План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів
Скачати 146.09 Kb.
НазваПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів
Дата конвертації22.06.2013
Розмір146.09 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
ТЕМА 6. Облік довгострокових активів

План


 1. Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів.

 2. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів.

 3. Облік надходження та вибуття основних засобів.

 4. Облік природних ресурсів та їх виснаження.

1. Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів

Довгострокові активи — це активи, які:

 1. мають термін служби більше одного року;

 2. придбані для використання в господарській діяльності (у бізнесі);

 3. не призначені для реалізації (в останньому випадку їх відносять до складських запасів).

Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні засоби» та «Нематеріальні активи».

До довгострокових активів належать: основні засоби, земля, нематеріальні активи, природні ресурси, а також довгострокові фінансові вкладення, які окремо розглядатимуться в розд. 7.Довгострокові активи класифікуються за різними ознаками:

1) за ознакою матеріальності:

 • матеріальні (основні засоби, земля, природні ресурси);

 • нематеріальні (права користування майновою та інтелектуаль­ною власністю);

2) за ознакою амортизації:

 • необоротні активи, що амортизуються (основні засоби, нематеріальні активи, природні ресурси);

 • необоротні активи, що не амортизуються (земля);

3) за ознакою відтворення:

 • ті, що відтворюються (основні засоби, нематеріальні активи, земля);

 • ті, що не відтворюються (природні ресурси).

Кожний вид довгострокових активів може, своєю чергою, поділятися за складом і функціональним призначенням.

Оцінку основних засобів показано в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

^ ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основні засоби
Первісна вартість

Придбані підприємством за грошові кошти

Витрати на придбання

Придбані підприємством за рахунок кредитів банку

Витрати на придбання, але без урахування витрат на сплату відсотків за кредит банку

Отримані підприємством безплатно

Справедлива вартість на дату отри­мання

Створені підприємством власними силами

Сума прямих і накладних витрат, пов’язаних зі створенням активу

Зараховані підприємством з виготовленої продукції, товарів тощо, призначених для продажу

Собівартість активу, що підлягає продажу раніше

Придбані підприємством у результаті обміну на подібний об’єкт

Залишкова вартість переданого об’єк­та. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта більша за його справедливу вартість, то його первісною вар­тістю буде справедлива вартість
переданого об’єкта з включенням різ­ниці до витрат звітного періоду

Придбані підприємством у результаті обміну на неподібний об’єкт основних засобів або інших активів

Справедлива вартість переданого об’єкта з поправкою на будь-яку суму грошей або грошових еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну

^ 2. Методи розрахунку
та облік амортизації основних засобів


Амортизаційна політика є важливим питанням господарської та фінансової діяльності. В умовах ринкової економіки вона постійно є об’єктом уваги господарств і фірм, а також держави.

З одного боку, амортизація — це витрати, які включають у витрати виробництва та в собівартість продукції. З іншого боку, амортизаційні відрахування — це джерело для інвестицій, модер­нізації обладнання та інших основних засобів.

У країнах ринкової економіки застосовують кілька методів нарахування амортизації. Найважливішими з них є такі:

 1. метод лінійної амортизації;

 2. метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції;

 3. метод подвійної норми амортизації;

 4. метод суми цифр років експлуатації.
Приклад

Первісна вартість верстата 33 000 дол. Термін його служби — 5 років. Припустима ліквідаційна вартість верстата після закінчення терміну експлуатації — 3000 дол.

^ Лінійна амортизація. Річна сума амортизації залежить від терміну служби об’єкта. Беруть до уваги також очікувану ліквідаційну вартість. У нашому прикладі річна сума амортизації дорівнюватиме (33 000 дол. – 3000 дол.) : 5 років = 6000 дол. або 20 % (100 % : 5 років). Щороку впродовж 5 років сума амортизації буде 6000 дол. (по одній лінії), тобто 20 % від 30 000 дол.

Зазначимо, що в багатьох країнах Західної Європи (наприклад, у Франції) під час розрахунку амортизації нехтують очікуваною ліквідаційною вартістю об’єктів основних засобів.

^ Амортизація за кількістю випущеної продукції
(виробничий метод)


Виробничий метод використовують тоді, коли об’єкти основних засобів застосовуються нерівномірно (нерівномірно випускається продукція за періодами). За цього методу визначають ставку амортизації на одиницю продукції.Суму амортизації за звітний період визначають множенням кількості випущеної продукції на ставку амортизації.

І період 2500 од.;  аморт. = 2 2500 = 5000 дол.

^ Метод подвійної норми амортизації

Це метод прискореної амортизації. Норму прискореної амортизації визначають множенням норми лінійної амортизації на встановлений коефіцієнт для прискореної амортизації. У США прийнято єдиний коефіцієнт прискореної амортизації — 2,0.

У Франції, наприклад, застосовують три рівні коефіцієнтів прискореної амортизації — залежно від терміну служби основних засобів:

1) 1,5, якщо термін експлуатації 3—4 роки;

2) 2,0, якщо термін експлуатації 5—6 років;

3) 2,5, якщо термін експлуатації понад 6 років.

У нашому прикладі лінійна норма амортизації становить 20 %. Отже, норма прискореної амортизації буде 40 % (20 % × 2,0). Розрахунок амортизації наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

^ РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ВЕРСТАТА
МЕТОДОМ ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ


Роки

Залишкова вартість на початок року

Норма
амортизації, %

Річна сума амортизації

Залишкова вартість на кінець року

1

33 000

40

13 200

19 800

2

19 800

40

7920

11 880

3

11 880

40

4752

7128

4

7128

40

2851

4277

5

42771277

3000


Таким чином, прискорену амортизацію розраховують, застосовуючи норми прискореної амортизації до залишкової вартості об’єкта основних засобів на початок року.

Перелік основних засобів, щодо яких використовують прискорену амортизацію, установлює законодавство. Це здебільшого активна частина основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби тощо).

^ Метод суми цифр років експлуатації

У нашому прикладі термін експлуатації 5 років. Сума цифр буде 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

Розрахунок амортизації за цим методом:

Роки

Первісна вартість
за мінусом ліквідаційної

Частка
вартості

Сума
амортизації

Залишкова вартість

1

30 000

5/15

10 000

20 000

2

30 000

4/15

8000

12 000

3

30 000

3/15

6000

6000

4

30 000

2/15

4000

2000

5

30 000

1/15

2000
Як бачимо, це різновид розрахунку прискореної амортизації.
Метою прискореної амортизації є швидше перенесення балансової вартості основних засобів на витрати виробництва. У результаті акумулюються кошти для здійснення технічного прогресу, упровадження нової техніки, модернізації виробництва.

Згідно з міжнародними стандартами, кожне підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації основних засобів. Проте, обравши той чи інший метод, підприємство не повин­но змінювати його на інший упродовж звітного чи звітних періодів. Будь-які зміни повинні обґрунтуватися й висвітлюватися в пояснювальній записці до річної фінансової звітності.

Нараховані суми амортизації відображають в обліку як витрати підприємства, з одного боку, і як накопичену амортизацію (знос) — з іншого. Згідно з даними таблиці, сума амортизації за перший рік експлуатації верстата буде відображена таким бухгал­терським записом, дол.:

Д-т рах. «Витрати на амортизацію» 10 000

К-т рах. «Амортизація (знос) основних засобів
(устаткування)» 10 000

Зазначмо, що в зарубіжній практиці рахунок «Амортизація основних засобів» ведеться до кожної класифікаційної групи основних засобів: «Амортизація устаткування», «Амортизація транс­портних засобів», «Амортизація будинків» тощо.

^ 3. Облік надходження та вибуття основних засобів

Для обліку руху основних засобів ведуть рахунок основних засобів, який має субрахунки за їх класифікаційними групами (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

У зарубіжних країнах з високорозвинутою економікою не створюють спеціальних джерел фінансування капітальних вкладень. Тому основні засоби, що надійшли під час купівлі, відображають в обліку так, як і надходження матеріалів.


Приклад

Рахунок постачальника. Придбано устаткування на суму
30 000 дол. Рахунок буде сплачено пізніше.

Проводка:

Д-т рах. «Устаткування» 30 000

К-т рах. «Розрахунки з постачальниками»

(або «Рахунки до сплати») 30 000

Якщо практикується податок на додану вартість, то наведену вище операцію буде відображено в обліку таким записом (ПДВ — 18,6 %):

Д-т рах. «Устаткування» 30 000

Д-т рах. «Розрахунки з бюджетом (ПДВ)» 5580

К-т рах. «Розрахунки з постачальниками»

(або «Рахунки до сплати») 35 580

Витрати на власне будівництво об’єктів попередньо обліковують на рахунку витрат «Незавершене будівництво». Наприклад, компанія збудувала цех, фактична собівартість якого становить 157 000 дол. Прийняття в експлуатацію готового об’єкта відображено таким записом (США):

Д-т рах. «Основні засоби» 157 000

К-т рах. «Незавершене будівництво» 157 000

Вибуття основних засобів відбувається здебільшого в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. Згідно з Міжнародними стандартами (стандарт № 16), результати вибуття основ­них засобів слід відображати у фінансових результатах діяль-
ності підприємства — у розділі інших або надзвичайних результатів.

Прибутки чи збитки від ліквідації або реалізації основних засобів визначають як різницю між чистими надходженнями та залишковою вартістю об’єктів основних засобів. Це міжнародний стандарт. Проте техніка відображення в обліку операцій, зв’язаних з вибуттям основних засобів, у різних країнах може бути різна. Покажемо це на прикладі США та Франції.


Приклад

Фірма реалізувала верстат, первісна вартість якого 12 000 дол., нарахована амортизація — 4000 дол. Договірна ціна реалізації —
10 000 дол.

США

Д-т рах. «Рахунки до одержання» 10 000

Д-т рах. «Амортизація устаткування» 4000

К-т рах. «Прибутки від вибуття основних засобів» 2000

К-т рах. «Устаткування» 12 000

^ Франція

1. Списується балансова вартість реалізованого верстата:

Д-т рах. «Амортизація устаткування» 4000

Д-т рах. «Витрати з недоамортизованої вартості основних засобів» 8000

К-т рах. «Устаткування» 12 000

^ 2. Відображається надходження доходів від реалізації верстата:

Д-т рах. «Розрахунки з клієнтами» 10 000

К-т рах. «Доходи від вибуття основних засобів» 10 000

Різниця між сумою рахунку «Доходи від вибуття основних засобів» і рахунку «Витрати з недоамортизованої вартості основних засобів» покаже результат від реалізації (вибуття) верстата. Але цей результат буде виявлено на рахунку «Фінансові результати звітного періоду», куди переносять усі доходи й витрати звіт­ного періоду.

Зазначмо, що розглянуті методики відображення вибуття основних засобів однакові для різних напрямів (ліквідація, реалізація) і для всіх підприємств, незалежно від форм власності та господарювання.

Вивчаючи тему 6, слід звернути увагу також на питання переоцінки основних засобів та інших необоротних активів, що регулюються МСБО № 16 «Основні засоби» та № 38 «Нематеріальні активи». Переоцінку об’єктів основних засобів, нематеріальних активів здійснюють, якщо їх залишкова вартість значно відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

^ 4. Облік природних ресурсів та їх виснаження

До природних ресурсів належать ліс, родовища нафти й газу, мінеральної сировини тощо. У зарубіжних країнах вони є об’єктом купівлі/продажу. У балансі природні ресурси відобра­жаються як довгострокові (позаоборотні) активи («Запаси вугілля», «Запаси нафти й газу», «Ліс»).

Характерними особливостями природних ресурсів є те, що:

 1. після видобутку вони стають матеріальними (складськими) запасами;

 2. запаси природних ресурсів не відновлюються.

Тому природні ресурси ще називають «виснажувані активи».

Природні ресурси у разі їх придбання оцінюють за фактич­ними затратами на їх придбання. У фактичні затрати, як і придбання основних засобів, входять ціна постачальника, комісійні, брокерські затрати тощо.

Надходження відображають записом, дол.:

Д-т рах. «Природні ресурси» 4 000 000

К-т рах. «Розрахунок з постачальником» 4 000 000

У результаті видобутку природних ресурсів родовища виснажуються, зменшується їхня первісна вартість. Цей процес називають виснаженням і відображають в обліку.

Для обліку виснаження (амортизації) застосовують метод нарахування амортизації — залежно від кількості видобутої про-
дукції.

Величину (ступінь) виснаження визначають за формулою:

Фактична собівартість родовища :
: Оцінна кількість корисних копалин родовища =

Ставка виснаження на одиницю копалин

Ставка виснаження на одиницю ×
× Кількість видобутої продукції =

= Витрати на виснаження звітного періоду

Приклад

Компанія інвестувала на придбання родовища кам’яного вугілля 4 млн дол. Згідно з оцінкою, родовище має 8 млн т вугілля. Ліквідаційної вартості немає.

Першого року було видобуто й реалізовано 800 000 т вугілля. Визначити й відобразити суму виснаження:

 1. визначимо ставку виснаження на 1 т вугілля:

4 000 000 дол. : 8 000 000 т = 0,50 дол.;

 1. визначимо суму виснаження за перший рік експлуатації родовища:

0,50 дол. × 800 000 т = 400 000 дол.

Проводка:

Д-т рах. «Витрати на виснаження» 400 000

К-т рах. «Виснаження (амортизація) родовища» 400 000

Деякі компанії не використовують рахунок «Виснаження» і проводять пряме списання з рахунку «Природні ресурси».

Зазначмо, що природні ресурси, розроблені (видобуті), але не реалізовані в поточному році, відображають як товарно-ма­теріальні запаси. Витрати на виснаження відображають тільки того року, коли видобуту продукцію реалізовано.


Довгострокові активи — необоротні активи, придбані підприємством для тривалого використання й не призначені для реалізації чи споживання впродовж одного операційного циклу.

Капітальні вкладення — інвестиції підприємства, установи, організації в основні засоби.

Нематеріальні активи — придбані права користування природними ресурсами, майном та об’єктами інтелектуальної власності.

Основні засоби — матеріальні активи, що були придбані або створені підприємством для довгострокового використання в незмінній фор­мі в процесі господарської діяльності.

Природні ресурси — ділянки землі, які мають корисні копалини, призначені для видобутку. У зарубіжних країнах природні ресурси є об’єктом бухгалтерського обліку.

Фінансові вкладення — кошти, вкладені в цінні папери або капітал інших підприємств.


 1. Назвіть активи, що належать до довгострокових, і дайте їх визначення.

 2. Порядок класифікації довгострокових активів.

 3. Порядок оцінки довгострокових активів.

 4. Назвіть та охарактеризуйте методи нарахування амортизації основних засобів.

 5. Сутність і призначення прискореної амортизації основних засобів.

 6. Методика відображення на рахунках нарахованої амортизації основних засобів.

 7. Методика обліку надходження основних засобів.

 8. Методика обліку вибуття основних засобів.

 9. Особливості обліку природних ресурсів та їх виснаження (амортизація).Завдання 1

Початкова вартість устаткування 42 000 дол. Нормальний тер­мін експлуатації — 5 років. Очікувана вартість у разі ліквідації устаткування — 2000 дол.

Необхідно:

 1. зробити розрахунок прискореної амортизації устаткування за 5 років (методом подвійної норми амортизації — США);

 2. відбити нараховані суми амортизації (зносу) за звітний період (перший рік) на рахунках бухгалтерського обліку в системі фінансового обліку США.

Завдання 2

Компанія придбала устаткування за 10 000 дол. Транспортні витрати становили 300 дол., витрати на установку — 200 дол. В якій оцінці буде оприбутковане устаткування?


Завдання 3

Компанія «К» у 2004 р. придбала ділянку землі за 10 000 дол. Як бу­де відображено в балансі цю ділянку за терміном на 31 грудня 2005 р.?


Завдання 4

1 січня 2004 р. компанія придбала верстат за 20 000 дол. Використовує прямолінійний метод амортизації з розрахунку 8 років експлуатації за відсутності ліквідаційної вартості.

30 червня 2003 р. верстат було списано внаслідок надзвичайних подій без будь-якої грошової компенсації. Який результат буде відображено в обліку по списаному верстату?

А. Ні прибутку, ні збитку.

Б. 2500 дол. збитку.

В. 1250 дол. збитку.

Г. 1250 дол. прибутку.

Схожі:

План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconНарахування амортизації на підприємстві
Мсбо 16 «Основні засоби». Він був виданий в 1982 р та двічі переглядався потім. Перший перегляд було здійснено в 1993 р. Він був...
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів icon10. Облік та документування основних засобів на підприємстві 8
Бухгалтерський облік (загальна теорія). Робочий зошит для студентів окр “Бакалавр” спеціальності 030509“Облік І аудит” денної форми...
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconПлан Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка. Облік...
Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання...
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та
План Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів iconЗнос І амортизація основних засобів
Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних засобів фізичний І моральний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка