Тема: Облік необоротних активів та запасів
Скачати 183.35 Kb.
НазваТема: Облік необоротних активів та запасів
Дата конвертації22.06.2013
Розмір183.35 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
Самостійна робота № 4 (15 годин)
Тема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні документи та облікові регістри з обліку основних засобів; визначити порядок синтетичного та аналітичного обліку запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів
Теоретичне обґрунтування
Для раціональної організації обліку основних засобів та інших необоротних активів перш за все необхідно забезпечити своєчасне і правильне оформлення первинних документів на всі операції їх над­ходження в установу, використання, внутрішнього переміщення, ре­монт, знос, вибуття або списання. Вимоги до документального оформлення господарських операцій на підприємствах усіх галузей народного господарства України регламентуються «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», зат­вердженим Міністерством фінансів України 24 травня 1995 р. № 88 з подальшими змінами і доповненнями.

Для обліку руху необоротних активів використовується порівня­но невелика кількість первинних документів. Це, в першу чергу, до­кументи з обліку основних засобів, передбачені «Інструкцією зі скла­дання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок дер­жавного або місцевих бюджетів», затвердженою ГУ ДКУ та ДКСУ 02.12.1997 р. № 125/70, а також документи типових міжвідомчих форм з обліку розрахункових операцій та матеріальних цінностей (рахунки-фактури, накладні, акти тощо). В окремих випадках застосову­ють документи довільної форми.

Для організації обліку матеріальних цінностей бюджетних ус­танов важливе значення має визначення облікової одиниці ціннос­тей та їх нормування.

Одиницею обліку матеріальних цінностей є, як правило, кожен вид, сорт, марка, типорозмір матеріалів, тобто та класифікаційна оди­ниця, якій присвоєно окремий номенклатурний номер. Практика орган­ізації матеріального обліку віддає перевагу такій побудові номенкла­турного номера, яка ув'язана з кодами рахунків обліку матеріалів.
Питання для самоконтролю


 1. Дайте поняття основних засобів та охарактеризуйте способи їх оцінки в бюджетних установах

 2. Наведіть класифікацію основних засобів бюджетних установ

 3. Назвіть первинні документи з обліку руху основних засобів

 4. Охарактеризуйте порядок списання основних засобів у бюджетних установах

 5. Охарактеризуйте класифікаційні групи та порядок оцінки запасів у бюджетних установах

 6. Назвіть первинні документи з обліку надходження та вибуття матеріальних цінностей в бюджетних установах


Індивідуальні завдання

Завдання № 1

Дати письмові відповіді на наступні питання по варіантам. Відповіді повинні бути повними та обґрунтованими.

Номери варіантів відповідають номеру студента по журналу.
Варіанти № 1-4

1 Дайте поняття основних засобів та охарактеризуйте способи їх оцінки в бюджетних установах

2 Наведіть основні завдання та особливості організації обліку запасів у бюджетних установах
Варіанти № 5-8

1 Наведіть класифікацію основних засобів бюджетних установ

2 Охарактеризуйте класифікаційні групи та порядок оцінки запасів у бюджетних установах
Варіанти № 9 - 12

1 Завдання обліку необоротних активів у бюджетних установах

2 Наведіть характеристику основних первинних документів з обліку надходження та вибуття матеріальних цінностей в бюджетних установах

Варіанти № 13 - 16

1 Завдання, види і терміни проведення інвентаризації необоротних активів

2 Охарактеризуйте організацію зберігання та складського обліку матеріальних запасів

Варіанти № 17-20

1 Що таке нематеріальні активи та який порядок їх оцінки і обліку?

2 Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів
Варіанти № 21-25

1 Порядок нарахування зносу основних засобів та його відображення в обліку

2 Охарактеризуйте особливості відображення в обліку бюджетних установ надходження, використання і списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Варіанти № 26-29

1 Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на ремонти і модернізацію основних засобів

2 Наведіть приклади основних господарських операцій з обліку руху матеріальних цінностей та їх відображення в обліку

Варіанти № 30-35

1 Наведіть джерела надходження основних засобів у бюджетних установах та наведіть приклади відображення в обліку операцій з надходження основних засобів

2 Дайте характеристику методів аналітичного обліку запасів в бухгалтерії
Завдання 2

Нарахувати знос основних засобів за 2012 рік. Скласти проводку на суму нарахованого зносу

Таблиця 1 Вихідні дані

Найменування

Кількість, шт

Кількість років експлуатації

Вартість одного ОЗ

Будівля головного корпусу

1

5

908890+n

Будівля адміністратив-ного корпусу

1

5

406780+n

Будівля корпусу №1

1

5

825510+n

Будівля гуртожитку №1

1

5

630250+n

Монітор

10

1

4230+n

Системний блок

10

1

2600+n

Принтер

8

1

2500+n

Ксерокс

3

2

3200+n

Автомобіль ГАЗ-3111

1

2

40400+n

Автомобіль ВАЗ-2114

1

2

39200+n

Мікроскоп

20

2

3540+n

Термостат

1

2

2400+n

Витяжна шафа

4

2

6000+n

Компас

1

3

3500+n

Касовий апарат

1

1

12800+n

Факс

1

1

3000+n

Телефон

15

2

2000+n

Холодильник

4

2

2800+n

Силова машина

1

4

6800+n

Кондиціонер

6

1

4200+n

Таблиця 2Інвентар-

ний

номер

Номер

субра-

хунка

Найменування основних засобів

Річна норма зносу %

Первинна вартість

Нараховано знос (грн.)

На початок року

За 2012 рік

На кінець року

Завдання 3 На підставі таблиці 1 «Залишки товарно-матеріальних цінностей» скласти інвентаризаційний опис на 1 листопада 2012 р.

Матеріально відповідальна особа – комірник Сидорова П.П.

Інвентаризація проводиться на підставі наказу директора технікуму № 165 від 25.10.2012 р.

За даними бухгалтерського обліку на 01.11.2012 та даними інвентаризаційного опису скласти звірювальну відомість по результатам інвентаризації

Скласти проводки по результатам інвентаризації
^ Таблиця 3 Залишки товарно-матеріальних цінностей

№ п/п

Номенкла-турний номер

Найменування матеріалу

Фактична наявність

Ціна

Сума


Горщик для квітів

25+n

2,50

Бензин

250+n

4,50

Ручки

280+n

0,80

Олівці

200+n

0,75

Папки

150+n

0,35

Порошок

150+n

2,10

Лінійка

58+n

0,50

Мило

168+n

0,90

Білизна

254+n

2,20

Рукавиці робочі

80+n

2,50

Шпалери

102+n

12,00

Фарба олійна

205+n

6,00

Цемент

120+n

5,00

Цвяхи

100+n

0,20

Фарба емалева

18+n

8,00

Дискета

35+n

2,50

Диск СД

25+n

2,00

^ Таблиця 4 Дані бухгалтерського обліку на 01.11.2012 р.


№ п/п

Номенкла-турний номер

Найменування матеріалу

Фактична наявність

Ціна

Сума


Горщик для квітів

25

2,50

Бензин

240+n

4,50

Ручки

280+n

0,80

Олівці

220+n

0,75

Папки

130

0,35

Порошок

150+n

2,10

Лінійка

58+n

0,50

Мило

168+n

0,90

Білизна

264+n

2,20

Рукавиці робочі

80+n

2,50

Шпалери

102+n

12,00

Фарба олійна

215+n

6,00

Цемент

120

5,00

Цвяхи

100+n

0,20

Фарба емалева

18+n

8,00

Дискета

25+n

2,50

Диск СД

20+n

2,00

Література


 • Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р., № 61 // Баланс— 2000.-- Ве­ресень, спецвипуск.— С. 3—13.

 • Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних уста­нов та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р., № 68 // Фінанси і право.— 2000.— № 3 — С. 23—27

 • П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчаль­ний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003.— 284 с.

 • План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10.12.1999 р., № 114//Бухгалтерія.—2001.—№ 4(367).— С. 66—69.

 • Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10.12.1999 р.,№ 114//Бух­галтерія.— 2001.— № 4 (367).— С. 70—84.

Схожі:

Тема: Облік необоротних активів та запасів iconОблік необоротних активів
Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів,...
Тема: Облік необоротних активів та запасів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Тема: Облік необоротних активів та запасів iconТема облік запасів
Синт. О запасів,що належить фг здійсн на рах-ку 20 „Виробничі запаси" За д- надх запасів на фг, за к вибуття (витрачання) на вир-во...
Тема: Облік необоротних активів та запасів icon«Облік малоцінних необоротних матеріальних активів та малоцінних...

Тема: Облік необоротних активів та запасів iconПитання до заліку з суд бухгалтерії
Облік надходження виробничих запасів І розрахунків з постачальниками І підрядниками 25. Облік витрат виробничих запасів І контроль...
Тема: Облік необоротних активів та запасів icon5: Облік товарно матеріальних запасів
Запаси є найбільш значною частиною активів підприємства. Вони займають домінуючу позицію у структурі витрат підприємств різних сфер...
Тема: Облік необоротних активів та запасів iconОблік виробничих витрат. Облік фондів І результатів діяльності бюджетних установ
Мета: визначити порядок обліку виробничих витрат; характеристику рахунків 40 “Фонд необоротних активів”, 41 “Фонд у мшп”, 42 “Результати...
Тема: Облік необоротних активів та запасів iconПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Тема: Облік необоротних активів та запасів icon6. Облік запасів
Організація обліку запасів, визначення первісної вартості, оцінка на дату балансу
Тема: Облік необоротних активів та запасів iconЛекція 2 Облік інших необоротних активів
Загальна характеристика рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка