2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30
Назва2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30
Сторінка1/9
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЗАВДАННЯ І ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

ЗМІСТ

Характеристика дисципліни 21

Програма навчальної дисципліни «Національна економіка» 27

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи становлення національної економіки 27

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе 27

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу 32

Змістовий модуль 2. Засади функціонування та регулювання національної економіки 34

Тема 1. Господарський комплекс національної економіки 34

Тема 2. Функціонування інфраструктури національного ринку 35

Тема 3. Державність та державне управління економікою 36

Тема 4. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 37

Тема 5. Програмування та прогнозування національної економіки 38

Змістовий модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її міжнародної конкуренції 40

Тема 1. Структурна перебудова національної економіки 40

Тема 2. Інституцюнальні чинники розвитку національної економіки 41

Тема 3. Сталий розвиток національної економіки 42

Тема 4. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 44

Тема 5. Економічна безпека національної економіки 45

План та завдання семінарських занять з дисципліни «Національна економіка» 47

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе 47

Питання для обговорення 48

Рекомендована література 49

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 50

Питання для обговорення: 52

Рекомендована література 52

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-орієнтованої ринкової 53

економіки 53

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу 56

Питання для обговорення: 59

Рекомендована література 61

Тема 5. Господарський комплекс національної економіки 62

Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку 65

Тема 7. Державність та державне управління економікою 69

Питання для обговорення: 70

Рекомендована література 70

Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 72

Питання для обговорення: 73

Рекомендована література: 73

Тема 9. Програмування та прогнозування національної економіки 74

Тема 10. Структурна перебудова національної економіки 78

Тема 11. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 87

Тема 12. Сталий розвиток національної економіки 91

Рекомендована література 94

Тема 13. Інституціональні форми інтеграції національної економіки в світовий 95

економічний простір 95

Питання для обговорення: 96

Рекомендована література 98

Тема 14. Економічна безпека національної економіки 99

Питання для обговорення: 100

Рекомендована література 101

Завдання до самостійної роботи з курсу «Національна економіка» 103

18.Що принесла політика колективізації в період 1929-1935 років в Україні? 114

19.Як розвивалася економіка України в роки Другої світової війни? 115

20.Які економічні експерименти проводила радянська влада в Україні в період 1949-1960-х років? 115

21.Які структурні зміни в політиці й економіці відбулися у період 1964-1985 років? 116

22.Які загальні основи політики економічної перебудови в період 1985-1991 років? 116

23.Що зумовило розпад радянської економічної і політичної системи? 117

24.Які з названих блоків відносин є базисні? 117

25.У якому варіанті правильно висвітлено сутність інститутів національної економіки? 118

26.У якому варіанті правильно висвітлено ринкові критерії національно- економічної збалансованості? 118

27.У якому варіанті правильно висвітлено соціальні критерії національно- економічної збалансованості? 119

28.У якому варіанті відповідей правильно висвітлено сутність суспільного добробуту? 120

29.У якому варіанті відповідей правильно висвітлено сутність соціальних потреб? 121

30.Що насамперед повинна забезпечити економічна система країни своєму народові? 121

31.До якої класифікаційної групи відносять потреби: пріоритетні, стійкі, ситуаційні, другорядні? 122

32.До якої класифікаційної групи відносять потреби: матеріальні, духовні, етичні, естетичні? 122

33.До якої класифікаційної групи відносять потреби: ідеологічні, політичні, потреби у праці, пізнанні, спілкуванні, рекреаційні, релігійні, освітні та ін.? 123

34.Що насамперед має забезпечити соціально-ринкова економічна система? 123

35.У якому варіанті правильно названо фундаментальні основи соціально- ринкової економіки? 124

36.У якому варіанті розміщено порядок реалізації економічних інтересів і стимулів, що відповідають вимогам соціально-ринкової економіки? 124

37.У якому варіанті правильно описано стимулюючу функцію ціни? 125

38.У якому варіанті правильно названо наслідки внутрішньої свободи ціни? 125

39.У якому варіанті названо найкращу з погляду високоефективного виробництва форму ціни? 126

40.Що характеризується здатністю суспільства виробляти товари і послуги та забезпечувати розширене відтворення з метою задоволення потреб населення: 126

41.Мінерально-сировинні ресурси є: 127

42.Що визначають як різницю між кількістю народжених та тих, хто помер за певний період часу: 127

43.Сукупність ресурсів і можливостей сфери науки будь-якої системи: 128

44.Науково-виробничий комплекс, до якого входять дослідний центр і компактна виробнича зона, що прилягає до нього: 128

45.Складові науково-технічного потенціалу: 129

46.Інформаційний ресурс діє у межах: 129

47.Спроможність галузей господарства країни виробляти товари та послуги: 130

48.Якою є екологічна ситуація в Україні: 130

49.Створюють можливості для повнішого використання наявних природних ресурсів: 131

17.До основних ланок агропромислового комплексу не відносять; 140

18.Другий після промислового виробництва структурний підрозділ господарського комплексу України: 140

19.Комплекс галузей і сфер діяльності, забезпечують умови для функціонування економіки та життєзабезпечення держави: 141

20.Комплекс галузей, призначенням яких у суспільному поділі праці є задоволення потреб населення у соціокультурних та соціально-споживчих послугах: 142

21.За об'єктом переміщення виділяють такі види транспорту: 142

22.За середовищем переміщення виділяють такі види транспорту: 143

23.До складу соціальної інфраструктури входять: 143

24.Функцію забезпечення зайнятості в Україні виконує: 144

34.До складу бюджетної системи України входять: 149

35.Грошові відносини з приводу перерозподілу ВВП: 149

36.Витрати, пов'язані з виконанням державою своїх функцій: 150

37.Сукупність зобов'язань держави за платежами, які належать виконанню на підставі одержаних або гарантованих активів, товарів або послуг в минулі періоди: 150

38.Державний борг поділяється на: 151

39.Головним емісійним центром в Україні є: 151

40.В Україні банківська система є: 152

41.Інструменти податкового регулювання, які закріплено нормативно- правовими актами, як винятки із загальних схем оподаткування: 152

42.До фондів сфери соціального страхування відносять: а) фонд соціального страхування; 153

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 158

1.Якими є пріоритети структурної перебудови економіки України: 158

2.Що знаходиться в основі визначення напрямів структурної перебудови національної економіки: 158

3.Структурну перебудову здійснюють задля економічного зростання. Що мають охоплювати структурні зрушення: 159

4.Які завдання є першочерговими при здійсненні структурної перебудови національної економіки? 159

5.Які з названих інституційних умов мають вирішальний вплив на структурну перебудову національної економіки: 160

. У якому варіанті правильно подано наслідки вертикальної промислової політики: 161

. У якому варіанті правильно подано наслідки горизонтальної промислової політики: 161

8.У якому варіанті правильно подано пріоритети структурної перебудови галузей соціального комплексу: 162

9.У якому варіанті правильно подано пріоритети структурної перебудови галузей сфери послуг? 162

10.Які пріоритети структурної перебудови доходів населення України: 163

11.Які пріоритети структурної перебудови в сільському господарстві України: 163

12.Які пріоритети структурної перебудови банківської системи України: 164

13.Які пріоритети структурної перебудови у сфері малого і середнього підприємництва в Україні: 164

14.Що має бути в основі політики економічного зростання у національній економіці: 165

15.Що означає проводити політику господарської збалансованості й економічного зростання: 165

16.У разі невдалої політики економічного зростання які бувають макро- економічні тенденції: 166

17.Який з наведених макроекономічних показників впливає на позитивне сальдо бюджету і платіжного балансу: 167

18.Якою має бути податкова політика, що впливатиме на економічне зростання: 167

19.Які найкращі інструменти і механізми фінансування дефіциту державного бюджету: 168

20.Які найкращі інструменти і механізми фінансування від'ємного сальдо платіжного балансу: 168

21.Які для України найважливіші джерела економічного зростання: 169

22.Який з названих напрямів економічної політики впливає на зростання обсягу виробництва: 169

48.До складових економічної безпеки можна віднести: 182

49.До виникнення чого призведе те, що економічна безпека перебуває в загрозі: 183

50.До стандартних ризиків відносяться: 183

Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Національна економіка» 185

^ Характеристика дисципліни

Національна економіка - це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами та на підставі пізнаних закономірностей обґрунтовує пріоритети й заходи економічної політики держави, спрямовані на стабільний економічний розвиток та підвищення якості життя населення за умов дотримання вимог національної економічної безпеки.

Мета: вивчення закономірностей, особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн, а також розкриття методології, методики та організаційних основ впливу на стійкий розвиток національної економіки.

Завдання: розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Предмет: сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні знати.

  • особливості будови національної економічної системи;

  • інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку;

  • функціональну роль держави в управлінні економікою;

  • умови інтеграції національної економіки у світове господарство.

повинні вміти:

  • застосовувати методи оцінки і вивчення передумов для прийняття управлінських рішень на макроекономічному рівні;

  • застосовувати методику вибору та обґрунтування конкретних заходів на умови господарювання економічних суб'єктів у ринкових і перехідних економічних системах.

повинні набути навичок:

  • в оцінці стану ділової кон'юнктури національної економіки;

  • в розрахунку й обґрунтуванні параметрів показників прогнозів, індикативних планів, програм і конкретних заходів щодо покрашення ділової кон'юнктури.

На вивчення предмету навчальним планом передбачено 180 годин, з яких 44 години лекції, 40 годин семінари, 96 години самостійної роботи.


^ Навчально-тематичний план дисципліни

Назви змістових

Кількість годин

модулів і тем

денна форма

Заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числіл

с

інд

с.р.
л

с

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Теоретичні основи становлення національноїекономіки
Тема 1. Національнаекономіка: загальне

12

2

2

4

4

12

-

-

3

9

та особливеТема 2. Економічнітеорії та базисні інститути

12

2

2

4

4

12

-

-

3

9

національноїекономікиТема 3. Теоріясуспільного добробуту та

12

4

2

3

3

12

-

-

4

8

соціально-ринковоїекономікиТема 4.Характеристика економічного

12

2

4

3

3

12

-

-

4

8

потенціалуРазом за змістовим модулем 1

48

10

10

14

14

48

0

0

14

34

^ Змістовий модуль 2. З

асади функціонування та регулюваннянаціональної економіки

Тема 1.Господарський комплекс

14

4

4

3

3

14

_

_

4

10

національноїекономікиТема 2.Функціонування інфраструктури

14

4

4

3

3

14

2

2

3

7

національногоринкуТема 3.Державність тадержавне

14

4

4

3

3

14

2

2

3

7

управлінняекономікою


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 4. Демократія, економічна свобода та економічний порядок

12

2

2

4

4

12

-

-

3

9

Тема 5.

Програмування та прогнозування національної економіки

14

4

4

3

3

14

-

-

4

10

Разом за змістовим модулем 2

68

18

18

16

16

68

4

4

17

43

^ Змістовий модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її

міжнародної конкуренції

Тема 1. Структурна перебудова національної економіки

12

4

2

3

3

12

2

2

3

5

Тема 2.

Інституціональні чинники розвитку національної економіки

14

4

2

4

4

14

-

-

4

10

Тема 3. Сталий розвиток національної економіки

12

2

2

4

4

12

2

2

3

5

Тема 4.

Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

14

4

2

4

4

14

-

-

4

10

Тема 5. Економічна безпека національної економіки

12

2

4

3

3

12

-

-

3

9

Разом за змістовним модулем 3

64

16

12

18

18

64

4

4

17

39

^ Усього годин

180

44

40

48

48

180

8

8

48

116Програма навчальної дисципліни «Національна економіка»

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи становлення національної економіки

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconТема: Основні економічні поняття. Предмет економічної теорії
Фази кругообігу економіки : виробництво, розподіл, обмін І споживання. Роль потреб у розвитку економіки
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconТема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconМалий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / ред. В. Д. Базилевич. К. Знання-Прес, 2001. (Економічні потреби суспільства. Економічні...
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 icon4. Теорія державного регулювання економіки Дж. Кейнса Теорія ефективного попиту
Державне регулювання економіки. Вбудовані стабілізатори І мультиплікатор збалансованого бюджету
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconТема 1 Сутність, функції та види грошей
Вивчення сутності грошей, функцій, що виконують гроші, аналіз їхнього розвитку та, впливу грошей І грошової політики на стан економіки...
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconВступ
Процеси ринкової трансформації національної економіки викликають необхідність запровадження відповідної до нових умов функціонування...
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconТест Кому належить теорія розвитку ринкової економіки, заснованої...
Тест Кому належить теорія розвитку ринкової економіки, заснованої на вільній грі ринкових сил, що була взята за основу в період переходу...
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 iconМатематичні моделі трансформаційної економіки Колоквіум -1
Теорії перехідної економіки: неокласична концепція загальної рівноваги Л. Вальраса та В. Парето
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 29 Тема Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 30 icon7. Оцінка результатів національного функціонування економіки
Розрізняють два рівні економічного аналізу, яким відповідають два розділи економічної теорії – мікроекономіка та макроекономіка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка