цьому випа­дку?

  ^ А. Звуження бронхів В Розрив бронхів

  С. Відсутність сурфактанта О. Потовщення плеври Е. Збільшення розмірів альвеол.

  1. При підозрі на пухлину з області гортані було взято біопсію. На мікропрепаратах біоп- тату видно тканину, в якій клітини лежать по­одинці, а також утворюють групи з 2-4 клітин, що лежать в одній порожнині. Гістологічно визначають наявність колагенових та велику кількість еластичних .волокон. З якої структу­ри могла розвинутися ця пухлина?

  1. З гладкої м'язової тканини

  2. З гіалінового хряща

  З кісткової тканини З еластичного хряща Ь 3 волокнистого хряща

  1. На мікропрепараті трахеї в епітеліальному покриві зустрічаються клітини, які мають ’іоамідну форму базально розташовані гра­нули які добре забарвлюються сріблом Ці клітини на місцевому рівні регулюють скоро­чення гладкої мускулатури дихальних шляхів і належать до

  ^ А Війчастих клітин В Ендокриноцитів С Вставних клітин

  1. Базальних клітин Е Епітелюцитів

  1. Відомо що сурфактант продукують великі секреторні альвеолоцити (альвеопоцити 2-го типу) Визначте, які клітини синтезують фер­менти, що руйнують сурфактант.

  А Келихоподібні В Облямовані С Безвійчасті

  1. ^ Секреторні клітини Клара Е Альвеолоцити 1-го типу. .

  1. Якщо у повітрі під час вдоху трапляються подразнюючі токсичні речовини, може виник­нути спазм бронхіол, що являє собою захисну реакцію організму. Які клітини епітелію брон­хів ймовірно виконують функцію хеморецеп­торів?

  1. Келихоподібні

  2. Облямовані

  3. Безвійчасті

  О. Секреторні клітини Клара Е. Базальні.

  1. Порівняльний аналіз гістологічних препа­ратів різних відділів повітроносних шляхів по­казав, що існують такі відділи, в яких відсутні залози. Визначте ці відділи.

  1. Носова порожнина

  2. Трахея

  3. Бронх великого калібру О. Бронх середнього калібру Е. Бронх малого калібру.

  1. Відомо, що система синтезу та своєчасного розпаду сурфактанта дозріває на 35-36-му тижні пренатального онтогенезу. Якщо дитина народилася раніше, виникає можливість спадання альвеол легень. Які клітини повинні дозріти для адекватного синтезу сурфактанту?

  1. Війчасті

  2. Базальні

  С Келихоподібні

  • АЛьВЄОПОНИ’И 1-го типу £ Альвеолоци' и типу

  • і Відомо ... .'из завжди вкриває епітелій

  НОСОВОЇ поре. «і-ИмИ Визначте які клітини епі­телію слизов оболонки носової порожнини синтезують С’ИЗ '

  А Війчасті ; В Базальні

  С КеЛИХОПОД 'ОЧІ

  О Мікроворсинчасті Е Секреторн клітини Клара

  1. У пацієнта діагностовано ларингіт (запа­льний процес у гортані) При обстеженні спо­стерігається набряк підслизової основи гор­тані Визначте якою тканиною утворена ця

  ] основа7

  А Волокнистою хрящовою В Пухкою сполучною С Щільною сполучною й Гладкою м'язовою Е Епітеліальною

  1. ^ При катарі верхніх дихальних шляхів, по­чинають інтенсивно діяти білково-слизові за­лози У якому шарі стінки бронхів розташова­ні їх секреторні ВІДДІЛИ?

  ^ А В епітеліальній пластинці слизової В У власній пластинці слизової С У підслизовій основі й У фіброзно-хрящовій оболонці Е В адвентиційній оболонці

  1. Відомо, що важливим компонентом аеро- гематичних бар’єрів є сурфактантний альвео­лярний комплекс, який попереджує спадіння альвеол під час видоху. Якими клітинами альвеол синтезуються фосфоліпіди, що йдуть на побудову мембран сурфактанта?

  1. Епітеліоцитами II типу

  2. Облямованими епітеліоцитами

  3. Альвеолярними макрофагами й. Ендотелієм капілярів

  Е. Респіраторними клітинами.

  1. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті повітроносних шля­хів у складі покривного епітелію знаходяться війчасті та келихоподібні клітини, які форму­ють муко-циліарний комплекс. Вкажіть, яка функція належить даному комплексу.

  1. Респіраторна

  2. Очищення повітря від пилових частинок

  3. Зволоження повітря й. Зігрівання повітря Е. Секреція гормонів.

  ШКІРА ТА її ПОХІДНІ

  Е Малодифференційованимі/ клітинами

  1. Відомо що сальні залози мають голокри­новий тип секреції За рах/нок яких структур­них компонентів поновлюються ^ КЛІТИНИ ЦІЄЇ залози?

  А Клітин-себоцитів В Клітин гермінативного шару С Мюепітеліальних клітин О Багатошарового плоского епітелію вивідної протоки

  ^ Е Одношарового кубічного епітелію вивідної протоки

  1. Під дією ультрафіолетового випроміню­вання через деякий час шкіра темніє Синтез якої речовини активізується ультрафіолето­вим випромінюванням у пігментних клітинах? А Ліпідів

  ^ В. Елеїдину С Кератину й. Кератогіаліну Е. Меланіну

  1. На препараті шкіри в епідермісі спостері­гаються великі клітини з розгалуженими від­ростками - дендритні клітини (Лангерганса). Яку функцію забезпечують ці клітини?

  1. Регенеративну функцію

  2. Місцеві захисні реакції епідермісу

  3. Синтез кератину й. Синтез меланіну

  -Е. Синтез елеїдину.

  1. На препараті шкіри, який забарвлено гема- токсиліном-еозіном, у зернистому шарі епіде­рмісе спостерігаються великі клітини з базо- фільними гранулами. Які процеси відбува­ються в цих клітинах?

  1. Синтез філагрину і нагромадження гранул кератогіалину

  2. Синтез меланіну

  3. Синтез елеїдину О. Синтез кератину

  Е. Формування мікрофіламентів.

  1. При мікроскопічному дослідженні на препа­раті шкіри спостерігається блискучий шар епідерміса, що інтенсивно забарвлюється еозином. Чим утворений цей шар епідерміса?

  1. 3-4 рядами плоских клітин, що накопичу­ють у цитоплазмі елеїдин

  2. Декількома десятками рядів зроговілих клі­тин

  3. Клітинами, що мають зірчасту форму та розвинуті відростки

  О. Клітинами, що мають значну кількість гра­нул меланіну

  1. Відомо що поверхнева трихоФ -я (грибко­ве захворювання шкіри) виникає під впливом мікроорганізму який вражає роговий шар епі­дерміса Якими клітинами утворений цей шар епідерміса7

  ^ А Клітинами циліндричної та )вальноі форми В Клітинами, що мають значну кількість гра­нул меланіну

  С 3-4 рядами плоских клітин шо накопичу­ють у цитоплазмі елеїдин й Десятками рядів зроговілих клітин Е Малодифференційованими клітинами

  1. ^ На препараті шкіри при мікроскопічному

  1. дослідженні досить чітко видно що на межі з

  підшкірною жировою КЛІТКОВИНОЮ знаходить­ся сітчастий шар дерми Визначте якою тка­ниною утворено сітчастий шар дерми7

  • Пухкою волокнистою сполучною тканиною

  • Щільною волокнистою оформленою сполу­чною тканиною

  • Щільною волокнистою неоформленою сполучною тканиною

  й. Епітеліальною та жировою тканиною Е. Гладкою м'язовою тканиною

  1. Меланоцити - це клітини, які під впливом ультрафіолетового випромінювання здатні утворювати меланін. З якого джерела розви­ваються меланоцити?

  1. Кожної ектодерми

  2. Клітин нервового гребеня

  3. Вісцеральної мезодерми О. Ентодерми

  Е. Мезодерми нефротомів.

  1. Клітини Лангерганса, або дендритні кліти­ни, в епідермісі шкіри забезпечують місцеві захисні реакції, а також беруть участь у про­типухлинних реакціях організму. З яких клі- тин-попередників вони утворюються?

  1. Промоноцитів

  2. Промегакаріоцитів

  3. Промієлоцитів й. Проеритроцитів Е. Пролімфоцитів.

  1. Відомо, що корінь волоса оточує волосяна сумка (дермальна піхва). Якою тканиною утворена дермальна піхва?
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка