Нака з
НазваНака з
Сторінка1/9
Дата конвертації13.12.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З
N 528 від 27.12.2001

м. Київ

Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,

важкості та напруженості трудового процесу
ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ

ЗА ПОКАЗНИКАМИ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО

СЕРЕДОВИЩА, ВАЖКОСТІ ТА НАПРУЖЕНОСТІ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
1. Сфера застосування та загальні положення.

1.1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості

та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та

напруженості трудового процесу ( далі - Гігієнічна класифікація)

призначена для гігієнічної оцінки умов та характеру праці на

робочих місцях з метою:

- контролю умов праці працівника (працівників) на

відповідність діючим санітарним правилам і нормам, гігієнічним

нормативам та видачі відповідного гігієнічного висновку;

- атестації робочих місць за умовами праці;

- встановлення пріоритетності в проведенні оздоровчих

заходів;

- створення банку даних про умови праці на рівні

підприємства, району, міста, регіону, країни;

- розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності;

- санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об'єктів;

- санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих та

сільськогосподарських підприємств;

- застосування заходів адміністративного впливу при виявленні

санітарних правопорушень, а також для притягнення винуватців до

дисциплінарної та карної відповідальності;

- вивчення зв'язку стану здоров'я працюючого з умовами його

праці (при проведенні епідеміологічних досліджень здоров'я,

періодичних медичних оглядів);

- складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці;

- розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь;

- встановлення рівнів професійного ризику для розробки

профілактичних заходів та обгрунтування заходів соціального

захисту працюючих.

1.2. Застосування Гігієнічної класифікації з іншою метою

можливе виключно за погодженням з Міністерством охорони здоров'я

України.

1.3. Гігієнічна класифікація базується на принципі

диференціації умов праці залежно від фактично визначених рівнів

факторів виробничого середовища і трудового процесу в порівнянні з

санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами (далі -

гігієнічні нормативи), а також з урахуванням можливого шкідливого

впливу їх на стан здоров'я працюючих.

1.4. Робота зі збудниками інфекційних захворювань, речовинами

вдихання та потрапляння яких на шкіру повинно бути виключене

(протипухлинні лікарські засоби, гормони-естрогени, наркотичні

анальгетики), дає право віднесення умов праці за потенційну

небезпечність до відповідного класу шкідливості.

1.5. Гігієнічна класифікація умов праці за радіаційним

фактором (іонізуючі випромінювання *) поширюється виключно на

роботи з індустріальними джерелами іонізуючих випромінювань.

1.6. Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів може

бути дозволена тільки при застосуванні засобів колективного та

індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих

факторів (захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних)

умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації

аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних

ситуацій. Ця робота повинна виконуватись у відповідних засобах

індивідуального захисту та регламентованих режимах виконання

робіт.

1.7. Гігієнічна класифікація використовується для:

- установ, що здійснюють контроль за дотриманням санітарних

норм і правил, гігієнічних нормативів на робочих місцях, а також

проводять оцінку умов праці при атестації робочих місць (установи

санепіднагляду. організації, що акредитовані та атестовані на

право вимірювання і оцінки факторів виробничого середовища і

трудового процесу);

- установ, що здійснюють медичне обслуговування працюючих

(медико-санітарні частини, центри профпатології. центри медицини

праці, поліклініки та ін.);

- роботодавців усіх організаційно-правових форм та форм

власності;

- працівників (з метою отримання повної інформації про умови

праці на своїх робочих місцях як при влаштуванні на роботу, так і

в процесі трудової діяльності);

- органів соціального і медичного страхування у тих випадках,

коли тарифи відрахувань залежать від ступеня шкідливості та

небезпечності умов праці і завданої шкоди здоров'ю.

1.8. Для окремих видів виробництв, робіт, професій, які мають

виражену специфіку (плавсклад, льотний склад, водії авто- та

залізничного транспорту, водолази та інше), повинні розроблятись

відповідні методичні документи з гігієнічної атестації цих

професій, погоджені з МОЗ України. При цьому умови праці повинні

оцінюватись відповідно до критеріїв цієї Гігієнічної класифікації.

3. Терміни та визначення , що застосовуються

в Гігієнічній класифікації.

3.1. Гігієна праці - галузь профілактичної медицини, що

вивчає умови та характер праці, їх вплив на здоров'я,

функціональний стан людини, розробляє наукові основи гігієнічної

регламентації факторів виробничого середовища і трудового процесу,

практичні заходи, спрямовані на профілактику шкідливої і

небезпечної їх дії на працюючих.

3.2. Умови праці - сукупність факторів трудового процесу і

виробничого середовища, у якому здійснюється діяльність людини.

3.3. Шкідливий виробничий фактор - фактор середовища і

трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов

(інтенсивність, тривалість та ін.) може викликати професійне

захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності,

підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести

до порушення здоров'я нащадків.

Шкідливими виробничими факторами є:

3.4. Фізичні фактори:

- мікроклімат: температура, вологість, швидкість руху

повітря, теплове випромінювання;

- неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання:

електростатичні поля, постійні магнітні поля (в т.ч. геомагнітне),

електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц),

електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону,

електромагнітні випромінювання оптичного діапазону (у т.ч. лазерне

та ультрафіолетове);

- іонізуючі випромінювання;

- виробничий шум, ультразвук, інфразвук;

- вібрація (локальна, загальна);

освітлення - природне (відсутність або недостатність), штучне

(недостатня освітленість, пряма і відбита сліпуча блискість,

пульсація освітленості).

3.5. Хімічні фактори: речовини хімічного походження, деякі

речовини біологічної природи, що отримані хімічним синтезом, та/

або для контролю яких використовуються методи хімічного аналізу.

3.6. Біологічні фактори - мікроорганізми-продуценти, живі

клітини і спори, що містяться в препаратах, патогенні

мікроорганізми.

3.7. Фактори трудового процесу.

3.7.1. Важкість праці - характеристика трудового процесу, що

відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і

функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та

ін.), що забезпечують його діяльність.

Важкість праці характеризується фізичним динамічним

навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується,

загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного

навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням

в просторі.

3.7.2. Напруженість праці - характеристика трудового процесу,

що відображає навантаження переважно на центральну нервову

систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

До факторів, що характеризують напруженість праці,

відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження,

ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

3.8. Небезпечний виробничий фактор - фактор середовища і

трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання,

раптового різкого погіршення здоров'я або смерті.

Залежно від кількісної характеристики рівнів і тривалості дії

окрем шкідливі виробничі фактори можуть стати небезпечними.

3.9. Гігієнічні нормативи умов праці (ГДК, ГДР, ОБРВ тощо -

рівні шкідливих виробничих факторів, які при щоденній (крім

вихідних днів) 8-годинній роботі, але не більш 40 годин на тиждень

протягом усього робочого стажу не повинні викликати захворювань

або відхилень у стані здоров'я, що виявляються сучасними методами

досліджень у процесі роботи або у віддалені періоди життя

нинішнього та наступних поколінь. При більшій (ніж 8-годинна)

тривалості зміни у кожному конкретному випадку можливість

виконання роботи повинна бути погоджена з закладами (установами)

державної санітарно-епідеміологічної служби. Дотримання

гігієнічних нормативів не виключає порушень стану здоров'я в осіб

з підвищеною чутливістю.

3.10. Гранично допустима концентрація шкідливої речовини у

повітрі робочої зони (ГДК р.з) - концентрація речовини, яка за

умов регламентованої тривалості її щоденної дії при 8-годинній

роботі (але не більш ніж 40 годин протягом тижня) не повинна

викликати в експонованих осіб захворювань або відхилень у стані

здоров'я, які можуть бути діагностовані сучасними методами

досліджень протягом трудового стажу або у віддалені періоди їх

життя або життя наступних поколінь.

ГДК р.з. встановлюються для речовин, що здатні чинити

шкідливий вплив на організм працюючих при інгаляційному

надходженні.

3.10.1.Залежно від особливостей дії на організм шкідливих

речовин для них встановлюються ГДК р.з двох типів: максимальна

разова ГДКр.з.м.р та середньозмінна ГДК р.з.с.з.

3.10.2. ГДКр.з.м.р. - найвище регламентоване значення

концентрації речовини у повітрі робочої зони для будь-якого

15-хвилинного (30-хвилинного для аерозолів речовин переважно

фіброгенної дії) відрізку часу робочої зміни. Дія речовини на

працюючих у концентрації, що дорівнює ГДКр.з.м.р., не повинна

повторюватись протягом робочої зміни більш ніж 4 рази з

інтервалами не менше 1 години.

3.10.3. ГДКр.з.с.з. - регламентоване значення концентрації

шкідливої речовини у повітрі робочої зони для відрізку час), що

дорівнює 75 % робочої зміни, але не більш ніж 8 годин, за умов

дотримання ГДКр.з.м.р.

ГДКр.з.с.з. встановлюється для речовин, для яких характерні

кумулятивні властивості (речовини хроноконцентраційної дії).

3.11. Експозиція - кількісна характеристика інтенсивності і

тривалості дії шкідливого фактора.

3.12. Професійний ризик - величина ймовірності порушення

(ушкодження) здоров'я з урахуванням тяжкості наслідків у

результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і

трудового процесу. Оцінка професійного ризику проводиться з

урахуванням величини експозиції останніх, показників стану

здоров'я і втрати працездатності працівників.

3.13. Захист часом - зменшення шкідливого впливу шкідливих

факторів виробничого середовища і трудового процесу на працюючих

за рахунок обмеження часу їхньої дії: введення внутрішньозмінних

перерв, скорочення робочого дня, збільшення тривалості відпустки,

обмеження стажу роботи в конкретних умовах.

3.14. Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або

фізичних вад (преамбула Статуту ВООЗ ( 995_599 ).

3.15. Професійні захворювання - захворювання, у виникненні

яких вирішальна роль належить вплив) несприятливих факторів

виробничого середовища і трудового процесу.

3.16. Професійна захворюваність - показник числа виявлених

вперше протягом року хворих із професійними захворюваннями і

отруєннями, розрахований на 100, 1000, 10000, 100000 працюючих,

які зазнають впливу шкідливих виробничих факторів.

3.17. Виробничо-обумовлена захворюваність - захворюваність

(стандартизована за віком) на загальні * захворювання

різноманітної етіології (переважно на поліетіологічні), що має

тенденцію до зростання при збільшенні стажу роботи в несприятливих

умовах праці і перевищує таку в професійних групах, що не

контактують із шкідливими факторами.

3.18. Працездатність - стан людини, при якому сукупність

фізичних, розумових і емоційних можливостей дозволяє працюючому

виконувати роботу визначеного змісту, обсягу і якості.

3.19. Роботоздатність - стан людини, визначений можливістю

фізіологічних і психічних функцій організму, що характеризує його

здатність виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за

необхідний інтервал часу.

3.20. Робочий день (зміна) - встановлена законодавством

тривалість (у годинах) роботи протягом доби.

3.21. Постійне робоче місце - місце, на якому працівник

перебуває більше 50% свого робочого часу. Якщо при цьому робота

виконується на різних дільницях робочої зони, постійним робочим

місцем вважається вся зона (ДСТУ 2293-93).

* Не віднесені до професійних.

4. Гігієнічні критерії та класифікація умов праці.

4.1. Принципи класифікації умов праці.

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці

розподіляються на 4 класи:

1 клас - ОПТИМАЛЬНІ умови праці - такі умови, при яких

зберігається не лише здоров'я працюючих, а й створюються

передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів

встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для

інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці,

за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують

рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

2 клас - ДОПУСТИМІ умови праці - характеризуються такими

рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які

не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, а можливі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Нака з iconНака з
Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (дир. Глядченко Г. В.)
Нака з iconНака з
Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій
Нака з iconНака з
Глядченко Г. В. провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2013»
Нака з iconНака з
Глядченко Г. В. провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2014»
Нака з iconНака з
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Нака з iconНака з
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ n 99 ( z0137-06 ) від 02. 02. 2006 )
Нака з iconНака з
Провести 27 вересня 2012 року Vрайонні змагання з паркового орієнтування згідно положення (додаток 1)
Нака з iconНака з
Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, керівникам прокуратур усіх рівнів та галузевих підрозділів
Нака з iconНака з
...
Нака з iconНака з
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка