Харківський національний економічний університет
НазваХарківський національний економічний університет
Сторінка1/5
Дата конвертації08.07.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Контрольна робота

та методичні рекомендації до її виконання

з навчальної дисципліни

"Теорія економічного аналізу"

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

Укладач: канд. екон. наук, доцент Іванієнко В.В.


Відповідальний

за випуск, д.е.н., проф. Отенко І П.

Харків, ХНЕУ, 2011
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. / Укл. В.В.Іванієнко. – Харків.: Вид. ХНЕУ, 2011 р. - 34 с. (Укр. мов.)
Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол № 1 від 24.08.2011 р.


Наведено контрольні завдання з курсу «Теорія економічного аналізу» та методичні рекомендації до їх виконання.

Рекомендовано для студентів напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання.

Вступ
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у розробці й прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективної їх роботи. Результати виробничого, комерційного, фінансового й іншого видів діяльності залежать від разнообразних факторів, що перебувають у різному ступені святи між собою й итоговими показниками.

Їхня дія й взаємодія різні по своїй силі, характеру й часу. Причини або умови, що породжують ці фактори, також різні. Не розкриваючи й не оцінюючи напрямок, активність і час їхньої дії, не можна забезпечити ефективність керування. Якісно виконати цю складну роботу можна тільки за допомогою комплексного аналізу господарської діяльності, що відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.

Нова система економічних знань грунтується на глибокому аналізі цих процесів. При цьому аналіз як спосіб проникнення у сутність явиш та процесів повинен трансформуватися від системної характеристики економічних явищ і процесів в активний важіль обґрунтування моделей розвитку макро- і мікроекономічних систем, від методу оцінки в елемент активного управління господарськими процесами. Це визначає управлінську спрямованість всіма працівниками апарату управління, органічне включення проведення аналітичних досліджень в усі функції управлінської діяльності на різних ієрархічних рівнях.

Предметом навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" є господарська діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

Контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра.


1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного аналізу. Фінансово-економічний аналіз
Тема 1. Сутність, предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу
Економічний аналіз як функція управління. Місце економічного аналізу в системі наук. Зв’язок економічного аналізу з економікою підприємства, галузевими економіками, бухгалтерським обліком, економічною статистикою, макро- та мікроекономікою, економічною теорією, фінансами та другими науками.

Розвиток економічного аналізу як науки. Поняття аналізу і синтезу. Значення економічного аналізу в управлінні підприємствами й організаціями як методу обґрунтування управлінських рішень, оцінки економічної ефективності господарювання, виявлення резервів та складання прогнозів розвитку. Сутність, предмет і об’єкт економічного аналізу. Зміст і завдання економічного аналізу на підприємствах та в організаціях. Принципи економічного аналізу: науковість, об’єктивність, оперативність, ефективність, системність і комплексність, масовість. Основні категорії економічного аналізу. Використання економічних законів, закономірностей, пропорцій функціонування виробничих систем і категорій в економічному аналізі. Термінологічні поняття економічного аналізу: резерви, фактори, методи, прийоми. Поняття резервів та їх класифікація.

Форми реалізації аналітичної роботи на підприємстві. Технологія аналітичного процесу. Елементи аналітичного процесу: етап, процедура, операція. Регламентація аналітичного процесу і можливості його автоматизації.

Класифікація аналітичних моделей, особливості методики їхнього створення й використання в аналізі. Детерміновані і стохастичні факторні моделі. Види детермінованих факторних моделей: адитивні, мультиплікативні, кратні, комбіновані. Особливості динамічної форми мультиплікативних моделей.

^ Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
Визначення методу економічного аналізу і його особливостей. Поняття про методологію та методику наукового пізнання.

Особливості методу економічного аналізу. Індукція й дедукція в економічному аналізі. Моделювання економічних явищ і процесів в аналітичних дослідженнях. Класифікація факторів, що впливають на економічні показники. Система показників, що використовуються в аналізі. Класифікація показників по окремим класифікаційним признакам. Формування аналітичних показників. Одиниці виміру показників.

Традиційні та економіко-математичні методи і прийоми економічного аналізу. Класифікація методів факторного аналізу: метод цепних підстановок (елімінування), логарифмічний метод, модульний метод, паралельний метод, диференціальний метод, балансовий метод, інтегральний метод. Прийоми елімінування.

Прийом порівняння, його застосування в економічному аналізі. Види порівняння. Середні та відносні величини, їх види. Використання балансових ув’язок для визначення величини невідомих показників і факторів. Прийом групування. Види групувань: топологічні, структурні, факторні. Графичні методи та сфера їх застосування.

Використання економіко-математичних методів в економічному аналізі. Їх класифікація. Особливості та сфери їх використання в економічному аналізі.
^ Тема 3. Види економічного аналізу і його інформаційне забезпечення.
Види, форми й напрямку аналізу. Роль фінансово-економічного, техніко-економічного й функціонально-вартісного аналізу в керуванні виробництвом. Класифікація видів економічного аналізу: залежно від інформації, що використовується в аналізі; по суб’єктам аналізу; по досліджуваних об'єктах аналізу; від мети аналізу; по аспектах аналізу; по характеру прийнятих на основі аналізу рішень (оперативний, перспективний, ретроспективний), по досліджуваних питань; тимчасові форми аналізу, просторові форми аналізу; по методах аналізу; по переодичности аналізу; по галузевій ознаці; по аспектах дослідження (інвестиційний, оперативний, фінансово-экономічний, техніко-экономичний, функціонально-вартностний, маржинальный, стратегічний, маркетинговий; соціально-экономічний, економіко-екологічний, аудиторський, економіко-правовий, комплексний економічний аналіз).

Джерела інформації звітного характеру (бухгалтерська, статистична, податкова). Поза облікові джерела інформації. Нормативні документи й дані планів. Вимоги, пропоновані до інформації, прийнятої до аналізу. Приведення показників у порівнянний вид. Принципи складання аналітичних таблиць. Методи перевірки вірогідності інформації, прийнятої до аналізу.

Форми реалізації аналітичної роботи на підприємстві. Технологія аналітичного процесу. Елементи аналітичного процесу: етап, процедура, операція. Регламентація аналітичного процесу й можливості його автоматизації. Етапи економічного аналізу. Складання програми економічного аналізу. Функції й обов'язку виконавця економічного аналізу. Контроль виконання управлінських рішень за результатами аналізу. Забезпечення аналітичною інформацією системі менеджменту підприємства.
^ Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства
Ціль, завдання й джерела інформації аналізу фінансового стану підприємства. Ознаки фінансової стійкості підприємства. Взаємозв'язок фінансового стану підприємства і результатів його виробничої і збутової діяльності. Фінансова звітність як основне джерело інформації для оцінки фінансового стану підприємства. Зміст і аналітичні значення окремих статей балансу. Аналітичне угруповання статей.

Експрес-аналіз фінансового стану суб’єкту господарювання. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства.

Поняття фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкості. Класифікація активів в залежності від ступеня ліквідності і пасивів в залежності від терміновості їхньої оплати.

Загальні і проміжні показники ліквідності і платоспроможності, показники короткострокової і довгострокової ліквідності: методи розрахунку, оцінка їхньої відповідності оптимальним значенням. Поняття ділової активності. Загальна оцінка ділової активності підприємства за якісними критеріями і кількісними показниками.
^ Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства.
Завдання й джерела інформації аналізу прибутку й рентабельності. Аналіз доходів і витрат підприємства. Види прибутку. Факторний аналіз валового прибутку від реалізації товарної продукції. Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства.

Значення і основні завдання аналізу рентабельності продукції. Джерела інформації для аналізу рентабельності.

Рентабельність окремих виробів, валова рентабельність продажу продукції ( товарів, робіт, послуг), рентабельність операційної діяльності, чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг), рентабельності підприємства, рентабельність активів, рентабельність капіталу. Оцінка впливу факторів на показники рентабельності.
^ Змістовий модуль 2. Теоретичні основи управлінського аналізу
Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)
Ціль, завдання та джерела інформації аналізу виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). Система об’ємних показників виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та їх взаємозв’язок. Динаміка об’ємних показників виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз формування та виконання виробничої програми.

Аналіз балансу товарної продукції. Факторний аналіз реалізації продукції. Оцінка резервів реалізації. Аналіз виконання договірних зобов’язань з постачання: обсяг, терміни, асортимент, якість. Взаємозв’язок показників випуску, відвантаження й реалізації продукції.

Аналіз асортименту та структури випущеної продукції (середній, найменший процент, питома вага не виконаної номенклатури).

Аналіз показників ритмічності виробництва. Оцінка втрат у випуску продукції за рахунок порушення в ритмічності. Аналіз комплектності.

Аналіз технічного рівня і якості продукції. Оцінка виконання плану по сортності. Вплив браку у виробництві на випуск продукції. Аналіз рекламацій.

Аналіз резервів випуску продукції з використанням факторних моделей.
^ Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.
Значення, завдання та джерела інформації аналізу трудових ресурсів. Основні напрямки аналізу. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, їх рух та структура. Абсолютне й відносне відхилення в чисельності персоналу. Аналіз відповідності середнього розряду виконуваних робіт середньої розрядності робітників.

Аналіз балансу робочого часу. Факторний аналіз фонду робочого часу. Розрахунок витрат у випуску продукції у зв’язку з допущеними втратами робочого часу. Аналіз фонду робочого часу за даними разових обстежень (хронометражу).

Аналіз продуктивності праці та трудомісткості. Факторний аналіз продуктивності праці.

Аналіз фонду заробітної плати. Структура фонду заробітної плати та її аналіз. Непродуктивні виплати по фонду заробітної плати. Абсолютне й відносне відхилення фонду заробітної плати. Факторний аналіз фонда заробітної плати.

Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці й середн заробітної плати. Оцінка впливу такого співвідношення на собівартість продукції.
^ Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства
Ціль, значення, завдання та джерела інформації для аналізу довгострокових активів. Аналіз забезпеченості довгостроковими активами. Загальна оцінка стану довгострокових активів, їх зношеності, складу і структури та вікового складу. Аналіз впливу на обсяг виробництва неустановленого устаткування. Аналіз відновлення й вибития основніх засобів. Аналіз виробничих потужностей. Баланс виробничої потужності підприємства.

Аналіз використання фонду робочого часу устаткування. Баланс робочого часу устаткування. Аналіз змінності роботи устаткування. Розрахунок впливу на випуск продукції використання устаткування за часом і потужністю.

Аналіз фондовіддачі як основного показника ефективності використання основних фондів. Факторний аналіз фондовіддачі. Вплив на фондовіддачу фондоозброєності та продуктивності праці. Аналіз впливу на фондовіддачу співвідношення активної і пасивної частини основних виробничих фондів, екстенсивного й інтенсивного використання устаткування, структури й асортименту продукції, що випускається. Аналіз резервів випуску продукції за рахунок більш ефективного використання основних засобів.
^ Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
Ціль, значення, завдання та джерела інформації аналізу матеріальних ресурсів. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами. Аналіз матеріально-техничного забезпечення. Структура і динаміка матеріальних витрат у виробництві.

Аналіз матеріаломісткості як основного показника ефективності використання матеріальних ресурсів. Факторний аналіз матеріаломісткості виробництва. Коефіцієнт використання матеріалів. Аналіз нормативної бази витрат матеріальних ресурсів. Вплив відходів на випуск продукції.

Аналіз резервів випуску продукції за рахунок більш ефективного використання матеріалів.
^ Тема 10. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
Ціль, значення, завдання та джерела інформації аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції. Аналіз затрат на виробництво за елементами витрат та статями калькуляції.

Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції. Оцінка резервів зниження витрат за результатами факторного аналізу витрат на 1 грн. товарної продукції.

Аналіз впливу матеріальних витрат на собівартість продукції. Аналіз транспортно-заготівельних витрат. Аналіз впливу трудових витрат на собівартість продукції. Аналіз впливу загальновиробничих витрат на собівартість продукції. Аналіз впливу витрат на утримання й експлуатацію обладнання на собівартість продукції. Аналіз впливу загальногосподарських витрат (адміністративні витрати та витрати на збут) на собівартість продукції.
^ 2. Зміст контрольних робіт
Контрольна робота містить два теоретичних, одне практичне завдання і перелік літературних джерел. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента у журналі академічної групи.
а) вимоги до виконання контрольних робіт

Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 12-16 аркушів формату А4 рукописного тексту або 10-12 сторінок машинописного тексту без списку літературних джерел (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт – Times New Roman. Усі поля для машинописного та рукописного тексту по 20 мм.
б) рекомендації до виконання теоретичних завдань контрольної роботи

Відповіді на запитання повинні бути повними і обґрунтованими. Наприклад, при відповіді на запитання "Аналіз витрат за калькуляційними статтями витрат" та «Аналіз витрат за елементами витрат» слід викласти наступне.

Угруповання витрат по елементах характеризує витрати підприємства, включаючи витрати на роботи і послуги непромислового характеру.

Вивчення структури витрат на виробництво та її зміни за звітний період по окремих елементах витрат, а також аналіз статей витрат фактично випущеної продукції є наступним етапом поглибленого, найбільш корисного аналізу собівартості з метою вишукування шляхів і джерела зниження витрат і збільшення прибули.

Порівняння питомої ваги по відповідних елементах витрат за ряд звітних періодів дозволяє виявити зміни рівня витрат, обумовлені ступенем кооперування, упровадження нової техніки. Розглянемо структуру витрат по економічних елементах на прикладі умовного підприємства (табл. 1).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Харківський національний економічний університет iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Харківський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський...
Харківський національний університет радіоелектроніки запрошує вас взяти участь у тематичній конференції «Українська державність,...
Харківський національний економічний університет iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кримінальне право: програма державного екзамену: / Розробник: к ю н., доцент Канібер Ю. М., к ю н., доцент Кундеус В. Г. – Харків:...
Харківський національний економічний університет iconМвс україни Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Харківський національний економічний університет iconД ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний...
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Харківський національний економічний університет iconМвс україни Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Харківський національний економічний університет iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Б. М. Одягайло д е н., професор, (Криворізький економічний інститут двнз «Київський Національний економічний університет імені Вадима...
Харківський національний економічний університет iconТернопільський національний економічний університет

Харківський національний економічний університет iconТернопільський національний економічний університет

Харківський національний економічний університет iconХарківський державний економічний університет на правах рукопису рак наталя олександрівна
Оцінка реалізації проектів спільного підприємництва, які фінансуються із залученням позикових коштів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка