«економіка підприємства» дисципліна
Скачати 476.75 Kb.
Назва«економіка підприємства» дисципліна
Сторінка1/4
Дата конвертації26.08.2014
Розмір476.75 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


ДИСЦИПЛІНА

«Менеджмент»

Київ

Агроосвіта

2013
1. Предметом менеджменту є:

А. сукупність суспільних відносин, що складаються між людьми в процесі управління на різних рівнях та різних ланках соціально-економічної системи;

Б. сукупність суспільних відносин, що складаються між людьми з приводу розподілу ресурсів;

В сукупність суспільних відносин, що виникають між людьми стосовно особливостей використання засобів виробництва;

Г. діяльність людини, зв’язана з реалізацією продукції.

^ 2. Сутність та зміст менеджменту розкривають наступні характеристики :

А. це самостійний вид професійної діяльності;

Б. це орган управління або категорія людей, функціями яких є організація та управління організацією;

В. це наука та навчальна дисципліна;

Г. всі відповіді вірні.

^ 3. Під місією організації розуміють:

А. причину створення організації;

Б. чітко виражену причину існування організації;

В. основні завдання організації;

Г. політику організації.

4 Однією з основних функцій менеджмент є:

А. лідерство;

Б. аналіз;

В. моніторинг;

Г. планування.

^ 5. Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту:

А. усвідомлення значення матеріальної і технологічної бази сучасного виробництва та надання послуг;

Б. посилення уваги до різноманітних форм демократизації управління;

В. участь працівників у розподілі прибутків, здійсненні управлінських функцій;

Г. активізація управління живою і неживою природою технологічними процесами.

^ 6. Функції менеджменту – це:

А. відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої мети;

Б. спосіб, манера спілкування з людьми;

В. адміністративна одиниця;

Г. особливого роду вміння та адміністративні навички.

^ 7. Мета менеджменту – це:

А. забезпечення прибутковості діяльності організації шляхом раціональної організації виробничого процесу, а також ефективного використання кадрового потенціалу на основі творчої активності кожного робітника;
Б. задоволення потреб споживачів;

В. збільшення обсягів реалізації;

Г. ведення чесної конкурентної боротьби.

^ 8. Як співвідносяться категорії «управління» і «менеджмент»?

А. менеджмент являє собою одну з форм управління, а саме: управління соціально-економічними процесами в умовах ринку;

Б. управління це складова менеджменту;

В. категорії «управління» та «менеджмент» не мають нічого спільного;

Г. управління – це менеджмент виробничими підрозділами підприємства.
^ 9. Менеджер – це керівник або керуючий, який:

А. має спеціальну професійну підготовку, знання та вміння у сфері менеджменту, обіймає постійну посаду в організації;

Б. наділений повноваженнями і несе відповідальність у галузі прийняття рішень з конкретних напрямів діяльності;

В. організує ті чи інші роботи в межах певної кількості підпорядкованих йому співробітників;

Г. всі відповіді вірні.

^ 10. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:

А. верхнього середнього, нижчого середнього і низового рівня;

Б. вищого і середнього рівня;

В. вищого, середнього і низового рівня;

Г. вищого і найнижчого рівня.

^ 11. Керівники низової ланки ( рівня) управління:

А. координують і контролюють роботу молодших начальників;

Б. здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань;

В. займаються перспективним плануванням;

Г. готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки.

^ 12. Визначте основні якості та навички керівника вищої ланки:

А. наявність знань та майстерності у виконанні певних робочих завдань;

Б. передача та сприйняття інформації;

В. здатність мислити та обдумувати абстрактні ситуації, планувати діяльність на тривалі періоди, комунікаційні здібності;

Г. технічні, комунікаційні та концептуально-абстрактні здібності.

13. Правила, основні керівні ідеї, норми поведінки, орієнтири діяльності управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких реалізуються цілі організації - це:

А. принципи менеджменту;

Б. економічні закони;

В. методи менеджменту;

Г. закони управління.

^ 14. Термін «ситуація» у менеджменті означає:

А. конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію у певний період сукупність сприятливих обставин;

Б. комплекс проблем на сьогодні;

В. комплекс сучасних проблем;

Г. обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.
15. Який з принципів менеджменту характеризує наступне висловлювання: "Всі види діяльності на підприємстві повинні бути так виявлені і структуровані, щоб сприяти досягненню поставлених задач "?

А. принцип розподілу праці;

Б. принцип діапазону управління;

В. скалярний принцип;

Г. принцип відповідності повноважень і відповідальності.

^ 16. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

А. 1885-1920 рр.;

Б. 1920-1950 рр.;

В. 1930-1950 рр.;

Г. 1950-1988 рр.

17. Засновником школи наукового управління вважається:

А. А. Файоль;

Б. Е. Мейо;

В. Ф. Тейлор;

Г. М. Фоллет.

^ 18. Основні постулати школи наукового управління, які послужили вихідними принципами для розвитку менеджменту - це:

А. раціональна організація праці.

Б. розробка формальної структури організації.

В. визначення заходів зі співробітництва керуючого і робітника;

Г. всі відповіді вірні.

^ 19. Головним елементом системи Ф. Тейлора є:

А. високий рівень відповідальності за доручену справу;

Б. можливості для творчого та ділового зростання;

В. наукова організація праці;

Г. просування по службі.

^ 20. Внесок школи наукового управління у практику менеджменту полягає у :

А. створенні універсальних принципів управління;

Б. перенесенні центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

В. систематичному використанні засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні продуктивності праці;

Г. застосуванні в управлінні математики, статистики, економетрики.

^ 21. Ключові положення адміністративної школи А.Файоля, Г. Емерсона:

А. вивчення трудового процесу працівника;

Б. вивчення управлінського процесу, моделювання організаційних структур;

В. вивчення виробничого та управлінського процесів;

Г. вивчення виробництва в мікро- та макросередовищі.

^ 22. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи управління є:

А. Ф. Тейлор;

Б. А. Файоль;

В. Е. Мейо;

Г. М. Фоллет.

23. Мета адміністративної (класичної) школи:

А. створення універсальних принципів управління, реалізація яких обов'язково приведе до успіху;

Б. створення чіткого розподілу праці, що веде до появи висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді;

В. створення ієрархія управління, за якою кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;

Г. створення системи узагальнених правил і стандартів, що забезпечують координацію виконання різних завдань;

^ 24. Яке твердження відповідає одному з принципів менеджменту за А.Файолем?

А. пріоритетом є домінування короткострокових цілей над довгостроковими;

Б. необхідно підпорядковувати суспільні інтереси інтересам особистості;

В. де надаються повноваження там виникає відповідальність;

Г. мета діяльності компанії - максимізація прибутку.

^ 25. Ключові положення ситуаційного підходу в менеджменті:

А. методи моделювання процесів управління;

Б. використання прийомів психології та соціології в управлінні;

В. моделювання організаційних структур;

Г. вивчення конкретних ситуацій функціонування об’єкта в мікро- та макросередовищі.

^ 26. Засновником школи людських стосунків вважається:

А. А.Файоль;

Б. Г. Гант;

В. Е. Мейо;

Г. Ф. Тейлор.

27. Важливим внеском школи людських стосунків у практику управління було:

А. перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

Б. створення універсальних принципів управління;

В. систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлен-ня працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва;

Г. застосування в управлінні математики, статистики, економетрики.

^ 28. Наука управління або кількісний підхід у менеджменті отримав розвиток у такі роки:

А. 1885-1920 рр.;

Б. 1920-1950 рр.;

В. 1930-1950 рр.;

Г. 1950-1988 рр.

^ 29. Характерна особливість науки управління (кількісного підходу):

А. використання спеціальних моделей, методів кількісного аналізу;

Б. створення універсальних принципів управління;

В. перенесення центру уваги в управлінні на стосунки між людьми ;

Г. підпорядкування суспільних інтересів особистим.

^ 30. Операційний менеджмент є пріоритетною сферою:

А. школи наукового управління;

Б. школи науки управління;

В. школи кількісних методів;

Г. адміністративної школи.

^ 31. Визначте, що з наведеного нижче відповідає внеску неокласичної школи у розвиток менеджменту:

А. врахування керівниками неекономічних факторів впливу на поведінку працівників;

Б. відбір працівників, які володіють здібностями для виконання конкретних завдань;

В. розробка стандартних методів виконання робочих завдань;

Г. нормування праці та створення системи винагород.

^ 32. До третього етапу розвитку менеджменту відноситься:

А. адміністративна школа;

Б. школа кількісних методів;

В. школа наукового управління;

Г. школа людських стосунків.

^ 33. Удосконалення системи управління - це пріоритетна сфера:

А. школи наукового управління;

Б. класичної школи;

В. школи кількісних методів;

Г. школи соціально-психологічних методів та поведінських наук.

^ 34. Управління – це:

А. процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання;

Б. послідовність дій менеджера;

В. конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації;

Г. цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стану або поведінку в зв’язку із зміною обставин.

^ 35. Ухвалення управлінського рішення – це:

А. вибір лінії поведінки, здійснений керівною особою;

Б. вибір однієї з кількох можливих альтернатив;

В.процес обміну інформацією для вирішення певної проблеми;

Г. нарада з виробничих питань.

^ 36. Найчастіше непрограмовані рішення доводиться приймати керівникам:

А. вищого рівня управління;

Б. середнього рівня управління;

В. низової ланки управління;

Г. всі відповіді неправильні.

^ 37. На чому ґрунтується створення рівнів управління в організації?

А. на вертикальному та горизонтальному поділі управлінської праці;

Б. на горизонтальному поділі управлінської праці;

В. на вертикальному поділі управлінської праці;

Г. на необхідності контролювати діяльність персоналу.

^ 38. Система управління – це:

А. систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети;

Б. сукупність взаємодіючих елементів;

В. цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів;

Г. сукупність елементів організації.

^ 39. Вид управлінського рішення, яке лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору методів їх втілення – це:

А. контурне рішення;

Б. структуроване рішення;

В. алгоритмічне рішення;

Г. організаційне рішення.

^ 40. Модель прийняття рішення, яка застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб – це:

А. моделі теорії черг;

Б. моделі управління запасами;

В. модель лінійного програмування;

Г. імітаційне моделювання.

^ 41. Графічну побудову різних варіантів дій, які можуть бути здійснені для вирішення існуючої проблем передбачає:

А. дерево рішень;

Б. платіжна матриця;

В. графік беззбитковості;

Г. модель лінійного програмування.

^ 42. Суб`єктами управлінського рішення є:

А. керівники вищої ланки управління;

Б. керівники середньої ланки управління;

В. керівники нижчої ланки управління;

Г. всі відповіді вірні.

^ 43. Визначте, яка з наведених характеристик відповідає директивному стилю прийняття рішень:

А. необхідність великого обсягу інформації для прийняття рішень, обережне прийняття рішень, здатність адаптуватися до неординарних ситуацій та вдало їх долати;

Б. здатність співпрацювати з іншими людьми, не конфліктність, потреба схвалення власних дій;

В. орієнтованість на тривалі програми, схильність до творчого розв’язання проблем;

Г. раціональний тип мислення, швидке прийняття рішень, несприйняття невизначеності.

^ 44. Незапрограмовані рішення пов'язані з:

А. з унікальними ситуаціями;

Б. із стандартними ситуаціями;

В. використанням математичних моделей;

Г. використанням методу екстраполяції.

^ 45. Визначення переваг та недоліків кожного з варіантів рішення - це:

А. визначення альтернатив;

Б. визначення критеріїв;

В. оцінка альтернатив;

Г. оцінка критеріїв.

^ 46. Метод, що використовується для обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності, коли необхідно розрахувати можливі дії інших сторін – це:

А. метод платіжної матриці;

Б. метод «дерева рішень»;

В. метод теорії статистичних рішень;

Г. метод теорії ігор.

^ 47. Методи обґрунтування управлінських рішень, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати – це:

А. метод платіжної матриці;

Б. метод «дерева рішень»;

В. якісні методи;

Г. кількісні методи.

^ 48. Економічна модель – це:

А. ідеальний образ об’єкта дослідження;

Б. реальний об’єкт у мініатюрі;

В. зменшене відображення об’єкта;

Г. спрощене формалізоване (графічно, аналітично) відображення об’єкта, що висвітлює найбільш істотні його характеристики.

^ 49. Кількісні методи можна використовувати, якщо:

А. інформації недостатньо для вивчення тенденції або немає систематичної достовірності залежності між змінними;

Б. є переконаність, що у майбутньому очікується така ж тенденція, що була у минулому;

В. результати одного рішення впливають на наступні рішення;

Г. керівник встановлює, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей.
  1   2   3   4

Схожі:

«економіка підприємства» дисципліна iconЕкономіка виробничо-господарської діяльності підприємства” з дисципліни...
Економіка І управління підприємством” для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства”, “Фінанси І кредит”, “Облік І аудит”,...
«економіка підприємства» дисципліна iconЗ а тве рд ж у ю
Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємства» Спеціальність: Економіка підприємства
«економіка підприємства» дисципліна iconЛист-замовлення
Молодший спеціаліст” галузі знань 0305 «Економіка І підприємництво» спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» у Вінницькому...
«економіка підприємства» дисципліна iconОпорний конспект з дисципліни “ економіка підприємства” для студентів...
Опорний конспект розроблений викладачем економічних дисциплін мк сумду котенко а. В
«економіка підприємства» дисципліна iconНа виконання курсового проекту з дисципліни
Спеціальність економика будівельного підприємства; економіка підприємства; економік
«економіка підприємства» дисципліна iconПитання на іспит з предмету «Економіка підприємства»
Оцінка ефективності використання та можливостей управління ресурсним потенціалом підприємства
«економіка підприємства» дисципліна iconПротокол №12 від 22. 06. 11
«Економіка І підприємництво» на спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства», 03050701 «Маркетинг», 03050201 «Економічна кібернетика»...
«економіка підприємства» дисципліна iconМіністерство освіти україни
Курс «Фінанси підприємства» є однією із профілюючих у процесі підготовки студентів спеціальностей: облік І аудит, економіка підприємства,...
«економіка підприємства» дисципліна iconТематика курсових робіт з предмету «Економіка підприємства» для груп...
Правові основи та напрямки діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання
«економіка підприємства» дисципліна iconРобоча навчальна програма дисципліни світова економіка для студентів спеціальності „
Навчальна дисципліна „Світова економіка" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка