Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка3/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ектодерма

 • Мезенхіма

 • Мезодерма

  1. ^ Нервова трубка Е Ентодерма.

  1. При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку епітеліїв ек- тодермального походження В яких органах

  . будуть спостерігатися пошкодження?

  1. В шкірі

  2. В статевих залозах

  3. В кишці

  1. О. В шлунку Е. В нирках.

  1. При обстеженні новонародженого вияв­лено аномалії розвитку шкірного епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

  1. Ектодерма

  2. Плакоди

  3. Гангліозна пластинка 0. Мезодерма

  Е. Ентодерма.

  1. При обстеженні новонародженого вияв­лено численні аномалії розвитку багатошаро­вого епітелія рогівки ока Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

  1. Ентодерма

  2. Гангліозні пластинки

  3. Мезодерма • й. Плакоди

  Е. Ектодерма.

  ^ КРОВ ТА ЛІМФА КРОВОТВОРЕННЯ

  1. Судов; медичною експертизою доведено, що кров, знайдена на місці злочину, належить жінц Яка особливість структури неитрофільних лейкоцитів дає можливість зробити такий висновок?

  ^ А. Велика кількість первинних гранул В Велика кількість вторинних гранул

  С. Особливості будови мітохондрій й, П ять сегментів ядра Е. Навколоядерні сателіти.

  1. У новонародженого з гемолітичною хворо­бою взято кров з пупочної вени на обстежен­ня Виявлено високий вміст непрямого (ток­сичного) білірубіну крові та знижений рівень гемоглобіну Який тип гемоглобіну є основним у крові новонародженої дитини?

  1. Оксигемоглобін

  2. Карбоксигемоглобін

  3. Карбгемоглобін 0. НЬА

  Е. НЬР

  1. У хворого виразкова хвороба шлунку, ускладнена кровотечею, яка компенсується за разунок посиленого кровотворення. Збіль­шення кількості яких форменних елементів крові лежить в основі цієї компенсації?

  1. Еритроцитів

  2. Нейтрофільних лейкоцитів

  3. Ретикулоцитів 0. Тромбоцитів Е. Моноцитів.

  1. У хворого на серповинно-клітинну анемію взято пунктат кісткового мозку та виділені клі­тини еритробластичного ряду. Які з клітин є найменш диференційованими?

  1. Базофільні еритробласти

  2. Ретикулоцити

  3. Поліхроматофільні нормобласти

  Э. Поліхроматофільні еритробласти Е. Оксифільні нормобласти.

  1. В експерименті з червоного кісткового моз­ку виділено клітини еритробластичного ряду. Які з клітин не мають ядра?

  1. Ретикулоцити

  2. Проеритробласти

  3. Оксифільні нормобласти

  Р. Поліхроматофільні нормобласти Е. Поліхроматофільні еритробласти.

   В експерименті з червоного кісткового моз­

  ку виділено клітини еритробластичного ряду. Ь .мазку визначаються клітини, в ядрі яких

  хроматин починає : , зташовуватися грудоч

  Ками Промене('0.;>• ЯК спиці в колесі) Цч*

  топлазма нтенс.ивн базофільна внаслідок

  високого вмісту ник Б цих клітинах розпочи­нається синтез г бмо< (юбіну Про які клітини йде мова'?

  1. Оксифільні нормооласти

  2. Ратикулоцити

  3. Базофільні ретикулоцити 0. Проеритроцити

  Е. Поліхроматофільні нормобласти

  • У хворого на холеру розвився синдром ек- сикозу (дефіцит води у організмі), що призве­ло до змін гематокриту. Після проведеної те­рапії стан хворого нормалізувався Визначте нормальне значення гематокриту:

  1. 25-75%

  2. 35-65%

  3. 15-85%

  0. 45-55%

  Е. 65-35%.

  • У якому віці дитини 65% лімфоцитів не є патологічним показником?

  1. З дні

  2. 15 днів

  3. 6 місяців й. 1 рік

  Е. 5 років.

  • При щорічному профілактичному обсте­женні дітей виявляються вікові зміни лейко­цитарної формули. В якому віці відбувається другий так званий фізіологічний перехрест?

  1. 6 місяців

  2. 1 рік

  3. 5 років 0. 7 років Е. 14 років

  • Опікова хвороба, окрім іншого, характери­зується розвитком анемії, однією з причин якої вважається дефект:

  1. Еритропоетину

  2. Мієлопоетину

  3. Вітаміну В12 0. Катехоламінів Е. Тромбопоетину.

  • На препараті мазка крові людини видно клітини, які не містять ядер. Назвіть ці кліти­ни.

  1. Зритроцити

  2. Гранулоцити

  3. Моноцити 0. Тромбоцити Е. Лімфоцити.

  При лабораторному дослідженні крові хворого із залізодефіцитною анемією виявле­но появу еригроцитів різноманітної форми. Яким терміном можливо позначити це яви­ще7

  А Еритропенія В Пойкілоцитоз С Анізоцитоз 0 Еритроцитоз Е Леикоцитоз

  1. В организмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено ана­ліз крові Які зміни виникли у складі формених елементів крові7 А Збільшився вміст еритроцитів В Збільшився вміст ретикулоцитів С Зменшився вміст моноцитів й Зменшився вміст лімфоцитів Е. Збільшився вміст сегментоядерних нейт­рофілів

  1. При дослідженні крові хворого з анемією виявлено появу еритроцитів зменшеного (по­рівняно з нормою) діаметра. Після лікування розміри еритроцитів відновилися. Який діа­метр стали мати еритроцити хворого після лікування?

  1. 5,1 - 5,9 мкм

  2. 6,1 - 6,9 мкм

  3. 7,1 - 7,9 мкм 0. 8,1 - 8,9 мкм Е. 4,9-5,1 мкм.

  1. При мікроскопічному дослідженні мазка крові хворого виявлено збільшення кількості мікро- та макроцитів понад 25%. Яким термі­ном можливо позначити це явище?

  1. Еритропенія

  2. Пойкілоцитоз

  3. Анізоцитоз 0. Еритроцитоз Е. Лейкопенія.

  1. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові пору­шиться при цьому?

  1. Транспорт газів

  2. Транспорт гормонів

  3. Забезпечення імунітету Р. Зсідання

  Е. Транспорт поживних речовин.

  1. Якщо у людини взяти на аналіз кров неза­баром після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормаль­

  ної Кількість яких формених елементів у зв'язку з цим збільшиться7

  1. Еритроцитів

  2. Тромбоцитів

  3. Моноцитів й. Лімфоцитів Е. Нейтрофілів

  1. У хворого з гемоглобінопатією спостеріга­ється розвиток явищ тканинного ацидозу (зниження рН) внаслідок порушення з’єднан­ня гемоглобіну з вуглекислим газом Пору­шення утворення якої речовини обумовило розвиток тканинного ацидозу?

  1. Карбгемоглобіну

  2. Карбоксигемогпобіну

  3. Оксигемоглобіну 0. НЬА

  Е. НЬР.

  1. Після отруєння у лостраждапого спостері­гається порушення дихальної функції крові внаслідок блокування гемоглобіна окислом вуглецю. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток дихальної недостатнос­ті?

  • Карбгемоглобіну

  • Карбоксигемогпобіну

  • Оксигемоглобіну 0. НЬА ‘

  Е. НЬР.

  1. При-дослідженні крові хворого який пере­ніс внутрішню кровотечу, виявлено збільшен ня кількості ретикулоцитів в периферійній крові. Після лікування та переливання донор­ської крові кількість ретикулоцитів відновила­ся до норми. Скільки ретикулоцитів буде спо- терігаться в крові хворого після лікування?

  1. 0-0,5%

  2. 2 - 8%

  3. 1 - 5%

  0. 18-38%

  Е. 45 - 75%.

  1. Юнак 15 років у зв’язку з тривалою крово­течею після незначного порізу шкіри стегна звернувся до лікаря. Зі зменшенням кількості яких формених елементів крові пов'язана тривала кровотеча?

  1. Лімфоцитів

  2. Нейтрофільних гранулоцитів

  3. Кров'яних пластинок

  ^ 0. Базофільних гранулоцитів Е. Еритроцитів

  У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози,

  виявлено чиї; енч; плазматичні клітини З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов'язано збільшення кількості плазмоцитів?

  1. Тканинних бгіфілів

  2. Т-хелперів

  3. В-лімфоцитів

  1. Т-кілерів

  Е. Т-супресорів

  1. Хворому ЗО років поставлено діагноз міє- лотоксичного агоанулоцитозу. при якому спо­стерігається зменшення кількості гранулоци­тів в крові. Зменшення кількості яких клітин можна очікувати в мазку крові?

  1. Еозинофілів базофілів та нейтрофілів

  2. Моноцитів лімфоцитів

  3. Лімфоцитів кров'яних пластинок й. Кров'яних пластинок, моноцитів Е. Еритроцитів, кров'яних пластинок.

  1. У хворого з гострою вірусною інфекцією відбулося різке підвищення кількості лейко­цитів. Після лікування кількість лейкоцитів відновилася. Скільки лейкоцитів буде вияв­лено в крові після лікування хворого?

  1. 6,0-8,0х109 в 1л

  2. 10,0-30,0х109в 1л

  3. 4,0 - 9,0х109 в 1л О. 3,6 -5,5x109 в 1л Е. 200 - ЗООхЮ9 в 1л

  1. При дослідженні мазка крові хворого на бактеріальну пневмонію спостерігається ней- трофільоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Після проведеної антибактеріальної терапії кількість нейтрофілів зменшилась до рівня норми. Яку кількість нейтрофілів буде виявлено в крові хворого після лікування?

  1. 65 -75%

  2. 1 - 5%

  3. 0,5-1% й. 2 - 8%

  Е. 18-38%.

  1. У експерименті на щурі створено модель гострого гнійного запального процесу. Які зміни можна чекати в гемограмі в першу чер- гу?

  1. Збільшення вмісту еозинофілів

  2. Збільшення вмісту тромбоцитів

  3. Збільшення вмісту моноцитів й. Збільшення вмісту лімфоцитів Е. Збільшення вмісту нейтрофілів.

  1. Робітниками судово-медичної експертизи на місці злочину було виявлено сліди крові злочинця. Експертизою зроблено заключення

  про те. що злочин здійсни?-.-і -ка Які клітини

  кров; підлягли аналізу?

  • Лімфоцити

  • Еритроцити С Тромбоцити й. Еозінофіли Е. Нейтрофіли.

  1. При дослідженні мазка крові хворого на пієлонефрит (запальне захворювання нирок) спостерігається велика кількість нейтрофіль- них гранулоцитів в колі зору Препарат був забарвлений по Романовському-Гімза. Якого кольору зернистість цитоплазми нейтрофілів при цьому методі забарвлення?

  1. Фіолетового

  2. Рожевого

  3. Рожево-фіолетового О. Червоного

  Е. Блакитного.

  1. У хворого з абсцесом легенів в мазку кро­ві виявлено нейтрофільоз зі здвигом лейко­цитарної формули вправо Яку форму ядра буде мати переважаючий за чисельністю різ­новид нейтрофільних гранулоцитів у крові хворого?

  1. У вигляді літери в

  2. Складається з кількох сегментів

  3. Бобоподібну О. Кулясту

  Е. Не має певної форми

  1. При дослідженні мазка крові хворого з го­строю вірусною інфекцією спостерігається підвищення кількості паличкоядерних нейт­рофілів. Яку форму ядра мають ці клітини?

  1. У вигляді літери Б

  2. Складається з кількох часточок

  3. Бобоподібну О. Кулясту

  Е. Не має певної форми.

  1. При дослідженні крові хворого на гостру пневмонію виявлено нейтрофільоз зі здвигом лейкоцитарної формули вліво. Яку форму будуть мати ядра переважаючого за чисельністю різновида нейтрофільних гранулоцитів в даних умовах?

  1. У вигляді літери Б-

  2. Складаються з кількох часточок

  3. Бобоподібну О. Кулясту

  Е. Не мають певної форми.

  При дослідженні крові хворого на гострий апендицит спостерігається збільшення кількості юних та паличкоядерних нейтрофілів Яким терміном можливо позначити цей. стан?

  1. Лейкоцитоз

  2. Лейкопенія

  3. Зсув лейкоцитарної формули вправо й. Зсув лейкоцитарної формули вліво Е. Пойкілоцитоз

  33 При гострих запалювальних процесах спостерігається різке підвищення кількості нейтрофільних гранупоцитів. З якою функці­єю нейтрофілів пов'язане це явище?

  1. Утворенням антитіл

  2. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок

  3. Фагоцитозом комплексів антиген-антитіло й. інактивацією гістаміну

  Е. Участю в алергічних та анафілактичних реакціях.

  1. Відомо, що при гострих інфекціях нейт- рофільні гранулоцити виконують свою голов­ну функцію в тканинах, виходячи з кровонос­ного русла. Протягом якого часу нейтрофіли знаходяться в загальному системному крово- тоці?

  1. 3-8 годин

  2. 8-12 годин

  3. З доби

  й. 18-20 годин Е. 1 тиждень.

  1. При дослідженні крові хворого з сезонним алергічним рінітом (запалення слизової обо­лонки носа) виявлено лейкоцитоз з еозино- філією. Після проведенної антиалергічної те­рапії кількість лейкоцитів нормалізувалася. Яку кількість еозинофілів крові буде виявлено після лікування?

  1. 65-75 %
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка