1. Причины возникновения экономического риска
Назва1. Причины возникновения экономического риска
Сторінка4/13
Дата конвертації26.06.2013
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

27. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в підприємствах готельного господарства


Найбільш серйозною небезпекою для життя і здоров'я гостей і персоналу готелю, збереження їхнього майна, а також майна і буді­влі готелю є пожежі. Тому в готельних господарствах важливе зна­чення має забезпечення захисту будинків, приміщень і людей від пожежі.

Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелях є нео­бережне поводження з вогнем, несправність електромереж і елект­рообладнання, порушення технологічного процесу і правил експлу­атації, недотримання заходів пожежної безпеки при ремонтних й інших видах робіт.

Метою пожежної безпеки підприємства готельного господарс­тва є попередження виникнення пожежі на визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі - обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист лю­дей і матеріальних цінностей.

Повинні створюватися системи запобігання пожежі - сукуп­ність засобів та організаційних заходів, призначених для створення умов, за яких імовірність виникнення і (або) розвитку пожежі не пе­ревищує нормоване допустиме значення (ДСТУ 2272:2006).

Основними вихідними даними при розробці комплексу техніч­них і організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законо­давча нормативно - технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин та особливос­ті підприємства готельного господарства.

Процес створення системи протипожежної безпеки в готелях складається з таких етапів:

1) проведення організаційних заходів щодо створення пожеж­ної охорони в готелі;

2) проведення протипожежної підготовки працівників;

3) проведення протипожежної профілактики.

Проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в готелі передбачає таку послідовність дій. Керівник підп­риємства готельного господарства, який відповідно до діючого за­конодавства несе відповідальність за забезпечення пожежної безпе­ки, наказом призначає відповідального за організацію заходів із за­безпечення протипожежної безпеки готелю. Призначаються також відповідальні за пожежну безпеку в кожному підрозділі готелю. Таблички із зазначенням осіб, відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на видних місцях. Розробляються правила, положення пожежної безпеки для кожного підрозділу й інструкції із заходів протипожежної безпеки на кожному робочому місці. Створюються пожежні бойові розрахунки з числа чергових адміністраторів, чер­гових менеджерів, працівників служби безпеки готелю й іншого чергового персоналу, що здійснюють цілодобовий контроль за по­жежною безпекою. Розробляється система оповіщення у випадку виникнення пожежі. Розписуються основні обов'язки кожного члена пожежного бойового розрахунку під час пожежі. Після сигналу по­жежної тривоги по системі оповіщення всі особи, призначені нака­зом директора відповідальними за пожежну безпеку, повинні при­бути до готелю, з'ясувати причину тривоги, почати евакуацію лю­дей, а також вжити всіх необхідних заходів для гасіння і запобіган­ня поширення вогню до прибуття пожежників.
^

Проведення протипожежної підготовки працівників


Про­типожежна підготовка складається з протипожежного інструктажу (вступного, первинного і повторного) і занять за програмою пожеж­но-технічного мінімуму.

Вступний і первинний інструктажі з пожежної безпеки прово­дяться при прийомі на роботу.

Первинний і повторний інструктажі проводить на робочому місці особа, відповідальна за пожежну безпеку в цьому підрозділі

Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться за спеці­ально затвердженою директором готелю програмою з працівниками інженерно-технічної служби і з матеріально-відповідальними осо­бами. Після закінчення навчання проводиться залік, результати яко­го заносяться у відомість.

Для забезпечення суворого протипожежного режиму в готелях розробляються спеціальні пам'ятки, у яких викладають основні ре­комендації з заходів пожежної безпеки, і правила поведінки при пожежі. Ці пам'ятки знаходяться в кожному номері в папці з рекламними матеріалами. Не завжди гість заглядає в цю папку, тому в деяких готелях високого класу для ознайомлення з правилами вико­ристовують готельний відеоканал.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

1. Причины возникновения экономического риска iconТеория фирмы Роналда Коуза
Найт считал подобное распределение риска между двумя типами агентов в фирме эффективным, поскольку бремя риска несут агенты, которые...
1. Причины возникновения экономического риска iconТеория фирмы Роналда Коуза
Найт считал подобное распределение риска между двумя типами агентов в фирме эффективным, поскольку бремя риска несут агенты, которые...
1. Причины возникновения экономического риска iconЭкзамен, зачет. Теоретические вопросы: чс природного характера, причины...
Чс техногенного характера, характеристика объектов экономики (ОЭ), представляющих опасность для населения
1. Причины возникновения экономического риска iconСущность экологических проблем. Причины возникновения, пути решения
Современные ученые считают, что человечество уже живет в разрушающемся мире в условиях все нарастающего жестокого экологического...
1. Причины возникновения экономического риска iconОценка экологического риска
Известно множество ситуаций различного уровня, когда стремление к удовлетворению какой либо общественной или индивидуальной потребности...
1. Причины возникновения экономического риска iconСамостоятельная работа дисциплине афхд часть Темы рефератов Сущность...
Место экономического анализа в системе наук. Связь экономического анализа и смежных дисциплин
1. Причины возникновения экономического риска iconЧто такое анорексия?
Всё чаще и чаще нам приходится сталкиваться с заболеванием, ставшим "популярным" за последние 30 лет. Что такое анорексия? Каковы...
1. Причины возникновения экономического риска iconЦель: профилактика поведения высокой степени риска. Задачи
Описание: 6 интерактивных станций по вопросам профилактики поведения высокой степени риска
1. Причины возникновения экономического риска icon13 Глобализация экономического развития
Особенности экономического развития стран в условиях глобализации и транснационализации мирового хозяйства
1. Причины возникновения экономического риска iconОсновы управления интеллектуальной собственностью
Нан беларуси, заведующий кафедрой международного экономического права факультета права Белорусского государственного экономического...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка