Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції
Скачати 169.94 Kb.
НазваРеферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції
Дата конвертації23.06.2013
Розмір169.94 Kb.
ТипРеферат
mir.zavantag.com > Химия > Реферат
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції.

2. Наукова картина світу

2.1 Поняття і структура наукової картини світу

Наукова картина світу — це цілісна система уявлень про властивості і закономірності природи, що виникає внаслідок узагальнення і синтезу основних природничо-наукових понять, принципів, методологічних установок чи - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій.

Будучи цілісною системою уявлень про властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, куди входять до тями ролі складових спільно-наукової картини світу й загальної картини світу окремих наук (фізична, біологічна, геологічна тощо.). Картини світу окремих наук, своєю чергою, містять у собі відповідні численні концепції — певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що у кожної окремої науки.

У структурі наукової картини світу можна назвати два головних компонента — поняттєвий чуттєво-образний. Понятійний представлений філософськими категоріями (матерія, рух, простір, час та інших.) і принципами (матеріального єдності світу, загальної зв'язку й взаємозумовленості явищ, детермінізму та інших.), загальнонауковими поняттями і законами (наприклад, закон збереження та перетворення енергії), і навіть фундаментальними поняттями окремих наук (поля, речовина, Всесвіт, біологічний вид, популяція та інших.).

Чуттєво-образний компонент наукової картини світу — це сукупність наочних поглядів на тих чи інших об'єктах та його властивості (наприклад, планетарна модель атома, образ Метагалактики у вигляді сфери, і ін.).

Ф-ції НКС:

1) інтегративна: НКС спирається на достовірні зн. і це не просто сума або набір фрагментів окремих дисциплін. Призначення НКС в забезпеченні синтезу нових значень.;

2) системна: побудова уявлення про будь-яку частину світу на основі даних, відомих на поточний момент, якими б скромними вони не були;

3) нормативна: не просто описує світобудову, але задає системи установок і принципів освоєння дійсності, впливає на формування соціокультурних і методологічних норм дослідження.

4) парадигмальна. Парадигма - модель (образ) постановки і рішеня проблем. Допарадигмальний. період - хаотичне нагромадження фактів. У парадигмальному періоді встановлені стандарти практики, теоретичні постулати, точна НКС, поєднання теорії і методу.

Складові: інтелектуальну (охоплюється поняттям світорозуміння) і емоційну (через світовідчуття).

Оскільки філософія претендує на вираз фундаментальних принципів буття і мислення, то науковий філософський світогляд правомірно визначати як вищий, теоретичний рівень світоглядів взагалі. Воно представлено стрункою, науково обгрунтованою сукупністю поглядів, що дають представлення про закономірності Сучасній науковій картині світу властива строгість, достовірність, обгрунтованість, доказовість. Вона представляє світ як сукупність причинно-обумовлених подій і процесів, які охоплюються закономірністю.

Структура картини світу включає центральне теоретичне ядро, що володіє відносною стійкістю, фундаментальні допущення, умовно приймаються за неопрен ¬ вержімие, приватні теоретичні моделі, які постійно добудовуються. Наукова картина світу про ¬ ладает певним імунітетом, спрямованим на збереження даної концептуальної основи. В її рамках відбувається кумулятивне накопичення знання.

Некласична картина світу - відсутність жорсткого детермінінування на рівні індивідів поєднується з детермінованістю на рівні системи в цілому. Некласична свідомість постійно відчувала свою граничну залежність від соціальних обставин і одночасно живила надії на участь у формуванні «сузір'я» можливостей.

Постнекласична картина світу - деревоподібна графіка. Розвиток може піти в одному з декількох напрямків, що найчастіше оп-ределяется яким-небудь незначним фактором.

^ 2 Сучасна наукова картина світу і ненаукові картини світу.

Основою сучасної наукової картини світу є фундаментальні знання, отримані, передусім, у галузі фізики. Однак у останні десятиліття уже минулого століття дедалі більше стверджувалося думка, що у сучасній науковій картині світу лідируючу позицію займає біологія. Це виявляється в посиленні впливу, що надає біологічне знання утримання наукової картини світу. Ідеї біології поступово набувають універсального характеру і стають фундаментальними принципами інших наук. Зокрема, у сучасній науці такою універсальною ідеєю є думка розвитку, проникнення якої у космологію, фізику, хімію, антропологію, соціологію тощо призвело до суттєвої зміни поглядів особи на світ.

Головна відмінність наукової картини світу від ненаукових картин світу (наприклад, релігійної) у тому, що наукова картина світу будується з урахуванням певної доведеної і обгрунтованої фундаментальної наукової теорії. Разом про те наукова картина світу - як форма систематизації знання відрізняється від наукової теорії. Якщо наукова картина світу відбиває об'єкт, відволікаючись від процесу набуття знання, то наукова теорія містить у собі тільки знання об'єкта, а й логічні кошти перевірки їх істинності. Наукова картина світу відіграє евристичну роль в процесі побудови приватних наукових теорій.
^ 3 Взаємозв'язок загальної наукової і природничо-науковому картин світу

Найважливіші концепції природознавства є основою наукових уявлень про спільну картині природи, що у них формулюються фундаментальні поняття, принципи і закони природознавства.. Саме вони є наукове підгрунтя картини природи загалом і значною мірою визначають науковий клімат епохи. У найтіснішій взаємодії з недостатнім розвитком наук про природу, починаючи з XVII в., розвивалася математика, яка створила для тодішнього природознавства такі потужні математичні методи, як диференціальний і інтегральне обчислення, і навіть подальші їх відгалуження.

Основою картини природи й світу загалом служили світоглядні і філософські ідеї про будову світу, закони його та розвитку. Людина завжди прагне зрозуміти навколишній світ образу і своє місце у ньому. Тому на ранніх етапах цивілізації виникають міфологічні і релігійні уявлення про світ, що згодом витісняються науковими поглядами.

Проте облік результатів дослідження економічних, соціальних і гуманітарних наук наші знання про світ в цілому є явно неповними і обмеженими. Людина як природна істота, вона найтіснішими зв*язками пов'язана з суспільством, у якому протікає уся її діяльність. Фундаментальні поняття та організаційні принципи життєдіяльності суспільства становлять другу, додаткову частину цілісної наукової картини світу. Тому треба розрізняти природньо-наукову картину світу, що становить першу частину загальної картини світу і формується із наслідків досліджень, і досягнень наук про природу. Загальна ж наукова картина світу є синтез фундаментальних понять, принципів, і закономірностей природознавства і суспільствознавства.

^ 4 Перевага і функциональність наукової картини світу

Перевага наукової картини світу, завдяки якій витісняться всі дотеперішні картини, полягає у її «єдності — єдності всіх дослідників, всіх народностей, всіх культурах». Отже, вона не має об'єктивного характеру, і тому її мета «не у пристосуванні наших думок до наших відчуттів, а повне звільнення фізичної картини світу від індивідуальності творчого розуму».

Зрозуміло, без творчої діяльність К.Шіндлера, його уяви і інтуїції, неможливо створення картини світу, але у остаточному вигляді ця картина зможн утримувати будь-які посилання на індивідуальні особливості дослідника. Саме тому є можливість використання вченими різних народів та культур.

Картина світу в будь-якої людини занадто індивідуальна, оскільки полягає в власному досвіді, особистих враження і відчуттях. Наука ж прагне знайти об'єктивні, які залежать від індивідуального суб'єкта закономірності природи. Тож у науці доводиться абстрагуватися від особистих відчуттів і уявлень, і побудувати таку систему знання природи, з якою міг погодитися кожен дослідник. Зрозуміло, що не кожна систему знань є картиною природи. І тому необхідно, по-перше, щоб цю систему відображали найбільш фундаментальні властивості і закономірності природи; по-друге, всі такі властивості розглядати у межах єдиної, цілісної картини, оскільки жодний окремий фундаментальний закон природознавства немає ще картини природи; по-третє, природничонаукова картина світу повинна бути такою загально теоретичною моделлю оточуючої природи, що передбачає доповнення, виправлення і уточнення у зв'язку з розвитком наукових поглядів на світі; по-четверте, наукову картину світу слід співвідносити і звіряти з тим що сама природа заклала..

У процесі еволюції та науково-технічного прогресу наукового пізнання відбувається зміна старих понять новими поняттями, менш загальних теорій більш загальними і фундаментальними теоріями. І це згодом неминуче призводить до зміні наукових картин світу, та заодно продовжує діяти принцип наступності, загальний розвиток всього наукового знання. Стара картина світу відкидається повністю, але продовжує зберігати своє значення, уточнюються тільки кордонами її застосовності. Електромагнітна картина світу відкинула механістичну картину світу, а уточнила область застосування сили.

З розвитком науки й практики в наукову картину світу вноситимуть зміни, виправлення і поліпшення, але ця картина коли не будь матиме характер абсолютної істини.
^

Біологічна картина світу


Існує п'ять принципів, які об'єднують всі біологічні дисципліни в єдину науку про живу матерію:

  • Клітинна теорія. Клітинна теорія - вчення про все, що стосується клітин. Всі живі організми складаються, як мінімум, з однієї клітини, основний функціональної одиниці кожного організму. Базові механізми і хімія всіх клітин у всіх земних організмах подібні; клітини відбуваються тільки від раніше існуючих клітин, які розмножуються шляхом клітинного поділу. Клітинна теорія описує будову клітин, їх розподіл, взаємодія з зовнішнім середовищем, склад внутрішнього середовища і клітинної оболонки, механізм дії окремих частин клітини і їх взаємодії між собою.

  • Еволюція. Через природний відбір і генетичний дрейф спадкові ознаки популяції змінюються з покоління в покоління.

  • Теорія гена. Ознаки живих організмів передаються з покоління в покоління разом з генами, які закодовані в ДНК. Інформація про будову живих істот абогенотип використовується клітинами для створення фенотипу, які спостерігаються фізичних або біохімічних характеристик організму. Хоча фенотип, що виявляється за рахунок експресії генів, може підготувати організм до життя в навколишньому його середовищі, інформація про середовище не передається назад в гени. Гени можуть змінюватися у відповідь на дії середовища тільки за допомогою еволюційного процесу.

  • Гомеостаз. Фізіологічні процеси, що дозволяють організму підтримувати сталість своєї внутрішньої середовища незалежно від змін у зовнішньому середовищі.

  • Енергія. Атрибут будь-якого живого організму, істотний для його стану.

^ Сутність та специфіка філософсько-методологічних проблем біології. Природа біологічного пізнання.

Природознавство - наука про явища і закони природи. Сучасне природознавство вивчає природу за допомогою таких наук, як фізика, хімія. Але найближче розуму і серця сучасної людини стає біологія, що вивчає живу природу. А в рамках наук про живу природу безліч інших наук: біофізика, біохімія і т.д. Є чимало наук спрямованих на вивчення живої природи, наук націлених на освоєння живої природи, але з'являються і розвиваються біологічні науки, спрямовані на науково-грамотне раціональне освоєння живої природи, на її заощадження і збереження.

Біологія (від грец. Bios - життя, логос - поняття, вчення) - наука, що вивчає живі організми. Розвиток цієї науки йшло по шляху послідовного спрощення предмета дослідження. Шлях пізнання - від складного до простого - редукціонізм. Він, доведений до свого логічного завершення, зводить пізнання до вивчення найелементарніших форм існування матерії. Це відноситься до живої і неживої матерії. При такому підході закони природи намагаються пізнати, вивчаючи, замість єдиного цілого, окремі його частини.

Головним об'єктом уваги в суспільстві завжди була людина, що представляє невід'ємну частину природи.

Сучасність називають століттям біології. Така оцінка ролі біології у житті людства видається виправданою. До теперішнього часу наукою про життя отримані в області вивчення спадковості, фотосинтезу, фіксації рослинами атмосферного азоту, синтезу гормонів та інших регуляторів життєвих процесів. Дослідження в області генної інженерії, біології клітини, синтезі ростових речовин відкривають перспективу заміщення дефектних генів в осіб зі спадковими хворобами, стимуляції відновних процесів, контролю за клітинним розмноженням і, отже, впливу на злоякісний ріст.

Біологія відноситься до провідних галузей природознавства. Високий рівень її розвитку служить необхідною умовою прогресу суспільства. Термін «біологія» введений на початку XIX ст. Незалежно Ж.-Б. Ламарком і Г. Тревіранус для позначення науки про життя як особливому явище природи. Його використовують для позначення вивчення груп організмів аж до виду (біологія мікроорганізмів, біологія північного оленя, біологія людини), біоценозів (біологія арктичного басейну), окремих структур (біологія клітини).

Сучасна біологія являє комплекс, систему наук. Окремі біологічні науки виникли внаслідок процесу диференціації, поступового відокремлення відносно вузьких областей вивчення і пізнання живої природи.

Для з'ясування біологічних основ розвитку, життєдіяльності та екології конкретних представників тваринного і рослинного світу неминуче звернення до загальних питань сутності життя, рівням її організації, механізмом існування життя. Велика роль біології, як природничо-наукової, так і у світоглядній позиції фахівця. Вона вчить розумного і усвідомленому дбайливому відношенню до навколишнього середовища.

Історія сучасної біології як науки про життя являє собою ланцюг великих відкриттів і узагальнень, що підтверджують справедливість цієї ідеї і розкривають її зміст.

Найважливішим науковим доказом єдності всього живого послужила клітинна теорія Т. Шванна і М. Шлейдена (1839). Відкриття клітинної будови рослинних і тваринних організмів, з'ясування того, що всі клітини (незважаючи на наявні розбіжності у формі, розмірах, деяких деталях хімічної організації) побудовані і функціонують в цілому однаковим чином, дали поштовх виключно плідній вивчення закономірностей, що лежать в основі морфології, фізіології , індивідуального розвитку живих істот.

Відкриттям фундаментальних законів спадковості біологія зобов'язана Г. де Фріз, К. Корренсом і К. Гермаку (1900), Т. Моргану (1910-1916), Д. Уотсон і Ф. Крик (1953). Ці закони розкривають загальний механізм передачі спадкової інформації від клітини до клітини, а через клітини - від особини до особини і перерозподілу її в межах біологічного виду.

Закони спадковості важливі в обгрунтуванні ідеї єдності орга-ного світу; завдяки їм стає зрозумілою роль таких найважливіших біологічних явищ, як статеве розмноження, онтогенез, зміна поколе-ний.

Уявлення про єдність всього живого отримали грунтовне підтвердження в результатах досліджень біохімічних (обмінних, Метабо-вої) і біофізичних механізмів життєдіяльності клітин. Хоча початок таких досліджень належить до II половині XIX ст., Найбільш переконливі досягнення молекулярної біології. Вона стала самостійним на-правленням біологічної науки у 50-ті р.р. ХХ ст., Що пов'язано з описом Д. Уотсоном і Ф. Криком (1953) будови ДНК.

Те, що живе на планеті являє собою єдине ціле в історичному плані, обгрунтовується теорією еволюції. Основи її закладені Ч. Дарвіном (1858) і Д. Уоллесом. Свій подальший розвиток, пов'язане з досягненнями генетики та популяційної біології, вона отримала в працях А. Н. Северцова, М. І. Вавілова, Р. Фішера, С. С. Четверкова, Ф. Р. Добжанського, Н. В. Тимофєєва- Фесовского, С. Райта, І. І. Шмальгаузена.

Сучасна теорія еволюції звертає увагу на умовність межі між живою і неживою природою, між живою природою і людиною. Результати вивчення молекулярного і атомного складу клітин і тканин, що будують тіла організмів, отримання в хімічній лабораторії речовин, властивих в природних умовах тільки живому, довели можливість переходу в історії Землі від неживого до живого.

Значення біології визначається більшою мірою, ніж інші наукові дисципліни, підтверджується єдність і взаємозв'язок об'єктивної реальності, будучи пов'язана сама з іншими науками і життям суспільства. Біологія, як ніяка інша наука, справила революційний вплив на формування і розвиток наукового вигляду світу. Досить нагадати, що саме створення клітинної теорії і дарвінівської теорії еволюції відіграло важливу роль у формуванні адек-ватних поглядів на світ і місце людини в цьому світі.

Еволюціонізм - історично перший теоретичний напрям у розвитку антропології. Е. став антропологічної інтерпретацією ідей розвитку і прогресу, що сформувалися в кінці 18 - першій половині 19 ст. в рамках геології (Ч. Лайєла), біології (Ж.-Б. Ламарк, Дарвін), філософії (Дідро, Тюрго, Фергюссон) і соціології (Конт, Спенсер). В основі Е. лежали уявлення про закономірною диференціації загальних форм і про трансформацію простих явищ в складні. В антропологічному контексті це означало постулювання біологічного і психічного єдності людства. З цього положення витікала концепція однолінійного однаковості розвитку культури від простих форм до складних. Культурні відмінності між народами пояснювалися їх приналежністю до різних стадіях історичного прогресу. Метою антропології оголошувалася систематизація культурних явищ у вигляді еволюційних рядів. Базовим прийомом проведення таких побудов ставав порівняльно-історичний метод. Він грунтувався на уявленні про те, що соціокультурні системи сьогодення в різній мірі містять у собі елементи минулих стадій розвитку. Застосування порівняльного методу означало виділення цих елементів і побудова їх в послідовності від простого до складного. Е. сформувався переважно у Великобританії і США, пізніше придбав популярність у більшості європейських країн. Загальновизнаним лідером британського Е. став Тайлор, який сформулював базові теоретичні положення напрямки і його методологію, зокрема концепцію "пережитків" і періодизацію стадій розвитку релігії. Останньою проблемою займався і Д. Леббок, що запропонував більш деталізовану, ніж у Тайлора, схему: від первісного атеїзму через фетишизм, тотемізм і шаманізм до ідолопоклонства і антропоморфізму. Ще одним представником британського Е.-д. Мак-Ленаном була розроблена гіпотеза про походження шлюбних відносин, у тому числі дано пояснення таких феноменів, як екзогамія, поліандрія, жіночий рахунок споріднення, табу інцесту і т.д. Ця гіпотеза була піддана критиці з боку найбільшого представника американського Е. Моргана, який запропонував власну періодизацію розвитку шлюбно-сімейних відносин, а також - найбільш докладну схему розвитку людської культури, засновану на виділенні стрибків у розвитку технології. . В останній третині 19 в. ідеї Е. придбали велику популярність у Франції (Ш. Летурно), Німеччині (О. Пешель, Ю. Ліп-перт), Росії (Ковалевський, Н. Міклуха-Маклай, Н. Хару-зин). На Білорусі інтерпретацією етнографічних матеріалів з позицій методології Е. займалися М. Дов-нар-Запольський та А. Богданович. На рубежі 19-20 вв. Е. поступово втрачає позиції провідного теоретичного напрямку в антропології. Причиною цього стали гранична схематизація і спрощення концепції культурно-історичного процесу, яка не була підтверджена конкретними етнографічними матеріалами. На початку 20 ст. теорії Е. дотримувалися лише окремі дослідники, в тому числі Фрезер. Під впливом розробленої Боасом і його учнями на початку 20 ст. концепції культурного релятивізму на кілька десятиліть в антропології утвердилося вкрай негативне ставлення до теорії раннього Е., подолану тільки в 1960-1970-х у зв'язку з розвитком неоеволюционізм в США.

^

Універсальний еволюціонізм - основа сучасної наукової картини світу


Уявлення про універсальність процесів еволюції у Всесвіті реалізуються в сучасній науці в концепції універсального еволюціонізму. Його принципи дозволяють одноманітно описати величезну різноманітність процесів, що протікають в неживій природі, живій речовині, суспільстві. 
Концепція універсального еволюціонізму базується на певній сукупності знань, отриманих в рамках конкретних наукових дисциплін, і разом з тим включає до свого складу ряд філософсько-світоглядних установок. Вона належить до того прошарку знання, який прийнято позначати поняттям «наукова картина світу». 
Універсальний еволюціонізм характеризується часто як принцип, що забезпечує екстраполяцію еволюційних ідей, які отримали обгрунтування в біології, а також в астрономії та геології, на всі сфери дійсності та розгляд неживої, живий і соціальної матерії як єдиного універсального еволюційного процесу
Це дійсно дуже важливий аспект у розумінні універсального еволюціонізму. Але він не вичерпує змісту даного принципу. Важливо врахувати, що сам еволюційний підхід у XX столітті придбав нові риси, що відрізняють його від класичного еволюціонізму XIX століття, який описував швидше феноменологію розвитку, ніж системні характеристики розвиваються об'єктів. 
Виникнення в 40-50-х роках нашого століття загальної теорії систем і становлення системного підходу внесло принципово новий зміст в концепції еволюціонізму. Ідея системного розгляду об'єктів виявилася вельми евристичною, перш за все, в рамках біологічної науки, де вона привела до розробки проблеми структурних рівнів організації живої матерії, аналізу різного роду зв'язків, як в рамках певної системи, так і між системами різного ступеня складності. Системний розгляд об'єкта передбачає, перш за все, виявлення цілісності досліджуваної системи, її взаємозв'язків з навколишнім середовищем, аналіз в рамках цілісної системи властивостей складових її елементів і їх взаємозв'язків між собою. Як зазначає М.М. Моїсеєв, сьогодні ми уявляємо собі процеси еволюції, самоорганізації матерії ширше, ніж за часів Дарвіна, і поняття спадковості, мінливості, відбору набувають для нас інше, більш глибокий зміст. З його точки зору, все, що відбувається у світі, дію всіх природних і соціальних законів можна уявити як постійний відбір, коли з мислимого вибирається можливе. У цьому сенсі всі динамічні системи мають здатність «вибирати», хоча конкретні результати «вибору», як правило, не можуть бути передбачені заздалегідь. М.М. Моісеєв вказує, що можна виділити два типи механізмів, які регулюють такий «вибір». З одного боку, адаптаційні, під дією яких система не набуває принципово нових властивостей, а з іншого, так звані біфуркаційні, пов'язані з радикальною перебудовою системи. 
Але крім цих механізмів для пояснення самоорганізації необхідно виділити ще одну важливу характеристику спрямованості самоорганізованих процесів, яку М.М. Моісеєв позначає як принцип економії ентропії, що дає «перевагу» складним системам перед простими. Цей принцип звучить так: якщо в даних умовах можливі декілька типів організації матерії, що не суперечать законам збереження і іншим принципам, то реалізується і збереже найбільші шанси на стабільність і подальший розвиток саме той, який дозволяє утилізувати зовнішню енергію в найбільших масштабах, найбільш ефективно. 
Формування самоорганізованих систем можна розглядати в якості особливої ​​стадії розвитку об'єкта, свого роду «синхронний зріз» деякого етапу його еволюції. Сама ж еволюція може бути представлена ​​як перехід від одного типу самоорганізованої системи до іншого («діахронний зріз»). У результаті аналіз еволюційних характеристик виявляється нерозривно пов'язаним з системним розглядом об'єктів. 
Універсальний еволюціонізм як раз і є з'єднання ідеї еволюції з ідеями системного підходу. 
У цьому відношенні універсальний еволюціонізм не тільки поширює розвиток на всі сфери буття, але долає обмеженість феноменологічного опису розвитку, пов'язуючи такий опис з ідеями і методами системного аналізу.В обгрунтування універсального еволюціонізму внесли свою лепту багато природничих дисциплін. Але визначальне значення в його затвердження як принципу побудови сучасної загальнонаукової картини світу зіграли три найважливіші концептуальних напрями в науці XX століття: по-перше, теорія нестаціонарного Всесвіту, по-друге, синергетика, по-третє, теорія біологічної еволюції і розвинута на її основі концепція біосфери і ноосфери. 

Схожі:

Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconПравова держава – головний організатор І гарант здійснення та захисту основних прав людини
Поняття, структура, предмет юридичної науки. Функції юридичної науки. Поняття І склад методології юридичної науки. Предмет, методологія...
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconЛекція Тема: Поняття, структура та функції культури
Згодом термін почав уживатися в ширшому значенні. Цицерон (45 р до н е.) називає філософію "культурою душі". Саме в культурі мислення...
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції icon1. «Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного...
...
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції icon1. Поняття кримінального права. Завдання, функції та принципи кримінального права
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура кримінального кодексу
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconТеми семінарських занять до І змістового модулю Заняття Кримінологія як наука
Основні поняття: кримінологія, об'єкт, предмет, соціальне, правове, структура, функції
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconТема Предмет, структура І функції етики як науки
Етика, мораль, моральність, оптативна форма моралі, імперативна форма моралі, предмет етики, структура моралі, функції моралі, звичай,...
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції icon1. п олітична система суспільства: поняття, структура та функції
...
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconН. с в сучасному І широкому сенсі цього слова почала формуватися...
Комунікація, її специфіка І форми в науковій спільноті. Конкуренція в науці. Проблема діалогу в науковому співтоваристві. Наукова...
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconТема: структурна та інвестиційна політика
Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. Поняття «структура економіки». Роль структурних зрушень в економічному розвитку....
Реферат Наукова картина світу, поняття, структура, функції iconПолітична свідомість: поняття, структура, типи І функції
Оскільки політика є доцільною діяльністю, то вона потребує формування в громадян відповідних уявлень І знань про політичну дійсність,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка