3 Основні функції І обов’язки Української держави
Назва3 Основні функції І обов’язки Української держави
Сторінка1/10
Дата конвертації26.06.2013
Розмір1.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > География > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Тема 3.4. Основні функції і обов’язки Української держави

План

Захист суверенітету, територіальної цілісності Украї­ни, забезпечення її економічної та інформативної безпеки. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності України.

Завдання для самостійного вивчення

  1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями та законспектувати їх.

  2. За допомогою яких чинників можна охарактеризувати зовнішньоекономічну діяльність України?

  3. На які органи покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?

  4. Назвати об’єкти національної безпеки України.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання. Захист суверенітету, територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформа­тивної безпеки. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності України

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові форму­вання та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні сили України та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших

військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Серед конституційних засад особливе місце належить положенням про права і свободи людини і громадянина, держав­ний суверенітет і територіальну цілісність України. Конституція України визнає захист свого суверенітету і територіальної цілісності, а також забезпечення економічної та інформаційної безпеки.

Суверенітет, територіальна цілісність України, її еконо­мічна та інформаційна безпека є об’єктами національної безпеки України. Остання визначається цим законом як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

ІЗахист суверенітету, територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави. Коло суб’єктів, на яких покладається виконання цієї функції: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, суди загальної юрисдикції, органи прокуратури, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Збройні сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України.

Частина 2 ст. 17 Конституції України окреслює завдання щодо забезпечення оборони України, яка ст. 1 Закону України “Про оборону України” визначається як система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-техніч­них, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у

15

разі збройної агресії або збройного конфлікту. Виконання цього завдання покладається на Збройні сили України, які відповідно до Конституції України забезпечують оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Збройні сили України складаються з таких видів: Сухопутні війська, Військово-повітряні сили, Війська протиповітряної оборони і Військово-морські сили.

Правоохоронні органи - це органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.

Забезпечення державної безпеки покладається на Службу безпеки України, яка згідно із Законом України від 25.03.92 “Про Службу безпеки України” є державним правоохоронним органом спеціального призначення. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України.

' Основне призначення Служби безпеки України полягає у захисті державного суверенітету, конституційного ладу, терито­ріальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборон­ного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.

До завдань Служби безпеки України Закон України “Про Службу безпеки України” (ст. 2) також відносить: попереджен­ня, виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Державний кордон України визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Непорушність державних кордонів є свідченням територіальної цілісності, політичної й економічної незалеж­ності, суверенітету та єдності України. Захист державного

16кордону України є невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у скоординованій діяльності військових формувань та право­охоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Ця діяльність провадиться у межах наданих їм повноважень, шляхом застосування комплексу політичних, організаційно-правових, дипломатичних, економіч­них, військових, прикордонних, імміграційних, розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових, природоохорон­них, санітарно-карантинних, екологічних, технічних та інших Заходів.

Охорона державного кордону України є невід’ємною складовою загальнодержавної системи захисту державного кордону і полягає у здійсненні Державною прикордонною службою України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними силами України у повітряному та підводному просторі відповідно до наданих їм повноважень заходів з метою забезпечення недоторканності державного кордону України.

В Україні, яка стала на шлях розбудови демократичної, соціальної, правової державності, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються най­вищою соціальною цінністю, а права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Визнавши права і свободи людини безумовною цінністю, Конституція України заборонила використання Збройних сил та інших військових формувань для їх обмеження.

Обов’язок держави щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Фундаментальним правовим підгрунтям для закріплення цього обов’язку держави є визнання Конституцією України людини найвищою соціальною цінністю, проголошення України соціальною державою, гарантування громадянам права на соціальний захист, на рівень життя, не нижчий за прожитковий мінімум.

Чинне законодавство України передбачає створення воєнізованих або збройних формувань виключно з метою забезпечення зовнішньої та внутрішньої безпеки України. Частина 4 ст. 17 Конституції України встановлює заборону щодо створення і функціонування будь-яких інших збройних формувань, не передбачених законом.

Про факт створення і функціонування таких заборонених формувань можуть свідчити дії, які виявилися: у створенні не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань; участі у їх діяльності; керівництві ними; їх фінансуванні; постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки; участі в їх складі при нападі на підприємства, установи, організації або громадян. Здійснення будь-яких із зазначених дій варто розцінювати як порушення Конституції України, за яке винні особи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

У Декларації про державний суверенітет Україна проголосила про свій намір стати у майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. У Декларації також зазначено, що територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

На виконання цих положень Декларації Конституція України заборонила розташування на території України іноземних військових баз. Разом з тим, виходячи зі специфіки створення Української держави, її зв’язків з Російською Федерацією, у м. Севастополі перебуває база Російського Чорноморського військового флоту за договором про оренду до 2042 р.

Ця стаття безпосередньо регулює конституційні засади зовнішньої політики України. Конституція встановлює мету зовнішньої політики України - забезпечення національних інтересів і безпеки України, а також жорстко обмежує засоби

18

досягнення цієї мети - “шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права”.

Україна є миролюбною державою. Підтвердження миролюбності зовнішньої політики України було закріплене у першому правовому акті незалежної України - Декларації про державний суверенітет України: “Українська PCP виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах”.

Зовнішньополітична діяльність України - це офіційна діяльність, яку здійснюють уповноважені органи української держави і яка спрямована на виконання так званої зовнішньої функції держави. Тому суб’єктом прав і обов’язків за ст. 18 Конституції України є виключно державні органи України та їх посадові особи.

У сфері офіційних міжнародних відносин Україна виступає як єдиний суб’єкт, і тому зовнішньополітична діяльність України є єдиної^ і неподільною. Усі уповноважені органи Української держави здійснюють цю діяльність виключно від імені держави у цілому. Згідно з Конституцією України повноваженнями у сфері зовнішньої політики наділені Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України. Особливими повноваженнями у сфері зовнішньо­політичної діяльності України наділені також деякі центральні органи виконавчої влади (Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки та ін.). Деякі зовнішньополітичні повноваження, такі як укладання міжвідомчих міжнародних договорів у сфері своєї компетенції, мають інші центральні органи виконавчої влади. За межами України зовнішньо­політичну діяльність від імені України здійснюють зарубіжні органи зовнішніх відносин України - дипломатичні представни­цтва, консульські представництва, торговельні представництва. Органи місцевого самоврядування можуть брати участь у

19

зовнішньополітичній діяльності України за дорученням уповноважених органів української держави та у межах своєї компетенції. Враховуючи особливу важливість зовнішньо­політичної діяльності для існування держави, Конституція України встановлює жорсткі обмеження щодо регулювання зовнішньої політики. Згідно з п. 9 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються “засади зовнішніх відносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи”.

Конституційна мета забезпечення національних інтересів і безпеки України пов’язана з необхідністю законодавчого визначення цих понять. Поняття національних інтересів згідно з Конституцією України варто розуміти як пов’язану з існуванням держави найвищу цінність, крізь призму якої здійснюється зовнішня політика України. Вимога підтримання “мирного співробітництва” передбачає для України відмову від загрози застосування сили у міжнародних відносинах. Але це також означає, що Україна повинна не лише спостерігати за світовими подіями, а й активно сприяти підтриманню миру у своїй зовнішній політиці. Конституційна вимога підтримувати мирне співробітництво не створює для України перешкод для зміцнення своєї обороноздатності, міжнародної співпраці у військовій сфері. Згідно зі Статутом ООН кожна держава має право на індивідуальну і колективну самооборону.

Конституційне закріплення прихильності української зовнішньої політики до “загальновизнаних принципів і норм міжнародного права” є принципово важливим для характе­ристики зовнішньополітичної діяльності України. Це положення випливає з більш загальної норми Декларації про державний суверенітет України щодо обов’язку мати національне право, яке відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права: “Українська PCP визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права”. Таким чином, Конституція України залишається прихильною проголо­шеній у Декларації про державний суверенітет України доктрині “загальновизнані норми міжнародного права є частиною права

20України”. Стаття 18 Конституції України мін не ииим зовнішньополітичну спрямованість, а й створює обом'німі ми правотворчих органів України. З Конституції України ним пиши заборона для державних органів укладати міжнародні доіоиори, що суперечать загальновизнаним нормам міжнародного ііршш Посадові особи держави, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність, зобов’язані діяти відповідно до ст. 18 Конституції України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

3 Основні функції І обов’язки Української держави icon1. Обов’язки складова частина правового статусу особи. Вони пов’язані...
України “Права, свободи та обов’язки людини І громадянина”. Важко уявити людину, яка має тільки обов’язки, як неможливим є й права...
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconПлан. З історії виникнення посади класного керівника у школі. Функції...
Тема: Класний керівник, його обов’язки, функції. Діагностична та проективна діяльність класного керівника. Планування виховної роботи...
3 Основні функції І обов’язки Української держави icon3. Основні теорії І моделі місцевого самоврядування
Наука про місцеве самоврядування веде свій початок від спроби розв'язати проблему: чи має громада окрему, відмінну від держави, владу,...
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconСемінар №1 основи теорії держави
Основні закономірності та причини виникнення держави. Основні теорії походження держави
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconТема: Формування протосоціологічних поглядів. План
Ф. Аквінського, Н. Макіавеллі. Основні напрямки І тенденції розвитку соціально-політичної думки в Україні. Політична соціологія М....
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconПрава І обов’язки практичного психолога-консультанта
Тема: Основні поняття курсу «Психологічне консультування». Мета, предмет, завдання психологічного консультування
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладено основні положення проведення практики, її мета, завдання, а також обов’язки студентів та керівників...
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconАкт відновлення Української Держави 30 червня 1941 р
Волею Українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави,...
3 Основні функції І обов’язки Української держави iconМеханізм І апарат держави
Механізм держави – цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, під­приємств, за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка