1. Причины возникновения экономического риска
Назва1. Причины возникновения экономического риска
Сторінка8/13
Дата конвертації26.06.2013
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Причины


Основными причинами авиакатастроф являются:

  • Отказ техники

  • «Человеческий фактор» (ошибки в управлении авиатранспортными средствами, а также ошибки диспетчеров и прочего персонала)

  • Неблагоприятные погодные условия

  • Ошибка военных ПВО

Авиацио́нная безопа́сность — 1. Комплекс мер, а также людские и материальные ресурсы, предназначенные для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. 2. Состояние защищённости авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации.
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора[1][2]. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение»[3].

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий[4] В праве США — как предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами или подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества.[5] В конце 1960-х годов появилась специфическая форма терроризма — международный терроризм[7].
^

Борьба с терроризмом


Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две возможные стратегии борьбы с терроризмом — «прогрессивную» и «консервативную»:[10]

  • «Прогрессивная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям террористов — выплату выкупа, территориальные и моральные уступки (например, признание ценностей, поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов равноправными партнёрами по переговорам и т. д.). В определённой степени такой позиции до недавнего времени придерживалась Россия.

  • «Консервативная» стратегия означает безоговорочное уничтожение террористов и их сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни было переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий [11]

^ 40. Морське піратство

Піратство, поза всяким сумнівом, явище не нове, але характер нападів і ком-

плексність проблеми його подолання призвели до необхідності переоцінки при-

роди і масштабів цієї загрози. Значне зростання кількості актів піратства протягом

останніх років звернуло увагу міжнародного співтовариства на їх якісно новий рі-

вень, що обумовлює необхідність застосування безпрецедентних міжнародних за-

ходів у відповідь, включаючи велику різноманітність гравців – урядів, міжнарод-

них інститутів, представників судноплавного співтовариства тощо, що обумовлює

актуальність даної публікації.

Сучасне піратство є загрозою міжнародній безпеці, оскільки, по-перше, являє

собою комплексну проблему, яка зачіпає економічну, політичну та воєнну сфери.

По-друге, – через відсутність інструментів попередження й викорінення цього

явища. По-третє, сьогодні зникає межа між піратством і тероризмом, й таким чи-

ном, з’являється дилема щодо можливості застосування до боротьби з піратськи-

ми нападами антитерористичних міжнародних угод. Зокрема у 2010 р., за оцінка-

ми британського Королівського інституту міжнародних досліджень, збитки, нане-

сені світовій економіці від піратства, склали до 12 млрд доларів.

Ситуація в Сомалі виявила недоліки міжнародно-правової бази і тим самим

поставила на порядок денний питання, що стосуються визначення терміна «пірат-

ство» та ефективності наявних механізмів боротьби з ним. операції проти піратів, що відбувають під проводом НАТО або

в кооперації з іншими країнами та організаціями, поставили перед Альянсом низ-

ку завдань, вирішення яких покладається на його Морську стратегією. Серед них

основними є:

? сприяння колективним зусиллям стримування та оборони;

? проведення активної військово-морської дипломатії та подальший розвиток

морських аспектів партнерства НАТО;

? сприяння активнішому нарощуванню потенціалу і реформуванню сектору без-

пеки у морській сфері;

? зміцнення співробітництва з цивільними акторами (судноплавними компанія-

ми, цивільними органами з морського права), з іншими міжнародними органі-

заціями у цій галузі (Міжнародна морська організація, Європейський союз), а

також підтримка багатонаціональних ініціатив (зокрема, численних американ-

ських);

? підвищення інформованості щодо ситуації на морі в євроатлантичній зоні й на

театрі дій;

^ 41. Туристи як заручники

ЗАРУЧНИК - заложник — особа, силою захоплена та утримувана ін. особою чи особами з метою примушення д-ви, міжнар. організації, юрид. або фіз. особи чи групи осіб вчинити яку-небудь дію або утриматися від вчинення якої-небудь дії, що є умовою звільнення 3. Захоплення 3., як правило, супроводжується погрозами їх убивства, заподіяння їм тілесних ушкоджень або дальшим триманням цих осіб.

В Египте туристы остаются заложниками в чужой игре

Заложницы из числа иностранных туристов, захваченные накануне в районе монастыря Святой Катерины на Синае, все еще не освобождены. Об этом сообщил официальный представитель египетской полиции. Известно, что в заложниках у местных бедуинов находятся трое граждан Южной Кореи, а также их египетский гид. Захват заложников в Египте, похоже, становится обычным делом. Накануне вооруженные бедуины остановили на дороге туристический автобус, возвращавшийся с экскурсии в монастырь Святой Катерины, что в 250 километрах от Шарм-эль-Шейха, отобрали у иностранцев деньги, личные вещи, включая мобильные телефоны, фото- и видеоаппаратуру, а трех немолодых туристок из Южной Кареи вместе с их египетским гидом взяли в заложники. Затолкали в автомашину и скрылись в направлении города Нувейба. Позднее местным властям они выдвинули требование отпустить одного из бедуинов, которого задержали за ограбление банка на Синае. Продолжающиеся переговоры между представителями полиции и местными вождями бедуинских племен не дали результата и кореянки все еще находятся в руках похитителей. Напомню, что буквально несколько дней тому назад на этой же дороге был ограблен другой автобус с туристами, а двух американок взяли в заложники. Благодаря настойчивым требованиям властей, а также действиям египетского спецназа, американские туристы были освобождены. Ранее в плен к бедуинам попали солдаты пограничной охраны Египта, а также специалисты из Китая, которые ехали по дороге из Каира в Шарм-эль-Шейх. Ситуация обострилась до того, что вооруженные банды бедуинов захватывали отдельные курортные комплексы, в которых в качестве заложников использовали сотрудников администрации. Власти Египта и местные бедуинские племена в последнее время не находят решения внутренних проблем, а понимая, что центральной власти сейчас не до Синайского полуострова, бедуины, кстати сказать, хорошо вооруженные, решили захватывать государственные земли, требовать выкупа за те или иные решения прежних египетских властей. Что же касается иностранных туристов, то они становятся заложниками в чужой игре. И это весьма опасно. Не случайно, как только российские туристы ступают на египетскую землю, им на мобильный телефон приходит предупреждение, чтобы они ни в коем случае не покидали территорий своих отелей, не совершали туристических поездок в другие районы. Это сейчас крайне опасно. И никто не может гарантировать безопасность туристов в Египте до тех пор, пока общая обстановка в стране не вернется в норму.

^ 42. СТИХІЙНЕ ЛИХО - - небезпечні природні явища і процеси (землетруси, повені, засухи, селі, урагани тощо), які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть уражати людей, об'єкти економіки та довкілля. Характерними рисами С. л. є його непередбачливість і неможливість, як правило, своєчасно попередити.

Во всех договорах на туристическое обслуживание присутствует так называемая форс-мажорная оговорка. Как правило, туристическая компания снимает с себя ответственность за выполнение обязательств по отдельным пунктам договора в случае наступления форс-мажора. Однако на практике в этот термин участники «туристического процесса» (туроператор, турагент, турист) вкладывают разный смысл, из-за чего возможны конфликты.

ТЕОРИЯ…

Итак, как форс-мажор трактуют юристы? «Правильное определение данного понятия имеет принципиальное значение. Форс-мажор -- русская транслитерация французского «force majeure» (от лат. vis major), или «высшей силы», более известной как «непреодолимая сила», -- говорит юрист компании «Де-юре» Вадим Петрик. -- Юридическое значение форс-мажора заключается в том, что он (как обстоятельство, за которое обязанная сторона не отвечает) является основанием для освобождения юридического или физического лица от ответственности за нарушение гражданско-правовых или иных обязательств, возложенных на него законом».

В целом же форс-мажор можно охарактеризовать как «чрезвычайную и непреодолимую в данных условиях силу (перечень обстоятельств, которые таковыми могут быть признаны, более чем неисчерпывающий), действие которой невозможно предотвратить и которая является обстоятельством, освобождающим от ответственности за неисполнение обязательства».

Что может быть признано форс-мажором? В первую очередь юристы обычно называют чрезвычайные обстоятельства, неизвестные сторонам до подписания договора: война, стихийные бедствия (включая наводнения, пожары, эпидемии, заражение радиацией, землетрясения), массовые беспорядки, забастовки или какие-либо другие обстоятельства.

Как правило, после получения информации о наступлении любых форс-мажорных обстоятельств, задерживающих выполнение или иным образом мешающих выполнению договора, стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, убытки, претензии или иные расходы, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств.

Освобождение от ответственности в силу форс-мажорных обстоятельств возможно как по закону, так и по договору.

^ 43.Наслідки цунамі

Разрушительное цунами в Юго-Восточной Азии унесло тысячи жизней и причинило колоссальные убытки, в том числе и туристической отрасли. Также природный катаклизм обнажил проблемы «законного отдыха».

«Если турфирма была не в состоянии предоставить заказанные услуги (например, вследствие разрушения отеля, нарушения транспортного сообщения), то она обязана уведомить туриста о невозможности исполнения обязательств, -- говорит Вадим Петрик. -- Однако в случае наступления форс-мажора турфирма должна предложить туристу размещение на другом курорте, в другом отеле или просто отложить поездку, перезаключив договор. К примеру, в той ситуации можно было предложить поменять отель Пхукета на отели курорта Сиамского залива, которых не коснулось стихийное бедствие».

По закону, если туроператор подтверждает возможность оказания услуг, но турист отказывается от поездки вследствие каких-либо опасений или по иным мотивам, то договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе туриста с возмещением фактических затрат туроператора.

Туроператор также не несет ответственности за сохранность багажа, ценностей и документов туриста в течение путешествия. За сохранность своего имущества отвечает либо сам турист, либо организация, которой это имущество было вверено для транспортировки или на хранение (авиакомпания, камера хранения, отель). Кроме того, за отказ или перенос трансфера полную ответственность перед туристом в соответствии с международными правилами перевозки несет перевозчик, а не турфирма.

Возникает вопрос, кто же все-таки будет нести материальную ответственность, если по неудачному стечению обстоятельств ваши вещи пропадут из-за стихийного бедствия? Ведь тут следует учитывать, что стихийные бедствия относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, при наступлении которых, согласно Закону «О защите прав потребителей», стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Доказательством факта стихийного бедствия служит свидетельство о форс-мажорных обстоятельствах, которое выдает только Торгово-промышленная палата.

Однако не все так плохо, если ваше здоровье и имущество были застрахованы от данного случая. Так, статья 16 Закона «О туризме» предусматривает обязательное медицинское страхование туристов и страхование от несчастного случая. Причем турист может самостоятельно выбирать страховщика, но при этом он обязан заблаговременно уведомить турфирму о наличии полиса. Хотя заметим, что порядок обязательного страхования, типовые договоры, размеры страховых сумм и максимальных страховых тарифов, согласно Закону «О страховании», утверждаются Кабинетом Министров Украины и потому схожи у всех страховщиков, отличаются разве что страховые тарифы. Кроме того, можно воспользоваться добровольным страхованием и застраховать, например, утерю вещей во время поездки или покрытие затрат на аннулирование путевки.

^ 44. Наслідки глобального потепління

Одним з наслідків глобального потепління може стати виникнення потужних потоків кліматичних біженців, що прямуватимуть до України, де наслідки зміни клімату не повинні бути настільки катастрофічними. За прогнозами експертів, це може викликати соціальну напругу, значне додаткове навантаження на економіку держави і, за відсутності належної міграційної політики, призведе до непередбачуваних наслідків, пише "Дзеркало тижня". Крім того, наслідками зміни клімату можуть стати занепад сільськогосподарського сектору та руйнування інфраструктури та житла, які в Україні не пристосовані до стихійних лих. Як пояснили фахівці, в Україні існують дві різні, але пов'язані між собою національні програми - із запобігання зміні клімату та національна програма з адаптації до зміни клімату. І якщо Україна чи не найкраще в світі просуває механізми Кіотського протоколу, то процес розробки національного плану заходів із адаптації до зміни клімату просувається украй повільно. Це пояснюється низкою причин, зокрема високим рівнем невизначеності у наукових даних щодо темпів і масштабів розвитку глобального потепління, а також наслідками зміни клімату для життєдіяльності населення, галузей економіки та екосистем України. Крім того, журналісти звертають увагу на слабкість правової та інституціональної бази для розробки і реалізації політики з питань адаптації до зміни клімату і недостатню обізнаність суспільства з цього питання.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

1. Причины возникновения экономического риска iconТеория фирмы Роналда Коуза
Найт считал подобное распределение риска между двумя типами агентов в фирме эффективным, поскольку бремя риска несут агенты, которые...
1. Причины возникновения экономического риска iconТеория фирмы Роналда Коуза
Найт считал подобное распределение риска между двумя типами агентов в фирме эффективным, поскольку бремя риска несут агенты, которые...
1. Причины возникновения экономического риска iconЭкзамен, зачет. Теоретические вопросы: чс природного характера, причины...
Чс техногенного характера, характеристика объектов экономики (ОЭ), представляющих опасность для населения
1. Причины возникновения экономического риска iconСущность экологических проблем. Причины возникновения, пути решения
Современные ученые считают, что человечество уже живет в разрушающемся мире в условиях все нарастающего жестокого экологического...
1. Причины возникновения экономического риска iconОценка экологического риска
Известно множество ситуаций различного уровня, когда стремление к удовлетворению какой либо общественной или индивидуальной потребности...
1. Причины возникновения экономического риска iconСамостоятельная работа дисциплине афхд часть Темы рефератов Сущность...
Место экономического анализа в системе наук. Связь экономического анализа и смежных дисциплин
1. Причины возникновения экономического риска iconЧто такое анорексия?
Всё чаще и чаще нам приходится сталкиваться с заболеванием, ставшим "популярным" за последние 30 лет. Что такое анорексия? Каковы...
1. Причины возникновения экономического риска iconЦель: профилактика поведения высокой степени риска. Задачи
Описание: 6 интерактивных станций по вопросам профилактики поведения высокой степени риска
1. Причины возникновения экономического риска icon13 Глобализация экономического развития
Особенности экономического развития стран в условиях глобализации и транснационализации мирового хозяйства
1. Причины возникновения экономического риска iconОсновы управления интеллектуальной собственностью
Нан беларуси, заведующий кафедрой международного экономического права факультета права Белорусского государственного экономического...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка