Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Сторінка1/6
Дата конвертації14.07.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. № 602)


КОДИ
^ Дата /рік, місяць, число/01

Підприємство _____________________________________________________________________

за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________________________________

за КОАТУУ
Орган державного управління ________________________________________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання __ _______________________________________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності ___________________________________________________________

за КВЕД
Середня кількість працівників ________________________________________________________

^ Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.


^ ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011_ рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

^ I. Нематеріальні активи

^ Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок
на початок року


Надійш-ло за рік

^ Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)


Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

^ Втрати від зменшення кориності за рік

Інші зміни за рік

Залишок
на кінець року


первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоці-
нена) вартість


накопи-чена аморти-зація

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-
зації


первісна (переоці-нена) вартість

Нако-пичена аморти-зація

первісна (перео-
цінена) вартість


накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерційні позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні з ним права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-060
Інші нематеріальні активи

070

814

550

462

-

-

-

-

`120

-

-

-

1276

670

Разом

080

814

550

462

-

-

-

-

`120

-

-

-

1276

670

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) -вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) -

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) -

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) -
^ II. Основні засоби


^ Групи основних засобів

Код рядка

Залишок
на початок року


Надій-шло за рік

^ Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни
за рік


^ Залишок
на кінець року


у тому числі

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

одержані
за фінансовою орендою


передані
в оперативну оренду


первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

196 058

88 753

2

-

-

42

29

5 326

-

-

-

196 018

94 050

-

-

5 179

1 146

Машини та обладнання

130

214 156

122 428

6 541

-

-

4 927

2 210

12 984

-

-

-

215 770

133202

-

-

1 964

1350

Транспортні засоби

140

66 604

19 376

-

-

-

1 008

1 008

3 109

-

-

-

65 596

21 477

-

-

1 510

497

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

7 098

2 336

1 280

-

-

156

156

880

-

-

-

8 222

3 060

-

-

364

269

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні насадження

170

9

4

-

-

-

-

-

2

-

-

-

9

6

-

-

-

-

Інші основні засоби

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

190

22

22

13

-

-

-

-

13

-

-

-

35

35

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

457

457

43

-

-

2

2

43

-

-

-

498

498

-

-

-

-

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвентарна тара

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

260

484 404

233 376

7 879

-

-

6 135

3 405

22 357

-

-

-

486 148

252328

-

-

9 017

3 262
З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ____-_______вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ____-_______залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ____-_______
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ___69 341_____
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1) ___-_______

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ____-_______
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1) __-________

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ____-_______

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ____863_____

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) _____-______

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) _____-______


^ III. Капітальні інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

774 530

2 457 155

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

9 395

5 985

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

63

8

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

463

1

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-

-

Інші

330

-

-

Разом

340

784 451

2 463 149

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____-________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) ____179 904____
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 icon2 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затв....
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 99 N 246 (зі змінами...
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconНаказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356
Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. N 290
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її...
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconSheet 1: кошторис
Міністерства фінансів України від 26 листопада від 26 листопада 2012 року №1220
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconНаказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. N 193
Вплив змін валютних курсів (далі Положення (стандарт) 21) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації...
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconНаказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. N 559
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" [далі Положення (стандарт) 13] визначає методологічні засади...
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconНаказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. N 559
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" [далі Положення (стандарт) 13] визначає методологічні засади...
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconСтандарт бухгалтерського обліку 7 "основні засоби"
У пункт 1 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України n 989 від 25. 11. 2002р.]
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 iconМетодичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського...
Облікові регістри (книги, відомості, журнали тощо) призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка