Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Скачати 466.63 Kb.
НазваБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Сторінка1/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір466.63 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ННІ”Аграрної економіки“

Кафедра організації обліку та звітність

Бухгалтерський облік
Методичні вказівки та завдання для практичних занять

для студентів 2 курсу

факультету обліку та аудиту

спеціальності 6.050100 "Облік і аудит"

денної форми навчання
Вінниця – 2010


УДК: 636.3

Автори:

Радченко О.Д., Душкевич В.Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит"– Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2010. – 28 с.
Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри фінансового контролю та аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Коваль Л.С.

к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу ВНАУ Томчук О.Ф.
^ Коротка анотація
Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання ННІ „Аграрної економіки” факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит"містять мету і завдання практичного навчання по вивченню курсу, структурно-модульну схему з дисципліни,структуру курсу,шкалу оцінювання,перелік тем в розрізі модулів та питань для самопідготовки студентів,список рекомендованої літератури.
Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол № від 2010 року)
_________________________________________

Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 6 Обл.-вид. арк.

Наклад 75 пр. зам. №

Видавничий центр ВНАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

тел. 330.


Зміст

Вступ


4

Загальні вказівки по виконанню практичних занять

6

Шкала оцінювання

7

Схема розподілу балів за модулями

8

Структура курсу за КМСОНП

9

Розрахунок кількості балів за КМСОНП

10

Модуль 1

12

Практичне(семінарське) заняття №1

12

Практичне(семінарське) заняття №2

12

Практичне(семінарське) заняття №3

12

Практичне(семінарське) заняття №4

12

Практичне заняття №5

13

Практичне(семінарське) заняття №6

14

Практичне(семінарське) заняття №7

15

Практичне заняття №8

15

Практичне заняття №9

17

Практичне(семінарське) заняття №10-11

19

Практичне(семінарське) заняття №12-13

19

Практичне(семінарське) заняття №14

19

Модуль 2
Практичне(семінарське) заняття №15-16

20

Практичне(семінарське) заняття №17

20

Практичне заняття №18

20

Практичне(семінарське) заняття №19-20

22

Практичне(семінарське) заняття №21

24

Практичне(семінарське) заняття №22-23

26

Практичне(семінарське) заняття №24

26

Практичне(семінарське) заняття №25-26

26

Перелік літературних джерел

26


ВСТУП

Бухгалтерський облік є системою безперервного, суцільного, документально обґрунтованого і взаємопов'язаного відображення господарських засобів, їхніх джерел, господарсь­ких процесів і результатів діяльності в грошовому вимірнику для забезпечення інформації, необхідної для управління і конт­ролю.

«Бухгалтерський облік » тісно пов’язаний з вимогами Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і є першою зі спеціальних дисциплін цього плану. Лише глибоке, всебічне й послідовне вивчення теоретичних основ та чинної практики облікового процесу, відповідних нормативних актів та національних стандартів забезпечує належне його ведення та відповідну практичну корисність.

Вивчення бухгалтерського обліку неможливо без практичних та семінарських занять. Тому в методичних вказівках по темах, для вивчення яких потрібні заняття, надаються завдання.

Сукупність загальних принципів побудови обліку складає науку, яка називається бухгалтерський облік. Ця наука розкриває завдання, предмет і метод бухгалтерського обліку, основи його організації

Бухгалтерський облік базується на основах економічної теорії, методах аналізу та синтезу та інших економічних методах дослідження.

Реформування економічних відносин висувають нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за веденням фінансово-господарської діяльності підприємства. Це вносить зміни в організацію і техніку ведення бухгалтерського обліку, що нерозривно пов’язане з глибоким вивченням програми курсу "Бухгалтерський облік ".

^ Мета дисципліни – навчити студентів відображати господарську діяльність,використовуючи елементи методу бухгалтерського обліку, від моменту створення підприємства до закінченого балансу відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

^ Мета практичного навчання – є поєднання теоретичної підготовки студентів з практичною.

Завданням практичного вивчення курсу «Бухгалтерський облік » є навчити студентів основам теоретичної та практичної підготовки студентів з питань бухгалтерського обліку .

Студент повинен:

Вміти:

 • методом подвійного запису відображати основні господарські операції

 • складати баланс

 • працювати з основними первинними бухгалтерськими документами

 • здійснювати записи в основні регістри журнально-ордерної форми обліку.

 • використовувати основні елементи методу бухгалтерського обліку

Знати:

 • загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх сутність

 • елементи методу бухгалтерського обліку

 • роль, місце та завдання системи бухгалтерського обліку

 • елементи процесу бухгалтерського обліку в їх взаємозв'язку

 • порядок застосування нормативно-законодавчих актів на підприємстві

 • роль і завдання облікових працівників на кожній ділянці облікової роботи з метою збереження майна власника


^ Загальні вказівки по виконанню практичних занять
Відповідно до навчального плану, затвердженого Вченою Радою університету, з дисципліни «Бухгалтерський облік ” передбачено 360 годин, з яких 52 год. – лекційних, 52 – год. практичних та 256 – для самостійної підготовки студентів. Самостійна робота полягає в закріпленні і конкретизації системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Знання теоретичних основ і організації бухгалтерського обліку потрібні студентам при вивченні дисциплін "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Аналіз господарської діяльності підприємств", "Контроль та ревізія", "Аудит" та для практичної роботи.

В процесі виконання практичних робіт студенти набувають навичок складати бухгалтерський баланс, записувати господарські операції на рахунках синтетичного і аналітичного обліку, складати оборотні відомості, відображати господарські операції процесу постачання, виробництва, реалізації, розподіляти транспортно-заготівельні витрати, визначати фактичну собівартість виробленої продукції тощо.

Практичні роботи виконуються в спеціальному робочому зошиті, оформляються акуратно, чорнилами.

^ Шкала оцінювання


Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

A

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

відмінно (“5”)

зараховано

82-89

B

Дуже добре -вище середнього рівня з кількома помилками

дуже добре (“4”)

75-81

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

добре (“4”)

66-74

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

задовільно (“3”)

60-65

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

достатньо (“3”)

35-59

FX

Незадовільно потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

незадовільно (“2”)

не зараховано

1-34

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

незадовільно (“2”) (з обов’язковим повторним курсом навчання)

не зараховано^ Схема розподілу балів за модулями для навчальної дисципліни Бухгалтерський облік

(4 семестр 2-го курсу спеціальність „Облік і аудит”)

Вид

Контролю

Модуль

Тема

Навчальні заняття

(підготовка до

виконання)

Виконання індивідуальних

завдань (ОР, реферат, РГР,

РР та ін.)

Модульний

(змістово-модульний контроль)

Всього балів

1

2

3

4

5

6

7

^ Поточний контроль

Модуль I

ЗМ1 Предмет і метод бухгалтерського обліку

1.1.Господарськи облік, його суть і характеристика

1,5


1.2.Предмет і метод бухгалтерського обліку

4,5


1.3.Бухгалтерський баланс

4,5


1.4.Рахунки бухгалтерсь­кого обліку і подвійний запис

5,5

3.01.5. Первинне спос-тереження. Документація

3,0


1.6.Інвентаризація в сис­темі бухгалтерського обліку.

2,5
10.0
1.7.Оцінка й кальку-ляція в системі бухгалтерського обліку

2,5


Всього за модуль 1

24

3

10

37

Модуль II

ЗМ2 Облік основних господарських процесів

2.1.Класифікація ра-хунків бухгалтерсь-кого обліку

4,0


2.2. Облік основних господарських процесів

7,0


2.3.Форми бухгал-терсь­кого обліку

2,0

32.4.Основи бухгал-терської звітності

3,0


2.5.Основи організа-ції бухгалтерського обліку

4,0
10
Всього за модуль 2

20

3

10

33

Всього

44

6

20

70

Підсумковий контроль (залік, екзамен)

30

Загальна кількість балів

100


^ Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

Бухгалтерський облік

(4 семестр 2-го курсу спеціальність «Облік і аудит»)

Вид

Контролю

№ залікового кредиту

№ модуля

Назва змістового модуля (назва теми)

Види робіт навчальної дисципліни


Загальна кількість заходів

/ годин

Кількість

балів за кожний вид діяльності


Поточний контроль

Заліковий кредит І

360год/10кр.


Модуль I

198год/5,5кр.

ЗМ1 Предмет і метод бухгал-терського обліку


Лекції

14/28

7,0

Лабораторні

-

-

Практичні

14/28

14,0

Самостійна робота студентів

1/140

3,0

Контрольні заходи

1∕2

3,0

Всього ЗМ1

30∕198год.

27,0

Захист модуля

-

10,0

Всього за модуль I

37,0 б.

Модуль II

162год/4,5кр.

ЗМ2 Облік основних гос-подарських процесів

Лекції

12/24

6,0

Лабораторні

-

-

Практичні

12/24

12,0

Самостійна робота студентів

1/112

2,0

Контрольні заходи

1∕2

3,0

Всього ЗМ2

26∕162 год.

23,0б

Захист модуля

-

10,0

Всього за модуль II

33,0 б.

Всього за поточний контроль

70,0 б.

Всього:

Підсумковий контроль

1∕

30,0 б.

Всього заліковий кредит

56∕360 год.

100,0 б.

Заліковий кредит ІІ


Модуль III


Практика з дисципліни (100б.)

Навчальна - 70.0 б. (отрим. перв. умінь і навичок з дисципліни), захист практики – 30 б.


Розрахунок кількості балів за КМСОНП

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»

Навчальний курс з дисципліни «Бухгалтерський облік» проводиться протягом четвертого семестру і передбачає виконання наступних видів робіт:

Лекції 52 годин

Практичні 52 годин

Самостійна 256 годин

^ Всього години 360 годин

Поточний контроль: 2 етапи контролю із засвоєння лекційного курсу

Рубіжне оцінювання: 2 захисти модуля

Вихідний контроль

Лекції 13 балів

Практичні 26 балів

Самостійна робота студентів без викладача, виконання індивідуальних завдань (написання рефератів) 5 балів

Контрольні заходи:

А) контрольні роботи 6 бала

Б) захист модулів 20 балів

^ Разом 70 балів
Лекції

13 балів : 26 лекцій = 0,5 бала / лек

за перерахунком 26 лек х 0,5 бала/лек = 13 балів

розподіл балів за категоріями діяльності студента:

присутність 0,3 бали

ведення конспекту 0,2 бали

^ Всього балів за одну лекцію 0,5 бала

Практичні заняття

26 балів : 26 практ. робіт = 1,0 бала / практ. роб.

за перерахунком 26 практ. робіт х1,0 бала / практ. робіт = 26,0 бала

розподіл балів за категоріями діяльності студента:

присутність 0,1 бала

якісне і своєчасне виконання 0,5 бала

захист роботи 0,4 бала

^ Всього балів за одне практичне заняття 1,0 бала
Самостійна робота студентів без викладача:

Виконання індивідуальних завдань

5 балів / 5 завдань = 1 бал / 1 завдання(написання рефератів)

^ Разом 5 балів
Контрольні заходи

А) контрольні роботи

6,0 балів : 2 контрольні роботи = 3,0 бала / 1 робота

Виконання завдань на 90 – 100 % 3,0 бали «5»

Виконання завдань на 75 – 89 % 2,5 бала «4»

Виконання завдань на 60 – 74 % 2,0 бала «3»

Виконання завдань на 35 – 59 % 1,5 бала «2»
Б) захист модуля

20 балів : 2 модуля = 10 балів / 1 модуль

Виконання завдань на 90 – 100 % 10 балів

Виконання завдань на 75 – 89 % 8 балів

Виконання завдань на 60 – 74 % 6 балів

Виконання завдань на 35 – 59 % 4 бали

Виконання завдань на 20 – 34 % 2 бали

Виконання завдань менше 20 % 0 балів
Модуль 1

Практичне(семінарське) заняття №1
ТЕМА:”Господарський облік, його суть і характеристика”

план

1.Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи його розвитку.

2.Вимірники обліку.

3.Види господарського обліку і їх характеристика.

Практичне(семінарське) заняття №2
ТЕМА:”Предмет і метод бухгалтерського обліку”

план
1.Предмет бухгалтерського обліку.

2.Класифікація господарських засобів (активів) підприємства за функціональною участю в процесі діяльності ( економічним змістом).

3.Класифікація джерел утворення господарських засобів (активів) підприємства.

4.Господарські процеси як об”єкти обліку.

5.Метод бухгалтерського обліку та елементи методу бухгалтерського обліку”
Практичне(семінарське) заняття №3
ТЕМА:”Предмет і метод бухгалтерського обліку”

план
1.Предмет бухгалтерського обліку.

2.Класифікація господарських засобів (активів) підприємства за функціональною участю в процесі діяльності ( економічним змістом).

3.Класифікація джерел утворення господарських засобів (активів) підприємства.

4.Господарські процеси як об”єкти обліку.

5.Метод бухгалтерського обліку та елементи методу бухгалтерського обліку

Практичне(семінарське) заняття №4
ТЕМА:” Бухгалтерський баланс.”

план

1.Баланс, його призначення і будова.

2.Форма і зміст балансу, групування статей балансу.

3. Типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський баланс.

Практичне заняття №5
ТЕМА:”Бухгалтерський баланс”
МЕТА: Набути практичних навиків по складанню бухгалтерського балансу,

відображенню змін в балансі під впливом господарських операцій.
ОБЛАДНАННЯ: Бухгалтерський баланс, план рахунків бухгалтерського обліку, робочі зошити, лічильна техніка.


 1. Склад господарських засобів підприємства на початок звітного періоду.
№п\п

Найменування господарських засобів

Сума, грн.

1

Земельні ділянки

45000

2

Довгострокова дебіторська заборгованість

2000

3

Сировина і матеріали

350

4

Готова продукція

80000

5

Залишок коштів у касі

100

6

Розрахунки з покупцями і замовниками

5000

7

Будинки та споруди

300000

8

Малоцінні необоротні матеріальні активи

750

9

Довгострокові фінансові інвестиції

100000

10

Поточні біологічні активи

200000

11

Розрахунки з підзвітними особами

35

12

Паливо

4000

13

Права користування майном

32000

14

Машини та обладнання

160000

15

Незавершене будівництво

13000

16

Малоцінні швидкозношувані предмети

400

17

Розрахунки за претензіями

280

18

Транспортні засоби

500000

19

Запасні частини

600

20

Товари

2500

21

Довгострокові біологічні активи

80000

22

Права на об”єкти промислової власності

18000

23

Будівельні матеріали

900

24

Незавершене виробництво

1500

25

Залишок коштів на поточному рахунку у банку

12000
 1. Склад джерел господарських засобів підприємства на початок звітного періоду.

№п\п

Найменування джерел господарських засобів

Сума, грн.

1

Статутний капітал

700000

2

Довгострокові кредити банків

300000

3

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

63000

4

Резервний капітал

210000

5

Розрахунки з оплати праці

7500

6

Векселі видані

5000

7

Нерозподілений прибуток

38000

8

Розрахунки за податками і платежами

8000

9

Довгострокові зобов”язання з оренди

22000

10

Додатковий капітал

20000

11

Розрахунки з іншим кредиторами

18000

12

Короткострокові кредити банків

100000

13

Інший додатковий капітал

62000

14

Довгострокові зобов”язання за облігаціями

40000

15

Розрахунки за страхуванням

2000

16

Неоплачений капітал

87085

17

Розрахунки з учасниками

50000


Завдання

1.Згрупувати господарські засоби балансові статті.

2.Згрупувати джерела підприємства в балансові статті.

 1. Отримані балансові статті згрупувати по розділах активу та пасиву балансу.


Питання для самоперевірки:

 1. Що таке бухгалтерський баланс?

 2. Яка будова та структура бухгалтерського балансу?

 3. Що відображаеться в активі бухгалтерського балансу?

 4. Що відображаеться в пасиві бухгалтерського балансу?

 5. Які чотири типи змін виникають в статтях балансу під впливом господарських опереацій?

 6. Що таке господарські засоби?

 7. Що таке джерела господарських засобів?


Практичне(семінарське) заняття №6
ТЕМА:”.Рахунки бухгалтерського облікуі подвійний запис”.
1.Рахунки бухгалтерського обліку,їх суть, структура та будова. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.

2.Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне значення.

3.Хронологічний і систематичний облік.

4.Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.

5.Взаємозв”язок рахунків бух обліку з балансом.

6.Узагальнення даних поточного обліку.
Практичне(семінарське) заняття №7
ТЕМА:”.Рахунки бухгалтерського облікуі подвійний запис”.
1.Рахунки бухгалтерського обліку,їх суть, структура та будова. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.

2.Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне значення.

3.Хронологічний і систематичний облік.

4.Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.

5.Взаємозв”язок рахунків бух обліку з балансом.

6.Узагальнення даних поточного обліку.
Практичне заняття №8
ТЕМА:”Рахунки бухгалтерського облікуі подвійний запис”.

Порядок відображення господарських операцій в системі рахунків.”
МЕТА: Набути практичних навиків складання записів бухгалтерського обліку.
ОБЛАДНАННЯ:План рахунків бухгалтерського обліку, робочі зошити, лічильна техніка.

^ Вихідні дані

Баланс підприємства на початок звітного періоду.

Актив

сума

Пасив

Сума

Основні засоби

210000

Статутний капітал

243000Неоплочений капітал

4000

Сировина і матеріали

54800

Нерозподілений прибуток

15800

Незавершене виробництво

48500

Поточні зобов”язання за розрахунками з оплати праці

29800

Грошові кошти та їх еквіваленти(поточний рахунок)

45000

Довгострокова позика банку

31750

Грошові кошти та їх еквіваленти(каса)

200

Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги

41350Поточні зобов”язання за розрахунками з бюджетом

800

Баланс

358500

Баланс

358500

Господарські операції за звітний період:


№п\п

Назва документів

Зміст операції

Сума

1

Виписка з поточного рахунку в банку

Зарахована довгострокова позика на поточний рахунок

12100

2

Прибутковий касовий ордер №19

Отримано з банку з поточного рахунку по чеку №10350 для виплати заробітної плати

29800

3

Акт прийому-передачі

Надійшли основні засоби як внесок до статутного капіталу від учасників( засновників підприємства)

3800

4

Видатковий касовий ордер №10

Видана заробітна плата робітникам і службовцям

29750

5

Виписка з поточного рахунку на платіжне доручення №18

Перераховано в оплату заборгованості бюджету

800

6

Накладна на видачу матеріалів №49

Відпущено на виробництво матеріали

14800

7

Платіжна вимога №1180 постачальника

Надійшли і оприбутковані на склад матеріали. Розрахунок з постачальником не зроблено.


10100

8

Виписка з поточного рахунку в банку і платіжне доручення №31

Перераховано в оплату заборгованості постачальникам


9400

9

Розрахунково-платіжна відомість №5

Нарахована заробітна плата робітникам бригади №1


8100

10

Справка бухгалтерії

Проведено утримання податок з доходів в розмірі ? % від нарахованої заробітної плати


?
  1   2   3   4

Схожі:

Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconЗагальні принципи побудови та організації управлінського обліку
Методичні вказівки та навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спец....
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconМетодичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни «бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030....
Б ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка