Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка2/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Неповне

 • Рівномірне

  С Нерівномірне О. Меробластичне поверхневе Е. Правильної відповіді немає

  1. Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?

  1. Диференціювання

  2. Інвагінація

  3. Дроблення й. Гістогенез Е. Гаструляція.

  1. На мікропрепараті зародка людини, взято­го із мимовільного викидня, виявлено зарод­ковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин: енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон?

  ^ А Прогенезу В Гістогенезу С Органогенезу

  О Гаструляції Е Бластуляції.

  1. Під час експерименту над бластулою жа­би на стадії 16 бластомерів було видалено 1 бластомер Відокремлена клітина продовжу­вала нормально розвиватися і започаткувала новий зародок. Яка важлива властивість бла­стомерів була продемонстрована7

  А Утворення полюсів ембріона

  В. Тотипотентність С Здатність до диференціації

  1. ^ Утворення зародкових листків Е Здатність до ембріональної індукції

  1. На третьому тижні ембріогенезу людини центральна частина клітин епібласту (екто­дерми) прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку дифе­ренціюється решта клітин ектодерми?

  1. Кишки

  2. Сомітів

  С Жовточного міхура.

  0. Шкіри Е. Хорди.

  14 У екперименті у зародка птаха зруйновано склеротом. Порушення розвитку якої структури буде викликано цією маніпуляцією?

  1. Осьового скелету

  2. Строми гонад С Хорди

  й. Сполучної тканини шкіри Е. Строми внутрішніх органів.

  1. По жіночих статевих шляхах сперматозої­ди рухаються за градієнтом концентрації хімі­чних речовин, які виділяє яйцеклітина. Визна­чте, яку назву має цей направлений рух.

  1. Термотаксис

  2. Реотаксис

  3. Акросомна реакція 0. Хемотаксис

  Е. Капацитація.

  ^ ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. ЗАЛОЗИ

  1. ' .збурові клітини утворюють популяцію, якій :»итаманні. самолідтримання. диферен­ціал- 9 Кількох можливих напрямках і утво- рєнм.. через клітини-попередники функціону­ючи;. зрілих клітин цієї тканини. В який час ембрюнального періоду розвитку відбуваєть­ся детермінація стовбурових клітин?

  1. Під час дроблення

  2. Напочатку першої фази гаструляції

  3. В кінці першої фази гаструляції

  ^ 0. Напочатку другої фази гаструляції Е. В кінці другої фази гаструляції.

  • Відомо що можливості регенерації різні у різних тканинах і пов’язані з наявністю так званих камбіальних клітин. Яка з тканин у до­рослої людини нездатна до регенерації?

  1. Епітеліальна

  2. М'язова

  3. Сполучена пухка О. Сполучена щільна Е. Нервова

  • Під час вивчення біоптата слизо.вої оболо­нки бронха дитини виявлено дефект війок ми­готливого епітелію. Яка функція епітелію постраждала?

  1. Ендокринна

  2. Секреторна

  3. Евакуаторна О. Екскреторна Е. Захисна.

  • При мікроскопічному обстеженні гістологіч­них препаратів епідемісу, взятих з різних ді­лянок поверхні шкіри, виявилось, що тільки епідерміс долонь та підошв має п’ять шарів у своїй будові Який шар клітин відсутній у складі епідермісу інших ділянок тіла людини?

  1. Базальний

  2. Остистий

  3. Зернистий О. Блискучий Е. Роговий.

  • На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки. Який вид епітелію на препараті?

  1. Мезотелій

  2. Псевдобагатошаровий

  3. Перехідний

  О. Багатошаровий незроговілцй Е. Багатошаровий зроговілий.

  летою обстеження була проведена бюп- лизової оболонки, маткової труби, яка

  і дасться з псевдобагатошарового еп.те- Які клітини не входять до складу даного

  1. ту епітелію7 Миготливі Остисті Слизові Ендокринні

  1. Вставні.

  : Ьд час приступу задухи у хворого на брон-

  1. Гільну астму одним з факторів, що приймає .їсть у механізмі виникнення спазму бронхі­ті є порушення місцевої регуляції. Які КЛІТИ­НИ епітелію здійснюють місцеву регуляцію ди­хальної системи7 А Війчасті

  1. Короткі вставні С Довгі вставні

  й Келихоподібні Е. Ендокринні

  1. У новонародженого при обстеженні вияв­лено аномалію розвитку одношарових епіте­ліїв. Який епітелій при цьому не.зазнав ушко­дження?

  А. Кишковий В Шкірний

  1. Нирковий й. Целомічний

  Е. Епендимогліальний.

  1. У новонародженого при обстеженні вияв­лено аномалію розвитку багатошарових епі­теліїв. Які за будовою епітелії зазнали ушко­дження?

  1. Кишковий

  2. Шкірний

  3. Нирковий О. Целомічний

  Е. Епендимогліальний.

  • При ендоскопічному дослідженні шлунко­во-кишкового тракта у хворого виявлені діля­нки метаплазії (переродження) шлункового епітелія. Які особливості будови притаманні одношаровому епітелію шлунка у нормальних умовах?

  1. Не всі клітини зв'язані з базальною мем­браною

  2. Всі клітини зв'язані з базальною мембра­ною

  3. Всі клітини не зв'язані з базальною мем­браною

  Э. Частково зроговілий

  Е. На апікальній поверхні епітеліоцитів фор­мується облямівка

  МіКрОЗОрСИНОК

  • ^ При енДОСКОГ -чому дослідженні шлунко­

  во КИШКОВОГО Трак : V хворого виявлені діля­нки метаплазії >дження) епітелія стра­

  воходу Які осос .шості будови притаманні багатошаровому епітелію стравоходу р нор­мі7

  1. Всі клітини звязані з базальною мембра­ною

  2. Всі клітини не зв'язані з базальною мем­браною

  3. Не всі клітини зв язані з базальною мем­браною

  ^ 0. Епітелій - псевдобагатошаровий Е. На апікальній поверхні епітеліоцитів фор­мується облямівка мікроворсинок.

  • При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки шлунка хворого з виразкою спосте­рігається метаплазія (переродження) епіте­лія, що пов'язана з порушенням морфологіч­них ознак поверхневого епітелію шлунка. Ви­значте, які з наведених нижче ознак характе­рні для цього епітелію в нормі.

  1. Форма більшості клітин різна

  2. Епітеліоцити представлені 5 різновидами

  3. Різний рівень розташування ядер над ба­зальною мембраною

  ^ 0. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

  Е. Апікальні частини не всіх клітин досягають

  поверхні

  пласта.

  • При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхі­том (запалення бронхіального дерева) спо­стерігається метаплазія (переродження) епі­телія, що пов'язано з порушенням морфоло­гічних ознак епітелія повітроносних шляхів. Визначте ознаки цього епітелія в нормальних умовах.

  1. Форма більшості клітин однакова

  2. Епітеліоцити одного різновиду

  3. Однаковий рівень розташування ядер клі­тин над базальною

  мембраною

  й. Різний рівень розташування ядер клітин

  над базальною

  мембраною

  Е. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта.

  При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів хворої на се­чокам'яну хворобу спостерігається пошко-джечня б’’геніальної пластинки сечоводів. Якии епітег и зазнав ушкодження?

  1. Одношаровий плоский

  2. Одношаровий призматичний С Перехщнии

  О Багаторядний війчастий Е. Багатошаровий незроговілий

  1. При метаплазії (переродженні) епітелія спостерігається порушення горизонтальної анізоморфі При ушкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

  ^ А Одношарових однорядних

  В. Одношарових багаторядних С Зроговілих

  0 Багатошарових незроговілих

  Е Перехідних

  1. При метаплазії (переродженні) епітелія спостерігається порушення вертикальної ані- зоморфи При пошкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

  1. Одношарових кубічних

  2. Одношарових призматичних

  3. Зроговілих

  й. Одношарових плоских Е. Одношарових багаторядних.

  1. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворого з виразковою хворобою спостерігається пош­кодження спеціальних органел епітеліоцитів. Які органели зазнали ушкодження?

  1. Стереоцілії

  2. Тонофібрили

  3. Міофібрили

  О. Нейрофібрили Е. Миготливі війки.

  1. При дослідженні біоптата слизової оболо­нки тонкої кишки хворого після перенесеного гострого кишкового інфекційного захворю­вання спостерігається пошкодження мікрово- рсинок епітеліоцитів. Які клітинні структури зазнали ушкодження?

  1. Пластинчастий комплекс

  2. Плазмолема

  3. Мікротрубочки О. Мітохондрії

  Е\ Лізосоми.

  1. При дослідженні біоптата слизової оболо­нки бронха хворого на хронічний бронхіт спо­стерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які клітинні органели зазнали ушкодження?

  1. Мітохондрії

  2. Лізосоми

  3. Рибосоми

  О Базальні тільця Е. Пластинчастий комплекс.

  1. При дослідженні шкіри хворого на алергі­чний дерматит спостерігається ушкодження тонофібрил МІЖКЛІТИННИХконтактів Які струк­турні елементи тонофібрил при цьому пошко­джені?

  1. Нитчасті структури ліпідної природи, ком­плекси мембран

  2. Нитчасті структури вуглеводної природи

  3. Вирісти цитолеми. комплекси мембран О. Пучки проміжних філаментів

  Е. Комплекси мембран апарату Гольджі

  1. При дослідженні шкіри хворого на алергі­чний дерматит спостерігається порушення міжклітинних контактів внаслідок ушкодження десмосом Які субклітинні структури, що зу­мовили порушення міжклітинних контактів, зазнали ушкоджень?

  • Пастинчастий комплекс

  • Цитоплазматична сітка

  • Мітохондрії

  О. Кортикальний шар цитоплазми Е. Проміжні філаменти.

  1. ГІри обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку епітеліїв епі­дермального типу Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

  1. Шкірна ектодерма

  2. Прехордальна пластинка

  3. Кишкова ентодерма 0. Спланхнотом

  Е. Нефротом.

  1. При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку епітеліїв ен- теродермального типу. Які ембріональні дже­рела зазнали ушкодження?

  1. Шкірна ектодерма

  2. Прехордальна пластинка

  3. Кишкова ентодерма 0. Спланхнотом

  Е. Нефротом.

  1. При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку епітеліїв це- лонефродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

  1. Шкірна ектодерма

  2. Прехордальна пластинка

  3. Кишкова ентодерма Р. Спланхнотом

  Е. Нефротом.

  Іри обстеженні новонародженого вияв •' численні аномалії розвитку епітеліїв епе- имогліальн,;ГО типу. Які ембріональні дже- ••■іа зазнали ушкодження?

  ^ Шкірна ектодерма

  1. Прехордальна пластинка Спланхнотом Нервова трубка і- Нервовий гребінь

  А- При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку епітеліїв ангі- одеомального типу Які ембріональні джере­ла зазнали ушкодження?

  А Шкірна ектодерма В Прехордальна пластинка С Спланхнотом Р Нервова трубка Е Мезенхіма

  1. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки хворого на ентероколіт (запалення кишки) виявлено пошкодження одношарового призматичного облямованого еп.ітелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушко­дження?

  1. Епідермальний

  2. Целонефродермальний

  3. Епендимогліальниий О. Ангіодермальний

  Е. Ентеродермальний.

  1. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

  1. Епідермальний

  2. Целонефродермальний

  3. Епендимогліальний О. Ангіодермальний

  Е. Ентеродермальний.

  1. У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезо­телія плевральної порожнини. Яке ембріона­льне джерело зазнало ушкодження?

  1. Шкірна ектодерма

  2. Прехордальна пластинка

  3. Соміт

  . Нефротом

  Е. Вентральна мезодерма.

  1. При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку ниркового епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

  А. Ектодерма

  ^ В Мезенхіма С Мезодерма О Плакоди Е Ентодерма

  31 При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку багатошаро­вого плоского незроговілого епітелія Яке ем­бріональне джерело зазнало ушкодження?

  А Ектодерма

  В. Мезенхіма С Мезодерма й Нервова трубка Е. Ентодерма.

  1. ^ При обстеженні новонародженого вияв­лені численні аномалії розвитку ангіодерма- льного плоского незроговілого епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
  При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
  Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
  ...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
  Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
  Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
  Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
  Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
  Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
  Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка