Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка6/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

М'язової тканини нейрального походження

 • ^ М'язової тканини епідермального похо­дження

 • Гладкої м'язової тканини мезенхімного по­ходження

  й. Серцевої м'язової тканини Е. Скелетної м'язової тканини.

  1. В результаті інфаркту відбулось пошко­дження ділянки серцевого м'яза, яке супро­воджується масовою загибеллю кардіоміоци- тів. Які клітинні елементи забезпечать замі­щення утвореного дефекту в структурі міока- РДУ?

  1. Кардіоміоцити

  2. Міосателітоцити

  3. Епітеліоцити О. Фібробласти

  Е. Непосмуговані міоцити.НЕРВОВА ТКАНИНА

  1. При мікроскопічному дослідженні нервової тканини в нейроплазмі визначається велика кількість різних за розмірами і формою грудо­чок і зерен, що базофільно забарвлюються Розташрвані вони у перикарюні та дендритах Вкажіть їх назву:

  1. Нейрофібріли

  2. Хроматофільна субстанція С Глікоген

  О. Ліпофусцин Е. Меланін.

  1. Студенту запропоновано мікропрепарати на яких представлені різні види нейронів Які нейрони, злдно морфологічніої класифікації, в нервовій тканині людини не знайдені?

  1. Уніполярні

  2. Біполярні

  3. Псевдоуніполярні й. Мультиполярні

  Е. Вірної відповіді немає.

  1. На електронномікроскопічній фотографії добре визначена структура синапса. У преси- наптичній частині містяться вкриті пресинап- тичною мембраною мітохондрії та синаптичні пухирці, які мають медіатори. Який медіатор мають гальмівні синапси?

  1. Ацетілхолін

  2. Норадреналін

  3. Серотонін

  О. Глутамінова кислота Е. Гама-аміномасляна кислота.

  1. Експериментальній тварині при моделю­ванні стресової ситуації наносили тривалі та надмірні больові подразнення. Які структурні зміни в складі рухових нейронів будуть спо­стерігатися при мікроскопічному дослідженні препаратів мозку, забарвлених по Нісслю?

  1. Зникнення нейрофібрил

  2. Зникнення мітохондрій

  3. Зникнення клітинного ядра О. Порушення плазмолеми

  Е. Зникнення тигроїду.

  1. При травматичному пошкодженні перифе­рійного нерва спостерігається порушення ак- сонного транспорту по відросткам нейроцитів. Пошкодженням яких органел нейроцита обумовлено це порушення?

  1. Лізосом

  2. Нейрофібрил

  3. Мітохондрій Р. Рибосом

  Е. Комплексу Гольджі.

  • При деяких захворюваннях нервової сис теми спостерігається пошкодження нейрофі- ламентів та нейротрубочок нейронів. Яка фу нкція нейроцитів при цьому порушується у першу чергу?

  ^ А Генерація нервового імпульсу В Синтез білка С Опорна О. Трофічна Е Бар'єрна.

  • При порівняльному дослідженні розподілу морфологічних типів нейроцитів в нервовій системі у тварин різних видів виявлено кількі­сне превапювання одного з типів нейронів Який з морфологічних типів нервових клітин найбільш поширений у ссавців?

  1. Уніполярні

  2. Мультиполярні

  3. Псевдоуніполярні О. Біполярні

  Е. Аполярні.

  1. При травматичному пошкодженні спинного мозку порушується його рефлекторна діяль­ність. Визначте розташування рефлекторної дуги

  1. Від одного асоціативного нейрона до іншо­го

  2. Від чутливого до ефекторного закінчення

  3. Від ефекторного до чутливого закінчення О. Від одного рухового нервового закінчення до іншого

  Е. Від одного чутливого нервового закінчення до іншого.

  1. У рамках експерименту тварині було вве­дено речовину, яка блокує синтез медіаторів у чутливому нейроні. Які ультраструктурні зміни виявляться при цьому в складі нейро­цита?

  1. Зруйнуються нейрофіламенти

  2. Зруйнуються нейротубули

  3. Відбудеться аутоліз мітохондрій

  О. Резорбується пресинаптична мембрана Е. Зникнуть синаптичні пухирці.

  1. При травмі спинного мозку були пошко­дженні клітини епендимної глії. Яка функція цих клітин буде порушена?

  1. Трофічна та захисна

  2. Розмежувальна й опорна

  3. Камбіальна

  О. Захисна (фагоцитоз)

  1. Е. Передача нервового імпульсу.На препараті спинного мозку представле­ні глюцити з численними відростками, що ло­калізуються переважно в сірій речовині До якого типу ^ ГЛІОЦИТІВ ВІДНОСЯТЬСЯ ЦІ КЛІТИННІ елементи?

  А Волокнисті астроцити В Протоплазматичні астроцити С Олігодендрогліоцити й. Епендимоцити Е Мікроглії

  1. При деяких захворюваннях нервової сис­теми спостерігається пошкодження мієлінової оболонки . Яка з наведених структур є мор­фологічним субстратом патологічного проце­су?

  1. Мантійні гліоцити

  2. Епендимоцити С Астроцитна глія

  О. Олігодендрогліоцити Е. Мікроглія.

  1. При деяких захворюваннях нервової сис­теми спостерігається ушкодження нейроле- моцитів. Які структурно-функціональні пору­шення слід очікувати при цьому в нервовій системі?

  1. Пригнічення захисної функції

  2. Ушкодження гематоенцефалічного бар'єру

  3. Порушення проведення нервового імпуль­су

  О. Порушення опорної функції в сірій речови­ні мозку

  Е. Пошкодження вистелення порожнин голо­вного мозку.

  1. При деяких вірусних захворюваннях нер­вової системи спостерігається тотальне пош­кодження клітин макроглії. Які з перелічених клітин не зазнають ушкодження?

  1. Епендимоцити

  2. Олігодендрогліоцити

  3. Волокнисті астроцити О. Плазматичні астроцити Е. Клітини АРІЮ-системи.

  1. При травматичному пошкодженні нерво­вої тканини спостерігається активізація мікро- гліоцитів. З якою функцією клітин пов'язане це явище?

  1. Генерацією нервового імпульсу

  2. Трофічною

  3. Розмежувальною О. Захисною

  Е. Секреторною.

  ^ ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ

  1. Під час мікроскопічного дослідження на гіс­тологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розта­шовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфо­логічну будову7

  ^ А Червоний кістковий мозок В Тимус С Мигдалик О Лімфатичний вузол Е. Селезінка.

  1. В експерименті тварині в приносну судину лімфатичного вузла ввели вітальний барвник. В яких клітинах лімфатичного вузла можливо виявити частинки барвника?

  ^ А. У типових та берегових макрофагах В У Т-лімфоцитах

  С. У В-лімфоцитах О У плазматичних клітинах Е. У ретикулоендотеліоцитах.

  • При тонзилітах (запаленні мигдаликів) ви­никає .збільшення лімфатичних вузлів під ни­жньою щелепою у зв'зку з підвишенням гумо­рального та клітинного імунітету. Які клітини лімфатичного вузла впливають на проліфе­рацію Т-лімфоцитів?

  1. Інтердигітуючі клітини

  2. Дендритні

  3. Ретикулоендотеліальні О. Берегові

  Е. Ретикулярні.

  • При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявлено пош­кодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?

  1. Нейтрофільний лейкоцитів

  2. Лімфоцитів

  3. Базофільних лейкоцитів й. Моноцитів

  Е. Тканинних базофілів.

  • При вивченні біоптату селезінки хворого з сепсісом виявлено пошкодження лімфатич­них фолікулів білої пульпи.Які функції селезі­нки при цьому постраждають?

  1. Антигеннезалежна диференціація Т- лімфоцитів

  2. Антигеннезалежна диференціація В- лімфоцитів

  3. Диференціація еритроцитів

  О Антигензалежна диференціація Т- та В- лімфоцитів

  Е Виведення з циркуляції пошкоджених ери троцитів та тромбоцитів.

  1. При обстеженні хворого З пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження періартеріальної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у ПІД триманні імунітету, були ушкоджені7

  1. В-лімфоцити, інтердигітуючі клітини

  2. Інтердигітуючі клітини, нейтрофільні лей коцити

  3. Нейтрофільні лейкоцити. Т-лімфоцити

  й. Т-лімфоцити, скупчення гладких м'язових клітин

  Е. Інтердигітуючі клітини, Т-лімфоцити

  1. При обстеженні хворого була виявлена не­достатня кількість імуноглобулінів. Які з пе­релічених клітин імунної системи виробляють ці білки?

  1. Т-супресори

  2. Плазмобласти

  3. Т-хелпери О. Плазмоцити Е. Т-кілери.

  1. В тимусі припинено утворення Т-

  лімфоцитів-хелперів. Які процеси

  імуногенеза, що відбуваються в сполучній тканині, будуть порушуватись в першу чергу?

  1. Процес опсонізації

  2. Процеси фагоцитування чужорідних тіл

  3. Процес перетворення В-лімфоцитів у пла­зматичні клітини

  О. Процес міграції попередників Т-лімфоцитів Е. Процес фагоцитування антигенів макрофа­гами.

  1. ^ При обстеженні 20-річного хворого лікар відмітив збільшення розмірів селезінки. В аналізі крові кількість еритроцитів становила 3,2x1012 /л. Підвищена функція яких клітин могла викликати ці зміни?

  1. Ендотеліоцитів

  2. Інтердигітуючих клітин

  3. Мікрофагів О. Макрофагів

  Е. Дендритних клітин.

  1. У хворого після пересадки нирки відбуло­ся відторгнення трансплантату донора. Вста­новлено, що причиною відторгнення стала реакція специфічного клітинного імунітету. Які клітини відіграли провідну роль у процесі від­торгнення?

  ^ А. Т-лімфоцити-хелпери

  В Т-лімфоцити-кілери С Моноцити О В-лімфоцити Е Т-лімфоцити-супресори.

  1. В червоному кістковому мозку клітини крові, що . розвиваться, розташовані острівцями Деякі з острівців пов'язані з мак­рофагами. Які формені елементи крові роз­виваються в цих острівцях?

  1. Еритроцити

  2. Моноцити

  С Попередники Т- і В-лімфоцитів О Базофільні гранулоцити Е. Тромбоцити.

  • На гістологічному зрізі лімфовузла експе­риментальної тварини після антигенної сти­муляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин з інтенсивно базофільною ци­топлазмою, ексцентрично розташованим яд­ром з колесоподібним малюнком хроматину. Визначте, які це клітини?

  1. Тканинні базофіли (тучні клітини)

  2. Плазмоцити

  3. Макрофаги й. Фібробласти Е. Адипоцити.

  • При імуноцитохімічному дослідженні біоп- тата червоного кісткового мозку хворого на лейкоз (захворювання крові) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 2-го класу крово­творення. Які клітинні форми зазнали ушко­дження?

  1. Бластні форми

  2. Стовбурова клітина

  3. Уніпотетні клітини-попередники

  О. Форми, що проходять диференціацію Е. Напівстовбурові клітини.

  • При обстеженні хворого з панцитопенією (зменшення кількості всіх клітин крові) вияв­лено, що причиною цього є порушення дифе­ренціації напівстовбурових клітин та утворен­ня уніпотентних клітин-попередників. З приг­ніченням синтезу яких біологічно активних речовин це може бути пов'язано?

  1. Гормонів щитовидної та прищитовидної залоз

  2. Специфічних факторів - поетинів

  3. Нейрогормонів й. Імуноглобулінів Е. Медіаторів.

  • При мікроскопії в стромі кровотворного органу людини виявлено мегакаріоцити. Ви­значте, який це кровотворний орган?

  1. Червонии ^ КІСТКОВИЙ МОЗОК

  2. Тимус

  3. Селезінка

  й. Лімфатичний вузол Е. Мигдалик

  1. Після перенесеного остеомієліту (захво­рювання кісткового мозку) спостерігається пригнічення гемопоетичної функції внаслідок пошкодження строми червоного КІСТКОВОГО мозку. Яка тканина при цьому зазнала ушко­дження?

  1. Епітеліальна

  2. Пухка волокниста сполучна

  3. Ретикулярна

  й. Щільна волокниста сполучна Е. Кісткова.

  1. Після механічної травми у хворого спо­стерігається порушення процесів кровотво­рення внаслідок пошкодження ендоста. Як саме впливає ендост на процес кровотворен­ня?

  1. Активізує процеси кровотворення

  2. Пригнічує всі види гемопоезу

  3. Створює мікрооточення для дозріваючих клітин червоного кісткового мозку

  й. Пригнічує гранулоцитопоез Е. Утворює строму кісткового мозку.

  1. У хворого в крові відмічається підвищення кількості нейтрофільних гранулоцитів з озна­ками "омоложення" (зрушення лейкоцитарної формули вліво). Про зміни функції якого кро­вотворного органу свідчать вказані зрушення в лейкоцитарній формулі?

  1. Червоного кісткового мозку

  2. Тимуса

  3. Селезінки О. Мигдаликів

  Е. Лімфатичних вузлів.

  1. У хворого з лімфоцитопенією та знижен­ням імунної реактивності внаслідок запально­го процесу ушкоджена строма тимуса. Які тканини зазнали ушкодження?

  1. Ретикулярна сполучна і пухка волокниста сполучна

  2. Ретикулярна сполучна і епітеліальна

  3. Епітеліальна і пухка волокниста сполучна О. Гладка м'язова і епітеліальна

  Е. Ретикулярна і щільна волокниста сполуч­на.

  1. У дитини з пригніченою імунною реактив­ністю організму виявлено порушення синтезу тимозину. З пошкодженням яких клітин тиму- су це пов'язано?

  А Епітеліоретикулярних В Фібробластів С Гранулярних лейкоцитів
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка