Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво
Скачати 469.67 Kb.
НазваТема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво
Сторінка1/7
Дата конвертації19.06.2013
Розмір469.67 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Тематичний план дисципліни


Тема 1. Вступ до економічної теорії

Тема 2. Економічні цілі і проблеми суспільства. Відносини власності

Тема 3. Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки

Тема 4. Товарне виробництво

Тема 5. Теорія грошей.

Тема 6. Ринок як економічна форма організації суспільного господарства

Тема 7. Теорія попиту і пропозиції

Тема 8. Підприємництво і підприємство

Тема 9. Витрати виробництва, доход та прибуток

Тема 10. Ціна і ціноутворення в ринковій економіці

Тема 11. Національна економіка. Макроекономічні показники

Тема 12. Економічні цикли і кризи

Тема 13. Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття

Тема 14. Загальноекономічна рівновага: базисна модель економічного розвитку

Тема 15. Фінансово-кредитна система

Тема 16. Доходи у суспільстві

Тема 17. Сутність і основні риси світового господарства


Модуль 1. Вступ до економічної теорії. Загальні основи економічного розвитку
Тема 1. Вступ до економічної теорії
Програмні питання

Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка. Макроекономіка. Мегаекономіка. Еволюція економічної теорії: основні етапи та напрями розвитку. Політекономія. Економічна теорія. Економікс.

Предмет економічної теорії. Економічні категорії. Економічні закони та принципи господарювання. Механізм дії і механізм використання економічних законів. Економічна система.

Функції економічної теорії і її роль у формуванні економіч­ного мислення. Економічна теорія - наукова основа економічної по­літики. Нормативна та позитивна економічна теорія. Єдність функцій економічної теорії.

Методи пізнання соціально-економічних явищ і процесів, їх класифікація. Загальнонаукові та специфічні методи економічних досліджень. Макро- і мікроекономічний аналіз.

Сучасні напрями розвитку економічної думки: провідні школи та концепції. Виникнення та розвиток економічної думки в Україні. Взаємозв'язок економічної теорії з гуманітарними, природничими і технічними науками, що вивчають суспільство та світ.

Студент повинен знати:

- об'єкт вивчення економічної теорії;

- предмет дослідження економічної теорії;

- сутність економічних законів;

- функції економічної теорії;

 • роль економічної теорії у розвитку людського суспільства;

 • визначення економічного способу мислення;

 • методи економічного аналізу.


Студент повинен уміти:

- пояснити взаємозв'язок між економічними фактами, теорією і економічною політикою;

- аналізувати економічні явища та процеси, створювати прості економічні моделі;

- розпізнавати різні економічні школи і течії;

- використовувати отримані результати економічних досліджень на практиці.
^ Основні категорії і поняття

Економічна теорія, економіка, політична економія, економікс, макроекономіка, мікроекономіка, меркантилізм, класична політична економія, маржиналізм, марксистська політична економія, неокласична економічна теорія, кейнсіанство, інституціоналізм, монетаризм, предмет економічної теорії, функції економічної теорії, метод економічної теорії, економічна категорія, економічний закон, економічна модель, економічна політика.
План семінарського заняття

 1. Становлення економічної теорії як науки.

 2. Предмет економічної теорії, функції.

 3. Методологія науки та методи пізнання економічних процесів та явищ.

 4. Сучасна економічна теорія та розвиток економічної думки в Україні.


питання для дискусії:

 1. Методологія економічної теорії – логіка пізнання її предмету. Дискусії навколо визначення предмету зазначеної науки.

 2. Формування економічного мислення у людини.

 3. Форми пізнання та використання економічних законів та процесів.


Література

А) основна:

 1. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 2. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 3. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища школа, 2001.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Від. Ред. Г.Н. Климко. - К.: Знання-Прес, 2004.
 5. ^

  Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича.– К., 2004.
Тема 2. Економічні цілі та проблеми суспільства. Економічні відносини власності
Програмні питання

Економічні цілі і рушійні сили суспільства. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами суспільства. Вибір альтернатив ефективного використання обмежених ресурсів та виробничих можливостей.

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Економічні інтереси, їх сутність та суб'єкти. Взаємозв'язок інтересів і потреб.

Зміст та структурні елементи економічної системи. Типи і моделі економічних систем. Традиційна система. Ринкова економі­ка вільної конкуренції. Сучасна ринкова економіка. Соціально орієнтована ринкова економіка. Моделі організації національних господарств. Змішана економічна система. Командно-адміністративна система.

Економічні основи постіндустріального (науково-інформаційного) суспіль­ства, тенденції його розвитку.

Правовий та економічний зміст власності. Суб'єкти та об'єкти відносин власності. Різноманітність форм власності та форм господарювання. Різновиди приватної та суспільної форм власності. Особливості акціонерної форми власності. Інтелектуальна власність.

Еволюція відносин власності. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку. Роз­державлення та приватизація, їхня суть і відмінності.
Студент повинен знати:

 • основні економічні цілі суспільства;

 • рушійні сили суспільного розвитку, їх структуру;

 • сутність, структуру та типи економічної системи;

 • концепції переходу до ринкової економіки;

 • економічний та правовий зміст власності;

 • механізм і форми реалізації власності;

 • економічний зміст основних типів, видів і форм власності;

 • зміст, принципи і форми здійснення роздержавлення і приватизації.


Студент повинен уміти:

 • виділити основні економічні цілі в залежності від ситуації, що ре­ально складається в економіці і суспільстві в цілому;

 • визначити (за допомогою вибору критеріїв) тип економічної системи;

 • визначити тип, вид і форму власності на окремому підприємстві, в галузі народного господарства, в економіці країни в цілому;

 • аналізувати переваги і недоліки певних типів, видів і форм власності.


^ Основні категорії і поняття

Економічні цілі; ресурси; економічні потреби; економічні інтереси; господарські ресурси; крива виробничих можливостей; мотивація; економічний прогрес; науково-технічний прогрес; науково-технічна революція; цивілізація; економічна система; продуктивні сили; економічні відносини; господарський механізм; градуалізм; щокова терапія; власність як економічна і правова категорія; привласнення; відчуження; володіння; розпорядження; користування; об'єкти власності; інтелектуальна власність; суб'єкти власності; тип власності; вид власності; форма власності; роздержавлення; приватизація; приватизаційні папери; оренда; лізинг.
План семінарського заняття

 1. Економічні цілі і рушійні сили суспільства.

 2. Економічні потреби, їх зміст та структура.

 3. Економічні інтереси: сутність, класифікація. Взаємодія потреб та інтересів.

 4. Економічна система суспільства: зміст і структура.

 5. Ознаки класифікації економічних систем та їх типи.

 6. Власність в економічній системі.

 7. Сучасні тенденції у розвитку відносин власності.


питання для дискусії:

 1. Дайте оцінку економічним реформам в Україні на основі порівняння:

а) вихідного й нинішнього стану економіки;

б) цілей, які ставились, і результатів, які одержали.

 1. Співвідношення монетаристських, кейнсіанських та інституційних підходів у забезпеченні трансформаційних процесів в Україні.

 2. Сутність і зміст ринкової економіки, що розбудовується в Україні.

 3. Специфічні особливості розвитку економіки України в трансформаційний період.

 4. Перспективи та пріоритети економічного розвитку України.

 5. Порівняльний аналіз наслідків та соціально-економічної ефективності сертифікатної й грошової приватизації в Україні.

 6. Світовий досвід зміни форм власності та його використання у процесі роздержавлення й приватизації в Україні.


Література

А) основна:

 1. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 2. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 3. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища школа, 2001.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Від. Ред. Г.Н. Климко. - К.: Знання-Прес, 2004.
 5. ^

  Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича.– К., 2004.
Тема 3. Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки.
Програмні питання

Економічні блага. їх класифікація. Носії економічних благ. Кількісна і якісна оцінки блага. Економічний закон зростання потреб. Теорія поведінки споживача.

Корисність: сукупна і гранична. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності. Споживчі переваги. Модель максимізації корисності. Правило максимізації корисності. Ефект доходу і заміщення. Крива байдужості. Гранична норма заміщення. Аксіоми уподобань.

Обмеження можливостей. Споживчий вибір і бюджетне обмеження. Рівняння бюджетного обмеження. Бюджетна лінія. Вплив зміни доходів і цін на поведінку споживача.

Рівновага споживача. Оптимальний кошик споживача. Крива «доход-споживання». Криві Енгеля для нормальних, нижчих та нейтральних благ. Крива індивідуального та ринкового попиту.
Студент повинен знати:

 • властивості економічних благ та їх класифікацію;

 • умови і чинники, що визначають поведінку споживача на ринку;

 • закон спадної граничної корисності;

 • взаємозв’язок між вибором споживача та його бюджетом;

 • ефект доходу і заміщення;

 • від чого залежать споживчі переваги;

 • правило максимізації корисності.


Студент повинен уміти:

 • здійснити оцінку благ з позицій споживача;

 • побудувати криву байдужості споживчих переваг;

 • накреслити бюджетну лінію;

 • побудувати криву "доход-споживання" і криві Енгеля для нормальних, нижчих та нейтральних благ.


Основні категорії і поняття

Економічне благо, потреба, корисність, сукупна корисність, гранична корисність, закон спадної граничної корисності, кардиналістська модель, ординалістська модель, набір товарів, аксіоми уподобань, крива байдужості, карта байдужості, принцип рівної корисності, ефект доходу, ефект заміщення, споживчий вибір, бюджетне обмеження, бюджетна лінія, правило максимізації корисності, крива «доход-споживання», нормальні блага, нижчі блага, крива Енгеля.
План семінарського заняття

 1. Економічні блага: економічний зміст та класифікація.

 2. Модель поведінки споживача.

 3. Корисність. Функція корисності.

 4. Бюджетне обмеження та чинники, що його визначають.

 5. Оптимум споживача. Зміна рівноваги споживача.


питання для дискусії:

 1. Корисність блага: економічна та фізіологічна.

 2. Раціональність поведінки споживача: на скільки теоретична модель відповідає реаліям?


Література

А) основна:

 1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Совре­менный подход: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Н.Л.Фроловой. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 2. Гребенников Л.И., Леусский А.И. Тарасович Л.С. Микроэкономи­ка. Учебник/ Общая редакция Л.С.Тарасевича. изд.2-е, перераб. и доп. – СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1998.

 3. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 4. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - К.: ОСНОВИ, 1996.

 5. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 6. Самюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка.- К., 1998.Тема 4. Товарне виробництво.
Програмні питання

Суспільне виробництво та його сфери. Основні елементи процесу праці: робоча сила, предмети праці, засоби праці. Зародження і еволюції економічних форм суспільного виробництва.

Натуральне господарство: економічний зміст та фактори, що його визначають. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини і умови виникнення і розвитку. Основні категорії і закони товарного виробництва.

Основні етапи розвитку товарного виробництва. Просте та розширене товарне виробництво. Товарне виробництво в сучасних умовах. Виникнення нових форм суспільного господарства в процесі життєдіяльності людини.

Порівняльний аналіз основних економічних форм суспільного господарства: спільні та відмінні риси.
Студент повинен знати:

- визначення економічної категорії «суспільне виробництво»;

- особливості різних економічних форм суспільного виробництва;

- етапи трансформації натурального господарства в товарне;

 • основні закони і категорії товарного виробництва;

 • протиріччя товарного виробництва.


Студент повинен уміти:

 • визначити стадію і форму суспільного виробництва, виходячи із запропонованих ознак;

 • проаналізувати операції товарного і натурального обміну;

 • виділити провідні тенденції у розвитку товарного виробництва в умовах сучасності;

 • пояснити причини еволюції сучасного товарного виробництва.


^ Основні категорії і поняття

Суспільне виробництво, форми суспільного виробництва, натуральне господарство, товарне виробництво, суспільний поділ праці, економічна система, обмін, товар, вартість, споживча вартість, мінова вартість, економічна відокремленість виробника, цінність, закон вартості.
План семінарського заняття

 1. Генеза суспільного виробництва. Основні економічні форми суспільного виробництва.

 2. Натуральне господарство: економічний зміст та загальна характеристика.

 3. Товарне виробництво. Основні категорії і закони товарного виробництва.


питання для дискусії:

 1. Визначте переваги та недоліки різних економічних форм суспільного господарства.

 2. Чи вірна, на вашу думку, теза про те, що товарне виробництво є основою ринкової економіки?


Література

А) основна:

 1. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 2. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 3. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища школа, 2001.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Від. Ред. Г.Н. Климко. - К.: Знання-Прес, 2004.
 5. ^

  Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича.– К., 2004.
Тема 5. Теорія грошей
Програмні питання

Сутність грошей та їх властивості. Функції грошей. Теоретичні концепції виникнення грошей. Теорії грошей: металева, номіналістична та кількісна.

Грошовий обіг. Закони грошового обігу. Модель І.Фішера. Зміст поняття “грошова маса”. Структура грошової маси. Грошові агрегати.

Грошова система. Елементи грошової системи. Типи та види грошових систем. Сучасні тенденції розвитку грошової системи та сучасні види грошей.
Студент повинен знати:

 • визначення економічної категорії «гроші»;

 • закони грошового обігу;

 • структуру сучасних грошей;

 • роль грошей для забезпечення ефективного функціонування ринкових відносин.


Студент повинен уміти:

обчислити кількість грошей, необхідних для обігу;

розрахувати показники грошової маси;

визначити купівельну спроможність валют.
^ Основні категорії і поняття

Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості, масштаб цін, засіб нагромадження, засіб обігу, засіб платежу, монета, паперові гроші, вексель, банкнота, чек, кредитна картка, електронні гроші, грошова маса, закони грошового обігу, модель Фішера, грошовий агрегат, грошова система, типи грошових систем, конвертованість грошей, золотий монометалізм, біметалізм.
План семінарського заняття

 1. Виникнення грошей. Суть і функції грошей.

 2. Форми грошей.

 3. Теорія грошового обігу.

 4. Грошова система, її еволюція.


питання для дискусії:

 1. Грошова реформа: теорія та практика. Грошова реформа в Україні.

 2. Роль держави у встановленні рівноваги на грошовому ринку.


Література

А) основна:

 1. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 2. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 3. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища школа, 2001.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Відп. ред. Г.Н. Климко. - К.: Знання-Прес, 2004.
 5. ^

  Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича.– К., 2004.
Тема 6. Ринок як економічна форма організації суспільного господарства.
Програмні питання.

Сутність ринку. Інституціональні основи і критерії ринкового господарства. Функції ринку.

Структура ринку. Соціально-економічна структура суб’єктів ринку як вираз різноманіття типів, видів і форм власності. Об’єктна структура ринку. Ринок споживчих товарів. Ринок засобів виробництва. Ринок робочої сили (праці). Ринок капіталу. Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Ринок продуктів інтелектуальної діяльності, „ноу-хау”.

Інфраструктура ринку. Ринок як системна форма відносин вторинного привласнення, економічної реалізації власності на об’єкти ринкового обігу.

Теорія конкуренції. Досконала та недосконала конкуренція. Методи цінової і нецінової конкуренції.

Позитивні і негативні властивості ринку. Еволюція ринку: шляхи побудови ринкової системи. Типи ринкових систем. Сучасні моделі ринкового господарства.

Формування ринкової економіки в Україні.
Студент повинен знати:

 • головні принципи вільного ринку;

 • критерії функціонування ринку як форми організації суспільного господарства;

 • різноманітні види ринків та особливості їх функціонування;

 • головні об’єкти ринкової інфраструктури;

 • відмінності між вільним ринковим господарством і соціально-орієнтованою економікою;

 • моделі формування ринкової системи;

 • основи теорії конкуренції;

 • особливості розбудови ринкової економіки в Україні.


Студент повинен вміти:

 • розрізняти умови і особливості функціонування ринку споживчих товарів, ринку засобів виробництва, ринку робочої сили, ринку капіталу, ринку цінних паперів та валютного ринку;

 • оцінити позитивні і негативні властивості ринку;

 • орієнтуватися у методах і прийомах ведення конкурентної боротьби в умовах сучасного ринку;

 • порівняти ефективність та соціально-економічні наслідки моделей ринку, що набули розвитку в різних країнах світу;

 • визначити вплив історико-культурних та політичних факторів на умови формування ринкової економіки та особливості перехідного етапу.


^ Основні категорії та поняття

Ринок; ринкове господарство; система ринкової організації суспільного господарства; структура ринку; ринок; змішане ринкове господарство; соціальне ринкове господарство; ринок споживчих товарів та послуг; ринок капіталу; ринок засобів виробництва; ринок грошового капіталу; ринок цінних паперів; ринок праці (робочої сили); ринок продуктів інтелектуальної діяльності; ринок „ноу-хау”; валютний ринок; інфраструктура ринку; ринкові інструменти; ринкова кон’юнктура; ринковий простір; регіональний ринок; національний ринок; міжнародний ринок; товарний обіг; конкуренція; конкуренції, види конкуренції, цінова і нецінова конкуренція; трансакційні витрати.
План семінарського заняття

 1. Суть, умови, критерії і функції ринка.

 2. Структура суб’єктів і об’єктів ринку. Інфраструктура ринку і її інститути.

 3. Ринок як система відносин привласнення.

 4. Теорія конкуренції.

 5. Сучасні моделі ринкового господарювання.


питання для дискусії:

 1. Вільне ринкове господарство і соціально орієнтована ринкова економіка.

 2. Порівняльний аналіз Німецької моделі економіки і моделі економіки України.

 3. Форми, цілі і межа державного регулювання в ринкових економічних системах.

 4. Формування конкурентного середовища в українській економіці. Співвідношення конкурентного та монопольного секторів.

 5. Антимонопольна політика держави як запорука ефективності економічних перетворень.


Література

А) основна:

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. (Частина І. Загальна економічна теорія). – К., 1997.

 2. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 3. Політична економія: Навчальний посібник під редакцією В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - Київ: Альма Матер, Академвидав, 2004

 4. Маршалл А. Принципы политической экономии. – М., 1984.

 5. Основи економічної теорії: політ економічний аспект / За редакцією докторів економічних наук, професорів Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К., 1998.Тема 7. Теорія попиту і пропозиції
Програмні питання

Попит, пропозиція і ціна – основні елементи ринкового механізму. Сутність ринкового механізму.

Сутність попиту. Взаємозв’язок попиту та потреб. Попит та величина попиту. Фактори, що визначають величину попиту. Закон попиту. Крива попиту. Еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Класифікація товарів за критерієм еластичності попиту.

Пропозиція. Взаємозв’язок пропозиції та виробництва. Величина пропозиції. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна. Фіксовані ціни. Наслідки фіксації цін. Вільний рух цін – основний регулятор збалансування попиту і пропозиції. Ринковий механізм як механізм регулювання відносин привласнення, реалізації власності.
Студент повинен знати:

 • сутність понять „ринковий попит” та „ринкова пропозиція”;

 • закон попиту та пропозиції як головні закони реалізації механізму функціонування ринку;

 • шляхи координації попиту і пропозиції на базі цінового механізму і конкуренції;

 • форми прояву врівноважуючої функції ринкової ціни;

 • фактори, що впливають на попит і пропозицію;

 • класифікація товарів в залежності від характеру зміни попиту на товар через зміну доходів або через зміну цін на інші товари.


Студент повинен вміти:

 • розрізняти фактори, що впливають на поведінку домогосподарства та на поведінку товаровиробника;

 • розраховувати коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції;

 • побудувати графіки дефіциту та надлишків;

 • передбачати наслідки впливу різнонаправлених факторів попиту і пропозиції на кінцеві зміни рівноважної ціни та рівноважної кількості товару;

 • приймати обґрунтовані рішення щодо змін поведінки споживачів і виробників у випадку відхилень ринкових цін від рівноважних.


^ Основні категорії і поняття

Попит; платоспроможний попит; обсяг попиту; крива попиту; закон попиту; нормально цінні товари; малоцінні товари; предмети розкоші; еластичність попиту; еластичність попиту за доходами; абсолютно еластичний попит; абсолютно нееластичний попит; пропозиція; обсяг пропозиції; крива пропозиції; закон пропозиції; еластичність пропозиції за ціною; ринкова рівновага; ціна рівноваги; фіксована ціна; дефіцит товару; надлишок товару.
^ План семінарського заняття.

 1. Поняття попиту. Закон попиту і його графічне відображення. Фактори, що впливають на обсяг попиту. Еластичність попиту на товар.

 2. Пропозиція. Закон пропозиції і його графічне відображення. Фактори, що обумовлюють обсяг пропозиції. Еластичність пропозиції.

 3. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг товару, їх графічне відображення.

 4. Фіксація цін і її наслідки. Дефіцит та надлишки товару. Не грошова складова ціни.

 5. Механізм і закони функціонування ринка як регулятори відносин привласнення, власності.


питання для дискусії:

 1. Чому тотальний монополізм в економіці, особливо у сфері виробництва, призводить до нееластичності попиту?

 2. Як змінюється виробнича і збутова політика підприємств як реакція на зміну попиту і пропозиції?

 3. В чому полягає проблема товарного дефіциту з точки зору ринкової рівноваги і законів попиту та пропозиції?

 4. Проаналізуйте виняткові ситуації на ринку особливих товарів, коли досягнення ринкової рівноваги неможливе.

 5. Яким чином пов’язані між собою теорія споживчої поведінки і теорія ринкового попиту й пропозиції?

 6. Як впливають еластичність (чи нееластичність) попиту і пропозиції товару на зміни в обсязі виручки продавця?


Література

А) основна:

 1. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. Посіб. – Київ: Знання – Прес, 2002. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Київ: Ніка-Центр-Ельга, 2002.

 2. Климко Г.Н., Несторенко А.П. Основи економічної теорії: Політ економічний аспект: Підручник. / Климко Г.Н., Несторенка А.П., Каніщенко Л.О. – 2-е вид.; перероб. і допов. – Київ: Вища школа – Знання, 1997.

 3. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 4. Політична економія: Навч. посіб. під редакцією В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова, - Київ: „Альма Матер”, Академвидав, 2004.


Модуль 2. Теоретичні проблеми економіки на мікро- та макрорівні
Тема 8. Підприємництво і підприємство
Програмні питання

Підприємництво, його суть, основні принципи й ознаки. Теорія підприєм­ництва. Класична та інноваційна моделі підприємництва. Мотивації підпри­ємницької діяльності. Підприємництво і бізнес.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

Сучасні організаційно-правові форми підприємництва. Індивідуальне під­приємництво (одноосібне володіння). Товариство (партнерство). Корпорація. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

Ризик у підприємницькій діяльності та його види. Венчурний бізнес, тен­денції його розвитку. Система франчайзингу. Підприємницькі мережі.

Підприємство, його сутність, головні ознаки і особливості. Форми підприємств. Маркетинг.
Студент повинен знати:

 • зміст підприємництва і його роль в економічному розвитку суспільства;

 • умови, принципи і функції підприємницької діяльності;

 • переваги і недоліки таких форм організації бізнесу, як: одноосібне володіння, партнерство, корпорація;

 • механізм створення власної справи;

 • форми інноваційної моделі підприємницької діяльності.


Студент повинен уміти:

 • оцінювати виробничі можливості підприємства;

складати засновницькі документи підприємства;

 • складати бізнес-план підприємства;

 • управляти ризиком на підприємстві;

 • організовувати маркетингову діяльність на підприємстві.


Основні категорії і поняття

Підприємництво, підприємницька діяльність, теорії підприємництва, мотиви підприємницької діяльності, підприємець, бізнес, підприємство, фірма, організація, конгломерат, корпорація, партнерство, одноосібне володіння, спільне підприємство, мале підприємство, фірма-сателіт, фірма-аутсайдер, диверсифікація, вертикальне і горизонтальне комбінування, венчурне підприємство, лізинг, франчайзинг, маркетинг.
План семінарського заняття

 1. Підприємництво: сутність і функції.

 2. Умови і принципи підприємницької діяльності.

 3. Організаційні форми підприємництва.

 4. Підприємство: сутність, ознаки і функції.

 5. Види підприємств.

 6. Малий і середній бізнес в економіці.

 7. Бізнес-план підприємства.

 8. Маркетингова діяльність підприємства.


питання для дискусії:

 1. Ризик і невизначеність. Методи управління ризиком.

 2. Підприємництво і бізнес.

 3. Чинники, що обмежують підприємницьку діяльність.

 4. Підприємництво і економічна культура.


Література

А) основна:

 1. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 2. Основи економічної теорії: Посібник для Вузів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - Київ: ВЦ „Академія”, 2002.

 3. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища школа, 2001.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Від. Ред. Г.Н. Климко. - К.: Знання-Прес, 2004.
 5. ^

  Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича.– К., 2004.
Тема 9. Витрати виробництва та прибуток.
Програмні питання

Витрати виробництва як форма руху авансованого капіталу. Класифікація витрат виробництва, їх структура. Зовнішні або явні витрати. Внутрішні, неявні витрати. Постійні, змінні та сукупні витрати. Структура витрат виробництва в короткостроковому та довгостроковому періоді. Граничні або маржинальні витрати. Трансакційні витрати. Бухгалтерський та економічний підходи до оцінки витрат.

Формування валового доходу підприємства. Фактори, що його визначають. Підприємницький доход. Категорії валового, середнього і граничного доходу.

Прибуток на капітал. Еволюція поняття «прибутку» в економічній теорії. Джерела формування прибутку та чинники, що визначають величину прибутку. Класифікація прибутку: бухгалтерський, нормальний, економічний. Функції прибутку. Умови максимізації прибутку підприємства.

Типи ринків. Аналіз прибутку фірми, яка діє в умовах різних типів ринкових структур. Засоби виміру прибутку. Закон диференційованої норми прибутку.
Студент повинен знати:

- зміст витрат виробництва, їх класифікація;

- закон мінімізації витрат;

- механізм формування валового доходу підприємства;

- визначення поняття прибутку;

- чинники, що впливають на величину прибутку;

- типи прибутку: економічний, нормальний, бухгалтерський;

- умови максимізації прибутку;

- основні типи ринкових структур.
Студент повинен уміти:

визначити вид витрат виробництва;

побудувати графіки змінних, постійних, граничних та сукупних витрат;

розрахувати величину доходу підприємства;

обчислити бухгалтерський, економічний та нормальний прибуток фірми;

визначити рентабельність діяльності підприємства і норми прибутку;

оцінити становище фірми на ринку, аналізуючи витрати виробництва та її прибуток;

визначити напрямки розподілу прибутку.


^ Основні категорії і поняття.

Економічні витрати виробництва; явні витрати; постійні або імпліцитні витрати; змінні витрати; граничні витрати; трансакційні витрати; закон спадної віддачі; закон найменших витрат; ефект масштабу; валовий доход; середній доход; граничний доход; підприємницький доход; прибуток; економічний прибуток; нормальний прибуток; бухгалтерський прибуток; максимізація прибутку; функції прибутку; рентабельність виробництва; рентабельність продукції; структура ринку.
План семінарського заняття

 1. Економічний зміст витрат виробництва, їх класифікація.

 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

 3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

 4. Прибуток: зміст, види та функції. Максимізація прибутку за різних типів ринкових структур.


питання для дискусії:

 1. Зміна витрат виробництва в короткостроковому та довгостроковому періоді. Сучасні методи зниження витрат виробництва.

 2. Оцінка альтернативних витрат у господарській діяльності фірми.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconТема національна економіка та економічна система суспільства семінарське заняття №1- 2 год
Економічна система, економічне благо, економічні потреби, економічні інтереси, продуктивні сили суспільства, праця, предмет праці,...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconТема: Основні економічні поняття. Предмет економічної теорії
Фази кругообігу економіки : виробництво, розподіл, обмін І споживання. Роль потреб у розвитку економіки
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconМалий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / ред. В. Д. Базилевич. К. Знання-Прес, 2001. (Економічні потреби суспільства. Економічні...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво icon2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки...
Методичні матеріали, завдання І вказівки для самостійної роботи студентів та семінарських занять з навчальної дисципліни «національна...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconКонспект семінару Тема дискусії: Відносини власності
Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconТема Українсько-туркменські торгово-економічні відносини: стан та перспективи
Цю прогалину частково заповнили домовленості, досягнуті 1998 р під час візиту в Туркменістан Президента Л. Кучми. Як змінилися відносини...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconСтановлення І основні етапи; розвитку економічної теорії як науки
Економічні категорії, закони І принципи економічні законів. Пізнання та використання економічних законів
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconСтановлення І основні етапи; розвитку економічної теорії як науки
Економічні категорії, закони І принципи економічні законів. Пізнання та використання економічних законів
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconЗатверджено
Щоб ці відносини систематизувати І представити як цілісну систему, їх, як правило, класифікують за характером функціонування та за...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми суспільства. Відносини власності Тема Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки Тема Товарне виробництво iconЗакон спрямований на відродження І зміцнення демократичних основ...
Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи діяльності споживчої кооперації в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка