Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
НазваМетодами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?
Сторінка1/9
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
цитологія

Гематоксилін - основи// оарвник. що зв'я­зується з компонентами (0:1/,НИ які проявля­ють кислу реакцію. Які структури, компоненти клітини зумовлюють базоа пію цитоплазми'?

Рибосоми гранулярна ендоплазматична сітка

Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс?

З вуглеводних компонентів глікопротеїнів та гліколіпідів

При імунній відповіді в пухкій сполучній тканині відбувається злагоджена робота іму- нокомпетентних клітин Які структури цитоле- ми сприяють розпізнаванню клітиною різних 41)0...озп.» .игналів?

Мембранні рецептори

Цитолема виконує багато функцій, що в цілому забезпечують життєдіяльність клітини. Які функції з наведених нижче не властиві цитолемі?

Синтетична.

£ На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини під цитолемою видно .*; .о-щільну смугу. Які структури обу­мовлюють ч*. 'пмування?

Скупчення мікротрубочок та мікроф'ПЗр'

6. На електронномікроскопічній фотог. епітеліальної клітини під цитолемою електронно-щільну смугу цитоплазми а- жіть, які ультраструктурні компоненти вх . -;ь до складу кортикального шару цитоплазм.

Мікротрубочки

7 Коли клГтина проходить етап диференцію­вання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізня­ють її від інших клітинних типів Які органели з перелічених нижче не відносяться до органел загального призначення?

Міофібріли

На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини чітко можна визначити органели, які в основі своєї будови мають мембрани. Які органели з перелічених орга­нел можна віднести до мембранних утво­рень?

Пероксисоми

Коли клітина проходить етап диференцію­вання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізня­ють її від інших клітинних ТИПІВ Які з приве дених нижче ультраструктур не відносяться до органел спеціального призначення?

Рибосоми

На електронномікроскопічній фотографії сероцита привушної слинної залози, що виді­ляє білковий секрет, видно розвинутий грану­лярний ендоплазматичний ретикулум. Які структури секреторної клітини розміщені наовнішній поверхи, мембран зернисто, ендоп­лазматично СІТКИ?

Рибосоми

В живипьне середовище, де вирощують клітини тварин, додали розчин ам.нокислоти леицина з радіоактивною міткою Через де­який час методом радіоавтографії виявлено високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу певних органоїдів Цими органоїдами можуть бути:

Рибосоми

Для лабораторних досліджень взяли клі­тини червоного кістковго мозку. Вони відно­сяться до клітинних комплексів, які відновлю­ються Визначте набір хромосом і кількість

^ ДНК які характерні для Є1-періоду в цих клі­тинах.

2п2с

Хворому призначено препарат з вираже­ними ліпофільними властивостями. Яким бу­де головний механізм його всмоктування?

Піноцитоз

Необхідно вивчити неспецифічні клітинні включення, розмір яких менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм Який метод мікроскопії може бути використаний?

^ Ультрафіолетова мікроскопія.

Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу - інтерфаза переходить в мітоз. Який, білок виробляється в клітині і регулює вступ клітини в мітоз?

Циклін

 1. Яку назву має процес синтезу АТФ який відбувається узгоджено з реакціями окислен­ня за участю системи дихальних ферментів мітохондрій?

Окислювальне фосфорилювання

У клітину шляхом фагоцитозу надійшли вжхжомолекулярні сполуки - білки та вугле­води. За участю ферментних систем клітини аутофагований матеріал підлягає розщеп­ленню до низькомолекулярних сполук, з яких клітина синтезувала власні сполуки - протео- глікани - та виділила їх у вигляді оформлених крапель секрету. Визначте, які з органел клі­тини включені в роботу на завершувальному етапі, що пов'язаний з формуванням крапель секрету?

Пластинчастий комплекс Гольджі

Для механізму розвитку панкреатиту (за­палення підшлункової залози) характерна затримка підшлункового соку в протоці зало­зи і внутрішньопротокова активація його ферментів. Інколи процес настільки активний, що розвивається омертвіння цілих ділянок залозистої тканини - панкреонекроз. Які клітинні структури при руйнуванні своєї мем­брани здатні викликати аутоліз клітин і тка­нин?

Лізосоми.

З метою отримання каріотипу людини на клітини в культурі тканини-подіяли колхіцином

речовиною, що блокує скорочення ниток ве­ретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

Метафази

У лікарню була прийнята хвора з ознака­ми ожиріння 3 дефіцитом ферментів у яких органелах клітини пов'язане тотальне нагро­мадження жиру?

Пероксисомах

У результаті електрофорезу компонентів клітини одержано ряд речовин. Які з нижче зазначених речовин утворюють Днк

Нуклеотиди

Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів Про активність яких органел з означених ни­жче свідчить цей факт?

Лізосом

У живильне середовище з клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тімідін з радіоактивною позначкою. Про що може свідчити велика кількість тімідіну, що виявля­ється у ядрах клітин під час радіоавтографічного дослідження?

Про велику кількість клітин, що знаходять­ся в синтетичному періоді інтерфаз

Транскрипція під час біосинтезу білка від­бувається з ділянок еухроматину Які зміни в цитоплазмі клітин виникають у разі зростання кількості еухроматину?

Зростає кількість рибосом

Хворому був призначении кортизон, ЯКИИ тимулює синтез білка .Які зміни відбудуться . ядрі клітин при введенні кортизону?

^ А Зросте перинуклеарнии простір В Зросте кількість гетерохроматину ' Зменшиться кількість ядерних пор Зросте кількість еухроматину

 1. Зменшиться перинуклеарний простір

 1. При проведенні наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу Яка структура була порушена найбіпьш ймовірно?

^ А Мікрофібрипи В Пластинчастий комплекс

С. Глікокалікс О. Центросома

Е. Мітохондрії.

 1. В живильне середовище з культурою клі­тин людини внесено розчин тімідіну з радіоа­ктивною міткою Мічений тімідін при радіоав­тографії буде виявлено у

 • Рибосомах

 • Ендоплазматичній сітці

 • Апараті Гольджі О. Мітохондріях

Е. Лізосомах

 1. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили стру­ктури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи Назвіть ці органели

 1. Пероксисоми

 2. Мітохондрії С Ядро

О. Ендоплазматична сітка

Е. Лізосоми

 1. Клітина лабораторної тварини підлягала надлишковому рентгенівському випроміню­ванню У результаті утворились білкові фраг­менти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їх утилізації?

 1. Клітинний центр

 2. Комплекс Гольджі С Лізосоми

О. Ендоплазматичний ретикулум •Е. Рибосоми.

 1. У дитини 7 років із вродженою хворобою у клітинах організму виявлені аномальні біополімери Про порушення функції яких ор­ганел йде мова?

 1. Мітохондрій

 2. Пероксисом

с. Лізосом □, рибосом Е* Вакуолей.

 1. В катаболізмі глюкози беруть участь фер­менти гліколізу. Де локалізуються ферменти ГЛІКОЛІЗУ в клітині?

 1. У плазматичній мембрані

 2. У лізосомах с. У ядрі

О. У мітохондріях Е У пероксисомах.

 1. Плазматична мембрана має властивості пластичності і плинності Від якої речовини, що входить до її складу, залежать ці якості мембрани? • ™

 1. Полісахаридів

 2. Фосфоліпідів

 3. Холестерину

Э. Білків

Е. Олігосахаридів.

 1. В експерименті фармакологічним шляхом заблоковано синтез АТФ у клітинах. Який вид транспорту^ речовин у біомембранах зазнає найбільших’ змін?

 1. Активний транспорт

 2. Вільна дифузія

 3. Полегшена дифузія О. Осмос

Е. Електродифузія.

 1. Однією з причин ревматизму у людини на клітинному рівні є саморуйнування клітин че­рез руйнування структури одного з органоїдів Що це за органоїд?

 1. Комплекс Гольджі

 2. Клітинний центр

 3. Лізосома

О. Мітохондрія Е. Рибосома.

 1. На електронномікроскопічній фотографії залозистої епітеліальної клітини визначаєть­ся добре розвинутий гранулярна ендоплаз­матична сітка. Вкажіть, яку основну функцію виконує гранулярна ендоплазматична сітка.

 1. Синтез ліпідів

 2. Синтез білків

 3. Синтез вуглеводів О. Синтез РНК

Е. Синтез ДНК.

 1. На електронномікроскопічній фотографії секреторної клітини зі сторони апікальної час­тини видно добре розвинутий комплекс Голь­джі, що має характерну будову. З яких струк-

-урних елементів утворений комплекс Голь

ДЖ|?

'л 3 плоских цистерн, вакуолей, везикул

^ В 3 везикул

З гранул різного розміру

О 3 трубочок рівномірного діаметру Е 3 філаментів

37 На електронномікроскопічній фотографи макрофагічної клітини видно мембранні пухи­рці, що містять мілкозернистий матрикс. Який загальний план морфо-функциональної орга­нізації лізосом?

 1. ^ Мембранні пухирці, які містять полісахари­ди

 2. Мембранні пухирці,що містять набір гідро­літичних ферментів

С Мембранні пухирці, які містять глікоген й. Мембранні пухирці, які містять оксидазу Е. Мембранні пухирці, які містять ліпіди.

 • На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна від­різнити лізосомні пухирці, що мають різну бу­дову. Вкажіть основні типи лізосом (відповід­но до сучасної класифікації).

 1. Первинні, вторинні (гетерофагічні), залиш­кові тільця

 2. Первинні, вторинні (аутофагічні), залишкові тільця

 3. Вторинні, тільця остаточні, включення

й. Первинні, вторинні (гетеро-і аутофагічні), остаточні тільця

Е. Первинні, залишкові тільця, включення.

 • На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна від­різнити лізосомні пухирці, що мають різну бу­дову. Які з вказаних пухирців можна віднести до фагосом?

 1. Краплини секрету

 2. Лізосоми, які містять фагоцитований мате­ріал

 3. Пухирці комплекса Гольджі

О. Пухирці,що відшнурувалися від канальців ендоплазматичної сітки Е. Піноцитозні пухирц ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ

 1. У 2-х місячного ембріона людини виявлені морфологічні зміни в каудальній частині несе- гментованої мезодерми. У якому орган: можна очікувати порушення розвитку?

 1. Гонадах

 2. Толстой кишці

 3. Нирці

й. Селезінці Е. Сечовому міхурі.

 1. В ембріона людини виявлене порушення росту хорди Розвиток якої системи при цьо­му затримується?

 1. Травної

 2. Дихальної

 3. Ендокринної О. Нервової

Е. Сечовидільної.

 1. У першому критичному періоді в маточній трубі з невідомих причин у зародку відбулося розчинення о.болонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому ви­падку?

 1. Імплантація зародка в стінці труби

 2. Загибель зародка

 3. Інвагінація стінки бластоцисти. .

О. Повернення бластоцисти назад у ампуля- рну зону труби

Е. Утворення двох бластоцист

 1. Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вуз­лик. Розвиток якого осьового органу загаль­мується?

 1. Хорди

 2. Нервових гребінців

 3. Нервового жолобка 0. Нервової трубки

Е. Мантійного шару нервової трубки.

 1. В експерименті мікроманіпулятором було зруйновано дорсальну частину ектодерми зародка ящірки. Утворення якої системи ор­ганізму, що розвивається, при цьому буде по- рушатися?

 1. Нервової

 2. Дихальної

 3. Сечовидільної 0. М'язової

Е. Травної.

 1. На стадії.пізньої гаструли було пошкоджено ділянку дорсальної мезодерми - міотом Розвиток яких структур при цьому буде порушено?

А Епідермісу В Скелетної мускулатури С Спинного мозку

О М'язових оболонок всіх трубчастих органів Е М'язових оболонок трубчастих органів ста­тевої системи.

 1. ^ Несегментована частина середнього заро­дкового листка (мезодерми) в результаті ди­ференціювання розшаровується на два лист­ка - ЗОВНІШНІЙ і внутрішній. Які структури яв­ляються похідними зовнішнього (парієтально- го) листка?

^ А Мозкові оболонки В Фасції скелетних м'язів

і С. Ендокард

О Перикард

Е. Оболонки спинного мозку.

 1. Несегментована частина середнього заро­дкового листка (мезодерми) в результаті ди­ференціювання розшаровується на два лист­ка - зовнішній і внутрішній. Які структури є по­хідними внутрішнього (вісцерального) лист­ка?

 • Мозкові оболонки

 • Фасції скелетних м'язів

 • Ендокард

й. Брижейки кишечника Е. Оболонки спинного мозку.

 1. Дроблення наступний після запліднення період життя зародка, який включає ряд пос­лідовних мітотичних циклів, в результаті чого зигота перетворюється в бластоцисту. Який тип дроблення притаманний зиготі людини?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconСплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом

Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconгомогенна термодинамічна система змінного складу, яка складається...
При цьому розрізняють два поняття: дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Дисперсна фаза – це диспергована речовина, тобто та...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? icon1. Міська культура в Україні від Київської Русі до епохи Постмодерну
Жителів за розмірами І виглядом часто нагадують села І села. Рівень культури жителів тут трохи відрізняється від села. Чим вище ступінь...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconЦикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій
Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconРис. Інструменти та пристрої для влаштування рулонних покрівель
Рис. 13. Структура металевого покриття: / — пластизоль (поліестерове покриття); 2 — первинний шар (клей); 3 пасивний шар; 4 шар цинку;...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconХарактеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю
Менеджмент часто розглядають І як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати,...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconТема засоби логіко-емоційної виразності мовлення
Під поняттям «засоби логіко-емоційної виразності мовлення» розуміють сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності,...
Методами гістохімії встановлено, що пове­рхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хіміч­них компонентів складається глікокалікс? iconАнкета для визначення тілесного типу людини
Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка