1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A
Назва1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A
Сторінка1/3
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
  1   2   3
Крок 1. Стоматологія

5.0 Біохімія

1

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських

засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а

2

У больного циррозом печени появились отеки. Какова возможная причина их появления?

A * Уменьшение содержания альбуминов в крови

B Уменьшение содержания в крови гаптоглобина

C Увеличение содержания в крови трансферрина

D Увеличение содержания гама-глобулинов в крови

E Снижение содержания глюкозы в крови

3

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие принимает

карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт жирных кислот из цитозоля в митохондрии

B Транспорт жирных кислот из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления жирных кислот

D Активация жирных кислот

E Активация внутриклеточного липолиза

4

Повышение уровеня ЛПВП ведет к снижению риска заболевания атеросклерозом.

Каков механизм антиатерогенного действия ЛПВП?

A *Извлекают холестерин из тканей

B Поставляют тканям холестерин

C Участвуют в распаде холестерина

D Активируют превращение холестерина в желчные кислоты

E Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике

5

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина

6

В моркови, тыкве и других красных овощах содержатся каротины. Недостаток какого

витамина восполняют эти растительные пигменты?

A * Ретинола

B Нафтохинона

C Рибофлавина

D Токоферола

E Кальциферола

7

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду.

Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A *Аспартатамінотрансферази

B Аланінамінотрансферази

C Аланінамінопептидази

D Сорбітдегідрогенази

E Лужної фосфатази

8

В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть,

утворення якої речовини наймовірніше порушене у цього малюка?

A *Сечовини

B Сечової кислоти

C Аміаку

D Креатиніну

E Креатину

9

У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі

цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту.

Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєння

A *Окислювального декарбоксилювання ПВК

B Мікросомального окислення

C Відновлення метгемоглобіну

D Відновлення органічних перекисей

E Знешкодження супероксидних іонів

10

У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової

кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть,

конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.

A *Ксантиноксидази

B Аденозиндезамінази

C Аденінфосфорибозилтрансферази

D Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази

E Гуаніндезамінази

11

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном

12

Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:

A *цАМФ

B цГМФ

C цУМФ

D цТМФ

E цЦМФ

13

При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що

призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують

антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A *Альфа-токоферол

B Глюкола

C Вітамін Д

D Жирні кислоти

E Гліцерол

14

У новонародженої дитини з’явились симптоми гемморагічної хвороби в зв’язку з

гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю

вітаміну К, який:

A *Є кофактором гама-глутамат-карбоксилази

B Є кофактором протромбіну

C Є специфічним інгібітором антитромбінів

D Впливає на протеолітичну активність тромбіну

E Інгібує синтез гепарину

15

Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну 6Глу

на 6Вал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?

A *Генна мутація

B Хромосомна мутація

C Геномна мутація

D Ампліфікація генів

E Трансдукція генів

16

У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз

ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в

організмі хворого?

A *Йодування

B Метилування

C Ацетилування

D Фосфорилювання

E Глікозилювання

17

При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

A *Рибоза- 5-фосфат

B Рибулоза-5-фосфат

C Еритрозо-4-фосфат

D Седогептулозо-7-фосфат

E Єксилулозо-5-фосфат

18

В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та

вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A *Карбоангідраза

B Каталаза

C Пероксидаза

D Цитохром

E Цитохромоксидаза

19

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при

анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов

пищи нарушено в первую очередь?

A *Белков

B Фосфолипидов

C Нейтральных жиров

D Олигосахаридов

E Крахмала

20

У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових

кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології найімовірніше у даного пацієнта?

A *Ревматизм

B Ентероколіт

C Гепатит

D Бронхіт

E Панкреатит

21

В процессе старения организма уменьшается связывание воды соединительной

тканью. Это связано с уменьшением концентрации:

A *Глюкозаминогликанов

B Коллагена

C Фосфолипидов

D Гиалуроновой кислоты

E Хондроитинсерной кислоты

22

У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній

ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція

активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A *Фосфорилювання-дефосфорилювання

B Метилювання

C Аденілювання

D Обмежений протеоліз

E АДФ-рибозилювання

23

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2

ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8

тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

24

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну

відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A *C

B D

C B1

D B2

E B6

25

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з'являються опіки. Порушення

метаболізму якої кислоти лежить в основі цього явища?

A * Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової кислоти

E Гістидину

26

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний

процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в

кров і транспортуються в складі:

A *Альбумінів

B Глобулінів

C ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності)

D ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)

E Хіломікронів

27

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального

транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу

гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

A *Трансферин (сидерофілін)

B Транскобаламін

C Гаптоглобін

D Церулоплазмін

E Альбумін

28

У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як

називається така патологія?

A *Подагра

B Рахіт

C Скорбут

D Пелагра

E Каріес

29

При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого

входить Fe2+, перетворюється на сполуку, що містить Fe3+. Ця сполука нездатна

переносити кисень і має назву?

A *Метгемоглобін

B Карбоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Глікозильований гемоглобін


30

При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція

трипсину.Назвіть речовини, травлення яких порушене?

A *Гідроліз білків

B Гідроліз ліпідів

C Гідроліз вуглеводів

D Гідроліз нуклеїнових кислот

E Гідроліз фосфоліпідів

31

У хворого болі у дрібних суглобах, суглоби збільшені. У сироватці крові підвищений вміст

уратів. Обмін яких речовин порушено?

A *Пуринів

B Амінокислот

C Дисахаридів

D Піримідинів

E Гліцерину

32

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі

супероксидний аніон-радикал О2. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A * Супероксиддисмутази

B Каталази

C Пероксидази

D Глутатіонпероксидази

E Глутатіонредуктази

33

Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

A * Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Щавелево-оцтова кислота

D Лактат

E Цитрат

34

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Гиалуроновая кислота

D Хондроитин –сульфат

E Кератансульфат

35

Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону

може привести до такої ситуації.

A *Інсулін.

B Прогестерон.

C Кортизол.

D Соматотропін.

E Кортікотропін.

36

При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти

(сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце?

A *Оксидази гомогентизинової кислоти

B Аланінамінотрансферази

C Тирозинази

D Фенілаланін-4-монооксигенази

E Тирозинамінотрансферази

37

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію і гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки.

A *Хвороба Гірке.

B Хвороба Кори.

C Хвороба Аддісона.

D Хвороба Паркінсона.

E Хвороба Мак-Ардла.
  1   2   3

Схожі:

1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconТеорія хімічної будови органічних сполук
Олександр Михайлович Бутлеров сформулював основні положення теорії хімічної будови органічних сполук. Ця теорія не лише вивела органічну...
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconГоріння, що виник мимоволі (або з лихого наміру), який буде розвиватися...
Горіння хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням теплоти І світла
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconЗаняття
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A icon6: біологічне окислення та біоенергетика
Основні високоенергетичні (макроергічні) сполуки. Провідна роль атф у біоенергетиці
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconМетодичні вказівки для студентів до практичного заняття по темі :...
Організму. Вони приймають участь в підтриманні водно – електролітного І кислотно – основного гомеостаза, контролюють рівень артеріального...
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconХімічний склад поверхневих вод формується під впливом сукупності...
Аровування, змішування води різного складу; дифузія речовин з більш концентрованого в менш концентрований шар води; осадження та...
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconЗастосування основних видів лікарських засобів
Тема «застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії»
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconЛекція Зв’язок між структурою та функціями білкової молекули Повинні...
До цих незвичних чужорідних сполук відсутні еволюційно сформовані пристосувальні метаболічні механізми, але існує багато переконливих...
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconЯкісні реакції неорганічних сполук
При спиртів з металічним натрієм утворюються алкоголяти Натрію І молекулярний водень
1 Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом: A iconТема: маркетингова політика лікарських засобів. Товарна політика фармацевтичних підприємств
Актуальність: тема висвітлює споживчі властивості товару, у тому числі лікарських засобів, життєвий цикл товару, позиціонування товару,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка