Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка5/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Соматичний

 • Целомічний

 • Вісцеральний О Невральний

  ^ Е. Епідармельний.

  1. У новонародженого виявлена аномалія гладкої м’язової тканини. Який гістогенетич- ний тип тканин зазнав ушкодження в онтоге­незі?

  1. Соматичний

  2. Целомічний

  3. Вісцеральний О. Невральний

  Е. Епідармельний.

  1. На мікропрепараті м'язової тканини можна бачити веретеноподібні клітини з ядрами па­личкоподібної форми; деякі з них мають від­ростки. Які з перелічених органів мають міо­цити з означеною будовою?

  1. Аорта, сечовий міхур, матка

  2. Шлунок, стравохід

  3. Міокард

  й. Сигмовидна кишка Е. Скелетні м’язи.

  1. Експериментальним шляхом було визна­чено, що структурно - функціональну одини­цю м'язів утворює комплекс волокна з оточу­ючими його елементами пухкої сполучної тканини. Вкажіть його назву:

  1. Міотом

  2. Міозин

  3. Міосателіоцит й. Міоцит

  Е. Міон.

  1. Експериментальним шляхом було визна­чено, що структурно - функціональну одини­цю м’язів утворює комплекс волокна з оточу­ючими його елементами пухкої сполучної

  тканини. Яку назву мають тонкі прошарки сполучної тканини між м’язовими волокнами7

  1. Ендотендіній

  2. Ендомізій

  3. Перимізій О. Епімізій

  Е. Епітендіній.

  1. Експериментальним шляхом було визна­чено, що структурно - функціональну одини­цю м’язів утворює комплекс волокна з оточу­ючими його елементами пухкої сполучної тканини. Яку назву мають товсті прошарки сполучної тканини між пучками м'язових во­локон?

  • Епітендіній

  • Ендомізій

  • Перимізій О. Епімізій

  Е. Перитендиній.

  1. В експерименті на тваринах вивчались особливості скорочення м’язових тканин. Який тип скорочення притаманний гладкій м’язовій тканині?

  1. Скорочення сильне, швидке, залежить від свідомості людини

  2. Скорочення сильне, залежить від свідомо­сті людини

  3. Скорочення сильне,не залежить від свідо­мості людини

  й. Скорочення ритмічне, повільне, тканина не здатна до тривалого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини Е. Ритмічне, повільне, тканина здатна до три­валого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини.

  1. При вивченні процесів, що відбуваються у м'язовій тканині під час загибелі організму, було виявлено, що трупне одубіння виникає за рахунок фіксування актинових та міозино- вих філаментів у з’єднаному положенні і збе­рігається до початку аутолітичних змін. За­вдяки якій речовині взагалі відбувається рух філаментів?

  1. Аденозинмонофосфат

  2. Аденозиндифосфат

  3. Аденозинтрифосфат О. АТФаза

  Е. Вірної відповіді немає.

  1. Гостра респіраторна вірусна інфекція у хворого визвала низку патологічних змін, се­ред яких - пошкодження сарколеми. Які зміни відбудуться у стані м'яза?

  1. Зниження швидкості регенерації

  2. Гальмування росту м’яза

  В Натвстовбурові остеогенні клітини

  С Остеобласти 0 Остеоцити Е Остеокласти

  1. На гістологічному препараті представлена одна з опорних тканин, в якій відсутні мікро- судини Яка це тканина?

  А Щільна оформлена сполучна тканина В Щільна неоформлена сполучна тканина С Гіалінова хрящова тканина 0 Грубоволокниста кісткова тканина Е Пластинчаста кісткова тканина.

  1. ^ У новонародженного виявлено кісткову дисплазію (аномалію розвитку), що пов'язана

  з пошкодженням клітин кісткової тканини. Утворення яких клітин порушено?

  ^ А Остеоцитів В Плазмоцитів С Фібробластів й Хондроцитів Е Хондробластів.

  1. На гістологічному зрізі представлено один

  з різновидів кісткової тканини. Визначте, які структури розташовані між остеонами в труб­частій кістці?

  1. Нервові закінчення

  2. Шар зовнішніх загальних пластинок

  3. Канали остеонів О. Вставні пластинки

  Е. Шар внутрішніх загальних пластинок.

  1. У новонародженого при обстеженні вияв­лено численні аномалії хрящової тканини внаслідок порушення утворення хондроблас­тів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

  1. Ектодерма

  2. Мезенхіма

  3. Малодиференційовані клітини кісткового мозку

  й. Клітини нервового гребеня Е. Ентодерма.

  1. В одній із тканин організму людини прак­тично ніколи не спостерігаються запальні процеси у зв'язку з відсутністю кровоносних

  1. судин. Визначте, яка це тканина.

  1. Нервова

  2. Кісткова

  3. М'язова О. Хрящова

  Е. Ретикулярна.

  1. Після перенесеної травми у хворого спо­стерігається порушення пружних властивос­

  тей хрящової тканини внаслідок зменшення вмісту протеогліканів Функція яких клітин, що виробляють протеогпікани, була порушена'?

  1. Прехондробпастів

  2. Хондробластів

  3. Хондроцитів І типу

  4. Хондроцитів II типу

  5. Хондроцитів III типу.

  1. При обстеженні хворого з травмою ниж­ньої кінцівки виявлено пошкодження гіаліно- вого хряща Визначте локалізацію клітин, що забезпечать процес регенерації хряща після ушкодження

  • Зовнішній шар охрястя

  • Внутрішній шар охрястя

  • Зона молодого хряща

  • Зона зрілого хряща

  • Регенерація гіалінового хряща неможлива.

  1. У жінок з віком (з настанням менопаузи) показник демінералізації кісток змінюється від

  1. 4% до 1,5% до маси щорічно. Цей процес пов'язаний з:

  1. Підвищеною діяльністю остеокластів

  2. Надлишком естрогенів

  3. Дефіцитом естрогенів

  4. Дефіцитом паратирину

  5. Надлишком кальцитоніну.

  1. Внаслідок травми було пошкоджено зов­нішній шар охрястя. Яка тканина зазнала ушкодження?

  1. Ретикулярна

  2. Пухка волокниста сполучна

  3. Щільна волокниста сполучна

  4. Епітеліальна

  5. Жирова.

  1. Після перенесеної травми у хворого спо­стерігається порушення пружних властивос­тей хрящової тканини. Порушенням яких осо­бливостей будови тканини це можливо пояс­нити?

  1. Підвищенням вмісту протеогліканів

  2. Зменшенням вмісту протеогліканів

  3. Підвищенням вмісту глікозаміногліканів

  4. Зменшенням вмісту глікозаміногліканів

  Зменшенням вмісту лМ’ЯЗОВІ ТКАНИНИ

  1. У ембріона пошкоджено мютом Розвиток якої тканини буде порушено7

  1. Серцева м’язова тканина

  2. Гладка м’язова тканина внутрішніх органів

  3. Скелетна м’язова тканина

  й. Міоцити м’язів райдужної оболонки Е. Міоепітеліальні клітини потових залоз.

  1. Згідно з генетичною класифікацією за по­ходженням, запропонованою М Г Хлопіним, м’язові тканини поділяються на 5 гістогенети- чних типів. З якого гістогенетичного типу роз­вивається серцева м’язова тканина7

  1. Соматичний

  2. Целомічний

  3. Вісцеральний О Невральний

  Е. Епідармельний.

  1. У новонародженого виявлена аномалія гладкої м’язової тканини. Який гістогенетич- ний тип тканин зазнав ушкодження в онтоге­незі?

  1. Соматичний

  2. Целомічний

  3. Вісцеральний О. Невральний

  Е. Епідармельний.

  1. На мікропрепараті м'язової тканини можна бачити веретеноподібні клітини з ядрами па­личкоподібної форми; деякі з них мають від­ростки. Які з перелічених органів мають міо­цити з означеною будовою?

  1. Аорта, сечовий міхур, матка

  2. Шлунок, стравохід

  3. Міокард

  й. Сигмовидна кишка Е. Скелетні м’язи.

  1. Експериментальним шляхом було визна­чено, що структурно - функціональну одини­цю м'язів утворює комплекс волокна з оточу­ючими його елементами пухкої сполучної тканини. Вкажіть його назву:

  1. Міотом

  2. Міозин

  3. Міосателіоцит й. Міоцит

  Е. Міон.

  1. Експериментальним шляхом було визна­чено, що структурно - функціональну одини­цю м’язів утворює комплекс волокна з оточу­ючими його елементами пухкої сполучної

  тканини. Яку назву мають тонкі прошарки сполучної тканини між м’язовими волокнами7

  1. Ендотендіній

  2. Ендомізій

  3. Перимізій О. Епімізій

  Е. Епітендіній.

  1. Експериментальним шляхом було визна­чено, що структурно - функціональну одини­цю м’язів утворює комплекс волокна з оточу­ючими його елементами пухкої сполучної тканини. Яку назву мають товсті прошарки сполучної тканини між пучками м'язових во­локон?

  • Епітендіній

  • Ендомізій

  • Перимізій О. Епімізій

  Е. Перитендиній.

  1. В експерименті на тваринах вивчались особливості скорочення м’язових тканин. Який тип скорочення притаманний гладкій м’язовій тканині?

  1. Скорочення сильне, швидке, залежить від свідомості людини

  2. Скорочення сильне, залежить від свідомо­сті людини

  3. Скорочення сильне,не залежить від свідо­мості людини

  й. Скорочення ритмічне, повільне, тканина не здатна до тривалого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини Е. Ритмічне, повільне, тканина здатна до три­валого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини.

  1. При вивченні процесів, що відбуваються у м'язовій тканині під час загибелі організму, було виявлено, що трупне одубіння виникає за рахунок фіксування актинових та міозино- вих філаментів у з’єднаному положенні і збе­рігається до початку аутолітичних змін. За­вдяки якій речовині взагалі відбувається рух філаментів?

  1. Аденозинмонофосфат

  2. Аденозиндифосфат

  3. Аденозинтрифосфат О. АТФаза

  Е. Вірної відповіді немає.

  1. Гостра респіраторна вірусна інфекція у хворого визвала низку патологічних змін, се­ред яких - пошкодження сарколеми. Які зміни відбудуться у стані м'яза?

  1. Зниження швидкості регенерації

  2. Гальмування росту м’яза

  С Зменшення товщіни м’язового волокна

  О Порушення проведення імпульсів Е Вірної відповіді нема

  1. Під час операції видалено частину стінки січового міхура Який вид м'язової тканини при цьому пошкоджується? .

  А. Гладка м'язова тканина нейрального похо­дження

  ^ В Гладка м'язова тканина епідермального походження

  С Гладка м'язова тканина мезенхімного по­ходження

  О Поперечно-смугаста м’язова тканина Е Немає правильної відповіді.

  1. В області контакту нервового волокна та поперечно-посміугованого м'язового волокна скелетного м'язу посмугованість відсутня. З чим це пов'язано?

  1. З відсутністю мітохондрій

  2. З відсутністю міофібрил

  3. З відсутністю ядер

  й. Зі зміною орієнтації компонентів Т-системи Е. З відсутністю саркоплазматичного ретику- лума.

  1. В експерименті було видалено скелетний м'яз, а потім за допомогою протеолітичних ферментів розділено на окремі фрагменти. Сукупність отриманих фрагментів помістили на місце дефекту. Через певний період часу був знову сформований м'яз. Завдяки чому відбулася регенерація?

  1. За рахунок гіпертрофії міосимпласту

  2. За рахунок злиття міосателітоцитів

  3. За рахунок гіпертрофії міосателітоцитів О. За рахунок поділу міосимпласту

  Е. За рахунок мітозів міоепітеліальних клітин.

  1. У новонародженого при обстеженні вияв­лено аномалії розвитку м'язової тканини це- ломічного походження. Яка за будовою м'я­зова тканина постраждала?

  1. Гладка

  2. Серцева посмугована

  3. Гладка та серцева посмугована О. Скелетна посмугована

  Е. Серцева та скелетна посмуговані.

  1. Студенту запропоновано 2 препарата - скелетної та серцевої м'язової тканини. За якими структурними особливостями їх можна відрізнити?

  1. За наявністю А-дисків

  2. За наявністю І-дисків

  3. За наявністю вставних дисків

  й. За наявністю телофрагм.і мезофрагм

  Е. За наявністю 1_- і Т-систем

  1. Після травматичного пошкодження посму­гованого м'язового волокна соматичного типу спостерігається руйнування органел спеціа­льного призначення Які органели мюсимпла- ста зазнають при цьому ушкодження7

  А Гранулярна цитоплазматична сітка

  1. Мітохондри

  2. Міофібрили

  й. Агранулярна ендоплазматична сітка Е. Лізосоми

  1. При дослідженні ембріонального гістоге­незу посмугованого м'язового волокна вияв­лено, що одним з критеріїв завершення ди­ференціювання та формування зрілого м’язо­вого волокна є локалізація ядер. Вкажіть, де в зрілому м'язовому волокні соматичного типу розташовані ядра

  • На періферії

  • В центрі волокна

  • В кінці волокна

  й. Хаотично по всьому волокну Е. Групами в центрі волокна.

  1. При утворенні м'язової тканини в ембріо­генезі блоковано процес злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушено?
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка