Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс»
Скачати 192.01 Kb.
НазваРеферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс»
Дата конвертації19.06.2013
Розмір192.01 Kb.
ТипРеферат
mir.zavantag.com > География > РефератРеферат

на тему:

«Управління силами та засобами ОГ під час НС»

ПЛАН:

 1. Надзвичайна ситуація. Класифікація надзвичайних ситуацій.
 2. Причини виникнення надзвичайної ситуації.

 3. Принципи та заходи захисту в умовах надзвичайної ситуації.

 4. Сили та засоби захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру.
 1. Надзвичайна ситуація. Класифікація надзвичайних ситуацій.

^ Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

^ Класифікація надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення, поділяються за такими основними ознаками:

 • за сферою виникнення;

 • за галузевою ознакою;

 • за масштабами можливих наслідків.

Постановою Кабінету Міністрів України №1099 [1] затверджено “Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій”. Згідно з цим положенням, за характером походження подій, що зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють 4 класи надзвичайних ситуацій: техногенного, природного, соціально-політичного та військового характеру.

Кожен клас надзвичайних ситуацій поділяється на групи, які містять конкретні їх види.

^ Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.

^ Надзвичайні ситуації природного характеру — це наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо.

^ Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру — це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

^ Надзвичайні ситуації воєнного характеру — це ситуації, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.

Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.

^ Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.

^ Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше 1 % обсягів видатків відповідного бюджету.

^ Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об’єкта. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об’єктів.

^ Надзвичайна ситуація об’єктового рівня — це надзвичайна ситуація, яка не підпадає під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті, її наслідки не виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

Загальні ознаки НС:

 • наявність або загроза загибелі людей;

 • значне погіршення умов життєдіяльності;

 • істотне погіршення стану здоров'я людей;

 • заподіяння економічних збитків.


 1. ^

  Причини виникнення надзвичайної ситуації.


Причини поділяються на природні та антропогенні. Природні причини. З усього виду небезпек вони належать до розряду найбільш стабільних і становлять стабільну загрозу для людства впродовж всього його існування. Природні явища , які мають надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, його загибелі, руйнування і знищення матеріальних цінностей називаються стихійними лихами. За причиною виникнення вони поділяються на : 1. Тектонічні - пов'язані з процесами, що виникають з процесами Землі. 2. Топологічні - причиною їх є процеси, що виникають на поверхні Землі. 3. Метеорологічні - пов'язані з процесами в атмосфері. Але в більшості випадків основною першопричиною виникнення цих стихійних лих є процеси які відбуваються в Космосі.

Антропогенні причини. Діляться на соціальні та економічні.

Соціальні: - ріст народонаселення;

  • урбанізація;

  • непідготовленість населення;

  • відсутність інформації про обстановку у НС;

  • відсутність нормативно-правової бази;

  • недбалість та некомпетентність посадових осіб, перевищення повноважень і т.д.;

  • корупція;

  • тероризм.

Економічні:

 • недосконалість технічних засобів і технологічних процесів;

 • зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення, вичерпність ресурсів);

 • бідність (зношування техніки, недостача коштів на модернізацію, профілактику й т. д.).


 1. ^

  Принципи та заходи захисту в умовах надзвичайної ситуації.


Організаційні та правові основи захисту громадян України, об’єктів виробничого та соціального призначення, довкілля від НС техногенного і природного характеру визначаються Законом України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, виданий Президентом України 8 червня 2000 року.

^ Згідно цього Закону, захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру здійснюється на принципах:

 • пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля;

 • безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;

 • вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру;

 • особистої відповідальності та піклування громадян про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у НС техногенного та природного характеру;

 • відповідальність у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог цього Закону;

 • обов’язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру та мінімізацію їх негативних психосоціальних наслідків;

 • урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення НС техногенного та природного характеру;

 • максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання НС техногенного та природного характеру і реагування на них.

Основними заходами у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру є:
^

Інформування та оповіщення.


Це основний принцип та головний і невід’ємний елемент усієї системи заходів такого захисту. Інформацію становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них. Оповіщення про загрозу виникнення НС техногенного та природного характеру і постійне інформування про них населення забезпечуються шляхом:

 • завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення;

 • організаційно-технічного з’єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об’єктах господарювання;

 • завчасного створення та організаційно-технічного з’єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об’єктів підвищеної небезпеки;

 • централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв’язку, радіо провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.

Спостереження.


З метою своєчасного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється: створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил і засобів контролю; організація, збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.
^

Укриття в захисних спорудах.


Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом:

 • комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення НС техногенного та природного характеру;

 • обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок і природних порожнин;

 • дообладнання з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень;

 • будівництва заглиблених споруд, які окремо розташовані від об’єктів виробничого призначення та пристосовані для захисту;

 • масового будівництва, в період загрози виникнення НС техногенного та природного характеру, найпростіших сховищ та укриттів;

 • будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів.

Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних споруд, які треба будувати, щорічно визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру, і затверджується Кабінетом Міністрів України. Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб населення.
^

Евакуаційні заходи.


В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах і інших населених пунктах, що мають об’єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його в зонах, які є безпечними для проживання людей і тварин. Евакуація проводиться із зон можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю і здоров’ю людей). Залежно від обстановки, яка склалася на час НС техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру. Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок: можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров’ю людей, які проживають в зоні ураження); виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі. Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру. Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, разом з викладачами та вихователями, студенти, пенсіонери та інваліди, які утримуються в будинках для осіб похилого віку, разом з обслуговуючим персоналом і членами їх сімей.

Евакуація населення планується на випадок:

 • аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території;

 • усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;

 • загрози катастрофічного затоплення місцевості;

 • лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.

Проведення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:

 • планування евакуації населення;

 • визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;

 • організації оповіщення керівників підприємств і населення про початок евакуації;

 • організації управління евакуацією;

 • всебічного життєзабезпечення в місцях безпечного розселення евакуйованого населення;

 • навчання населення діям під час проведення евакуації.

Евакуація проводиться шляхом вивезення населення із небезпечних зон усіма видами наявного транспорту, а у разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів – організоване виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.
^

Інженерний захист.


Під час проектування і експлуатації споруд та інших об’єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, обов’язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникнення НС техногенного та природного характеру. Вони повинні передбачати:

 • врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ;

 • раціональне розміщення об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і довкілля;

 • спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності;

 • розроблення та здійснення заходів безаварійного функціонування об’єктів підвищеної небезпеки;

 • створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об’єктів господарювання від небезпечних природних процесів;

 • розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру;

 • організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, проти селевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

 • реалізацію заходів санітарної охорони території.
^

Медичний захист.


Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідеміологічного благополуччя в зонах НС техногенного та природного характеру повинні передбачати:

 • планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності і господарювання;

 • введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації НС техногенного та природного характеру;

 • розгортання в умовах НС техногенного та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів;

 • завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів;

 • контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання;

 • контроль за станом атмосферного повітря та опадів;

 • завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань;

 • накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки;

 • контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

 • підготовку медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення.

Для надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від НС техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру, діє Державна служба медицини катастроф як особливий вид державних аварійно-рятувальних служб. Лікування та психологічне відновлення даних категорій людей проводиться у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.
^

Біологічний захист.


Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.

Біологічний захист передбачає:

 • своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;

 • запровадження режимів карантину та обсервації;

 • знезаражування осередку ураження;

 • необхідне знезаражування людей, тварин тощо;

 • своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;

 • проведення екстреної та специфічної профілактики;

 • додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання та населенням.^

Радіаційний і хімічний захист.


Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки.

Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:

 • завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційно- і хімічно-небезпечних об’єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження навколо них;

 • своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно- та хімічно-небезпечних об’єктах господарювання;

 • створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю;

 • надання населенню можливостей придбати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;

 • завчасного пристосування об’єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

 • розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки;

 • пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.
 1. ^

  Сили та засоби захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру.


До них входять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт.

Професійні аварійно-рятувальні служби і спеціальні (воєнізовані) аварійно-рятувальні служби, з яких складаються зазначені сили і засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в автономному режимі протягом не менше ніж трьох діб і перебувають у стані постійної готовності.

У разі виникнення НС техногенного та природного характеру сили постійної готовності залучаються для термінового реагування. Для ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до закону можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання у сфері захисту населення і територій НС техногенного та природного характеру: • планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх працівників, об’єктів господарювання та довкілля від НС техногенного та природного характеру; • розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з подальшим погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру; • підтримують у готовності до застосування сили і засоби із запобігання виникненню та ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру; • створюють та підтримують матеріальні резерви для попередження та ліквідації НС техногенного та природного характеру; • забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про виникнення НС техногенного та природного характеру. Об’єднання громадян можуть брати участь у заходах щодо ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до цього Закону та Закону України “Про аварійно-рятувальні служби”. Громадяни України у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру зобов’язані: • дотримуватися заходів безпеки, не допускати порушень виробничої дисципліни, вимог екологічної безпеки; • вивчати основні способи захисту населення і територій від наслідків НС техногенного та природного характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами захисту; • дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення НС техногенного та природного характеру. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру.

^ Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій — це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайна ситуація на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення їх переростання у надзвичайна ситуація або пом’якшення її можливих наслідків.

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації проводиться з метою відновлення роботи підприємства організації, навчальних закладів тощо. Вона включає:

 • розвідку осередків надзвичайних ситуацій;

 • аварійно-рятувальні й лікувально-евакуаційні заходи;

 • локалізацію й гасіння пожеж;

 • відбудову споруд і шляхів сполучення;

 • проведення ізоляційно-обмежувальних заходів в осередках біологічного зараження;

 • проведення спеціальної обробки населення;

 • дезактивації, дегазації техніки, доріг, місцевості тощо.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія — Львів: Видавнича фірма «Афіша», 1998.

 2. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. 2-е вид. – Львів, Львівський банківський коледж; К.: "Знання”, КСО, 1999.

 3. Я. О. Сєріков. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. Харків, 2005. – 298 с.

 4. Джигирей В. С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів, Афіша, 1999.

 5. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Суми: "Університетська книга”, 2000.
Схожі:

Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconЛекція управління силами та засобами ог під час нс
Нс — порушення нормальних умов життя І діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом,...
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconЛекція 5 Облік виробничих запасів
Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції,...
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconМетодичні рекомендації для студентів ІV курсу по виконанню психологічного...
Під час педагогічної практики студент повинен відвідати уроки учителя-предметника І дати психолого-педагогічний аналіз одного з них,...
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconТиждень польської мови у «мандарині» з 23. 08 по 28. 08 Комунікативно-розважальний тренінг
«Журек» ( додатково під час заняття подаватимуть безкоштовно піцу І чай )+ заняття з польської мови на тему «Їжа та напої». Час проведення...
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconРеферат На тему: «Тема реферата»

Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» icon1. пр-технології під час виборів
Це має бути особа, яка постійно шукає нові шляхи підвищення популярності організації, особливо через контакти із засобами масової...
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconРеферат з предмета «Економічна теорія» на тему «Назва теми»

Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» icon3: ”Планування забезпечення пально-мастильними матеріалами І технічними засобами в мирний час”
Тема 3: ”Планування забезпечення пально–мастильними матеріалами І технічними засобами в мирний час”
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» iconРеферат з курсу «Вступ до інформаційних технологій навчання» на тему: «Психічні стани»
У рефераті на тему «Психічні стани у структурі психіки» ми ознайомимося з основними психічними станами, їх класифікацією та характеристикою....
Реферат на тему: «Управління силами та засобами ог під час нс» icon«Облік розрахунків з постачальниками І підрядниками» є досить актуальною....
Тому облік розрахунків з підзвітними особами під час відрядження є досить актуальним питанням
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка