План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План
Скачати 204.83 Kb.
НазваПлан курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План
Дата конвертації30.06.2013
Розмір204.83 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Финансы > Документы

 Курсова робота з економічного аналізу План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою і може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів.

План
ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ (зазначається обєкт дослідження)

1.1. Ступінь висвітлення організаційних і методичних питань економічного аналізу за темою дослідження в навчальній та науковій літературі

1.2. Рівень нормативного регулювання організаційних і методичних питань економічного аналізу за темою дослідження

1.3. Методика економічного аналізу за темою дослідження

1.4. Особливості економічного аналізу за темою дослідження в зарубіжних країнах
^
РОЗДІЛ 2. Організація економічного аналізу на підприємстві (зазначається назва підприємства)

2.1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз основних показників діяльності підприємства (зазначається назва підприємства)

2.2. Організаційні аспекти проведення економічного аналізу на підприємстві (зазначається назва підприємства)
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ Аналіз (за темою дослідження) на підприємстві (зазначається назва підприємства)

3.1. 

3.2. 

3.3. 

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Студенти затверджують плани курсових робіт за формою, наведеною в Додатку Б.


При написанні курсової роботи студент повинен самостійно письмово викласти матеріал з даної теми роботи, показати при цьому знання, здобуті в навчальному процесі, вміння використовувати методи економічного аналізу для виявлення невикористаних резервів. Робота складається з титульної сторінки, плану, змісту, короткого вступу, основного змісту, висновків і пропозицій, списку літератури, додатків. Обсяг курсової роботи повинен складати до 40-50 сторінок рукописного або 35-40 друкованого тексту (без додатків).

ВСТУП (приблизно 2-3 сторінки) містить обґрунтування актуальності обраної теми, дослідників, які займалися даним питанням, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

У ПЕРШОМУ розділі необхідно:

 • розглянути теоретико-методичні проблеми й питання, пов’язані з аналізом об’єкта дослідження;

 • проаналізувати сучасний стан проблем, що розглядаються, з точки зору новітньої фінансово-економічної літератури українських та іноземних спеціалістів;

 • навести перелік нормативно-методичних матеріалів.

Пункт 1.1. Насамперед потрібно дослідити стан вивчення обраної теми дослідження в підручниках і навчальних посібниках з економічного аналізу (опрацювати 15-20 джерел), а також у науковій літературі – статтях у фахових виданнях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях з економічного аналізу (5-10 джерел).

Результати дослідження оформити у вигляді таблиць (див. зрарок табл. 1.1 і табл. 1.2).

Таблиця 1.1. Ступінь висвітлення економічного аналізу (зазначається об’єкт дослідження) у навчальній літературі

з/п

Джерело

Завдання аналізу теми дослідження

Джерела інформації

Етапи аналізу теми дослідження

1

2

3

4

5


Таблиця 1.2. Критичний огляд поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо організації та послідовності проведення аналізу (зазначається об’єкт дослідження)

з/п

Джерело

Пропозиції автора

Недоліки

1

2

3

4


На основі показників таблиці слід зробити висновки про ступінь і характер висвітлення питання в навчальній літературі (обсяг 4-5 стор.) та навести детальну критику поглядів науковців щодо висвітленої проблематики в науковій літературі (обсяг 3-6 стор).

У пункті 1.2. вказати нормативні документи, де регламентована послідовність здійснення аналізу об’єкта дослідження. Обсяг 2-3 стор.

Пункт 1.3. Методика економічного аналізу за темою дослідження (наводиться Ваша власна узагальнена з точок зору різних авторів послідовність проведення аналізу за темою дослідження):

 • розкривається економічна сутність об’єкта дослідження та описуються передумови необхідності його оцінки та діагностики в сучасних умовах господарювання;

 • наводяться завдання й інформаційна база економічного аналізу за темою дослідження;

 • висвітлюються етапи економічного аналізу за темою дослідження із зазначенням методичних прийомів аналізу, які потрібно застосовувати на кожному з етапів. Обсяг 6-7 стор.

Пункт 1.4. Зазначити особливості здійснення економічного аналізу Вашого об’єкта дослідження (або економічного аналізу вцілому) в зарубіжних країнах, окрім Росії і Білорусії (обсяг 3-6 стор.).

ДРУГИЙ розділ включає:

 • надання економічної характеристики підприємства, діяльність якого аналізується;

 • оцінку основних аналітичних показників діяльності підприємства з відповідними висновками та рекомендаціями управлінському персоналу;

 • питання організації економічного аналізу на підприємстві.

Пункт 2.1. Надається організаційна та економічна характеристика підприємства, вказується його організаційна та виробнича структура, органи управління. Описуються особливості технологічного процесу, що здійснюються на підприємстві, асортимент та обсяг господарської діяльності; основні постачальники та покупці продукції, що виготовляється. Висвітлюються особливості технологічного процесу, організаційної структури та організації бухгалтерського обліку, що впливають на проведення економічного аналізу. Обсяг 3-5 стор.

У пункті слід навести основні аналітичні показники господарської діяльності підприємства за три останні роки (обсяг реалізації, ціна одиниці продукції, виручка, чистий дохід, валовий прибуток, прибутки і збитки від позареалізаційних операцій, загальний прибуток, чистий прибуток, собівартість реалізованої продукції, середньоспискова чисельність працівників, середньорічна вартість основних засобів, середньорічна вартість оборотних засобів, поточні зобов’язання тощо та розрахункові показники, отримані на їх основі (фондовіддача, фондомісткість, продуктинвість праці, трудомісткість, рентабельність продукції, продажу, виробництва, коефіцієнт покриття, матеріаловіддача, коефіцієнт оборотності оборотних засобів, тривалість одного обороту оборотних засобів та ін.). Зміст наданої інформації повинен показати рівень господарювання підприємства, виходячи із показників його роботи.

Проведений аналіз повинен містити висновки щодо абсолютних і відносних змін показників з метою прослідковування позитивних і негативних тенденцій в діяльності підприємства. Обсяг 4-6 стор.

Пункт 2.2. Наводиться форма організації економічного аналізу на підприємстві із зазначенням розподілу обов’язків між функціональними службами підприємства щодо виконання аналітичних робіт. Також описуються основні організаційні етапи аналітичної робити на підприємстві. Крім того, студентом обов’язково розробляється програма робіт з проведення економічного аналізу за темою дослідження. Обсяг 6-8 стор.

ТРЕТІЙ розділ включає:

 • надання економічної характеристики предмета (наприклад, теоретико-методичні аспекти економічного аналізу наявності та ефективності використання оборотних активів підприємства);

 • аналіз стану досліджуваної проблеми за темою дослідження на конкретному підприємстві;

 • розробку проекту комплексу заходів з ліквідації негативних факторів і виявленню резервів покращання досягнутих результатів фінансового розвитку об’єкта;

 • надання розрахунків за вибраним варіантом розрахованих резервів, які б довели фактичне покращання фінансового стану підприємства в плановому періоді (за даними проведеного аналізу висвітлюється методика використання його результатів у процесі діяльності підприємства, здійснюється підрахунок виявлених резервів господарювання, показується їх вплив на результати діяльності).

Пункти 3.1. - 3.4. Висвітлюються практичні основи проведення аналізу за темою дослідження на цифровому матеріалі в аналітичних таблицях, на графіках та діаграмах, даються висновки та можливі пропозиції. Дані пункти повинні містити специфічні напрями аналізу за темою дослідження, наприклад, при аналізі обсягів виробництва та реалізації продукції обов’язково слід провести оцінку кон’юнктури ринку, конкурентоспроможності продукції тощо. Обов’язковим є проведення аналізу динаміки і структури об’єкта за темою дослідження, факторного аналізу та виявлення резервів покращання діяльності підприємства. Обсяг 15-20 стор.

Послідовність викладу матеріалу повинна відповідати порядку, викладеному в розділі 1, пункті, присвяченому методиці предмету дослідження. Причому матеріал третього розділу повинен характеризувати з практичної точки зору теоретичний аспект методики аналізу.
У ВИСНОВКАХ (обсяг 3-5 сторінок) висвітлюється значення вивченої теми для діяльності підприємства, ступінь виконання поставлених цілей і завдань, визначаються напрями подальшого розвитку досліджуваної проблеми.

Зміст питань курсової роботи необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основної теми. Не слід використовувати в тексті роботи громіздкі таблиці та неузагальнені статистичні дані (такі матеріали доречно використовувати як додатки). Обов’язковою вимогою до оформлення курсової роботи є наведення переліку використаних літературних джерел, а також додатків, на які були зроблені посилання у тексті роботи.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Рекомендується застосовувати алфавітну побудову списку літератури, де бібліографічні записи групують в алфавітні ряди, тобто розміщують в алфавітному порядку. Опис книг (навчальної, довідкової, методичної та ін.) обов’язково повинен містити в собі: прізвище та ініціали авторів, назву книги, свідчення про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. При використанні статей із газет і журналів необхідно наводити: прізвище та ініціали автора, заголовок, основну назву, відомості про видання. Всі джерела нумеруються арабськими цифрами.

Інформація про використані літературні джерела повинна наводитись відповідно до правил бібліографічного опису. Назва джерела повинна наводитись мовою оригіналу. Бібліографічний опис складають повністю без пропусків елементів назв.

ДОДАТКИ містять таблиці за темою дослідження, а також форми фінансової звітності (за необхідності – статистичної звітності) за три останні періоди.^ Порядок оформлення курсової роботи. Виконана курсова робота обов’язково підшивається в папку в такій послідовності: титульна сторінка; затверджений план; зміст; вступ; основна частина; висновки; список використаної літератури; додатки (додатки А, Б, В, Д та ін.).

^ Оформлення тексту курсової роботи. Текст курсової роботи повинен бути логічно обґрунтованим та грамотно викладеним. У роботі не допускаються стилістичні, орфографічні та граматичні помилки.

При написанні курсової роботи студент повинен показати знання, здобуті в навчальному процесі, вміння використовувати методи економічного аналізу для мікроекономічних досліджень. Викладення матеріалу повинно бути конкретним та спиратися на діючу практику. При цьому важливо здійснити не простий опис, а критичний огляд об’єкта дослідження.

Курсова робота має бути написана чорнилом одного кольору, грамотно, розбірливо, без скорочення спеціальних і наукових термінів (крім загально визнаних), з однієї сторони аркуша паперу стандартного формату А4 з дотриманням таких розмірів поля: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 20 мм. Не допускається виділення поля будь-якими рамками.

При виконанні курсової роботи на комп’ютері текст друкується з однієї сторони аркуша формату А4: поля: ліве – 20 мм, праве, нижнє, верхнє –
10 мм з інтервалом 1,2 у текстовому редакторі Місгоsoft Word Windows
6,0-7,0. Текст набирається нежирним шрифтом Times New Roman Gyr, шрифтом – 13. Текст повинен бути розділений на абзаци, кожний з яких включає самостійну думку (кілька речень).

Абзацний відступ має бути однаковим і дорівнювати п’яти знакам.
У тексті слід уникати складних та громіздких речень. Не прийнято писати
“я думаю”, “я рекомендую” та ін. Викладати матеріал рекомендується від першої особи у множині: “на нашу думку”, “виходячи з наведеного”, “ми вважаємо”, “слід відзначити” та ін. У курсовій роботі всі цифрові матеріали з довідників та інших літературних джерел, а також цитати авторів, повинні мати посилання на джерела. Вказується порядковий помер джерела за списком використаної літератури і сторінка, наприклад: [18, с. 25].

Текст курсової роботи розбивається на пункти, які повинні мати порядковий номер (зміст, вступ, висновки не нумерують). Заголовки пунктів, підпунктів слід починати з абзацу: друкувати малими літерами, крім першої, не підкреслювати, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох чи декількох речень, їх розділяють крапкою. Перенос слів у заголовках не допускається.

^ Нумерація сторінок. Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною, включаючи список використаної літератури. Не нумеруються: титульна сторінка, затверджений план, зміст, перша сторінка вступу. Сторінки нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки. Таблиці, рисунки, які розміщені по тексту роботи, включаються у загальну нумерацію сторінок.

^ Оформлення таблиць. Таблиці, розміщені в тексті роботи, нумеруються арабськими цифрами в межах питання і обов’язково містять назву. Над лівим верхнім кутом таблиці перед заголовком розміщують надпис “Таблиця” і вказують номер, що складається з номеру питання за планом та порядкового номеру таблиці. За текстом роботи розміщують лише таблиці, необхідні для викладення змісту питань. Таблиця, що наведена в тексті, має бути невеликою за розміром. Вона розміщується безпосередньо після тексту, де про неї згадується вперше або на наступній сторінці; на таблицю має бути посилання в тексті. Громіздкі таблиці, що не підлягають скороченню, а також містять вихідні дані або проміжні розрахунки, слід розмістити в додатках.

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, її назву не треба повторювати. У цьому випадку шапка таблиці повторюється на наступній сторінці, над нею вказують “Продовження таблиці ...”.

Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути короткими, точними. У назві таблиці потрібно вказати її зміст, територію (або найменування підприємства, організації, установи), період часу. Заголовки граф наводять у називному відмінку однини.

Розташування цифрового матеріалу в таблицях повинно бути у правому нижньому куті таблиці. При цьому необхідно дотримуватися відповідності розрядів цифр:

 • натуральні, вартісні показники відображають з точністю до 0,1;

 • проценти і коефіцієнти – до 0,01.

У таблиці не має бути пустих клітинок. Тому при заповненні таблиць, крім цифр, користуються умовними позначеннями:

 • якщо інформація відсутня – ставлять три крапки або пишуть
  “немає даних”;

 • якщо явище не мало місця – ставлять тире;

 • якщо показник не має сенсу – ставлять знак “Х”;

 • якщо дані є, але їх числові значення менші прийнятої в таблиці точності – ставлять 0,0.

Для наочності таблиці громіздкі цифри слід округлювати до одиниць більшої розмірності. Якщо дані таблиці запозичені, то обов’язково робиться посилання на використане джерело. У випадку, коли цифрові дані в таблицях мають різні одиниці виміру, то їх треба показати в заголовку кожної графи або за кожним показником окремо.

^ Оформлення ілюстрацій. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) розміщують, як і таблиці, безпосередньо після тексту, в якому про них вперше згадується, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання.

Назву розміщують під ілюстрацією (рисунком); нумерацію здійснюють арабськими цифрами в межах питання (наприклад: “Рис. 1.1”).

Графіки, схеми мають бути виконані охайно й технічно грамотно. Виділення окремих сегментів або ліній на графіку здійснюється різною штриховою, різними типами зображень ліній, але одним кольором, тим же, що й основний текст.

Рисунки не повинні мати зайвих зображень, які не пояснюються в тексті. У разі виникнення труднощів при побудові графічних зображень економічних явищ необхідно уточнити правила побудови конкретних типів графіків за будь-яким підручником з теорії статистики. До назви графіка відносяться ті ж вимоги, що і до заголовка таблиці.

Додатки. Додатки наводяться в тому ж порядку, в якому вони згадуються в тексті. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки й мати заголовок.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої прописної поміщують слово “Додаток”.

Додатки позначаються послідовно прописними літерами алфавіту за винятком букв Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. На останній сторінці тексту роботи проставляється дата виконання курсової роботи і підпис студента.

Формули. Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони зазначаються, посередині сторінки.

Вище та нижче кожної формули чи рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Їх нумерують порядковою нумерацією у межах питання. Номер складається з номера питання та порядкового номера формули, розділених крапкою. Номер формули вказується на рівні формули в дужках у правому положенні на рядку.

Пояснення символів чи числових коефіцієнтів треба проводити під формулою у тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Пояснення слід давати з нового рядка зі словом “де” без двокрапки. Наприклад:(1.1)

де ^ Ip – індекс ціни (інфляції);

p0 і p1ціни товарів (продукції) у базовому та звітному періоді;

g1кількість товарів (продукції), які реалізовані у звітному періоді


^

ДОДАТОК АЗавідувачу кафедри аналізу і статистики

_______________________________________

студента(ки) ___ курсу

_______________________________________

(ПІБ)

ЗАЯВА


Прошу затвердити тему курсової роботи з предмету “Економічний аналіз”_________________________________________________________________________________________________.


“___” ___________ 200__ р. ________________________

(підпис студента)

Узгоджено:

Науковий керівник курсової роботи

_______________________________

(ПІБ і підпис керівника)

“___” ___________ 200__ р.

^ ДОДАТОК Б

Завідувачу кафедри аналізу і статистики

______________________________________

студента(ки) ___ курсу

______________________________________

(ПІБ)

ЗАЯВА


Прошу затвердити план курсової роботи з предмету “Економічний аналіз”_______________________________________________________________________________________________________.
^ (НАВОДИТЬСЯ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ)

“___” ___________ 200__ р. ________________________

(підпис студента)
Узгоджено:

Науковий керівник курсової роботи

_______________________________

(ПІБ і підпис керівника)

“___” ___________ 200__ р.

^ ДОДАТОК В

Зразок оформлення титульної сторінки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут обліку і фінансів

Кафедра аналізу і статистики
^ КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

«Органазація і методика економічного аналізу»

на тему:

«…………………………………………………………..»


^ Студента(ки) ІІІ курсу групи ОА-

Денної (заочної) форми навчання

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Науковий керівник:

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ЖИТОМИР, 2012

^ ДОДАТОК Д
Рецензія

на курсову роботу з предметів “Економічний аналіз”,
“Організація та методика економічного аналізу”

студента(ки) IІІ курсу, групи денної/заочної форми навчання

спеціальності “Облік і аудит”

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________
^ Зауваження до курсової роботи

У Вступі автор достатньо/недостатньо обґрунтовує актуальність теми, визначає/не визначає мету і завдання дослідження, розкриває/не розкриває об’єкти дослідження.

Теоретичне питання (ступінь повноти висвітлення питання щодо огляду навчальної та наукової літератури; нормативного регулювання; особливостей здійснення аналізу в зарубіжних країнах)_____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Економічна характеристика підприємства та аналіз основних показників діяльності (наявність 22 аналітичних показників за три останні роки та відповідних висновків)_____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Організація економічного аналізу на підприємстві (ступінь повноти висвітлення питання щодо форми організації економічного аналізу, а також організаційних етапів аналітичної роботи на підприємстві; наявність програми робіт з проведення економічного аналізу за темою дослідження)_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Методика економічного аналізу за темою дослідження (ступінь її розкриття, враховуючи специфічні напрями аналізу, та практичної реалізації у діяльності підприємства; її відповідність методиці, зазначеній у першому розділі)__________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки (врахування відповідності наведених зведених документів (напрклад, звітності) здійсненим аналітичним розрахунком)_____________________________

_______________________________________________________________________

^ Список використаної літератури налічує ___ джерел, оформлений правильно/неправильно, по тексту роботи посилання/немає посилань на список літератури ______________________________________________________________

Інші зауваження _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Оформлення роботи _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Попередні зауваження враховано / не враховано

Рецензент курсової роботи ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник курсової роботи ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

“___” ___________________ 200__ р. __________________

(підпис)

Висновок

Курсову роботу: допущено до захисту

відправлено на доопрацювання

Доопрацьовано__________________________________________________________Рецензент курсової роботи

(прізвище, ім’я та по батькові)

^ Висновок після доопрацювання

Курсову роботу: допущено до захисту

відправлено на доопрацювання

Курсова робота захищена з оцінкою
Дата захисту 200_ р.
Голова комісії

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Члени комісії

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові) 1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: “Дело и Сервис”, 1998. – 256 с.

 2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И. Стражева. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 356 c.

 3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др. – Мн.: Выcш. шк., 1998. – 398 с.

 4. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. –
  Мн.: Выш. шк., 1998. – 498 с.

 5. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / Под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
  М.: Финансы и статистика, 2006. – 536 с.

 6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.

 7. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 344 с.

 8. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. И.И. Елисеева / Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с.

 9. Бороненкова С.А., Маслова Л.И., Крылов С.И. Финансовый анализ предприятий. – Екатеринбург: Уральский государственный университет, 1997. – 200 с.

 10. Економічний аналіз. Навчальний посібник для студентів вузів /
  За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

 11. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.

 12. Калина А.В., Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учеб. пособие для вузов. –2-е. изд.– К., 1998. – 272 с.

 13. Карлин, Томас П., Макмин, Альберт Р.Ш. Анализ финансовых отчетов: (На основе GAAP): Учебник: Пер. 4-го англ. изд. – М.: Изд. дом “ИНФРА-М”, 1998. – 447 с.

 14. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. – 192 с.

 15. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. –
  М.: Финансы и статистика, 1997. – 124 с.

 16. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 250 с.

 17. Комаринский Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. –
  К.: Українська Енциклопедія, 1996. – 350 с.

 18. Ловінська Л.Г. Методика фінансового аналізу (зарубіжний досвід). – К.: Аудит-Інформ, 1993. – 22 с.

 19. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. – К.: Вища школа, 1990. – 318 с.

 20. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

 21. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 236 с.

 22. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

 23. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.

 24. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів /
  За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

 25. Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 496 с.

 26. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах. – Мн.: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 238 с.

 27. Практикум по учету и финансовому анализу / Д.А. Панков, Л.В. Пашковская, К.А. Шиманский, А.О. Якубович / Под ред. Д.А. Панкова, К.А. Шиманского – Мн.: ООО “Мисанта”, 1999. – 176 с.

 28. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: Пер. с англ. – М.: “Дело и Сервис”, 1999. – 432 с.

 29. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 376 с.

 30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с.

 31. Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум по анализу финансово-хозяйственной деятельности для студентов экономических и торгово-экономических колледжей и вузов. Тесты, задачи, деловые игры, ситуации. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 2001. – 448 с.

 32. Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. – К.: КНЕУ, 1998. – 300 с.

 33. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Пер. с англ. – С.-Петербург.: АОЗТ “Литера плюс”, 1994. – 320 с.

 34. Учет и финансовый анализ / Под ред. Д.А. Панкова. –
  Мн.: Технология, 1997. – 250 с.

 35. Цал-Цалко Ю.С. Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 200 с.

 36. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. –
  М.: ИНФРА-М, 1999. – 208 с.

 37. Шишкин А.К., Микрюков Н.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 210 с.

 38. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации: Учебник / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – М.: Высшее образование, 2005. – 509 с.

 39. Экономический анализ: Учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Максютов. – М.: ЮРИНТИ-ДАНА, 2005. – 543 с.


Схожі:

План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconРекомендації щодо написання наукових робіт
За своєю структурою наукова робота складається з переліку умовних позначень (в разі необхідності), вступу, основної частини (як правило...
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі І анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі І анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconАнкета для визначення тілесного типу людини
Дана анкета складається з трьох розділів, кожен з яких містить по 20 тверджень. Прочитайте кожне твердження, що відноситься до Вати-доша,...
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconОрганізація виконання курсових робіт
При виконанні курсової роботи перед студентом виникає цілий ряд питань щодо вибору теми роботи, опрацювання літературних джерел,...
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи
Курсова робота – це самостійна науково-дослідницька робота курсантів, студентів, слухачів
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconДипломна робота у цілому
Календарний план дипломної роботи І терміни подання розділів науковому керівникові
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconРецензія на дипломну роботу слухача Державної льотної академії України Грінченко Олени Юріївни
Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconВимоги до курсових робіт
Вибір теми курсової роботи здійснюється залежно від останньої цифри номера залікової книжки (остання цифра номера залікової книжки...
План курсової роботи складається студентом за наступною структурою. Вона є рекомендованою І може змінюватися залежно від теми. Курсова робота складається з трьох розділів. План iconКурсова робота
Студенту для виконання курсової роботи видається асортимент виробу згідно з номером в таблиці 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка