Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії
Скачати 51.21 Kb.
НазваПитання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії
Дата конвертації26.06.2013
Розмір51.21 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії.


 1. Перетворення грошей у капітал та робочої сили у товар.

 2. Процес створення і зростання вартості.

 3. Додатковий продукт і його норма. Додаткова вартість та її норма.

 4. Капітал та фонди, їх функції. Кругообіг капіталу та його час.

 5. Фізичний і моральний знос основних фондів. Амортизація та її норма.

 6. Сутність, функції ринку. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку.

 7. Торгівельний капітал і торгівельний прибуток. Позичковий капітал і відсоток.

 8. Соціально-економічні питання домогосподарства.

 9. Основні принципи підприємницької діяльності, її види. Принципи підприємництва і умови його існування. Чинники підприємницької діяльності.

 10. Конкуренція. Види конкуренції. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція.

 11. Витрати виробництва.

 12. Заробітна плата,її сутність, форми та системи.

 13. Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічної системі. Агропромисловий комплекс, його функції і структура.

 14. Власність на землю – основа аграрних відносин.

 15. Рентні відносини в сільському господарстві. Рента як надбавка до ціни виробництва. Форми земельної ренти. Ціна землі.

 16. Необхідність і сутність державного регулювання сучасної економіки. Економічні функції держави. Методи впливу держави на економіку.

 17. Роль держави в ціноутворенні.

 18. Сукупний суспільний продукт, його структура і показники виміру.

 19. Сутність відтворення. Інтенсивне та екстенсивне відтворення.

 20. Умови відтворення сукупного суспільного продукту.

 21. Національний доход і його структура за натуральною формою і по вартості.

 22. Споживання і нагромадження. Норма нагромадження.

 23. Економічне зростання, його чинники.

 24. Економічні цикли, причини циклічних коливань економіки. Види економічних циклів.

 25. Зайнятість і фактори її визначаючі.

 26. Безробіття, його види, причини. Рівень безробіття. Закон народонаселення. Форми відносного перенаселення.

 27. Пізнання і використання економічних законів – наукова основа господарського механізму.

 28. Методи пізнання і використання економічних законів. Закони макро- і мікроекономіки, їхня взаємодія.

 29. Принципи господарювання як прояв вимог економічних законів.

 30. Сутність і основні ознаки капіталістичної економічної системи. Основні етапи розвитку капіталістичної економічної системи.

 31. Особливості економічної системи сучасного капіталізму. Усуспільнення капіталу як тенденція розвитку сучасної економічної системи.

 32. Одержавлена соціалістична економічна система та її протиріччя. Антидемократичний характер одержавленої економічної системи.

 33. Особливості і тенденції розвитку постсоціалістичних економічних систем.

 34. Тенденції до формування соціальноспрямованої економічної системи.

 35. Міжнародний поділ праці і міжнародний обмін діяльністю.

 36. Міжнародні економічні відносини, їх сутність та форми.

 37. Характеристика міжнародної торгівлі та сучасні тенденції її розвитку.

 38. Основні риси сучасного світового господарства. Сутність та характерні риси світового ринку.

 39. Міжнародна економічна інтеграція

 40. Економічні аспекти глобальних проблем.

Вопросы к контрольно-модульной работе №2 по политической экономии.

 1. Превращение денег в капитал и рабочей силы в товар.

 2. Процесс создания и роста стоимости.

 3. Прибавочный продукт и его норма. Прибавочная стоимость и ее норма.

 4. Капитал и фонды, их функции. Круговорот капитала и его время.

 5. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация и ее норма.

 6. Сущность, функции рынка. Классификация рынков. Инфраструктура рынка.

 7. Торговый капитал и торговая прибыль. Заемный капитал и процент.

 8. Социально-экономические вопросы домохозяйства.

 9. Основные принципы предпринимательской деятельности, ее виды. Принципы предпринимательства и условия его существования. Факторы предпринимательской деятельности.

 10. Конкуренция. Виды конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.

 11. Издержки производства.

 12. Заработная плата, ее сущность, формы и системы.

 13. Аграрные отношения, их специфика и место в экономической системе. Агропромышленный комплекс, его функции и структура.

 14. Собственность на землю - основа аграрных отношений.

 15. Рентные отношения в сельском хозяйстве. Рента как надбавка к цене производства. Формы земельной ренты. Цена земли.

 16. Необходимость и сущность государственного регулирования современной экономики. Экономические функции государства. Методы влияния государства на экономику.

 17. Роль государства в ценообразовании.

 18. Совокупный общественный продукт, его структура и показатели измерения.

 19. Сущность воспроизводства. Интенсивное и экстенсивное воспроизводство.

 20. Условия воспроизводства совокупного общественного продукта.

 21. Национальный доход и его структура по натуральной форме и по стоимости.

 22. Потребление и накопление. Норма накопления.

 23. Экономический рост, его факторы.

 24. Экономические циклы, причины циклических колебаний экономики. Виды экономических циклов.

 25. Занятость и факторы ее определяющие.

 26. Безработица, ее виды, причины. Уровень безработицы. Закон народонаселения. Формы относительного перенаселения.

 27. Познание и использование экономических законов - научная основа хозяйственного механизма.

 28. Методы познания и использования экономических законов. Законы макро- и микроэкономики, их взаимодействие.

 29. Принципы ведения хозяйства как проявление требований экономических законов.

 30. Сущность и основные признаки капиталистической экономической системы. Основные этапы развития капиталистической экономической системы.

 31. Особенности экономической системы современного капитализма. Обобществление капитала как тенденция развития современной экономической системы.

 32. Огосударствленная социалистическая экономическая система и ее противоречие. Антидемократический характер огосударствленной экономической системы.

 33. Особенности и тенденции развития постсоциалистических экономических систем.

 34. Тенденции формирования социальноориентированной экономической системы.

 35. Международное разделение труда и международный обмен деятельностью.

 36. Международные экономические отношения, их сущность и формы.

 37. Характеристика международной торговли и современные тенденции ее развития.

 38. Основные черты современного мирового хозяйства. Сущность и характерные черты мирового рынка.

 39. Международная экономическая интеграция.

 40. Экономические аспекты глобальных проблем.

Схожі:

Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconПитання до іспиту з політекономії
Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі еко­номічних наук
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconЗакономірності І етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Предмет, методи та функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії icon1. Макроекономіка як наука. Питання лекції
Разом із тим макроекономіка як наука насамперед спирається на положення та висновки політичної економії
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconПитання до модульної контрольної роботи №2
Сутність, завдання І значення касаційного провадження. Суб'єкти, строки І порядок подачі касаційних скарг
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconПитання до модульної контрольної роботи
Предмет І завдання курсу “Історія української культури”, його місце в системі дисциплін вищих навчальних закладів України
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconВ якому році в Україні відзначали 70-ту річницю початку підпільно -партизанського руху?
Питання для модульної контрольної роботи зі спецкурсу «Підпільний партизанський рух в роки Великої Вітчизняної війни»
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconПитання до модульної контрольної роботи №1
Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування підприємства. Охарактеризувати основні типи математичних моделей, що...
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconКонспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Зародження та розвиток економічної теорії. Еволюція поглядів на предмет політичної економії
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconНавчальний комплекс з дисципліни "Економічний аналіз " для студентів...
Автор укладач : Капралюк Т. С., викладач менеджменту, політичної економії І економічного аналізу
Питання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії iconПредмет І метод політичної економії
Економіка" – ємкісне поняття І явище, походить від двох грецьких слів "ойко" І "номос". Цей термін вперше застосував Аристотель у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка