Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни
Сторінка1/7
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Экономика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

спеціальності 6.030508 «Фінанси»


ТЕРНОПІЛЬ–2012

Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси». – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 40 с.
Укладачі:
Лободіна Зоряна Миколаївна – к. е. н., доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету;

^ Гупаловська Мирослава Богданівна – викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету;

Дем’янюк Антоніна Вікторівна – викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.

Відповідальний за випуск: ^ Кириленко Ольга Павлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.
Методичні рекомендації розглянуто і рекомендовано до друку кафедрою фінансів Тернопільського національного економічного університету.
Протокол № 11 від 8 лютого 2012 р.

Дисципліна «Бюджетна система» дає можливість сформувати у студентів блок знань, пов’язаних із складанням, розглядом, затвердженням та виконанням основного фінансового плану країни – державного бюджету, місцевих бюджетів, а також з організацією планування і фінансування підприємств, установ та організацій виробничої і соціальної сфер, заходів по соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню та соціальному захисту населення в ринкових умовах господарювання.

Глибокі знання основ дисципліни «Бюджетна система» потрібні студентам для того, щоб вони могли оволодіти практичними навиками роботи по спеціальності на важливих ділянках роботи фінансових органів, бюджетних установ, органів державної влади та управління в умовах ринку. Особливістю даної дисципліни є те, що вона носить прикладний характер.

Метою викладання дисципліни та виконання комплексного практичного індивіджуального завдання є вивчення основ побудови Державного бюджету України, місцевих бюджетів, організації роботи фінансових органів, підприємств, організацій, установ, органів влади і управління по фінансуванню виробничої і соціальної сфер, соціального захисту населення, дотримання штатно-кошторисної дисципліни, організації економічної і контрольної роботи на різних етапах бюджетного процесу.

Основні завдання дисципліни:

 • Вивчити теоретичні питання, що стосуються суті державного бюджету і основ побудови бюджетної системи України.

 • Освоїти порядок складання, розгляду, затвердження і виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 • Вивчити порядок і методи визначення виробничих показників бюджетних установ.

 • Освоїти порядок планування і фінансування видатків на розвиток економіки, соціально-культурні заходи, управління і оборону.

 • Вивчити методику і порядок призначення виплат та допомог по соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню і соціальному захисту населення.

 • Оволодіти формами і методами контрольно-економічної роботи фінансових органів.

 • Вивчити інструктивні і законодавчі матеріали, що стосуються бюджетного процесу.

Внаслідок вивчення дисципліни «Бюджетна система» та виконання комплексного практичного індивіджуального завдання студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • суть та основи побудови Державного бюджету України;

 • інструктивний і законодавчий матеріал, що стосується доходів, видатків бюджету та бюджетного процесу;

 • порядок планування доходів і видатків бюджетних установ з складання та затвердження кошторисів;

 • методи, форми і порядок фінансування підприємств, організацій і установ виробничої і соціальної сфери;

 • організацію соціального страхування, соціального забезпечення і соціального захисту населення;

 • порядок складання, розгляду, затвердження і виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

 • організацію економічної і контрольної роботи фінансових органів.

ВМІТИ:

 • складати кошториси бюджетних установ;

 • перевіряти правильність розрахунків доходів і видатків по кошторисах;

 • визначати розмір пенсій і допомог;

 • виконувати роботу по складанню бюджетів;

 • складати плани відрахувань від загальнодержавних податків і зборів;

 • складати поквартальний розподіл доходів і видатків бюджетів;

 • складати пояснювальну записку до проектів бюджету;

 • здійснювати фінансування передбачених і непередбачених у бюджеті видатків;

 • аналізувати звіти про виконання кошторисів видатків та звітів про виконання бюджетів.

^ ОТРИМАТИ НАВИКИ:

 • організації роботи бюджетних установ по складанню і виконанню кошторисів доходів та видатків;

 • організації роботи державних служб по призначенню та виплаті пенсій і допомог;

 • організації роботи фінансових органів по бюджетному плануванню, фінансуванню підприємств, організацій і бюджетних установ, а також економічної і контрольної роботи.

Вивчення дисципліни «Бюджетна система» базується на знаннях, отриманих при вивченні фундаментальних економічних дисциплін, зокрема таких, як «Політична економія», «Правознавство», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Фінанси», «Гроші, банки і кредит», «Податкова система».

Одночасно вказана дисципліна є базовою для вивчення таких предметів як «Бюджетний облік», «Аудит», «Ревізія і контроль», «Основи інвестиційної діяльності».

^ Структура залікового кредиту дисципліни

«Бюджетна система»


Тема

Години

Разом

Лекції

Прак

тичні

ІРС

^ Змістовий модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи у розвитку економіки держави.

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави.

6,5

4

2

1

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави.

4,5

2

2

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

4,5

2

2

1

Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи.

6,5

4

2

Тема 5. Бюджетний процес.

10,4

6

4

1

Тема 6. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.

6,3

4

2

Змістовий модуль 2. Система доходів та видатків бюджету.


Тема 7. Система доходів бюджету.

10,3

6

4

Тема 8. Система видатків бюджету.

10,5

6

4

1

Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку.

4,5

2

2

Тема 10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.

12,4

8

4

1

Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління.

4,3

2

2

Тема 12. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

4,3

2

2

Всього

85

48

32

5


Критерії оцінювання

комплексного практичного індивідуального завдання
Оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) здійснюється за чотирибальною системою і рейтингом знань (60–100 балів):

 • «відмінно» (90-100 балів) виставляється, якщо студент використав і опрацював необхідну наукову літературу, вміло аналізує точки зору представників різних наукових шкіл, оперує статистичними даними, практичним матеріалом, вміє робити узагальнення і висновки, поєднувати теоретичні знання з практикою, робота оформлена з дотриманням встановлених вимог;

 • «добре» (75-89 балів) виставляється за таких умов: робота оформлена з дотриманням встановлених вимог, студент виявив знання матеріалу, однак на захисті допускав неточності в трактуванні окремих положень, відчував труднощі в поєднанні теоретичних знань;

 • «задовільно» (60-74 бали) виставляється, коли студент орієнтується в КПІЗ, але не може без сторонньої допомоги зробити відповідні висновки, пов'язати теоретичні положення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі матеріалу, письмовий варіант роботи задовільний;

 • «незадовільно» (менше 60 балів) виставляється у випадку, якщо студент виконав письмовий варіант КПІЗ на задовільному рівні, але не знає змісту своєї роботи.

У випадку отримання на захисті незадовільної оцінки студент доопрацьовує КПІЗ і належно готується до повторного захисту.


^ Графік виконання та здачі

комплексного практичного індивідуального завдання


Тема

Термін здачі КПІЗ

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави.
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави.
Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.
Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи.
Тема 5. Бюджетний процес.
Тема 6. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.
Тема 7. Система доходів бюджету.
Тема 8. Система видатків бюджету.
Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку.
Тема 10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління.
Тема 12. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

Список рекомендованих джерел


 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

 2. Богдан Т.П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту / Богдан Т.П. // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С.3–17.

 3. Боголіб Т.М. Фінансування науки за кордоном // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С.46–53.

 4. Булавинець В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / Булавинець В. // Світ фінансів. – 2011. – Випуск 4. – С. 81 – 90.

 5. Бюджетна система. Вишкіл студії: Навчальний посібник / За ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 424 с.

 6. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456 – VІ // Київ: АЛЕРТА; КНТ ; ЦУЛ. – 2010. – 110 с.

 7. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та інші; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004 .– 864 с.

 8. Василик О. Д. Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 9. Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 46–55.

 10. Демків О.І. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / Демків О.І. // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 76–89.

 11. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.

 12. Дем’янишин В.Г. Теоретичні засади бюджетної політики // Світ фінансів. – 2007. – Випуск 1(10). – С. 19 – 34.

 13. Деркач М.І. Сучасна державна політика у сфері подолання статичного й динамічного дисбалансів місцевих бюджетів / Деркач М.І. // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 55–64.

 14. Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т., т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

 15. Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т., т. 2 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.

 16. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 17. Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету / Зайчикова В.В. // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 56–67.

 18. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” від 27.04.2010 р. № 2154-VI // Голос України. – 2010. – № 80.

 19. Закон України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” від 23.12.2010 р. № 2857-VI // Голос України. – 2010. – № 249.

 20. Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками / Зварич О.В. // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 59–75.

 21. Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посіб. – К. : „Знання”, 2008. – 428 с . – Вища освіта ХХІ століття.

 22. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (Історія, теорія, практика). – Київ : НІОС, 2000. – 384 с.

 23. Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / Ольга Кириленко // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 1. – С. 17–27.

 24. Кириленко О. П. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк, В.В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 4. – С. 42–57.

 25. Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / Ольга Кириленко // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 17–27.

 26. Конституція України : прийн. на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254/96 ВР (із змінами та доповненнями). – К. : Право, 1996. – 38 с.

 27. Кудряшов В.П. Нові пріоритети бюджетної політики України// Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Економіка. – 2008. – №4 (102). – С.6–9.

 28. Лисяк Л. Теоретичні засади оцінки ефективності бюджетної політики // Світ фінансів. – 2007. – жовтень (№ 3). – С.50-57.

 29. Лободіна З. Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров’я // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 88–97.

 30. Лободіна З. Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 123–130.

 31. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування між бюджетних відносин : Наукове видання. – Київ : Наукова думка, 2006. – 432 с.

 32. Луніна І.О., Баліцька В.В., Короткевич О.В., Фролова Н.Б. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 22-33.

 33. Луніна І.О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління / Луніна І.О. // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 24–34.

 34. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 13-19.

 35. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: Монографія / За ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, „Економічна думка”, 2008. – 376с.

 36. Місцеві фінанси : Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 37. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрямки їх реструктуризації / Ц.Г. Огонь // Фінанси України. – 2006. – № 1 – C.3-9.

 38. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.

 39. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. – Київ : Знання-Прес, 2008.– 670 с.

 40. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: монографія. –Донецьк: ТОВ „Юго-Восток і ЛТД” 2005. – 642 с.

 41. Податкова система України : навч. посіб. / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К., 2011. – 656 с.

 42. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 р. № 2755 – VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. : http://zakon.rada.gov.ua.

 43. Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів / Радіонов Ю.Д. // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47–55.

 44. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль : Економічна думка, 2011.

 45. Сафонова Л.Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету / Сафонова Л.Д., Нєвєшкіна Т.С. // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 92–99.

 46. Сидор І. Неподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів України / Сидор І. // Світ фінансів. – 2011. – Випуск 3. – С. 113 – 122.

 47. Снісаренко О.Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / Снісаренко О.Б., Гусєва Ю.Ю. // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 92–99.

 48. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 848 с.

 49. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг. ред. Азарова М.Я. – К.: ЦУЛ, 2010. – 480 с.

 50. Теорія фінансів [Текст] : підручник / за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с .

 51. Тулай О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / Тулай О., Тріпак М. // Світ фінансів. – 2011. – Випуск 4. – С. 91 – 100.

 52. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

 53. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : монографія : у 3-х т. / за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – 648 с.

 54. Фінансова думка України. Хрестоматія / автори упорядники: С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М.Федосов, П.І. Юхименко. – К.: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т.

 55. Формування і функціонування бюджетної системи України / за заг. ред. Мазаракі А. А. - К. : „Книга”, 2003. – 344 с .

 56. Шишко О.В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковій перспективі / Шишко О.В. // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 51–61.

 57. Юрій С.І., Бескид Й.М. та інші. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К: НІОС, 2000. – 400 с.

 58. Юрій С. І., Дем’янишин В. Г., Буздуган Я. М. Антологія бюджетного механізму: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2001. – 250 с.

 59. Юрій С. І. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 7–27.

 60. Юрій С. Податкова компонента формування місцевих бюджетів у Тернопільській області [Текст] / Сергій Юрій, Андрій Крисоватий // Вільне життя. – 2011. – 9 лют. (№ 10). – С. 3.Методичні поради до проведення аналізу показників виконання бюджету

У процесі аналізу динаміки розраховують і використовують такі аналітичні показники динаміки:

 • Абсолютний приріст

 • Темп росту

 • Темп приросту

 • Абсолютне значення 1% приросту

Ланцюгові показники динаміки – кожен рівень ряду динаміки порівнюється з попереднім.

Базисні показники динаміки – кожен рівень ряду динаміки порівнюється з одним і тим же рівнем, взятим за базу порівняння.

^ Абсолютний приріст (∆у) обчислюється як різниця між поточним та базисними рівнями і показує, на скільки одиниць підвищився або зменшився рівень порівняно з базисним, за певний період часу.

або

де ∆ у – абсолютний приріст;

уі – поточний рівень ряду динаміки;

у1 – початковий (перший) рівень ряду динаміки;

уі-1 – попередні рівень ряду динаміки.

Темп росту (ТР) вираховується як відношення порівнюваного рівня до базисного і показує, в скільки разів (відсотків) порівнюваний рівень більший або менший за базисний.абоМіж ланцюговими і базисними темпами росту існує певний взаємозв’язок. Добуток кількох послідовних ланцюгових темпів росту дорівнює базисному темпу росту за відповідний період і, навпаки, поділивши наступний базисний темп росту на попередній, отримаємо відповідний ланцюговий темп росту.

Темп приросту (ТПР) вираховується :або^ Абсолютне значення 1% приросту (А) визначається шляхом ділення абсолютного приросту на темп приросту за один і той самий період. Абсолютне значення одного відсотка приросту можна вирахувати легше – діленням початкового рівня на 100.

або
Для узагальнення динамічних рядів використовують середні показники динаміки:

 • Середній абсолютний приріст

 • Середній темп росту

 • Середній темп приросту

Середній абсолютний приріст () визначається як середня арифметична проста з ланцюгових абсолютних приростів за певні періоди і показує на скільки одиниць в середньому змінився рівень порівняно з попереднім.

або

де п – кількість приростів.

Середній темп росту () визначається за формулою середньої геометричної:де – ланцюгові темпи росту;

п – число темпів.

абоде уп – кінцевий рівень ряду динаміки;

у1 – початковий (перший) рівень ряду динаміки;

п – кількість рівнів динамічного ряду.

^ Середній темп приросту () визначається як різниця між середнім темпом росту і одиницею (якщо середній темп росту у вигляді коефіцієнта) або 100 (якщо він у відсотках):

або

Завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconЗатверджено на засіданні кафедри економічного аналізу І статистики
Згідно зі структурою навчального кредиту дисципліни “Економічний аналіз” передбачається виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconЗатверджено на засіданні кафедри економічного аналізу І статистики
Згідно зі структурою навчального кредиту дисципліни “Проектний аналіз” передбачається виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодика виконання
Мета виконання комплексного практичного індивідуального завдання(кпіз) – підвищення рівня економічних знань студентів в процесі самостійної...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconРобочий зошит
...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconЗатверджено на засіданні кафедри економічного аналізу І статистики
Згідно зі структурою навчального кредиту дисципліни “Фінансовий аналіз” передбачається виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconЗатверджено на засіданні кафедри економічного аналізу І статистики
Згідно зі структурою навчального кредиту дисципліни “Фінансовий аналіз” передбачається виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни icon2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconНавчальна програма дисципліни Методичні рекомендації до вивчення...
Вирішенню цієї проблеми сприяє дисципліна «Основи управлінського консультування», яка є однією з провідних та обов’язковою, що вивчається...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо підготовки, написання та оформлення курсових робіт з дисципліни
Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами під час опанування дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка