Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю
Скачати 126.51 Kb.
НазваДля кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю
Дата конвертації23.06.2013
Розмір126.51 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > География > Регламент
Тести 3:


 1. Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю:

1) теорії організації;

2) наукового управління;*

3) адміністративного управління;

4) бюрократичної теорії організації.


 1. Прихильники теорії наукового управління вважають найважливішим завданням керівника:

1) підбір і навчання кадрів;*

2) чітку регламентацію робіт і їх виконавців;

3) створення системи належної мотивації праці;

4) хронометрування і нормування робіт.


 1. ^ Згідно поглядів А. Файоля принципами кінцевого результату є:

1) стимулювання працівників; єдність керівного центру;*

2) централізація влади; справедливість;

3) розподіл праці; єдиноначальність;

4) порядок; ініціатива.


 1. ^ Згідно принципу централізації влади, сформульованого А. Файолем:

1) для кожної ситуації перевагу слід надавати централізації;

2) для переважної більшості ситуацій перевагу слід надавати централізації;

3) для кожної ситуації існує оптимальний баланс, між централізацією і децентралізацією;*

4) відбувається зосередження влади нагорі організації.


 1. ^ Одним із положень організації, що наближається до бюрократії ідеального типу є:

1) розподіл загальних завдань на прості складові чи його частини;

2) навчання виконавців більш кращим способам виконання поставлених завдань;

3) кожен співробітник чи офіс організації відповідає перед керівником за свої дії, чи дії підлеглих;*

4) найм людей з відповідними здібностями та кваліфікацією для виконання кожного, поставленого перед організацією, завдання.


 1. ^ Згідно поглядів американського вченого Лайкерта ефективною є та організація яка спонукає керівника:

1) зосередити головну увагу на прагненні отримати найбільші прибутки;

2) зосередити головну увагу на прагненні створити ефективну робочу групу з високопродуктивними цілями;*

3) постійно відшукувати найкращі управлінські рішення;

4) постійно аналізувати своє зовнішнє середовище.


 1. ^ Одним із принципів функціонування організації “Система 4”, розроблених Лайкертом на противагу класичній організації є наступний:

1) процес взаємодії закритий і обмежений; підлеглі мало впливають на мету, методи і діяльність підрозділів;

2) процес взаємодії закритий і частково обмежений; підлеглі можуть впливати на мету, методи і діяльність підрозділів, якщо зуміють доказати керівництву свою правоту;
3) процес взаємодії відкритий і широкий; керівник і підлеглий можуть впливати на мету діяльності свого підрозділу, але не можуть змінювати методи і процес його діяльності;

4) процес взаємодії відкритий і широкий; керівник і підлеглий можуть впливати на мету, методи і діяльність свого підрозділу.*


 1. ^ Процес контролю в організації “Система 4”;

1) централізований, акцент робиться на виявленні “контрольного ефекту” і покаранні за його наявність;

2) централізований, спрямований на виявленні недоліків, помилок і їх усуненні;

3) розпилений по всій організації, акцент робиться на самоконтролі і вирішенні проблем;*

4) розпилений по всій організації, головна увага робиться на виявленні негативу (помилок в роботі, невірно прийнятих рішень і т. ін.) і на його подоланні.


 1. ^ Однією із змін, що виникають у зовнішньому середовищі існування класичної організації і спонукають на її перетворення в організацію “Система 4” за Лайкертом є:

1) постійно зростаюче забруднення довкілля;

2) зростаюча соціальна відповідальність бізнесу;
3) ріст заклопотаності особи про своє здоров’я і розвиток її світогляду;*

4) ріст вимог особи до оплати і безпеки своєї праці.


 1. ^ Якщо процес прийняття рішень відбувається тільки у самій верхівці організації і він є відносноцентралізований, то ця організація є:

1) “Система 4”;

2) класичною;*

3) неокласичної;

4) бюрократичною.


 1. ^ Універсальна теорія формування організацій, що виділяє співіснування наступних підсистем: виконавчої, операційної, представницької, законодавчої є теорією:

1) Вебера;

2) Лайкерта;

3) Гласієра; *

4) Файоля.


 1. ^ Ключовою в теорії Гласієра є концепція:

1) справедливої оплати праці;

2) оптимальної управлінської структури;

3) навантаження на виробничі потужності;

4) навантаження часу.*


 1. ^ Зміна зовнішніх умов приводить до необхідності зміни стратегії фірми, а потім управлінської її структури. Це положення доказано:

1) А. Файолем;

2) А. Чандлером;*

3) І. Ансоффом;

4) Д. Нортом.


 1. ^ Яку структуру управління компанією І. Ансофф називає “функціональна структура, повторена кілька разів”?

1) дивізіональну;*

2)матричну;

3) лінійно-функціональну;

4) продуктову.


 1. ^ В якій управлінській моделі робиться спроба поєднати ринкову політику фірми з розробкою її стратегічного потенціалу:

1) в матриці типу “продукт-потенціал”;

2) в матриці типу “продукт-ринок”;*

3) в матриці типу “продукт-функція”;

4) в матриці типу “відділення-країна”;


 1. ^ На думку Д. Норта ключем до економічного зростання є:

1) оптимізація використання виробничих потужностей;

2) ефективна організація праці;

3) ефективна організація економіки;*

4) оптимізація управлінських структур суб’єктів господарювання.


 1. ^ На думку Д. Норта інститути є:

1) системою законодавчих актів, чинних в державі;

2) набір правил, процедур, моральних цінностей, яких дотримуються учасники ринкових відносин;

3) набір правил, процедур, відповідностей, морального й етичного поводження людей в інтересах максимізації багатства;*

4) набір формальних і неформальних “правил гри”, якими повинні керуватись учасники ринкових відносин.


 1. ^ Перебудова на сучасній інформаційній і технологічній основі організації виробництва і управління є:

1) модернізація;

2) реінжиніринг;*

3) інституціоналізм;

4) технічне переозброєння і реконструкція.


 1. ^ Концепція внутрішніх ринків передбачає:

1) перехід із міжнародної діяльності на внутрішнього споживача;

2) перенесення закономірностей і принципів ринкового господарства у внутрішню діяльність корпорації;*

3) перенесення закономірностей і принципів ринкового господарства у внутрішню діяльність ТНК;

4) переорієнтацію маркетингових служб організації на задоволення потреб споживачів своєї країни.


 1. ^ Нова корпоративна модель, що передбачає розширення кооперування серед конкурентів, постачальників і споживачів є результатом практичного втілення:

1) теорії кооперації;

2) теорії кооперування;

3) теорії альянсів;*

4) моделі “Мак-Кінсі 7С”.


 1. На якому етапі життєвого циклу перебуває організація, якщо в ній розвиваються інноваційні процеси попереднього етапу, формується місія організації; комунікації і структура в рамках організації залишаються сутності неформальними?

1) підприємництва;

2) формалізації і управління;

3) розробки структури;

4) колективності.*


 1. ^ Якщо організація знаходиться на стадії життєвого циклу, яка називається “рання зрілість”, то первинні цілі вона ставить:

1) прискорений ріст;

2) систематичний ріст;*

3) збалансований ріст;

4) короткостроковий прибуток.


 1. ^ Якщо організація знаходиться на стадії життєвого циклу, яка називається “повна зрілість”, то центральною проблемою її розвитку є:

1) багатосторонній ріст;

2) стабільність;

3) рівновага інтересів;*

4) вихід на ринок.


 1. ^ Якщо організація знаходиться на стадії життєвого циклу, яка називається “розквіт сил”, то вона організаційний образ:

1) місцевий;

2) міжнародний;

3) самозадоволений;

4) багатонаціональний.*


 1. ^ На стадії життєвого циклу, яка має назву “зрілість” головною метою діяльності організації є:

1) короткостроковий прибуток та прискорене зростання;

2) систематичний, збалансований ріст та формування індивідуального іміджу;

3) забезпечення оновлення всіх функції підприємства, ріст забезпечується за рахунок колективізму;

4) забезпечення стабільності, збереження досягнутого рівня розвитку на найдовший відрізок часу.*


 1. ^ На стадії життєвого циклу “старіння” проміжними цілями організації є:

1) укріплення становища на ринку;

2) забезпечення стабільності господарської діяльності;*

3) диверсифікація діяльності;

4) технічне переозброєння, нові постачальники, впровадження нових технологій та інше.


 1. ^ В рамках якої теорії є наступне положення: “спеціалізовані підприємства в цілому більш досконалі, ніж диверсифіковані, але менш живучі”:

1) біологічного підходу;

2) теорії виживання організації в умовах “змінного зовнішнього середовища”;

3) стратегічного підходу;

4) теорії виживання організації в умовах “структурних зрушень”.*


 1. ^ Перевагами стратегії піонера є:

1) низькі витрати виробництва, зменшення чисельності працюючих;

2) нижчі ціни на свою продукцію, швидке завоювання певної частки ринку;

3) вищі ціни на свою продукцію, можливість здійснювати “витрати переключення”;*

4) швидке досягнення запланованих обсягів виробництва і, відповідно, отримання прибутку.


 1. ^ Маркетингова стратегія компаній-піонерів у фазі виникнення передбачає наступне стратегічне завдання своїх дій щодо конкурентів:

1) усунення бар’єрів на вході в ринок;

2) створення бар’єрів на вході в ринок;*

3) поширення неправдивих даних щодо своєї продукції;

4) диверсифікацію своїх робіт і виконуваних послуг.


 1. ^ У фазі пізнього росту маркетингової стратегії компанії-піонера основним стратегічним завданням є:

1) стабілізація обсягів виробництва;

2) повільне, але стабільне зростання обсягів виробництва;

3) диверсифікація виробництва;

4) швидке зростання обсягів виробництва.*


 1. ^ Для захисту позицій компанії-піонера використовується стратегія позиційної оборони, яка, зокрема, передбачає:

1) випуск спеціальної конкурентної торговельної марки;

2) пошук засобів для захисту продукції, що випускається та технології, що використовується;*

3) розширення або диверсифікацію ринкових зусиль фірми, спрямованих на зміцнення її стратегічних оборонних позицій;

4) нанесення ударів по потенційних конкурентах до того, як вони серйозно будуть загрожувати компанії.


 1. ^ Для захисту позицій компанії-піонера використовується стратегія мобільної оборони, яка, зокрема, передбачає:

1) пошук засобів для захисту своєї продукції та використовуваної технології;

2) випуск спеціальної конкурентної торговельної марки;

3) нанесення ударів по потенційних конкурентах до того, яка вони серйозно будуть загрожувати компанії;

4) розширення або диверсифікацію ринкових зусиль фірми, спрямованих на зміцнення її стратегічних оборонних позицій.*


 1. ^ До найбільш поширених прорахунків компаній-піонерів належать:

1) застосування інновацій, велика витрата ресурсів;

2) неправильне сегментування ринку, невдала цінова політика;
3) застосування застарілих технологій, обмеженість ресурсів;*

4) застосування новітніх технологій, висока ціна на свою продукцію.


 1. ^ Однією з ефективних стратегій претендента на лідерство є стратегія “флангової атаки”, яка передбачає:

1) досягнення перемоги шляхом пропозиції покупцям товарів, якість яких вища, аніж у всіх відомих зразків, нижчих цін або переваги у витратах на рекламу та просування;

2) нанесення удару по найбільш вразливих позиціях лідера;*

3) порушення звичного ритму роботи лідера;

4) нанесення удару в тих галузях, де лідер ринку не виявляє своєї активності або розробку нових технологічних рішень.


 1. ^ Однією з ефективних стратегій претендента на лідерство є стратегія “фронтального наступу”, яка передбачає:

1) надання товарам нових якостей, що забезпечують перевагу над продукцією піонерів або лідерів ринку;

2) одночасний наступ в різних напрямках; конкурент лідера пропонує багато нових товарів, призначених для невеликих або погано освоєних сегментів ринку;

3) досягнення перемоги шляхом пропозиції покупцям товарів, якість яких вища, аніж у всіх відомих зразків, нижчих цін або переваги у витратах на рекламу та просування;*

4) нанесення удару по найбільш вразливих позиціях лідера.

^ 36. На стадії життєвого циклу організації яка називається „дитинство" основною
метою її (організації)
є:

1) систематичний ріст;

2) короткостроковий прибуток;*

3) прискорений ріст;

4) виживання;

^ 37. Рівень освоєння потенційних можливостей підприємства визначає:

1) конкурентний потенціал підприємства;

2) конкурентна сила підприємства;

3) конкурентний профіль підприємства;

4) конкурентний статус підприємства;*
^ 38. Серед організаційних принципів А. Файоля „принципами процесу" є:

1) розподіл праці, порядок;

2) ініціатива, єдність керівного центру;

3) стимулювання працівників, кооперативний дух;*

4) централізація влади, поєднання влади з відповідальністю;
^ 39. Для того, щоб всі вдосконалення і нововведення були перевірені у невеликому масштабі і у формі попереднього іспиту застосовують:

1) пробну продажу товару;

2) підписання контракту на купівлю нової продукції;

3) пілотний проект;*

4) тендерну продажу.
^ 40. “Центральним рингом” в моделі п’яти сил конкуренції за М. Портером є:

1) суперництво між постачальниками сировини;

2) конкуренція, що виникає внаслідок економічних можливостей і торгових здатностей покупців;

3) суперництво між конкуруючими продавцями;*

4) суперництво між конкуруючими формами у сфері інноваційного підприємництва.
^ 41. Передумовою, що створює бар’єр для входження в певну галузь нових фірм є:

1) неможливість доступу до каналів розподілу продукції;

2) переваги і відданість споживачів;*

3) переваги і відданість постачальників;

4) концентрація капіталу.
^ 42. Рушійною силою, здатною змінювати ринкові умови й інтенсивність дії сил конкуренції є:

1) наявність неосвоєних ринків;

2) відновлення робочої сили;

3) відновлення продукту;*
4) розвиток зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарської діяльності.
^ 43. Одним із основних видів ресурсів, що використовується на підприємстві є:

1) грошові ресурси;

2) просторові ресурси;*

3) інноваційно-інвестиційний потенціал;

4) цінності, що визначаються всіма працівниками підприємства.
^ 44. Першим принципом політики, що створює майбутнє є:

1) треба зробити все, щоб заплановане збулось;

2) треба перестати економити ресурси на майбутній розвиток;

3) треба перестати жити вчорашнім днем;*

4) потрібно вивільнити ресурси, які використовуються неефективно.
45. Першою пасткою, в яку потрапляють лідери змін, згідно положень П. Друк ера є:

1) справжнє “нововведення” легко переплутати з “відновленням”;

2) інноваційна можливість, яка не відповідає принципам стратегії розвитку підприємства;*

3) дії легко переплутати з рухом;

4) нововведення завжди є ефективним.

Схожі:

Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconЗадача №2 Вихідні дані Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто+»
Досвід діяльності показав, що для ефективної діяльності кожної торгівельної точки необхідно щоб її роботу забезпечували
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconКим бути, щоб стати успішним?
Людина народжується не для того, щоб зникнути невідомою порошинкою. Людина народжується для того, щоб лишити після себе слід — у...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconКим бути, щоб стати успішним?
Людина народжується не для того, щоб зникнути невідомою порошинкою. Людина народжується для того, щоб лишити після себе слід — у...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю icon7. Мотивація Поняття І сутність мотивації
Необхідні певні інструменти впливу на елементи системи, щоб вона почала своє функціонування. Одним із таких інструментів є мотивація....
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconПро затвердження переліку документів, які додаються до заяви про...
Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 175-14 ) Кабінет...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю icon5. Мотивація
Одним із таких інструментів є мотивація. Для того, щоб ефективно рухатися назустріч меті, керівник має не тільки спланувати І організовувати...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни...
Згідно діючому в Академії митної служби України навчальному плану курсанти та слухачі, вивчаючи дисципліни передбачені навчальним...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconЩо таке безумовні рефлекси?
Ці рефлекси проявляються однаково у кожної особини виду Людина розумна, визначають певну, чітко окреслену програму поведінки, яка...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю icon2. Вольова регуляція поведінки
Ще Аристотель ввів поняття волі в систему категорій науки про душу для того, щоб пояснити яким чином поведінка людини реалізується...
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю iconТематичні та поурочні плани вчителів
Для більшої ефективності проведення заняття можна залучати різні цікаві факти, але так щоб вони були зв’язані із вивчення предмету....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка