Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка4/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1-5 %

 • 0,5-1 %

  О. 12-18%

  Е. 18-38 %.

  1. При гістологічному дослідженні мазка крові хворого на бронхіальну астму виявлено велику кількість еозинофільних гранулоцитів в полі зору. Препарат забарвлений по Рома­новському-Гімза. Якого кольору набуває зер­нистість еозинофілів?

  1. Фіолетового

  2. Пурпурного

  3. Рожево-фіолетового й. Яскраво-рожевого Е. Блакитного.

  1. При бронхіальній астмі в крові та тканинах легень підвищується концентрація гістаміну Які клітини крові здатні зменшувати кількість гістаміну в організмі?

  1. Еритроцити

  2. Еозинофіли

  3. Нейтрофіли О. Базофіли Е. Моноцити

  1. Через декілька місяців після проведення трансплантації печінки у хворого спостеріга­ється розвиток некрозу печінкової паренхіми Які клітини крові приймають участь у реакції "хазяїн проти трансплантату"?

  • Моноцити

  • Базофільні гранулоцити

  • Т-лімфоцити-кілери й. В-лімфоцити

  Е. Т-лімфоцити-хелпери

  1. При алергічних захворюваннях в крові спостерігається різке підвищення кількості еозинофільних гранулоцитів. З якою функці­єю еозинофілів пов'язане це явище?

  1. Інактивацією гіалуронідази

  2. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок

  3. Синтезом імуноглобулінів

  О. Участю в алергічних та анафілактичних реакціях

  Е. Інактивацією гепарину.

  1. Відомо, що свої головні функції еозинофі­льні гранулоцити виконують в тканинах, ви­ходячи із кровоносного русла. Протягом якого часу еозинофіли знаходяться в загальному системному кровотоці?

  1. 8-12 годин

  2. 3-8 годин

  3. З доби

  0. 18-20 годин Е. 1 добу.

  1. При загостренні бронхіальної астми в крові хворого спостерігається збільшення кі­лькості базофільних гранулоцитів. Після про­веденої гормональної терапії кількість базо­філів нормалізувалася. Скільки базофілів бу­де виявлено в крові хворого після лікування?

  1. 65-75 %

  2. 1-5 %

  3. 0,5-1 %

  О.2-8 %

  Е. 18-38 %.

  ^ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ

  Е Не містять аморфний компонент

  1. При порівняльному дослідженні білої та бурої жирових тканин виявлено ряд суттєвих відмінностей За якими ознаками можливо відрізнити адипоцити бурої жирової тканини?

  А У цитоппазмі розташована велика жирова краппя

  ^ В У цитоппазмі спостерігаються дрібні жирові краппі

  С. Ядро розташоване ексцентрично

  й У цитоплазмі знаходяться численні мітохо-

  ндрїі

  Е У цитоплазмі знаходяться поодинокі міто-

  хондрії

  1. Відомо що клітини пухкої сполучної ткани­ни мають неоднакове походження. В умовно­му експерименті у зародка зруйновані клітини нервового гребеня. Порушення розвитку яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде спостерігатися в цій ситуації?

  1. Пігментоцитів

  2. Ліпоцитів

  3. Плазмоцитів О. Фібробластів Е. Макрофагів.

  1. При деяких системних захворюваннях спо­лучної тканини відбувається ураження адвен- тиційних клітин. Яка функція цих клітин пору­шується?

  1. Регуляція тканинного гомеостазу

  2. Фагоцитоз

  3. Синтез глікозаміногліканів О. Синтез колагену

  Е. Камбій для клітин сполучної тканини.

  1. При обстеженні хворого після травми кисті спостерігаються численні часткові розриви сухожилля згиначів. Які з компонентів сухо­жилля зазнають найбільших змін при такому травматичному пошкодженні?

  1. Основна речовина

  2. Колагенові волокна

  3. Макрофаги О. Фібробласти

  Е. Адвентиційні клітини.

  1. При системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається порушення структури колагенових волокон. Які морфологічні озна­ки притаманні цим волокнам у нормальних умовах?

  1. Галузяться, але не анастомозують

  2. Не галузяться і не анастомозують

  3. Містять мікрофіламенти

  О. Містять непосмуговані фібрили

  1. При деяких системних захворюваннях спо- лучної тканини спостерігається пошкодження копагенових волокон Яка функція цих воло- кон порушується?

  А Трофічна В Опорно-механічна

  ^ С. Амортизаційна й Бар'єрна

  Е. Опора та мікрооточення для дозріваючих кпітин крові

  • При деяких захворюваннях спопучної тка­нини спостерігається пошкодження епастич- них вопокон Які морфологічні ознаки прита­манні цим волокнам в нормі?

  А Галузяться і анастомозують В Не галузяться, але анастомозують

  ^ С. Містять посмуговані фібрипи О. Містять міофіламенти Е. Не містять аморфний компонент.

  • При деяких вірусних інфекціях спостеріга­ється пошкодження клітин ретикулярної спо­лучної тканини. Які структури в найбільшому ступені постраждають внаслідок вказаних інфекцій?

  1. Скелетні м'язи

  2. Сухожилки

  3. Органи кровотворення О. Шкіра

  Е.-Зв'язки.

  • Вивчення ембріонального розвитку щіль­них сполучних тканин показало, що їх дефіні­тивна будова залежить від тих умов, в яких буде функціонувати тканина. Вкажіть голов­ний фактор, який обумовлює морфологічний розподіл сполучних тканин на оформлену та неоформлену?

  1. Склад аморфної речовини

  2. Кількісне співвідношення клітин та волокон

  3. Тип волокон

  О. Взаємне розташування волокон Е. Кількість волокон.

  • У хворого після перенесеної вірусної ін­фекції спостерігається пошкодження щільної неоформленої сполучної тканини. Які струк­тури є морфологічним субстратом патологіч­ного процесу?

  1. Фіброзні мембрани

  2. Зв'язки

  3. Вушні мушлі О. Дерма шкіри Е. Хрящі.

  1. У хворого внаслідок дії іонізуючого ви­промінювання пошкоджено ретикулярну спо- пучну тканину Вкажіть структурно- фуикцюнальні зміни, які супроводжують пош­кодження ретикупярної тканини.

  ^ А Ураження строми кровотворних органів В Порушення терморегуляції та термопроду- кції

  С Пригнічення енергетичного обміну О Поспаблення захисту від дії ультрафіоле­тового випромінювання Е Порушення депонування води.

  1. У новонародженого виявлено недостатній розвиток бурої жирової тканини, що пов'яза­ний з пошкодженням адипоцитів. Яка функція бурої жирової тканини буде при цьому пору­шена?

  ^ А. Утворення міжклітинної речовини В Фагоцитоз С Утворення антитіл О. Утворення біогенних амінів Е. Теплопродукція

  1. При дослідженні мертвонародженого ви­явлено, що причиною смерті .плода була аномалія розвитку слизової тканини пупочно- го канатика. Порушення якої функції слизової тканини призвело до смерті?

  1. Трофічної

  2. Протидії розтягуванню

  3. Протидії стисненню

  й. Депонування глікогену Е. Депонування жиру.

  1. У хворого на вірусний гепатит при лабо­раторному дослідженні крові виявлено під­вищення концентрації імуноглобулінів. З фун­кціональною активністю яких клітин сполучної тканини пов'язано це явище?

  1. Фіброцитів

  2. Фібробластів

  3. Тучних клітин й. Плазмоцитів Е. Періцитів.

  1. У новонародженого виявлено чисельні аномалії розвитку сполучної тканини, що по­в'язані з пошкодженням фібробластів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

  1. Ектодерма

  2. Мезенхіма

  3. Ентодерма

  О. Проміжна мезодерма Е. Нервова трубка.

  1. На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, насичені ба-

  зофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановпено. що гранупи містять гепарин та гістамін Які кпітини спостеріга­ються на препараті9 А Плазмоцити В Макрофаги С Фібробласти й. Адипоцити Е Тучні кпітини.

  1. У сечі хворого виявпено оксипролін та пропін в підвищенних концентраціях Пору­шення метаболізму якого білка можна перед­бачати у даного хворого?

  1. Фибріногену

  2. Міозину С Колагену

  й. Гемоглобіну Е Протромбіну.

  1. У пухкій волокнистій сполучній тканині по­рушено утворення основної речовини. Пору­шенням функції яких основних клітин може бути викликано це явище?

  1. Пігментоцитів

  2. Ліпоцитів

  3. Плазмоцитів О. Фібробластів Е. Макрофагів.

  1. Після відкритого травматичного пошко­дження шкіри кінцівок в сполучній тканині спостерігається різке збільшення кількості макрофагів. З якою функцією пов'язане збі­льшення їх чисельності у рані?

  • Продукція міжклітинної речовини

  • Фагоцитоз

  • Продукція антитіл

  О. Продукція біогенних амінів Е. Теплопродукція.

  1. При клінічному обстеженні похилої жінки виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у складі гіалінового хряща. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах похилої людини?

  1. Збільшення кількості ізогенних груп

  2. Збільшення кількості хрящових клітин

  3. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині

  Р. Потовщення охрястя Е. Збільшення гідрофільності основної речо­вини.

  1. У складі кісткової тканини виявлено кліти­ни, які містять численні лізосоми. Яку назву мають ці клітини?

  А. Мезенхімні клітини

  ^ В Натвстовбурові остеогенні клітини

  С Остеобласти 0 Остеоцити Е Остеокласти

  1. На гістологічному препараті представлена одна з опорних тканин, в якій відсутні мікро- судини Яка це тканина?

  А Щільна оформлена сполучна тканина В Щільна неоформлена сполучна тканина С Гіалінова хрящова тканина 0 Грубоволокниста кісткова тканина Е Пластинчаста кісткова тканина.

  1. ^ У новонародженного виявлено кісткову дисплазію (аномалію розвитку), що пов'язана

  з пошкодженням клітин кісткової тканини. Утворення яких клітин порушено?

  ^ А Остеоцитів В Плазмоцитів С Фібробластів й Хондроцитів Е Хондробластів.

  1. На гістологічному зрізі представлено один

  з різновидів кісткової тканини. Визначте, які структури розташовані між остеонами в труб­частій кістці?

  1. Нервові закінчення

  2. Шар зовнішніх загальних пластинок

  3. Канали остеонів О. Вставні пластинки

  Е. Шар внутрішніх загальних пластинок.

  1. У новонародженого при обстеженні вияв­лено численні аномалії хрящової тканини внаслідок порушення утворення хондроблас­тів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

  1. Ектодерма

  2. Мезенхіма

  3. Малодиференційовані клітини кісткового мозку

  й. Клітини нервового гребеня Е. Ентодерма.

  1. В одній із тканин організму людини прак­тично ніколи не спостерігаються запальні процеси у зв'язку з відсутністю кровоносних

  1. судин. Визначте, яка це тканина.

  1. Нервова

  2. Кісткова

  3. М'язова О. Хрящова

  Е. Ретикулярна.

  1. Після перенесеної травми у хворого спо­стерігається порушення пружних властивос­

  тей хрящової тканини внаслідок зменшення вмісту протеогліканів Функція яких клітин, що виробляють протеогпікани, була порушена'?

  1. Прехондробпастів

  2. Хондробластів

  3. Хондроцитів І типу

  4. Хондроцитів II типу

  5. Хондроцитів III типу.

  1. При обстеженні хворого з травмою ниж­ньої кінцівки виявлено пошкодження гіаліно- вого хряща Визначте локалізацію клітин, що забезпечать процес регенерації хряща після ушкодження

  • Зовнішній шар охрястя

  • Внутрішній шар охрястя

  • Зона молодого хряща

  • Зона зрілого хряща

  • Регенерація гіалінового хряща неможлива.

  1. У жінок з віком (з настанням менопаузи) показник демінералізації кісток змінюється від

  1. 4% до 1,5% до маси щорічно. Цей процес пов'язаний з:

  1. Підвищеною діяльністю остеокластів

  2. Надлишком естрогенів

  3. Дефіцитом естрогенів

  4. Дефіцитом паратирину

  5. Надлишком кальцитоніну.

  1. Внаслідок травми було пошкоджено зов­нішній шар охрястя. Яка тканина зазнала ушкодження?

  1. Ретикулярна

  2. Пухка волокниста сполучна

  3. Щільна волокниста сполучна

  4. Епітеліальна

  5. Жирова.

  1. Після перенесеної травми у хворого спо­стерігається порушення пружних властивос­тей хрящової тканини. Порушенням яких осо­бливостей будови тканини це можливо пояс­нити?

  1. Підвищенням вмісту протеогліканів

  2. Зменшенням вмісту протеогліканів

  3. Підвищенням вмісту глікозаміногліканів

  4. Зменшенням вмісту глікозаміногліканів

  Зменшенням вмісту ліпідів.М’ЯЗОВІ ТКАНИНИ

  1. У ембріона пошкоджено мютом Розвиток якої тканини буде порушено7

  1. Серцева м’язова тканина

  2. Гладка м’язова тканина внутрішніх органів

  3. Скелетна м’язова тканина

  й. Міоцити м’язів райдужної оболонки Е. Міоепітеліальні клітини потових залоз.

  1. Згідно з генетичною класифікацією за по­ходженням, запропонованою М Г Хлопіним, м’язові тканини поділяються на 5 гістогенети- чних типів. З якого гістогенетичного типу роз­вивається серцева м’язова тканина7
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка