10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни
Скачати 90.07 Kb.
Назва10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни
Дата конвертації23.12.2013
Розмір90.07 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы

Тема 10. Облік нематеріальних активів

10.1. Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів

10.2. Структура П(С)БО 8 та основні терміни (СРС)

10.3. Характеристика рахунків для обліку нематеріальних активів

10.4. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних

активів

10.5. Амортизація нематеріальних активів

10.6. Інвентаризація нематеріальних активів

10.7. Відображення даних про нематеріальні активи в облікових регістрах та

розкрити інформацію у фінансовій звітності

10.8. Облік довгострокової дебіторської заборгованості

10.8.1. Структура П(С)БО 10, основні терміни (СРС)

10.8.2. Визнання та оцінка довгострокової дебіторської заборгованості (СРС)


10.8.3.Характеристика рахунків з обліку довгострокової дебіторської

заборгованості

10.8.4. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду

10.8.5. Облік одержаних довгострокових векселів10.1. Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів

Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) і утримуватись підприємством з метою використання протягом періоду більше 1 року або одного операційного циклу для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надані в оренду іншим особам. Одним із характерних об’єктів нематеріальних активів є комп’ютерні програми.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.3. Характеристика рахунків для обліку нематеріальних активів


Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, уцінка нематеріального активу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 10.4. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних

активів


Для обліку нематеріальних активів призначено типові форми, які мають шифр з літерами НА та інші первинні документи (накладні, податкові накладні тощо)

Згідно з наказом Міністерства фінансів від 22.11.2004 р. № 732, введено такі типові форми обліку об’єктів права інтелектуальної власності:

НА-1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-2 «Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних акти-вів»;

НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 10.5. Амортизація нематеріальних активів


Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться щомісячно протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством самостійно при визнанні об‘єкта активом але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем придбання, а припиняється з місяця наступного за місяцем вибуття.

При визнанні терміну корисного використання необхідно враховувати строк корисного використання подібних об‘єктів.

Метод нарахування амортизації підприємством обирається самостійно виходячи з умов отримання економічних вигод. Якщо такі умови визнані неможливими, то обирається метод прямолінійного списання, ліквідаційна вартість об‘єкту нематеріальних активів, як правило, дорівнює нулю.

Нарахування амортизації об‘єкту нематеріального активу в бухгалтерському обліку записується такою проводкою: Дт 91, 92 ... Кт 133

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.6. Інвентаризація нематеріальних активів


Основним завданням інвентаризації нематеріальних активів є: виявити наявність нематеріальних активів і перевірити правильність визначення їх вартості з врахуванням зносу.

Так як нематеріальні активи вносяться в інвентарні описи при наявності відповідних документів, то інвентарна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів на основі цих документів.

Перевірка нематеріальних активів здійснюється лише у вартісному (грошовому) вираженні. Під час інвентаризації перевіряється чи повністю виконані вимоги П(С)БО 8 при організації обліку нематеріальних активів

^ 10.7. Відображення даних про нематеріальні активи в облікових регістрах та

розкрити інформацію у фінансовій звітностіІнформація про нематеріальні активи, їх знос відображається в журналі 4

Інформація про нематеріальні активи відображається в таких формах фінансової звітності:

- Баланс – перший розділ активу

- Примітки до річної фінансової звітності – перший розділ

Задача

Визначити вартість, за якою оприбутковано нематеріальний актив. Скласти бухгалтерські проводки. Нараховано з/п робітникам за створення нематеріального активу – 18000,0 грн. Послуги сторонньої організації, пов’язані зі створенням нематеріального активу – 2400,00 грн (з ПДВ) Обов’язкові нарахування на з/п – (визначити самостійно).^ Зміст господарської операції

Сума

Д

К
Задача

Ліквідовано (списано) нематеріальний актив з причини повного зносу. Первісна вартість об’єкта – 5000 грн, нарахований знос – 5000 грн.^ Зміст господарської операції

Сума

Д

К
Задача.

Підприємство реалізувало нематеріальний актив покупцям за ціною 3600,00 грн з ПДВ. Первісна вартість нематеріального активу 3960,00 грн. Нарахований знос 1860,00грн. Скласти бухгалтерські проводки^ Зміст господарської операції

Сума

Д

К


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


10.8.3.Характеристика рахунків з обліку довгострокової дебіторської

заборгованості


Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості призначено рахунок 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”.

Типові проводки по рахунку 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та та інші необоротні активи ”

№ п/п

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит


1

Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду

181

746

2

Передано залишок заборгованості у короткострокову (строк погашення від дати балансу – менше року)

377

181

3

Одержано довгостроковий вексель від покупця в погашення заборгованості

182

36

4

Погашено довгостроковий вексель покупцем

31

182

5

Передано довгостроковий вексель в погашення кредиторської заборгованості

685

182

6

Видано з каси довгострокову позику працівнику підприємства

183

30

7

Видано з рахунків в банку довгострокову позику працівнику підприємства

183

31

8

Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівником підприємства

30

183

9

Відображено суму неповернутої позики при звернені до суду

374

183

10

Утримано із заробітної плати працівника неповернуту довгострокову позику

66

183

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.8.4. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду


Для відображення чистих інвестицій орендодавця у фінансову оренду використовують рахунок 181 «Заборгованість за майно, передано у фінансову оренду».

Нарахування заборгованості з фінансової оренди здійснюється на підставі договору оренди, акту приймання-передачі основних засобів.

Аналітичний облік орендних зобов’язань ведеться відокремлено за кожним договором фінансової оренди.

Проводки:

Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду Д181 К746

Погашено довгострокову заборгованість за майно, передано у фінансову оренду Д311 К181

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.8.5. Облік одержаних довгострокових векселів


Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, обліковуються на рахунку 182 «Довгострокові векселі одержані».

Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної на ньому прописом і цифрами.

Аналітичний облік з вексельних операцій ведеться за кожним одержаним векселем (за видами векселів).

Проводки:

Одержано довгостроковий вексель від покупця в погашення заборгованості Д182 К36

Погашено довгостроковий вексель Д30, 31 К182

Отримано різницю між номінальною та реальною вартістю векселя Д182 К746

Схожі:

10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconВизначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи №242 від 18. 10. 99 р визначає методологію обліку нематеріальних...
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни icon5: облін нематеріальних необоротніх активів
Визначення,визнання,класифікація та оцінка 03. с Облік какпітальних інвестицій
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconОблік переоцінки нематеріальних активів
У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити І всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством...
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconЛекція 3 Облік нематеріальних активів в лекції розглядаються
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та
10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconПро Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товар

10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів >10 Структура П(С)бо 8 та основні терміни iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка