Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи
НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи
Сторінка1/15
Дата конвертації29.06.2013
Розмір2.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > География > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки сільського господарства

Економіка підприємстваМетодичні рекомендації та завдання

для практичних занять і самостійної роботи

практичних занять і самостійної роботи

студентів економічного факультету

за напрямами підготовки

спеціальності 76.03502601 “Менеджмент організацій” та 76.050106 030509 “ООблік і аудит”

Миколаїв – 2008

Методичні вказівки підготували: д.е.н., професор Топіха І.Н., к.е.н., доцент Іваненко Г.М., к.е.н., доцент Котикова О.І., асистент Мамалюк О.А.

Рецензенти:

Топіха В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри світового сільського господарства і ЗЕД Миколаївського державного аграрного університету

Іртищева І.О. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і бізнесу Європейського університету


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету

від “ 12 ” червня 2008 р. протокол № 10
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………………..……..4

^ Модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.

Тема 1. Предмет і методи курсу „Економіка підприємства”.

Економічний зміст підприємства та основи підприємницької діяльності……..........5
Модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.

Тема 1. Земельні ресурси та ефективність їх використання……………………………..........15

Тема 2. Трудові ресурси і підвищення продуктивності праці………………………………...21

Тема 3. Капітал і виробничі фонди……………………………………………………………..28

Тема 4. Оборотні засоби і фонди обігу…………………………………………………………36

Тема 5. Матеріально-технічна база сільського господарства.

Капітальні вкладення в сільське господарство і економічна ефективність

Їх використання…………………………………………………………………………41

Завдання для самостійної роботи……………………………………………………………...50
Модуль 3. Результати та ефективність виробництва.

Тема 1. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва………………………………..63

Тема 2. Інноваційна діяльність аграрних підприємств………………………………………...68

Тема 3. Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних

підприємств……………………………………………………………………………..73

Тема 4. Розміщення і спеціалізація сільськогосподарського виробництва…………………..78

Тема 5. Ефективність діяльності аграрних підприємств……………………………………....82

Завдання для самостійної роботи……………………………………………………………....85
Модуль 4. Економіка галузей сільськогосподарського виробництва.

Тема 1. Економіка виробництва зерна………………………………………………………….96

Тема 2. Економічна ефективність виробництва овочів………………………………………..99

Тема 3. Економічна ефективність виробництва плодів, ягід і винограду…………………..100

Тема 4. Економічна ефективність виробництва олійних культур…………………………...101

Тема 5. Економічна ефективність виробництва і використання кормів…………………….102

Тема 6. Економічна ефективність скотарства………………………………………………...104

Тема 7. Економічна ефективність свинарства………………………………………………..106

Тема 8. Економічна ефективність вівчарства…………………………………………………106

Тема 9. Економічна ефективність птахівництва……………………………………………...107

^ Завдання для самостійної роботи………………………………………………………….….108
Рейтингова оцінка знань по дисципліні………………………………………………………113

Додатки………………………………………………………………………………………….115

Список літературних джерел…………………………………………………………………..119

^ МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
ЦІЛЬ І ЗАДАЧІ КУРСУ.

Вивчення дисципліни “Економіка підприємства” передбачає засвоєння студентами економічних відносин в сільському господарстві з врахуванням його особливостей та зв’язків з іншими галузями та сферами матеріального виробництва і реалізації продукції в системі АПК, загальних економічних законів, закономірностей, категорій і форм їх проявлення в цій галузі, основних напрямів, шляхів, резервів і факторів підвищення економічної ефективності виробництва різної сільськогосподарської продукції та її конкурентоздатності.

В процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти вмінням самостійно вишукувати резерви щодо збільшення виробництва с.-г. продукції, поліпшення її якості та зниження собівартості, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва; навчитися давати економічну оцінку різним технологічним, агрономічним і зоотехнічним заходам, мислити і працювати в умовах ринкових відносин; шукати шляхи розв’язання питань в самих різноманітних ситуаціях; вести розрахунок за декількома варіантами, щоб прийняти з них найбільш вигідні на конкретний термін.
Модуль 1

Підприємство в сучасній системі господарювання.
^ Тема 1. Предмет і методи курсу “Економіка аграного підприємства”. Економічний зміст підприємства та основи підприємницької діяльності.
Питання для обговорення

 1. Предмет, об’єкт та мета вивчення курсу „Економіка аграрного підприємства”.

 2. Поняття, основні ознаки та напрями діяльності підприємства.

 3. Правові основи діяльності підприємтва.

 4. Класифікація підприємств.

 5. Об’єднання підприємств, їх мета та види.

 6. Підприємницька діяльність: зміст, поняття, функції та принципи.


Основні поняття та терміни: предмет курсу „Економіка аграрного підприємства”, об’єкти та суб’єкти дослідження, методи дослідження (загальні та специфічні), сільське господарство, особливості сільського господарства, підприємство, підприємництво, підприємець, конкуренція, фермерське господарство, господарські товариства, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарський виробничий кооператив, спільні підприємства, асоціація, корпорація, консорціум, концерн, інтрапренерство, підприємницьке середовище, підприємницька діяльність, агентська діяльність, підприємницький дохід.
Методичні вказівки щодо виконання завдань теми
Після вивчення студентами лекційного матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури, засвоєння основних положень теми перевіряється через виконання ними завдань.

З метою більш поглибленого вивчення матеріалу рекомендується написання рефератів та повідомлень.
Завдання 1.

Із запропонованих варіантів відповідей оберіть такі, що більш повно розкривають предмет вивченя курсу „Економіка аграрного підприємства”. Обгрунтуйте свою відповідь.

Відповіді:

 1. Теорії і практики господарювання на рівні підприємства; забезпечення раціонального використання наявних виробничих ресурсів.

 2. Питання економічної діяльності підприємтва, а саме – ефективного використання обмеженних виробничих ресурсів і управління ними в умовах виробничої діяльності конкурентного підприємстваз метою досягнення прибутку.

 3. Закономірності функціонування і розвитку підприємств в ринкових умовах.

 4. Сучасна кадрова політика, відтворення і використання основних фондфв, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій, особливостей розвитку підпиємства на базі науково – технічного і організаційного процесу, визначення мотивації праці, якості і конурентоспроможності продукції, напрямів ефективної діяльності в умовах ринкової економіки.

 5. Це вивчення і дослідження виробничих відносин й економічних законів та закономірностей, що виникають і діють лише в аграрних підприємствах.


Завдання 2.

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Зашифрованими економічними категоріями є:

А) підприємство;

Б) господарські товариства;

В) акціонерне товариство;

Г) товариство з обмеженою відповідальністю;

Д) об’єднання підприємств;

Ж) консорціум;

З) інтрапренерство.


1

Тимчасове сатутне обєднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізація цільових програм, науково- технічних, будівельних пректів тощо).

?

2

Самостійний суб'єкт господарювання, який має право юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерцій­ну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку

?

3

Це розвиток духу підприємництва усередині існуючого підприємства, яке полягає в створенні відповідних передумов для розвитку новаторських підприємницьких ідей.

?

4

Товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості і яке несе відповідальність за зобов'язаннями майном товариства, а власники акцій відповідають за зобов'язаннями товариства лише в межах належних їм акцій.

?

5

Підприємства (установи, організації), які створені юридичними і фізичними особами на засадах угоди шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, є власниками переданого їм засновниками майна, виробленої продукції і одержаних доходів.


?

6

Це господарська організація, утворена в складі 2-х або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

?

7

Товариство, статут­ний фонд якого поділений на зазначені в установчих документах частки і учасники якого несуть відповідальність по зобов'язаннях лише в межах їх вкладів (часток).

?


Завдання 3.

Назвіть основні законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємств в Україні (вкажіть дату їх прийняття). Чи регулюється їх діяльність іншими документами?
Завдання 4.

Дайте відповіді на тестові вправи.
^ I ВАРІАНТ
1. Основними рисами ринкової економіки є:

а) ціна, попит, пропозиція, конкуренція;

б) економічна свобода, конкуренція, стабільність, інформованість і автономність;

в) моніторинг цін, конкуренція, актуальність, прозорість;

г) збалансованість, мобільність, інформованість, ефективність.

^ 2. Життєво необхідною галуззю народного господарства, яка відіграє важливе значення у забезпеченні соціальної стабільності нашої держави, є:

а) агропромисловий комплекс;

б) промисловість;

в) сільське господарство;

г) продовольчий комплекс.

 1. ^ Економіка як імперична наука базується на:

а) теоретичних принципах;

б) узагальненні і конкретизації;

в) достовірних фактах;

г) досягненні економічного і соціального ефекту.

^ 4. Специфічними методами дослідження економіки аграрних підприємств є:

а) аналіз, синтез, дедукція, індукція, абстракція, загальні методи пізнання та інші;

б) балансовий, нормативний, економіко- математичний, абстрактно- логічний, узагальнюючий, монографічний;

в) економіко- математичний, економіко-статистичний, монографічний, експериментальний, розрахункрво- конструктивний, балансовий, нормативний, абстрактно- логічний;

г) правильної відповіді немає.

^ 5. Істотна різниця між політекономією та макроекономікою, з одного боку, і економікою п-в, з іншого, полягає в:

а) об’єктах дослідження;

б) різних рівнях здійснюваного ними аналізу;

в) обгрунтованості і доцільності дослідження окремих економічних суб’єктів;

г) теоретичному аналізі економічних явищ на нижчому рівні.

^ 6. Економічна роль підприємств полягає в тому, що . . .

а) в них формуються трудові навички людей, підвищується їхня кваліфікація;

б) в них здійснюється поєднання засобів виробництва з робочою силою;

в)вони впливають на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач;

г) в них виховується організаційна культура, відбувається реалізація здібностей працюючих.

^ 7. До складу продовольчого комплексу входять:

а) сільське господарство, галузі легкої, харчової промисловості і громадського харчування;

б) галузі і виробництва, що виробляють продукти споживання;

в) зерновий, молочний, м’ясний, буряковоцукровий та плодоовочевий підкомплекси;

г) спеціалізовані с.-г. п-ва, галузі і виробництва, що забезпечують с. г. технікою, обладнанням і матеріальними ресурсами, а також організації по заготівлі, зберіганні і реалізації продукції.

^ 8. Система виробничих відносин у сільському господарстві включає:

а) відносини між державою і переробними п-вами; закономірності розвитку окремих галузей с. г.; відносини між державою і с. г. з закупівлі, ціноутворення, кредитування; відносини між с.-г. п- вами в умовах міжгосподарської кооперації з організації спільного виробництва і участі в його створенні; відносини між виробниками та споживачами с.-г. продукції; відносини між с.-г. п- вами та їх внутрішньогосподарськими підрозділами;

б) відносини між виробниками та споживачами с.-г. продукції; відносини між с.-г. п- вами в умовах міжгосподарської кооперації з організації спільного виробництва і участі в його створенні; підвищення продуктивності праці, рівня забезпеченості й використання техніки;

в) відносини між с. г. та іншими галузями АПК з організації постачання та ремонту техніки, меліорації земель, агрообслуговування, транспортування, зберігання, переробки та реалізації продукції; відносини між державою і с. г. з закупівлі, ціноутворення, кредитування; відносини між с.-г. п- вами в умовах міжгосподарської кооперації з організації спільного виробництва і участі в його створенні; відносини між с.-г. п-вами та їх внутрішньогосподарськими підрозділами з організації виробництва, оренди, форм матеріально- технічного забезпечення; відносини між с.-г. п-вами та їх працівниками з організації виробництва, з питань створення безпечних умов і відповідної оплати праці;

г) відносини між с.-г. п- вами та їх внутрішньогосподарськими підрозділами з організації виробництва, оренди, форм матеріально- технічного забезпечення; відносини між с.-г. п- вами та їх працівниками з організації виробництва, з питань створення безпечних умов і відповідної оплати праці; відносини між виробниками та споживачами с.-г. продукції.

^ 9. Сільськогосподарське (аграрне) підприємство – це:

а) самостійний суб'єкт господарювання в сільській місцевості країни, який виробляє та продає сільськогосподарську продукцію;

б) власник або орендар сільськогосподарських угідь, який виробляє сільськогосподарську сировину для виробництва продуктів харчування;

в) юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво, переробка та продаж сільськогосподарської продукції, а грошовий дохід від ії реалізації становить не менше 50 % загальної суми виручки і забезпечує одержання прибутку;

г)господарююча ланка, що реалізує власні інтереси у сільськогосподарському виробництві через комбінування виробничих чинників і організацію господарської діяльності.

^ 10. Види діяльності підприємств:

а) галузева, міжгалузева і виробнича;

б) промислова, комерційна і юридична;

в) виробнича, комерційна і науково- дослідна;

г) спільна, індивідуальна, колективна і сімейна.

^ 11. Критерієм визначення малого підприємства в Україні є:

а) потужність виробничого потенціалу;

б) випуск продукції, товарів, робіт, послуг;

в) чисельність працюючих;

г) вид діяльності.

^ 12. Закон України “Про господарські товариства” був прийнятий Верховною Радою України у:

а) січні 2000 року;

б) березні 1989 року;

в) квітні 2003 року;

г) жовтні 1991 році.

^ 13. Товариство, акції якого розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі- продажу на біржах - це:

а) повне товариство;

б) закрите акціонерне товариство;

в) товариство з додатковою відповідальністю;

г) відкрите акціонерне товариство.

^ 14. Підприємець – це:

а) особа, яка одержує зарплату за свою роботу;

б) господар- роботодавець, власник,який ризикує заради збагачення;

в) службовець;

г) чиновник.

^ 15. Селянське ( фермерське) господарство – це:

а) форма підприємництва, що здійснює діяльність на основі державного упраління та економічної вигоди;

б) підприємство створене на основі загальнодольової або загальносумісної власності членів колективу;

в) форма підприємництва громадян, які виявили бажання переважно особистою працею членів цього п- ва виробляти товарну продукцію с. г., займатися її переробкою і реалізацією;

г) правильної відповіді немає.

^ 16. Сукупність інтегрованих галузей народного господарства, спільна мета яких –забезпечити країну продовольством і с.-г. сировиною, це:

а) сільськогосподарське виробництво;

б) господарський механізм;

в) агропромислова інтеграція;

г) агропромисловий комплекс.

^ 17. Відповідно до закону “Про підприємства в Україні” в нашій державі можуть діяти такі види підприємств:

а) індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне, спільне;

б) особисте, колективне, державне;

в) індивідуальне, приватне, колективне, державне, міжнародне;

г) правильної відповіді немає.

^ 18. Індукція –це:

а) метод вивчення об’єкта дослідження як сукупності елементів, що створюють систему;

б) метод логічного висновку від загального до часткового;

в) метод пізнання істини ізольовано, без протиріч;

г) метод пізнання, що здійснюється від часткового до загального, від фактів до концепцій.

^ 19. Приватне підприємство . . .

а) грунтується на особистій власності фізичної особи і функціонує виключно за рахунок її власної праці;

б) створюється і функціонує за рахунок власності сім’ї і праці її членів, які мешкають спільно і є громадянами України;

в) грунтується на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

г) засновується на власності окремого громадянина України і при цьому використовує право найму робочої сили.

^ 20. Міжнародні спільні підприємства – це:

а) організаційно- правова форма поєднання зусиль різноманітних партнерів у сферах інвестування, управління виробництва продукції чи надання послуг, торгівлі, використання доходів, розподілу підприємницьких ризиків;

б) форма підприємництва громадян, які виявили бажання переважно особистою працею членів цього п- ва виробляти товарну продукцію с. г., займатися її переробкою і реалізацією;

в) підприємство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями п-ва усім майном;

г) добровільне об’єднання громадін у самостійне п-во для спільного виробництва с.-г. продукції та товарів, яке діє на засадах підприємництва і самоврядування.

^ II ВАРІАНТ
1. Особливості сільськогосподарського виробництва :

а) забезпечує інтенсивний розвиток всіх галузей народного господарства; головним і незамінним засобом виробництва є земля; просторово розосередженно; розвивається на основі різних форм власності; великий вплив природно- кліматичних умов; нерівномірне використання робочої сили; використовує досягнення НТП;

б) великий вплив природно- кліматичних умов; частина одержаної продукції використовується в подальшому виробничому процесі; головним і незамінним засобом виробництва є земля; просторово розосередженно; розвивається на основі різних форм власності і господарювання; є висококонкурентною галуззю; економічний процес відтворення тісно переплітається з природним процесом; значна різниця між періодом виробництва і робочим періодом;

в) економічний процес відтворення тісно переплітається з природним процесом; частина одержаної продукції використовується в подальшому виробничому процесі; має сезонний характер; має однакові економічні умови щодо підвищення ефективності господарювання; продукти сільського господарства складають 75 % фонду народного споживання;

г) правильної відповіді немає.

^ 2. Предметом науки « Економіка аграрних підприємств» є:

а) спеціалізовані галузі виробництва; вивчення спеціалізації підприємств; дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її вплив на ціни і доходи п-в; вичення якості і конкуретоспроможності продукції с. г.;

б) вивчення якості с.-г. продукції, обгрунтування можливостей її підвищення і ступінь впливу на прибутковість виробництва; вивчення спеціалізації підприємств; вивчення витрат виробництва і собівартості продукції; дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її вплив на ціни і доходи п-в;

в) удосконалення ринкових відносин; обгрунтування можливостей для повнішого використання наявного виробничого потенціалу аграрних п-в в умовах ринку; відносини між с.-г. підприємством і працівниками з організації виробництва і з питань створення відповідної оплати праці;

г) правильної відповіді немає.

^ 3. Методологією науки «Економіка аграрних підприємств» є:

а) абстракція;

б) синтез і аналіз;

в) монографія;

г) діалектика.

4. Методи і прийоми дослідження Економіки аграрних підприємств поділяються на:

а) загальні і спецефічні;

б) повні і часткові;

в) прямі і непрямі;

г) макрорівні і мікрорівні.

^ 5. Дедукція – це:

а) метод узагальнення;

б) метод вивчення об’єкта дослідження як сукупності елементів, що створюють систему;

в) метод пізнання, логічного висновку від загального до часткового;

г) метод пізнання істини ізольовано, без протиріч.

^ 6. Агропромисловий комплекс включає такі сфери:

а) галузі з переробки с.-г. сировини,а токож ті, що здійснюють заготівлю , зберігання, транспортування і реалізацію с.-г. продукції; сільське господарство; інтенсифікація с.-г. виробництва;

б) галузі промисловості, що виробляють для АПК засоби виробництва; сільське господарство; матеріально – технічна база комплексу;

в) основні та оборотні фонди ; фонди обігу; фонди накопичення.

г) галузі промисловості, що виробляють для АПК засоби виробництва; сільське господарство; галузі з переробки с.-г. сировини,а токож ті, що здійснюють заготівлю , зберігання, транспортування і реалізацію с.-г. продукції.

^ 7. Підприємство – це :

а) певні організації ( трудові колективи ), що створюють люди для виробництва продукції (виконання робіт, надання платних послуг) для задоволення потреб ринку і одержання грошових доходів;

б) організаційно відокремлена та економічно самостійна первинна ланка виробничої сфери економіки країни, що виготовляє продукцію;

в) самостійний суб'єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку;

г) реальна "жива" система, для функціонування якої залучаються особистий та речовий фактори, а також суб'єкти, що перебувають за його межами: постачальники, покупці тощо.

^ 8. Основними функціями підприємницької діяльності є :

а) виробнича, переробна, організаційна, маркетингова;

б) творча, ресурсна, організаційно- супровідна;

в) іноваційна, управлінська, фінансова, господарська;

г) організаційна, господарська, фінансова.

^ 9. Яка теорія по вивченню підприємства виникла на початку 80 – років?

а) неокласична теорія;

б) еволюційна теорія;

в) класична теорія;

г)кейнсіанська теорія.

^ 10. Спільним між економікою аграрних підприємств, політекономією, макроекономікою і мікроекономікою є:

а) дослідження великих підрозділів економіки;

б) дослідження виробничих відносин між людьми і дію економічних законів та закономірностей;

в) рівні здійснювання аналізу;

г) дослідження конкретних суб’єктів і об’єктів економіки дослідження.

^ 11. Ким і коли був прийнятий Закон України “ Про підприємництво “:

а) ВРУ в 2001 році;

б) Президентом України в 1992 році;

в) КМУ в 1999році;

г) ВРУ в 1991 році.

12. Діяльність, яка здійснюється приватними особами або організаціями, що пов’язана з виробництвом продукції лише для власних потреб чи навіть торгівлі за умов продажу своїх особистих речей (автомобілі, одяг, інше майно) – це:

а) підприємницька діяльність;

б) виробничо – торгівельна діяльність;

в) господарська діяльність;

г) господарсько- фінансова діяльність.

^ 13. Єдність методів господарювання, системи обліку та звітності, оцінки діяльності структурних підрозділів – це:

а) організаційна єдність;

б) обліково- виробнича єдність;

в) економічна єдність;

г) юридична єдність.

^ 14. У соціально – економічному розвитку України сільське господарство займає . . . місце.

а) додаткове;

б) особливе;

в) провідне;

г) незначне.

15. Суб’єкти ринку, які придбавають в аграрних п –в с.-г. продукцію для подальшого виробничого або особистого споживання або наступного перепродажу з метою одержання прибутку – це:

а) постачальники;

б) споживачі;

в) посередники;

г) агросервісні п-ва і організації.

^ 16. Змагання підприємств за кращі умови збуту продукції, а насамперед за споживача, - це:

а) боротьба;

б) завоювання;

в) конкуренція;

г) бій.

17. Господарська організація, утворена в складі 2-х або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, - це:

а) об’єднання підприємтсв;

б) акціонерне товариство;

в) асоціація;

г) концерн.

^ 18. Міжнародна підприємницка діяльність – це:

а) діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, торгівлі з метою підвищення продуктивності праці і якості продукції на зовнішніх ринках країни;

б) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

в) діяльність, що здійснюється через науково- технічну, виробничу , торгівельну, сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб’єктів господарювання двох чи більше країн;

г) правильної відповіді немає.

^ 19. Система структурних ланок підприємства включає:

а) виробництво, переробку і зберігання продукції с.-г. виробництва;

б) виробництво, трудові і матеріально –технічні ресурси;

в) земля, знаряддя праці, трудові ресурси, капітал, додаткова вартість;

г) виробництво, кадровий потенціал, інновації, фінансове управління, маркетинг.

^ 20. Діяльність економістів- менеджерів полягає в:

а) дослідженні процесу розширеного відтворення в аграрному секторі й організаційних формах його функціонування, а також в дослідженні причин змін обсягу виробництва продукції та її вплив на ціни і доходи п- ва;

б) вивченні шляхів підвищення наукового рівня та ефективності господарювання;

в) формулюванні економічних узагальнень, теорій, концепцій, методик і шляхів вирішення економічних проблем;

г) правильної відповіді немає.
^ Рекомендовані теми реферативних повідомлень

 1. Стан розвитку сільського господарства України на сучасному етапі.

 2. Основні причини кризового стану сільського господарства України та шляхи виходу .

 3. Роль сільського господарства у входженні України в світовий ринок.

 4. Діалектика як методологія науки „Економіка підприємства”: її суть, значення та інструментарії.

 5. Система виробничих відносин в аграрному секторі.

 6. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку.

 7. Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі.

 8. Нормативно – правові основи функціонування підприємств України.

 9. Історія розвитку підприємницької діяльності.

 10. Конкуренція та її місце в ринковій економіці.

 11. Розвиток інтрапренерства в Україні.

 12. Світовий досвід різноманітності організаційних форм господарювання на селі.

МОДУЛЬ 2

Ресурсне забезпечення дільності підприємств.
ТЕМА 1. Земельні ресурси та ефективність їх використання.
Питання для обговорення

 1. Земля як основний засіб виробництва в сільському господарстві. Родючість землі та її види.

 2. Земельні відносини та етапи їх реформування.

 3. Основи Земельного кодексу України.

 4. Основні напрями раціонального використання землі та підвищення його ефективності.


Основні поняття і терміни: земля, земельна ділянка, право власності на землю, право оренди землі, право постійного користування земельною ділянкою, земельні відносини, об'єкти і суб'єкти земельних відносин, землі сільськогосподарського призначення, родючість, природна родючість, штучна родючість, економічна родючість, абсолютна родючість, відносна родючість, сільськогосподарські угіддя, структура сільськогосподарських угідь, трансформація земельного фонду, землезабезпеченість, моніторинг земель, охорона земель, землеустрій, державний земельний кадастр, бонітування грунтів, економічна оцінка земель, земельна рента, диференційний рентний дохід, абсолютний рентний дохід, оренда землі,орендна плата за землю, ринок землі, іпотека землі.
Методичні вказівки щодо виконання завдань теми
^ Показники рівня (ступеня) інтенсивності використання землі
1. Ступінь господарського використання земель (C гвз):
С гвз = ( S с.-г.угідь / S заг.)*100 %,

де S с.-г.угідь – площа сільськогосподарських угідь,га; S заг.- загальна земельна площа,га
2. Ступінь розораності (Cр ):

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять,...

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи практичних занять І самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до практичних занять І самостійної роботи з
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка