Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців
НазваНавчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців
Сторінка1/39
Дата конвертації06.07.2013
Розмір2.53 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", блок змістових модулів "Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки". На сучасному рівні знань викладено методологію оцінки ризику та людського чинника, що складає теоретичну передумову переходу на систему аналізу та управління ризиками як основу регулювання безпеки населення і територій, забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина, суспільства. Наведено приклади застосування метода ІККА8 для ідентифікації побутових, природних та техногенних джерел небезпек.

Навчальний посібник розраховано на студентів та викладачів навчальних закладів І — IV рівнів акредитації, а також фахівців системи запобігання надзвичайним ситуаціям. Буде корисним працівникам системи охорони праці, навколишнього природного середовища та особам, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

Рецензенти:

^ ВЛ. Бабиченко, кандидат техн. наук, директор УДНІ "УкрВОДГЕО".

М.І.Дробноход, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології і педагогіки Міжрегіональної Академії управління персоналом.

^ О.В. Жихарев, викладач кафедри ППТПВ Академії пожежної безпеки України.

Ю.С. Скобло, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри "Безпе­ка життєдіяльності" Харківського державного технічного університету.

^ К.Н. Ткачук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охоро­ни праці та захисту довкілля Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Відгук-рекомендація викладачів дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона" від 9 вищих навчальних закладів України.

Фаховий редактор:

^ В.В. Зацарний, кандидат технічних наук, доцент.
В.В. Бегун, І.М. Науменко, 2004

966-651-130-4

ЗМІСТ

Додатки 296 5

ПЕРЕДМОВА 6

СКОРОЧЕННЯ 12

1.1. Стратегія і посферні завдання інтегральної концепції 14

1.2. Вітчизняний та міжнародний науковий потенціал 16

^ 1.3. Концептуальні межі безпеки життя і діяльності людини. 16

1.3.1. Об'єкт та предмет концептуального висвітлення 18

1.3.2. Основні соціально-управлінські завдання Концепції 19

^ 1.4.Безпека — базовий чинник сталого людського розвитку 19

1.5. Структура наук про безпеку. 22

1.6. Стан справ з безпеки життя та діяльності людини в Україні 24

1.7. Реалізація окремих положень Концепції. 26

Питання до семінарських занять. 26

^ 2. ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНДИКАТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ 27

2.1. Загальні відомості. 27

2.2. Обчислення індексу людського розвитку 29

2.2.1. Розрахунок індексу доходів 30

2.2.2. Методика обчислення ІЛР 31

2.3. Динаміка покажчиків ІЛР для України протягом 1992-2001 32

Питання до семінарських занять. 33

^ 3. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА. 34

3.1. Вчення В.І. Вернадского про біосферу. 34

3.2. Реакція живої речовини на силу дії екологічного чинника. 35

^ 3.3. Нормування небезпечних та шкідливих чинників. 37

3.3.2. Нормування соціального ризику на основі матриці інтегрального ризику. 40

Питання для семінарських занять 41

^ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 43

4.1.3агальна характеристика класифікатора НС 43

4.2.Визначення рівня НС відповідно до територіального поширення та обсягів ресурсів 44

4.3. Зв'язок небезпек. 47

Питання до семінарських занять 48

^ 5. АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 49

5.1. Загальна характеристика небезпек 49

5.2. Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні за 1997-2001 роки. 54

5.2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 56

5.2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру. 59

5.2.3. Надзвичайні події на воді. 61

5.2.4. Виявлення особливо небезпечних предметів та речовин. 61

5.3. Ризик у галузях промисловості України. 62

Висновки 65

Питання до семінарських занять 66

^ 6. АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОРУШЕННЯ 67

6.1. Логічна послідовність подій ("логічне дерево подій") 68

6.1.1. Опис послідовності подій в ході порушення 68

6.1.2. Причини аномальних подій і заходи по їх усуненню 69

6.1.3. Оцінка порушення з точки зору безпеки 71

Питання до семінарських занять 73

^ 7. РИЗИК ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ 74

7.1. Аналіз ризику — найважливіша складова процесу управлення безпекою 74

7.1.1 .Загальноприйняті визначення 76

7.1.2. Невідповідності вітчизняної практики світовим стандартам 78

^ 7.2. Оцінка ризику в атомній енергетиці 79

7.2.1. Загальні відомості 79

7.2.2. Алгоритм розрахунку ризику від АЕС 83

7.2.3. Результати оцінки безпеки АЕС України 88

^ 7.3. Про можливість поширення принципів ІАБ на інші сфери життєдіяльності 90

7.3.1. Можливості управління ризиком. Принцип АЛАРА 92

7.4. Проблеми і задачі впровадження ризик орієнтованого підходу 94

7.4.1. Необхідність упровадження РОП 95

7.4.2. Задачі впровадження РОП в Україні 96

^ 7.5. Причинне-наслідкові зв'язки виникнення подій та інцидентів 97

7.5.1. Філософські принципи РОП 97

7.6. Класифікація ризиків 104

7.7.Про точність і правомірність порівняння ризиків 109

7.7.1. Компоненти, що характеризують ризик 109

7.7.2.Характеристики невизначеності 111

^ 7.8. Ступінь небезпеки та його оцінка. 115

7.9. Аналіз збитку 120

7.10. Процес розробки дерева відмов технічних систем 126

7.10.1. Класифікація методів аналізу відмов і ризиків 126

7.10.2. Короткий опис методу дерев відмов. 126

7.10.3. Розробка дерева відмов технічних систем 127

7.10.4. Загальні принципи побудови дерева відмов 128

7.10.5. Визначення резерву часу. 134

^ 7.11. Аналіз систем. 140

7.11.1. Моделювання функцій безпеки і систем, що їх виконують 140

7.11.3. Кількісні показники значимості 144

7. 12. Використання ДВ в інших задачах розрахунку ризиків 147

7. 12. 1. Приклад 1. Розрахунок (ризику) імовірності опромінення пацієнта, запозичений з НРБУ 150

7. 12. 2. Приклад 2. Розрахунок ризику інфекційного захворювання (грипом) 159

7. 12. 3. Приклад 3. Розрахунок ризику пожежі в приватному гаражі 164

Питання до семінарських занять. 170

^ 11. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 172

Загальні питання 172

Облік і аналіз нещасних випадків 175

Питання для семінарських занять. 175

^ 12.УПРАВЛІНЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 176

12.1. Управління як категорія людського розвитку 176

12.2. Від Ріо де Жанейро до Йоханесбургу, метаморфози природно-техногенної безпеки 177

^ 12.3. Економічні важелі управління. 179

12.4. Управління захистом населення та територій: наукове підґрунтя нормативно-правової бази 181

12.5. Законодавча і регулююча основа безпеки 183

Питання до семінарських занять 184

^ 13.3АХИСНІ БАР'ЄРИ 185

Питання до семінарських занять 188

14.ЯКІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ БЕЗПЕКИ 189

14.1. Основні терміни якості 189

14.2. Стандартизація та сертифікація 191

14.3. Якість - категорія безпеки ПНО 193

14.3.1. Програма забезпечення якості. 194

Відповідальність 195

Загальні положення 196

Виробничі обов'язки 196

Кваліфікація і підготовка персоналу 197

Підготовка персоналу 197

Питання для семінарських занять 197

^ 15.КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ 199

15.1. Культура безпеки — базисний принцип безпеки 199

15.2. Управління і культура безпеки 201

15.2.1. Події, пов'язані з культурою безпеки 203

Питання до семінарських занять 205

^ 16. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 206
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Схожі:

Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconНавчальний посібник з курсу “Філософія” підготовлений відповідно...
Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти. У посібнику навчальний...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconДержавний стандарт освіти це сукупність нормативних документів, які...
Навчальний процес у вищих закладах освіти (надалі навчальний процес) це система організаційних І дидактичних заходів, спрямованих...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconЄ. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconЕкономічний аналіз навчальний посібник Рекомендовано Міністерством...
Наводяться розв'язання господарських ситуацій І коментарі щодо порядку застосування аналітичної інформації стосовно діяльності підприємств...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconМіністерство освіти І науки України Міністерство охорони здоров'я...
Втілення Болонської системи вищої освіти в Україні, зокрема медичної, в сучасний період розвитку потребує розробки навчальної літератури...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconСтандарти вищої освіти
Стандарт вищої освіти — сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconІнтеграція України у світове та Європейське освітнє середовище, вимагає...
України у світове та Європейське освітнє середовище, вимагає оновлення системи підготовки майбутніх фахівців на засадах компетентністного...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconВступ
Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної...
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconМікроекономіка навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти...
П. О. Мосіюк, доктор економічних наук, професор На­ціонального аграрного університету
Навчальний посібник є першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців iconМетодика викладання у вищій школі рекомендовано Міністерством освіти...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розви­тку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка