Житомирський державний технологічний університет
НазваЖитомирський державний технологічний університет
Сторінка1/9
Дата конвертації28.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТметодичні вказівки

до практичних та семінарських занять


з курсу

Облік у бюджетних установах”

Житомир – 2013

Вступ

Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання та орієнтована на засвоєння слухачами програми теоретичних та практичних основ організації та методики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах, оволодіння студентами базовими знаннями з організації і функціонування бюджетних установ, формування вміння орієнтуватись у законодавчо-нормативних документах та інструктивно-методичних матеріалах з організації та методики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

^ В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен:

 • знати: теоретичні аспекти функціонування бюджетних установ, нормативні акти, які його регламентують, а також підходи до організації та методики бухгалтерського обліку господарських операцій бюджетних установ;

 • вміти: відображати господарські операції бюджетної установи на рахунках бухгалтерського обліку та звітності.

Для досягнення зазначених вище цілей і завдань велике значення має самостійна творча робота студента. Запропонований навчальний посібник містить методичні вказівки до вивчення кожної теми з дисципліни “Облік у бюджетних установах”, плани семінарських занять, перелік навчальних завдань, тести до кожної теми та рекомендовану літературу.
^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ”
ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності.

Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах. Загальні положення регулювання. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Етапи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облікова політика бюджетної установи. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Форма ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організаційна побудова бухгалтерії бюджетної установи. Регламентація діяльності бухгалтерської служби та окремих її працівників.

Поняття та види кошторисів. Структура кошторису доходів і видатків. Порядок складання проектів кошторисів. Розгляд і затвердження кошторисів. Внесення змін до кошторисів.
ТЕМА 2. ^ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Поняття та оцінка необоротних активів. Документальне оформлення операцій з необоротними активами. Характеристики рахунків з обліку необоротних активів.

Поняття та склад основних засобів. Характеристика рахунку 10 “Основні засоби”. Надходження основних засобів. Безоплатне отримання основних засобів. Переоцінка. Ремонт і модернізація основних засобів. Списання основних засобів. Продаж основних засобів. Ліквідація основних засобів. Безоплатна передача основних засобів

Облік інших необоротних матеріальних активів.

Облік зносу необоротних активів.

Облік незавершеного капітального будівництва.
ТЕМА 3. ^ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Загальні засади обліку необоротних активів

Облік нематеріальних активів

Облік зносу необоротних активів
ТЕМА 4. ^ ОБЛІК ЗАПАСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Оцінка запасів. Оцінка запасів при надходженні. Оцінка запасів при вибутті. Переоцінка запасів. Документальне оформлення операцій і характеристика рахунків, призначених для обліку наявності та руху запасів. Характеристика рахунків з обліку запасів.

Облік виробничих запасів. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Визначення і склад МШП. Облік надходження МШП. Передача МШП в експлуатацію. Списання МШП.

Облік надходження продуктів харчування. Операції з відпуску і витрачання продуктів харчування. Облік паливо-мастильних матеріалів. Придбання ПММ за безготівковим розрахунком. Придбання ПММ за талонами. Придбання ПММ за готівкові кошти. Видача та списання витрачених ПММ.

Облік готової продукції.

Аналітичний облік запасів.
ТЕМА 5. ^ ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Облік касових операцій. Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах Держказначейства. Облік операцій в іноземній валюті. Облік інших коштів.

Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків в порядку планових платежів. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Інвентаризація розрахунків з дебіторами.
ТЕМА 6. ^ ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ

Поняття зобов’язань та підстави їх виникнення. Характеристика рахунків з обліку зобов’язань. Облік позик.

Теоретичні засади обліку рахунків за виконані роботи. Документування господарських операцій з обліку розрахунків за виконані роботи. Синтетичний та аналітичний облік. Облікові регістри та звітність.

Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами. Документування. Синтетичний та аналітичний облік.

Облік розрахунків з оплати праці, зі страхування та стипендій . Загальні положення. Оплата годин нічної роботи. Оплата годин надурочної роботи. Порядок оплати роботи у святкові та вихідні дні. Виплати, які не відносяться до фонду оплати праці. Порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Утримання із заробітної плати. Облік нарахування та виплати сум відпускних. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах освіти. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах охорони здоров’я. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах органів влади. Особливості обліку розрахунків зі стипендіатами. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

Загальні положення обліку розрахунків за іншими операціями. Документування розрахунків за іншими операціями. Синтетичний та аналітичний облік. Облік внутрішніх розрахунків. Інвентаризація розрахунків.
ТЕМА 7. ^ ОБЛІК ФОНДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Загальні засади обліку фондів в бюджетних установах.

Облік фондів у необоротних активах і в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
ТЕМА 8. ^ ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Загальні засади обліку власного капіталу в бюджетних установах

Облік результатів виконання бюджетів

Облік результатів виконання кошторисів
ТЕМА 9. ^ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Поняття доходів бюджетних установ. Облік доходів загального фонду. Облік доходів спеціального фонду. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, доходів бюджетів та інших доходів. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт. Облік доходів бюджетів. Облік інших доходів.

Поняття видатків бюджетних установ. Фактичні та касові. Види видатків відповідно до бюджетної класифікації. Облік видатків загального фонду. Облік видатків спеціального фонду .
ТЕМА 10. ^ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Облік виробничих витрат
ТЕМА 11. ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Призначення фінансової звітності бюджетних установ. Формування показників місячної фінансової звітності розпорядниками коштів бюджетів

Звітність про виконання загального фонду кошторису. Звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду. Звітність про заборгованість бюджетних установ. Звітність про зобов’язання бюджетних установ.

Порядок складання квартальної звітності бюджетними установами. Порядок складання ф. № 1 “Баланс”. Особливості складання квартальної звітності про виконання кошторису. Звітність про заборгованість і зобов’язання бюджетних установ. Пояснювальна записка до квартальної звітності.

Особливості складання річної фінансової звітності бюджетними установами

ТЕМА 12. ^ ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Понятті інвентаризації та порядок регламентації її проведення в бюджетних установах. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації.

Інвентаризація нематеріальних активів

Порядок проведення інвентаризації запасів. Інвентаризація матеріалів та продуктів харчування. Інвентаризація молодняку тварин та тварин на відгодівлю. Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт. Інвентаризація незавершеного виробництва виробничих (навчальних) майстерень. . Інвентаризація незавершеного виробництва в підсобних (навчальних) сільських господарствах. Інвентаризація дорогоцінних матеріалів. Відображення в обліку результатів інвентаризації.
Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

^ 1. ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності

 2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

 3. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження


^ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Понятійний апарат: об’єкти організації бухгалтерського обліку, ведення обліку, форма ведення обліку, організаційна побудова бухгалтерської служби, бухгалтерська служба (бухгалтерія), бухгалтер (головний бухгалтер), посадова інструкція, кошторис доходів і видатків, індивідуальний кошторис, зведений кошторис, кошторис на централізовані заходи, бюджетне призначення, бюджетна класифікація, бюджетна програма, одержувачі бюджетних коштів, головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядник коштів бюджету нижчого рівня, загальний фонд, спеціальний фонд, бюджетний запит, видатки, норми бюджетних видатків, план асигнувань, лімітна довідка про бюджетні асигнування.
Термінологія

Завдання

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.

Термін

Визначення

 1. Об’єктами організації бухгалтерського обліку

А. Сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку з дотриманням єдиних принципів, встановлених Законом про бухгалтерський облік, і з урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ і технології обробки облікових даних

 1. Ведення обліку

Б. Особа, яка пов’язана з бюджетною установою трудовими відносинами, що передбачають належне виконання покладених на особу посадових обов’язків

 1. Форма ведення обліку

В. Застосування визначеної нормативними документами методології і методики відображення в бухгалтерському обліку здійснених операцій, складання фінансової звітності працівниками бухгалтерської служби

 1. Організаційна побудова бухгалтерської служби

Г. Обліковий і аналітичний процеси, структура обліково-економічних підрозділів апарату управління, праця виконавців — спеціалістів, зайнятих обліком, контролем і аналізом, організаційне та технічне забезпечення обліку, контролю і аналізу та їх розвиток

 1. Бухгалтерська служба (бухгалтерія)

Д. Складається міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для у фінансування видатків на разові заходи (наприклад, наради, конференції тощо)

 1. Бухгалтер (головний бухгалтер)

Е. Відносини з приводу розробки показників доходів і видатків, розгляду та затвердження кошторису

 1. Посадова інструкція

Є. Розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність якого координується через нього

 1. Кошторис доходів і видатків

Ж. Систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій

 1. Індивідуальний кошторис

З.Самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює ведення бухгалтерського обліку діяльності бюджетної установи

 1. Зведений кошторис

И. Бюджетні установи в особі її керівників, для яких затверджуються бюджетні призначення у відповідному бюджеті та які мають право витрачати кошти бюджету на утримання апарату бюджетної установи, яку вони очолюють, і на заходи, що здійснюються безпосередньо цією установою

 1. Кошторис на централізовані заходи

І. Основний плановий документ, який визначає склад доходів і видатків бюджетної установи на визначений період, обсяг і напрями використання бюджетних коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень

 1. Бюджетне призначення

Ї. Форма поділу праці, що передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями

 1. Затвердження кошторису

Й. Документ, у якому зафіксовані завдання, функції, обов’язки, права та відповідальність посадової особи, який розробляється для кожної конкретної штатної посади

 1. Бюджетна класифікація

К. Складається кожною бюджетною установою та надається нею безпосередньо вищій установі незалежно від того, ведуть вони облік самостійно чи обслуговуються в централізованій бухгалтерії

 1. Бюджетна програма

Л.Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом України, Законом про Державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження і дозволяє надавати бюджетні асигнування

 1. Одержувачі бюджетних коштів

М. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством України, а також кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, благодійні внески, гранти та дарунки

 1. Головні розпорядники бюджетних коштів

Н. Помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі на бюджетний період, який є його невід’ємною складовою

 1. Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня

О. Зведеш показники, наведеш в індивідуальних кошторисах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня

 1. Загальний фонд

П. Єдине систематизоване групування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності та організаційного устрою відповідно до законодавства України. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння кодів усім доходам і видаткам бюджетних установ

 1. Спеціальний фонд

Р. Підприємства, госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників

 1. Бюджетний запит

С. Державні кошти, що надійшли на рахунок бюджетної установи із загального фонду державного або місцевого бюджету для її утримання. їх ще називають асигнуваннями (фінансуванням) з державного бюджету

 1. Видатки

Т. Документ, який містить затверджені бюджетні призначення (бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, які відповідно до законодавства мають бути визначені на підставі відповідних нормативів

 1. Норми бюджетних видатків

У. Документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період

 1. План асигнувань

Ф. Обсяг видатків (у натуральному або вартісному вираженні), встановлений розрахунково, виходячи з основних показників діяльності бюджетної установи

 1. Лімітна довідка про бюджетні асигнування

Х. Фінансові і матеріальні ресурси, які спрямовуються на забезпечення здійснення бюджетних програм і заходів, які заплановано здійснити протягом року цією бюджетною установою, з розподілом їх за кодами економічної класифікації видатків у межах відповідних кодів програмної класифікації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Житомирський державний технологічний університет iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Житомирський державний технологічний університет iconАнотація до бакалаврської роботи Іванової В. С
Бакалаврська робота студентки iv-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит». Житомирський державний...
Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Житомирський...
Програма проходження виробничої практики регламентує систему організаційних заходів, порядок проведення та підведення підсумків виробничої...
Житомирський державний технологічний університет iconЖитомирський державний технологічний університет Інститут обліку І фінансів
«Бухгалтерський облік І аналіз власного капіталу: економіко-правові аспекти» студентки V курсу, групи зоа 10-1с Інституту обліку...
Житомирський державний технологічний університет iconЧернігівський державний технологічний університет

Житомирський державний технологічний університет iconЧернігівський державний технологічний університет

Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти І науки україни чернігівський державний технологічний університет факультет

Житомирський державний технологічний університет iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
К. Юнгом, Ю. Мединською, О. Донченко, М. Юрієм, А. Фурманом, а також їх внесок у розвиток концепцій ментальності, зв’язок менталітету...
Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти І науки україни чернігівський державний технологічний університет
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Житомирський державний технологічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Застосування еом в технології” для студентів IV курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка