~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності
Скачати 59.85 Kb.
Назва~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності
Дата конвертації25.06.2013
Розмір59.85 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Химия > Документы
Методологія - це: {

~%50% вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності

~%50% вчення про структуру, логічну організацію, методи і засоби наукової діяльності

Метод- це: {

~%50% сукупність прийомів або операцій практичної або теоретичної діяльності

~%50% форма теоретичного і практичного освоєння дійсності, яке випливає із закономірностей поведінки об'єкта, що вивчається

Вкажіть на компоненти наукового пізнання, які характеризує методологія: {

~%20% об'єкт пізнання

~%20% предмет аналізу

~%20% проблема дослідження

~%20% сукупність дослідницьких засобів

~%20% послідовність дій дослідника

Визначте загальні методи (загальнофілософські) відомі в історії пізнання: {

~%50% діалектичний

~%50% метафізичний

Які прийоми є найбільш елементарними і простими, лежать в основі людського мислення {

~%50% аналіз

~%50% синтез

Які пізнавальні операції використовують при "розділенні" окремих предметів, явищ, подій? {

~%50% аналіз

~%50% синтез

Які пізнавальні операції використовуються коли при переході від відомого до невідомого ми можемо або використовувати знання про окремі факти, виявляючи при цьому загальні принципи, або навпаки, спираючись на загальні принципи, робити висновки про часткові явища? {

~%50% індукція

~%50% дедукція

Що є основою індукції: {

~%33.333% досвід

~%33.333% експеримент

~%33.333% спостереження

Що лежить в основі історичного методу: {

~%25% вивчення реальної історії в її конкретному різноманітті

~%25% виявлення історичних фактів

~%25% розумове відтворення історичного процесу.

~%25% розкриття закономірностей розвитку історичного процесу

Експеримент дозволяє:

~%33.333% ізолювати досліджуваний об'єкт від впливу побічних неістотних для нього явищ

~%33.333% в ході експерименту багато разів відтворюється хід процесу

~%33.333% планомірно змінювати саме протікання процесу і стану об'єкту, що вивчається

Визначте види експерименту:

~%33.333% якісний, в якому встановлюють наявність або відсутність пропонованих теорією явищ

~%33.333% вимірювальний або кількісний, що встановлює чисельні параметри якої-небудь властивості (або властивостей) предмету, процесу

~%33.333% соціальний, здійснюваний з метою впровадження нових форм соціальної організації і оптимізації управління

В процесі розвитку науки:

~%33.333% розвивається система наукових методів

~%33.333% формуються нові прийоми і способи дослідницької діяльності

~%33.333% з'ясовуються тенденції розвитку наукових методів

Шлях дослідження - це: {= метод

Що Ф.Бекон порівнює із світильником, який освітлює подорожньому (науковцеві) шлях в темряві?

= правильний науковий метод

Методи розробляються і використовуються: {= виходячи із закономірностей самих об'єктів, що вивчаються

Завданням якої особливої дисципліни є дослідження методів пізнання? {= методології

Загальнолюдські прийоми мислення - це: {= загальні методи

Методи, які знаходять застосування майже у всіх науках - це: {= загальнонаукові методи

Методи, що використовуються для вирішення особливої, часткової проблеми - це: {

= конкретно-наукові методи

Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукція, індукція, моделювання та ін. - це: {

= загальнонаукові методи

Визначте правильну послідовність ступенів пізнання: {= споглядання - аналіз - синтез

Яка з пізнавальних операцій найбільш ефективно використовується при вивченні процесів, явищ, подій? {= узагальнення

На практиці частіше зустрічається індукція, яка припускає висновок про всі об'єкти множини на підставі пізнання лише частини об'єктів. Це? {= неповна індукція

Неповна індукція, що базується на експериментальних дослідженнях і включає теоретичне обґрунтування, називається: {= науковою індукцією

Що за словами відомого французького фізика Луї де Бройля є істинним джерелом дійсно наукового прогресу? {= наукова індукція

В яких науках особливо велике значення має дедуктивний метод? {= точних

На які два класи можна розділити моделі, що використовуються в буденному і науковому пізнанні: = натуральні та ідеальні

Натуральними моделями є: {= природні об'єкти, що підлягають у своєму функціонуванні природним законам

Ідеальними моделями є: {= ідеальні витвори, які зафіксовані у відповідній знаковій формі і функціонують за законами логіки, що відображає світ

Розподіл тих або інших об'єктів по групах (відділах, розрядах) залежно від їх загальних ознак з фіксацією закономірних зв'язків між класами об'єктів в єдиній системі конкретної галузі знань - це: = класифікація

Процес впорядковування інформації - це: {= класифікація

Таксономія - це: {= теорія класифікації

Теорія класифікації і систематизації складно організованих сфер дійсності, що, як правило, мають ієрархічну будову (органічний світ, об'єкти географії, геології, мовознавства тощо) - це: {= таксономія

Що лежить в основі логічного методу: {

= розкриття об'єктивної логіки реальної історії шляхом вивчення історичного процесу на вищій стадії його розвитку

Цілеспрямоване сприйняття явищ об'єктивної дійсності, в ході якого ми одержуємо знання про зовнішні сторони, властивості і відносини об'єктів, що вивчаються - це: {= спостереження

Найважливіший метод емпіричного дослідження: {= спостереження

Метод, який використовується, як правило, там, де втручання в досліджуваний процес небажаний або неможливий: {= спостереження

Метод, що проводиться засобами природної або штучної мови з використанням відомостей про об'єкти, які задіяні в спостереженні (знаки, схеми, малюнки, графіки, цифри) - це: {= опис

Опис спостереження може бути: {= якісним і кількісним.

Те, що робить предмет саме таким, а не іншим предметом, що відрізняє його від незліченної множини інших - це: {= якість

Опис, що здійснюється із застосуванням мови математики і передбачає проведення різних вимірювальних процедур: {= якісний

Матеріальний процес порівняння якої-небудь величини з еталоном - це: {= вимірювання

Метод, в основі якого лежить співставлення властивостей і характеристик об'єктів - це: {= порівняння

Спосіб дослідження, відмінний від спостереження активним характером {= експеримент

Спостереження в спеціальних контрольованих умовах - це: {= експеримент

Під час чого дослідник активно втручається в протікання процесу, що вивчається, з метою отримати про нього певні знання? {= експерименту

Що є фундаментом науки? {= факти

Що є джерелом наукових фактів? {= спостереження і експеримент

Які методи дозволяють визначати середні значення, характеризуючи всю сукупність предметів, що вивчаються? {= статистичні

Прийом дослідження, який дозволяє в думках відтворити об'єкт у всій повноті і складності його зв'язків і відносин називається методом: {= сходження від абстрактного до конкретного

Як визначається конкретна системна організація методів пізнання? {

= особливостями предмету, що вивчається

= специфікою того або іншого етапу дослідження

Визначте в порядку послідовності найважливіші аспекти застосування методології: {

=1 -> постановка проблеми

=2 -> побудова предмета дослідження

=3 -> побудова наукової теорії

=4 -> перевірка отриманого результату з огляду його істинності

=метод пізнання дійсності в її суперечливості, цілісності і розвитку -> діалектичний метод

=метод, з допомогою якого розглядають явища поза їх взаємним зв'язком і розвитком ->

метафізичний метод

=розчленовування цілого предмету на складові частини (сторони, ознаки, властивості або відносини) з метою їх всебічного вивчення - це -> аналіз

=з'єднання раніше виділених частин предмету в єдине ціле - це -> синтез

=особливий прийом мислення, який полягає у відволіканні від ряду властивостей і відносин явища, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей і відношень, які цікавлять ->

абстрагування

=прийом мислення, в результаті якого встановлюють загальні властивості і ознаки об'єктів ->узагальнення

=процес виведення загального положення із спостереження ряду часткових одиничних фактів, тобто пізнання від часткового до загального на підставі міркування, в якому загальний висновок будується на основі часткових засновків -> індукція

=спосіб міркування, за допомогою якого із загальних засновків з необхідністю робиться висновок часткового характеру -> дедукція

Хто із мислителів, який метод намагався абсолютизувати? {

=Ф. Бекон -> індуктивний метод

=Р. Декарт -> дедуктивний метод

=прийом пізнання, при якому на підставі подібності об'єктів в одних ознаках роблять висновок про їх подібність в інших ознаках - це -> аналогія

=вивчення об'єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії (моделі), яка заміщає оригінал в певних аспектах, що цікавлять дослідника - це -> моделювання

=відтворення історії об'єкта, що вивчається, у всій своїй багатогранності, з урахуванням всіх деталей і випадковостей - це -> історичний метод

=логічне відтворення історії об'єкта, що вивчається, при якому ця історія звільняється від всього випадкового, неістотного - це -> логічний метод

=а) спостереження\n б) вимірювання\n в) експеримент\n г) опис\n д) порівняння ->наукові методи емпіричного дослідження

=а) формалізація\n б) аксіоматичний метод\n в) статистичний метод\n г) гіпотетико-дедуктивний\n д) метод сходження від абстрактного до конкретного -наукові методи теоретичного дослідження

=прийом, суть якого полягає в побудові абстрактно-математичних моделей, які розкривають сутність процесів дійсності, що вивчаються - це: аксіоматизація

=прийом, коли спочатку задається набір початкових тверджень, що не вимагають доказів, а потім з них за певними схемами правил виводу будуються тези -> аксіоматизація

Чи у взаємодії працюють методи пізнання в реальному науковому дослідженні? {=так} {

Чи можуть індуктивний та дедуктивний методи застосовуватися як відокремлені, ізольовані один від одного? {=ні} {

Схожі:

~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconЛекція №14б
Основні поняття І терміни: науково-дослідна діяльність (ндд), зміст ндд, мета ндд, принципи ндд, позакласні заходи, система ндд,...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Фізіологічні основи мислення. Види мислення та їх взаємозв’язок. Процеси...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності icon6. Принципи, методи та способи забезпечення життєдіяльності людини
Загальні визначення. У структурі загальної теорії безпеки принципи й методи грають евристичну та методологічну роль І дають цілісне...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconНавчання як вид пізнавальної діяльності. Методологія процесу навчання....
Тема: Навчання як вид пізнавальної діяльності. Методологія процесу навчання. Суттєві ознаки процесу навчання: наявність організованої...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconВиготовлення форм на формувальних машинах
Способи машинної формовки та способи витягання моделі з форми (супроводжувати ескізами)
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconНаука у соціокультурному вимірі
Наука – це особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на здобуття, об'єктивних, системно організованих І обґрунтованих знань...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності icon1. Морфологія як граматичне вчення про систему форм слова та засоби...
Частини мови та принципи їх виділення в українській мові. Повнозначні (самостійні) та неповнозначні (службові) частини мови. Вигуки....
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconЛекція №14 а
Основні поняття І терміни: позакласна робота (ПР), зміст пр, мета пр, принципи пр, позакласні заходи, система пр, види І форми позакласної...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconПерелік питань до дек з дисципліни
Значення зовнішньоекономічної діяльності для суспільного розвитку держави та міжнародної співпраці. Суб’єкти, об’єкти та принципи...
~%50% вчення про принципи побудови, форми І способи науково-пізнавальної діяльності iconПравовий режим розрахункових операцій у банківській діяльності
Правове регулювання розрахункових відносин. Поняття, принципи І способи розрахунків. Співвідношення понять «розрахунки» І «безготівкові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка