Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування
Скачати 60.12 Kb.
НазваНе підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування
Дата конвертації02.07.2013
Розмір60.12 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

1) витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;

2) витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;

3) витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів;

4) вартість гудвілу;

5) витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.
^

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації


Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

Групи 

Мінімально допустимі строки корисного використання, років 

група 1 - земельні ділянки група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 

15 

група 3 - будівлі,  

20 

споруди, 

15 

передавальні пристрої 

10 

група 4 - машини та обладнання з них: 

  

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень група 5 - транспортні засоби група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) група 7 - тварини група 8 - багаторічні насадження 

10 

група 9 - інші основні засоби  

12 

група 10 - бібліотечні фонди група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди група 13 - природні ресурси група 14 - інвентарна тара група 15 - предмети прокату група 16 - довгострокові біологічні активи  

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, протягом таких строків:

Групи 

Строк дії права

користування група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); 

відповідно до правовстановлюючого документа 

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

відповідно до правовстановлюючого документа 

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до правовстановлюючого документа 

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років 

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки 

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) 

відповідно до правовстановлюючого документа 


Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.

^ Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби);

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не нараховується.

Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів.

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Схожі:

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconДокладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”
За пбо 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconЛекція Облік бюджетного фінансування
Порядок фінансування установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconНоменклатура, позначення, розмірність І порядок визначення параметрів...

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconНарахування амортизації на підприємстві
Мсбо 16 «Основні засоби». Він був виданий в 1982 р та двічі переглядався потім. Перший перегляд було здійснено в 1993 р. Він був...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconПозичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
Якщо між капіталодавцем І підприємством виникають відносини позички, то це означає, що фінансування відбувається за рахунок позичкового...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconУніверситету імені Лесі Українки
Прошу перевести мене з навчання за договором за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за рахунок вакантних...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconУніверситету імені Лесі Українки
Прошу перевести мене з навчання за договором за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за рахунок вакантних...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconПлан Характеристика джерел фінансування інвестиційного процесу. Інструменти...
Грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємця, є його фінансовими ресурсами. Вони спрямовуються на розвиток підприємницької...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconФінансових ресурсів І координацію дій учасників фінансування з проектом...
Ефективна організація проектного фінансування має забезпечити проект фінансовими ресурсами в належному обсязі та в заплановані строки,...
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка