Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка7/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

О Т-лімфоцитів Е В-лімфоцитів

 1. У хворого з порушенням функції вилочко- ВОЇ залози спостерігається ушкодження КЛІТИН мозкової речовини часточок органа Які про­цеси, що відбуваються в тимусі. будуть при цьому порушуватись?

 1. Отримання Т-лімфоцитами рецепторів до чужорідних антигенів

 2. Утворення ефекторних Т-лімфоцитів

 3. Загибель лімфоцитів з циторецепторами до власних антигенів

0. Рециркуляція Т-лімфоцитів через кровоно­сне русло

Е. Проліферація Т-лімфоцитів.

 1. В експерименті у новонародженої тварини видалили тимус. Внаслідок цієї операції у нього різко знизилась здатність до продукції антитіл. Утворення яких клітин, що прийма­ють участь в имунній відповіді, буде поруше­но в перщу чергу?

 • Т-лімфоцитів-хелперів

 • Т-лімфоцитів-кілерів

 • Т-лімфоцитів супресорів й. В-лімфоцитів

Е. Макрофагів.

 1. У вагітної жінки внаслідок резус-конфлікту утворюються лімфоцити - клітини пам'яті. Де в тимусі будуть зберігатися ці клітини?

 1. В капсулі

 2. В міжчасточкових сполучнотканинних перегородках

 3. В кірковії речовині 0. В мозковій речовині Е. В тільцях Гассаля.

 1. Після перенесеної інфекції у хворого спо­стерігається порушення функції периферій­них органів кровотворення. Які процеси за­знають ушкодження?

 1. Антигеннезалежна диференціація Т- лімфоцитів

 2. Еритроцитопоез

 3. Антигензалежна диференціація В- і Т- лімфоцитів

Р. Гранулоцитопоез Е. Мегакаріоцитопоез.

 1. Кровоносні судини розвиваються у кінці другого на початку третього тижня ембріона­льного розвитку 3 якої тканини вони похо­дять?

^ А 3 мезенхіми стінки жовткового мішка В 3 ентодерми С 3 ектодерми

й 3 вісцерального листка спланхнотома Е 3 паріетального листка спланхнотома.

 1. При захворюванні на ревматизм у людини порушується нормальне розпізнавання імун­ними клітинами чужорідних та власних білків, внаслідок чого часто вражається мітральний клапан серця Яка структура його утворює? - А Ендотелій ендокарду

^ В Ендотелій та підендотеліальний шар ендо­карду

С Ендокард та міокард

й В утворенні приймають участь всі оболон­ки серця

Е М'язово-еластичний шар ендокарду.

 1. Визначте тип судин, що мають вигляд сліпо закінчених сплющених ендотеліальних трубок, не мають базальної мембрани і пери- цитів; ендотелій цих судин фіксований строп- ними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини.

 1. Артеріоли

 2. Венули

 3. Артеріо-венозні анастомози Р. Лімфокапіляри

Е. Гемокапіляри.

 1. У фазі, що передувала діастолічному розс­лабленню міокарду, різко знижується концен­трація іонів кальцію у саркоплазмі і в період діастоли його практично немає у вільному стані. Визначте, які структури беруть участь в акумуляції кальцію?

 1. Саркоретикулум

 2. Рибосоми

 3. Лізосоми й. Т-система Е. Мітохондрії.

 1. -У спортсмена в результаті постійного фізичного навантаження розвинулась функціональна гіпертрофія лівого шлуночка серця. Який морфо-функціональний процес лежить в її основі?

 1. Збільшення кількості провідних кардіоміоцитів

 2. Збільшення розміру клітин і кількості ско­рочувальних органел

С. Збільшення кількості кардіоміоцитів й. Збільшення кількості сполучної тканини Е. Збільшення кількості пеисмекерних клітин

 1. Гальмуваня анпогенезу - один з можливих методів боротьби з пухлинами на ранніх ста­діях розвитку Які тканини можуть стати дже­релами інгібіторів анпогенезу?

 1. Нервова тканина

 2. М'язова тканина, епітеліальна тканина

 3. Кісткова тканина

й. Епітеліальна хрящова тканина

Е. Пухка волокниста сполучна, щільна спопу-

чна тканина

 1. На препараті добре видно густу сітку капі- лярів, розташованих між двома артеріолами. В якому органі можна виявити цю сітку?

 1. У нирці

 2. У печінці

 3. У гіпофізі 0. У селезінці Е. У сітківці

 1. На препараті представлені кровоносні су­дини, навколо яких у прилеглій сполучній тка­нині велике накопичення клітин крові, які міг- рірували з них Яку назву мають ці судини?

 • Капіляри

 • Артеріоли

 • М'язові венули

^ 0. Посткапілярні венули Е. Збиральні венули.

 1. У хворих на гіпертонічну хворобу досить часто спостерігається ушкодження капілярів соматичного та вісцерального типів. Які фун­кції, що характерні для означених капілярів, постраждають внаслідок цього у першу чер- гу?

 1. Регулювання притоку крові до органів і тканин

 2. Обмін речовин між кров'ю та тканинами

 3. Депонування крові 0. Дренажна функція Е. Утворення лімфи.

 1. При дослідженні реактивних властивостей судинного русла внутрішніх органів після інтенсивної фізичної нагрузки виявлено активізацію гемоциркуляції через складні шунти. Якими структурно-функціональними ознаками характеризуються ці судини?

 1. Шунт, що не розгалуджується

 2. Шунт, по якому кров тече до прекапілярів

 3. Шунт, по якому кров тече до вен

Р Шунт, що містить спеціальні скорочувальні структури

E Шунг що не містить спеціальних скорочу­вальних структур

 1. У хворого у стані травматичного шоку ви­явлено підвищену активізацію складних пів- шунтів епітепюїдного типу (порівняно з інши­ми судинами гемомікроциркуляторного рус­ла). Які морфологічні ознаки притаманні складним півшунтам7

А Наявність в стінці елементів, що здатні до скорочення В Наявність клапанів

С Багатократна звивистість (полушунт клу­бочків нирки)

^ D Наявність кількох просвітів з загальною оболонкою

Е Міоцити середньої оболонки заміщені на Р- клітини

 1. На препараті видно кровоносну судину, внутрішня оболонка якої утворює клапани. Визначте, яка це судина.

А. Вена В Артерія

 1. Венула

 2. Артеріола

 3. Капіляр.

 1. При ультразвуковому дослідженні хворого після перенесеного ендокардіту виявлено порушення структури мітрального клапану серця Яка з перелічених нижче тканин при цьому зазнала ушкодження?

 1. Епітепіальна

 2. Пухка волокниста

 3. Гладка м'язова

 4. Щільна сполучна

 5. Ретикулярна.

 1. У стінці кровоносних судин і у стінці серця розрізняють декілька оболонок. Яка з оболо­нок серця по гістогенезу і тканинному складу схожа зі стінкою судини?

 1. Ендокард

 2. Міокард

 3. Епікард

 4. Перикард

 5. Немає правильної відповіді.

 1. У чоловіка 53 років діагностована злоякіс­на зпітеліальна пухлина перикарда. Який зпі- телій є джерелом розвитку пухлини?

 1. Багатошаровий зроговілий

 2. Одношаровий багаторядний війчастий

 3. Переходний

 4. Одношаровий плоский

 5. Багатошаровий незроговілий.

 1. При вивченні іг гопопченого препарату серця хворого померлого в резупьтаті бло­кади пучка Пса виявлені вепикі світлі кпітини

з високим вмістомглікогену Міофібрил у них мало, переважає саркоплазма Які клітини виявлені в препараті^ 7 А Ендотелюцити В Скорочувальні кардюмюцити С Провідні кардюмюцити

О Ендокринні кардюмюцити Е Фібробласти

 • При обстеженні новонародженого вияв­лено аномалію розвитку міокарда. Яке ембрі­ональне джерело зазнало ушкодження7

А Вісцеральний листок спланхнотома

 1. Мезенхіма

 2. Парієтальний листок спланхнотома 0. Сегментна ніжка

Е. Ентодерма

 • При обстеженні новонародженого вияв­лено аномалію розвитку перікарда. Яке емб­ріональне джерело зазнало ушкодження?

 1. Вісцеральний листок спланхнотому

 2. Склеротом

 3. Парієтальний листок спланхнотома й. Сегментна ніжка

Е. Ентодерма

 • При вивченні препарата в колі зору світ­лового мікроскопу видно артерію м'язового типу, яка забарвлена орсеїном. Які структурні елементи судин будуть забарвлюватись цим барвником?

 1. Внутрішня та зовнішня еластичні мембра­ни

 2. Товста м'язова оболонка

 3. Адвентиційна оболонка О. Ендотеліальний шар

Е. Колагенові волокна субендотеліального шару.

 • При вивченні гістологічного препарату мі- кроциркуляторного русла виявлені судини різного діаметру. Визначте, який діаметр су­дин відповідає артеріолам.

 1. 2-3 мкм

 2. 5-10 мкм

 3. 30-50 мкм О. 28-74 мкм Е. 50-100 мкм.

^ ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

 1. . .. : мв знаходиться в стані стресу

. виро^-ичии конфлікт Який з наведених ни«че гормонів бере участь у запуску стресо­ва реакцс )рганізму^ 7

А Тирокальцитожн В Вазопресин С Адреналін О Тестостерон Е Паратгормон

 1. При огляді Ю-річної дитини установлено непропорційний розвиток тіла, малий зріст, недостатній психічний розвиток Недостача якого з перелічених нижче гормонів, найбільш вірогідно міг призвести до такого стану7

^ А Окситоцину В Тироксину С Тиреокальцітоніну О Адренокортикотропного гормону Е Паратгормону

 1. До лікаря звернувся чоловік 45 років зі ска­ргами на збільшення розмірів кистей, підошв, надбровних дуг, скул, носа. Було поставлено діагноз - акромегалія. Посилення функції яких клітин гіпофіза спостерігається у пацієнта?

^ А Адренокортикотропоцитів В Мамотропоцитів С Соматотропоцитів О Тиреотропоцитів Е Гонадотропоцитів.

 1. У пропорційно складеної дитини наступила затримка росту. Ураженням яких клітин гіпо­фіза обумовлено цей стан?

А Кортикотропоцитів

 1. Гонадотропоцитів С Меланотропоцитів 0 Соматотропоцитів Е Мамотропоцитів.

 1. Хворому протягом тривалого часу вводили високі дози гідрокортизону. Яка зона кори надниркових залоз при цьому атрофується?

А Суданофобна

В Клубочкова та сітчаста С Клубочкова О Сітчаста

 1. Фетальна Е. Пучкова.

 1. На гістологічному препараті представлено паренхіматозний орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровонос­ні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова

речовина склада» •

^ НОЗНИХ СИН'/СОІДІЕ'

фологічні ознаки А Тимус

В Лімфатичний в. »

С Щитовидна зало-н й Нирки Е. Наднирники

7 У рожениці спостерігається слабкість поло­гової діяльності Кпітини яких ядер гіпотала­муса переважно виробляють окситоцин який викликає скорочення мюцитів матки7А. Супраоптичних В Паравентрикулярних

С. Супрахіазматичних й. Дорсомедіальних Е Вентромедіальних

 1. Під час пологів у жінки спостерігалось сла­бке скорочення мюцитів матки Недостатніс­тю якого гормону гіпоталамуса можна пояс­нити цей стан7

 1. Фоліліберину

 2. Пролактоліберину

 3. Соматоліберину Р. Вазопресину

Е. Окситоцину

 1. В експерименті у щурів визвали гіперфунк­цію щитовидної залози Які зміни будови фо­лікулів щитовидної залози можна очікувати на гістологічних препаратах щитовидної залози піддослідних тварин7

 1. Висота тироцитів не зміниться

 2. Зміниться кількість резорбціонних вакуо- лей

 3. Збільшення висоти тироцитів О. Зменшення висоти тироцитів

Е. Підвищення інтенсивності забарвлення ко­лоїду.

 1. Відомо, що гормони щитовидної залози контролюють загальний обмін речовин в ор­ганізмі людини Які саме гормони щитовидної залози впливають на швидкість використання кисню і загальний рівень метаболічних про­цесів у клітині?

 1. Монойодтирозин, дийодтирозин

 2. Тироглобулін

 3. Кальцитонін, соматостатин й. Тироксин, трийодтиронін Е. Серотонін.

Між фолікулами щитовидної залози, які утворені тироцитами, є парафолікулярні клі­тини, в цитоплазмі яких дуже чітко виявля­ються гранули. Які гормони продукують парафолікулярні ЄНД0КРИН0ЦИТИ ' іВИДг-Оі

залози’

А. Монойодтирозин дийодтирози- В Тироглобулін

 1. Кальцитомін, соматостатин

 2. Тироксин, трийодтиронін

 3. Серотонін, мелатонін

 1. ВІДОМО, ЩО епіфіз (ШИШ' видне ТІЛО) впливає на регуляцію циркадни' ритмів орга нізму а також виконує ряд інши» функцій Яка функція із перелічених нижче не залежить від діяльності шишковидного тіла7

 1. Репродуктивна

 2. Участь в регуляції вмісту іонів «злію в крові

 3. Участь в регуляції вмісту глюкози в крові

 4. Синтез мелатоніну

 5. Синтез серотоніну

 1. Прищитовидна залоза структурно зв'язана із щитовидною залозою Іі строму утворюють міжчасточкова сполучна тканина та капсула, яка відокремлює обидві залози Якими клітинами утворена паренхіма прищи­товидної залози?

 1. . Хромофобними та хромофільними ендок- ри’ноцитами

 2. Головними та оксифільними паратироци- тами
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка