Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
НазваМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Сторінка1/6
Дата конвертації22.08.2014
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Миколаїв – 2008

Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили:

асистент кафедри бухгалтерського обліку Чебан Юлія Юріївна (Миколаївський державний аграрний університет);

асистент кафедри бухгалтерського обліку Боднар Олена Андріївна (Миколаївський державний аграрний університет).

Рецензенти:

Потриваєв І.І. – начальник відділу економічного розвитку, фінансово- кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської облдержадміністрації
Вишневська О.М. – к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і аудиту.

Відповідальний за випуск – завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ доктор економічних наук, професор Пантелєєв В.Д.
Розглянуто на засіданні кафедри

Протокол № 6 від « 17 » січня 2008 р.


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету МДАУ від «22 » січня 2008 року протокол № 5
^

Модуль 1. Особливості бухгалтерського обліку в торговельних організаціях.


Тема 1. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності
Заняття 1. Організаційно-правові основи торговельної діяльності (2 год.).

^ Мета: засвоїти форми торговельної діяльності та ознайомитися з формуванням цін на товари в торгівлі, особливостями ліцензуванням та патентуванням торговельної діяльності.
Питання для обговорення:

 1. Торговельна діяльність. Її види.

 2. Предмет та функції торговельної справи.

 3. Основні документи, які повинні мати СПД для ведення торговельної діяльності.

 4. Патент. Його види. Умови придбання патенту.

 5. Поняття „сертифікація”, „ліцензія”. Види торговельної діяльності, які підлягають ліцензуванню та сертифікації.

 6. Основні правила торговельного обслуговування населення.

 7. Оптовий та роздрібний товарообіг.

 8. Порядок ціноутворення в торгівлі.


Завдання 1. Встановити відповідність визначення терміну, проставивши відповідну літеру таблиці 1.

Таблиця 1

Поняття торговельної діяльності

Термін

Визначення

(А) Роздрібний товарообіг

( ) Ціна, яка встановлюється продавцем товару з урахуванням кон’юнктури ринку, попиту і пропозицій

(Б) Оптовий товарообіг

( ) Виручка від продажу споживчих товарів безпосередньо населенню як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків

(В) Складський товарооборот

( ) Виручка від продажу товарів певними партіями іншим підприємствам, організаціям

(Г) Транзитний товарооборот

( ) Ціна, за якою підприємство-виробник реалізує свою продукцію оптовим покупцям.

(Д) Ліцензія

( ) Ціна, за якою товари продаються кінцевим споживачам.

(Е) Патент

( ) Документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

(Є) Оптова ціна

( ) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися окремими видами підприємницької діяльності.

(Ж) Роздрібна ціна

( ) Реалізація відбувається зі складів і баз оптових підприємств

(З) Вільна ціна

( ) Реалізація відбувається безпосередньо зі складів підприємства – виробника, не проходячи через проміжні ланки – склади і бази оптового підприємстваЗавдання 2. Розрахувати величину планової торгової надбавки, використавши дані таблиці 2, та визначити невідомі показники..

Таблиця 2

Розрахунок величини планової торгової надбавки

Показники

Величина показників, грн.

Операційні витрати за минулий період

900

Прибуток

600

ПДВ

?

Торгова надбавка

?

Плановий товарообіг

18000

Планова торгова надбавка, %

?


Завдання 3. Здійснити бухгалтерські проводки по наведеній ситуації.

Підприємством роздрібної торгівлі у постачальника за попередньою оплатою закуплено товар на суму 15 000 грн. з ПДВ. Власна торговельна надбавка підприємства — 25 %. Після оприбуткування на складі товар передано в магазин і реалізовано.

Завдання 4. Відобразити в обліку операції з реалізації бензину, враховуючи способи розрахунку.

Підприємством роздрібної торгівлі "Марія" закуплено бензин для подальшої реалізації вартістю 12 000 грн., у т. ч. ПДВ - 2 000 грн.

Нараховано торгову надбавку (ПДВ і торгова націнка) на суму 2 600 грн. Бензин реалізовано на суму 12 600 грн., у т. ч. ПДВ -2 100 грн. Форма розрахунку:

- за готівку - 8 820 грн., у т. ч. ПДВ - 1 470 грн.;

- за безготівковий рахунок - 3 780 грн., у т. ч. ПДВ - 630 грн..
Завдання 5. Зробити відповідні записи у бухгалтерському обліку, розрахувати середній відсоток торгової націнки і визначити фінансовий результат від реалізації товарів у період з 01.08 до 20.08.поточного року.

На підприємстві роздрібної торгівлі було прийнято рішення про надання передсвяткових знижок у період з 21.02.2008 до 09.03.2008.

Станом на 01.08.поточного року на підприємстві значилися такі залишки товарів:

• за дебетом субрахунку 282 "Товари в торгівлі" - 20 000 грн.;

• за кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка" - 8 000 грн.

У період з 01.08. до 20.08.поточного року були проведені такі операції:

- придбано товарів на суму 12 000 грн., у тому числі ПДВ - 2000 грн.;

- нараховано торгову націнку на товари, що надійшли, - 3600 грн.;

- реалізовано товарів на суму 18 000 грн.

Завдання 6. Розкрити зміст господарських операцій за наведе­ними бухгалтерськими проводками і вказати первинні докумен­ти, на підставі яких вони здійснені в таблиці 3.

Таблиця 3

Журнал господарських операцій за _________ місяць ________ року


Господарська операція

Документ

Дебет

Кредит

Сума, грнгрн281

632,1

5700281

685

200685

311

200641

643

1180945

632.1

285791

945

285632.1

312

5690632.1

714

295714

791

295

Завдання 7. Розв’язати наведені ситуації.

СПД - ТОВ «Валдіс» - подав заявку для придбання патенту на проведення торговельної діяльності, вартість якого складає 180 грн. на місяць. Яку суму має сплатити СПД, якщо заявку подана: а) 06.03 поточного року; б) 19.03 поточного року? Які дії має здійснити СПД і яку суму має сплатити, якщо бажає припинити торговельну діяльність: а) 10.10 поточного року; б) 20.10 поточного року?

Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження та зберігання товарів.

Заняття 2. Облік торговельних операцій з надходження товарів (2 год.).
Мета: засвоїти порядок складання первинних документів з надходження та зберігання товарів та послідовність переносу цих даних до регістрів бухгалтерського обліку.
Питання для обговорення:

 1. Що включають до первісної вартості товарів згідно П(С)БО 9 „Запаси”?

 2. Якими основними документами оформлюють товарні операції?

 3. Що таке тара? Її види. Рахунки бухгалтерського обліку, на яких обліковують тару і тарні матеріали.


Завдання 1. Встановити відповідність визначення функцій договору, проставивши відповідну літеру у таблиці 4.
Таблиця 4
Функції договорів

Функції

Визначення

(А) Ініціативна

( ) Договір є правовою формою відносин, тобто формою, в межах якої забезпечується примусове виконання зобов’язань сторін шляхом використання майнових санкцій, засобів оперативного впливу

(Б) Програмно-координаційна

( ) Завдяки договору включаються в дію такі правові гарантії виконання договірних зобов’язань, як неустойка, задаток, застава, тощо.

(В) Інформаційна

( ) Договір як акт прояву ініціативи та узгодженої волі сторін врегулювати певні відносини.

(Г) Гарантійна

( ) Договір як програма поведінки сторін щодо здійснення господарських відносин засіб узгодження, координації їх дій відповідно до економічних інтересів і намірів

(Д) Правозахисна

( ) Договір завдяки формальній визначеності його умов включає в себе інформацію про правовий статус сторін необхідну сторонам, в деяких випадках – юрисдикційним органам і третім особам.

Завдання 2. Встановити відповідність визначення договору, проставивши відповідну літеру у таблиці 5.

Таблиця 5
Класифікація договорів

Договори

Визначення

(А) Купівлі - продажу

( ) Договір, за яким іноземна фірма – експортер в Україну (консигнант) постачає товари на склад українського посередника (консигнатора) і доручає йому від свого імені здійснити за винагороду подальшу реалізацію поставленого за договором товару протягом визначеного строку.

(Б) Постачання

( ) Договір за яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду здійснити одну або декілька угод від свого імені, але за рахунок комітента.

(В) Комісії

( ) Договір за яким використовуються правила договору про купівлю – продаж, при цьому кожна сторона визнається продавцем товару, який вона зобов’язується передати, і покупцем товару, який вона зобов’язується прийняти в обмін.

(Г) Бартерні

( ) Договір за яким постачальник зобов’язується передати в обумовлений строк вироблені або закуплені ним товари покупцю для використання в підприємницькій діяльності, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.

(Д) Консигнації

( ) договір, за яким одна сторона (продавець) зобов’язується передати річ (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов’язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну суму грошей (ціну).


Завдання 3. Розв’язати задачу шляхом відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з оприбуткування товарів від постачальника у зворотній тарі.

Підприємство А оприбуткувало товари від постачальника на суму 1200 грн. з ПДВ. Товар надійшов у зворотній тарі вартістю 240 грн. з ПДВ. Транспортні витрати за поставку товару транспортною організацією — 120 грн. з ПДВ. Зворотна тара повернута постачальнику. Власна торговельна надбавка до купівельної вартості — 20 %.
Завдання 4. Заповнити рахунок – фактуру № 183 від 15.02. поточного року у відповідності з договором № 3 від 10 січня поточного року.

ТОВ «Каштан» було відпущено магазину «Продукти» крупи гречаної 100 кг по ціні 3 грн. 20 коп. за 1 кг, в мішках паперових кількістю 10 шт. по ціні 1 грн. за штуку, крупи рисової 200 кг по ціні 4 грн. за 1 кг, в мішках паперових по ціні 1 грн. за штуку, капусти квашеної 800 кг по ціні 6 грн. 50 коп. за 1 кг, в діжці вартістю 20 грн., яблук сорту «Ріхард» 100 кг. по ціні 4 грн. 50 коп. за 1 кг, в ящиках дерев’яних в кількості 18 шт. за ціною 3 грн. 80 коп. за одиницю.

Вантаж перевезено транспортом покупця. ТОВ «Каштан» Миколаївського району Миколаївської області обслуговується в м. Миколаїв в регіональному управлінні «Приватбанк», має розрахунковий рахунок « 2600510596908, код ЗКМО № 72768999, МФО 331401.
Завдання 5. Скласти доручення № 82 від 18. 02 ц.р. за яким магазин «Продукти» в особі керівника Мудрого С.В. та головного бухгалтера Русіної Г.М. доручає завгоспу Віденко В.С. одержати в м. Миколаїв, вул. Шевченко, 29 в магазині «Алмакс» будматеріали:

 1. Цементу 1000 кг на суму 600 грн. в мішках паперових 10 шт. за ціною 1 грн. за штуку;

 2. Фарби олійної 4 банки по 2,8 кг на суму 89 грн. 60 коп.

 3. Оліфи 10 пляшок на суму 120 грн.Завдання 6. Відобразити операції на рахунках в бухгалтерському та податковому обліку.

Магазин придбав одноразові поліетиленові пакети для розфасовки в них цукру, що був куплений у мішках по 50 кг, а продається на вагу. Пакети придбано в кількості 1000 штук за ціною 6 коп. за штуку (в т.ч. ПДВ) і 100 з них передано у торговий зал. Ціна реалізації пакетів – 15 коп.
Завдання 7. Відобразити операції на рахунках в бухгалтерському та податковому обліку.

Підприємство роздрібної торгівлі придбало одноразові поліетиленові пакети для вміщення в них товару. Пакети придбано в кількості 10000 штук за ціною 3 коп. за штуку (у т.ч. ПДВ) і 300 з них передано в торговельний зал, де покупці самостійно пакуватимуть свої покупки за необхідності. Такі витрати відносять до збутових.
Завдання 8. Відобразити операції на рахунках в бухгалтерському та податковому обліку.

Магазин „Пляшечка” придбав пиво в пляшках на суму 3600 грн., в т.ч. ПДВ – 600 грн. За договором пляшки та ящики мають бути повернені постачальнику протягом місяця. Залогова вартість пляшок – 400 грн., ящиків – 100 грн. Магазин продав все пиво в пляшках за 6000 грн., в т.ч. ПДВ – 1000 грн. Для повернення постачальнику закуплено у населення пляшок на суму 150 грн., останні у СПД – платника ПДВ – за 240 грн., в т.ч. ПДВ – 40 грн.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconДля студентів І курсу напряму підготовки 030509 „Облік І аудит“
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Регіональна економіка” для студентів І курсу напряму...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробила асистент...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconПодатковий облік та звітність робочий зошит для виконання практичних...
Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconДо практичних І семінарських занятть для студентів окр «Бакалавр»...
...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconХарківський національний економічний університет
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconРобочий зошит для виконання практичних завдань студентами 4 курсу...
Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського державного аграрного університету...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка