Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства
Скачати 140.55 Kb.
НазваПро фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства
Дата конвертації22.06.2013
Розмір140.55 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Закон
Розділ аудиторського висновку «Масштаб перевірки» включає таку інформацію:

1) висновок аудитора про фінансову звітність та її правильність у всіх суттєвих аспектах;

2) склад звітності, яка перевіряється та розмежування відповідальності за результати аудиту між керівництвом підприємства та аудиторською фірмою;

3) зміст проведених робіт, які дають впевненість в тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимоги чинного законодавства;

4) реквізити суб’єкта господарювання.
При виконанні яких умов надається умовно-позитивний висновок:

1) під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора;

2) під час перевірки були встановлені факти невідповідності діючому законодавству;

3) відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського звіту;

4) коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту.
^ Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства:

1) це не суперечить чинному законодавству;

2) це заборонено Законом України «Про аудиторську діяльність»;

3) висновок підлягає підтвердженню аудитором України;

4) це не регламентовано національним законодавством.
^ Який розділ аудиторського висновку дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства:

1) масштаб перевірки;

2) вступна частина;

3) заголовок;

4) підпис аудиторського висновок.
^ Який розділ аудиторського висновку містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора):

1) вступна частина;

2) заголовок;

3) масштаб перевірки;

4) адреса аудитора.
^ Хто має право підписувати аудиторський висновок:

1) аудитор, який проводив аудит;

2) аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;

3) директор аудиторської фірми, який має сертифікат;

4) правильної відповіді немає.
^ За яких обставин невпевненість або незгода вважаються фундаментальними:

1) коли, на думку аудитора, існує ймовірність неоднозначного тлумачення наданої інформації;

2) коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;

3) коли аудитор не може виконати всіх необхідних аудиторських процедур;

4) вірна відповідь відсутня.
До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Який вид модифікованого висновку повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода?

1) безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом;

2) умовно-позитивний;

3) негативний;

4) відмовитися від надання висновку.
^ Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін, це відповідає принципу:

1) незалежності;

2) об'єктивності;

3) конфіденційності;

4) професійної компетентності.
^ До аудиторського висновку не включається:

1) адресат;

2) опис перевірених документів;

3) рівень аудиторської гарантії;

4) опис виявлених невідповідностей.
^ Які дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність:

1) аудитор не буде посилатися на цей фактор та складе висновок без обмежень;

2) аудитор вкаже на існування невизначеності у пояснювальному параграфі висновку;

3) аудитор надасть умовно-позитивний висновок;

4) аудитор відмовить у наданні висновку.
^ Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

1) вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;

2) перевірити 90 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється;

3) скористатися інформацією, що надана попереднім аудитором;

4) перевірити 50 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється.
^ За яких обставин аудитор має право видати негативний аудиторський висновок:

1) аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві;

2) існує незначна невпевненість достовірності обліку окремих господарських операцій;

3) існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих господарських операцій;

4) аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві.
^ Якщо аудитор не погоджується з клієнтом з питань обраної облікової політики, то:

1) аудитор відмовляється надати аудиторський висновок;

2) аудитор надає умовно-позитивний висновок;

3) аудитор надає позитивний висновок, що враховує побажання клієнта;

4) аудитор надає безумовно-позитивний висновок.
^ Аудитор надає керівництву підприємства результати своєї перевірки:

1) в усній формі з обговоренням шляхів удосконалення внутрішнього контролю;

2) в письмовій формі у вигляді висновків;

3) в письмовій формі у вигляді листа;

4) передає висновок через працівників підприємства-клієнта.
^ Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:

1) видачі позитивного висновку;

2) видачі умовно-позитивного висновку;

3) видачі негативного висновку;

4) відмові від видачі висновку.
^ Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

1) видачі позитивного висновку;

2) видачі умовно-позитивного висновку;

3) видачі негативного висновку;

4) відмові від видачі висновку.
^ Якщо при проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, то:

1) відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором;

2) відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором, про що слід обов’язково зазначити в аудиторському висновку;

3) відповідальність за проведені процедури несе експерт;

4) відповідальність за висновок несе суб’єкт господарювання.

^ Обґрунтована гарантія – це:

1) відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення звітності;

2) процедура засвідчення фінансової звітності підписом і печаткою аудитора;

3) процес збирання доказів, необхідних для складання висновку про те, що немає суттєвих перекручень у звітності;

4) відповідальність аудитора перед замовником за свій аудиторський висновок.
^ Згідно МСА 700 висновок аудитора може бути:

1) позитивним, негативним;

2) безумовно-позитивним, модифікованим;

3) повним, неповним;

4) достовірним, суперечливим.
^ Дата аудиторського висновку проставляється:

1) на день завершення аудиту, коли аудитор зобов’язаний доповісти керівництву підприємства про результати перевірки;

2) після ознайомлення та погодження замовника з результатами аудиторського висновку;

3) після проведення розрахунку замовником за надані аудиторські послуги;

4) на дату укладання угоди про замовлення аудиторських послуг.
^ Які обов’язкові розділи повинен мати висновок відповідно до вимог МСА «Аудиторський висновок»:

1) назва документу, місце складання, дата складання, гриф погодження, гриф затвердження, номер, заголовок, основна частина, висновок, підпис, печатка;

2) назва документу, назва фірми, адресат, перелік перевіреної звітності, основна частина, висновок, дата, підпис, печатка;

3) заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок про фінансову звітність, дата висновку, адреса аудиторської фірми, підпис;

4) жодна відповідь невірна.
^ За яких обставин аудитор видає негативний висновок:

1) існують обставини, які порушують незалежність аудитора;

2) існує не фундаментальна невпевненість щодо порядку відображення в обліку деяких господарських операцій;

3) існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у обліку деяких господарських операцій;

4) вірна відповідь відсутня.
^ До модифікованих висновків відносять:

1) негативний висновок;

2) умовно-позитивний висновок;

3) безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом;

4) усі відповіді вірні.
^ Тести контролю призначені для:

1) отримання розуміння про підприємство та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю;

2) перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень;

3) виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;

4) усі варіанти вірні.
^ Аудиторський звіт:

1) носить конфіденційний характер;

2) є власністю замовника, а тому не може носити конфіденційний характер;

3) є публічним документом;

4) відноситься до публічної фінансової звітності.
^ Зміст та структура негативного висновку визначається:

1) МСА 200;

2) МСА 700;

3) МСА 701;

4) Законом України «Про аудиторську діяльність».
Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні:

1) звіт про виконану роботу аудитора;

2) аудиторський висновок;

3) загальні відомості про перевірку;

4) правильна відповідь відсутня.
^ Залежно від змісту висловленого судження аудиторські висновки поділяються на:

1) безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні, негативні;

2) безумовно-позитивні і модифіковані;

3) безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні;

4) безумовно-позитивні, умовно-позитивні, негативні.
^ Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку – це:

1) модифіковані висновки;

2) умовно-позитивні висновки;

3) безумовно-позитивні висновки;

4) негативні висновки.
^ Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять суттєвого характеру, тоді аудитор надає:

1) модифікований висновок;

2) умовно - позитивний висновок;

3) безумовно-позитивний висновок;

4) негативний висновок.
^ Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, то аудитор надає:

1) модифікований висновок;

2) відмову від висловлення думки;

3) безумовно-позитивний висновок;

4) негативний висновок.
^ Стратегія проведення аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм:

1) МСА 230 «Документація»;

2) МСА 300 «Планування»;

3) МСА 500 «Аудиторські докази»;

4) МСА 710 «Зіставлення».
^ З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить:

1) економічний аналіз;

2) розмову з фахівцем облікового відділу;

3) тестування;

4) інвентаризацію.
^ Термін дії сертифікату на здійснення аудиторської діяльності не може перевищувати:

1) 2 роки;

2) 3 роки;

3) 4 роки;

4) 5 років;
Який вид аудиторського висновку не існує:

1) умовно-позитивний;

2) умовно-негативний;

3) негативний;

4) позитивний.
^ Методи аудиторської перевірки – це:

1) організація перевірки документів і записів;

2) система прийомів і способів, що використовуються для одержання аудиторських доказів;

3) система прийомів і способів бухгалтерського обліку;

4) немає правильної відповіді.
^ Якщо аудитор хоче перевірити операції з придбання на повноту, то яка з даних вибіркових сукупностей дасть йому найбільшу впевненість:

1) вибірка за документами на оплату, яку звірено з актом приймання товарів;

2) вибірка за актами приймання товарів, яку звірено з рахунками-фактурами на купівлю;

3) вибірка за документами на отримання товарів, яку звірено з замовленнями;

4) всі варіанти рівнозначні.
^ З якої процедури після укладення договору необхідно починати перевірку фінансової звітності:

1) планування аудиту;

2) запитання клієнта про наявність претензійних сум;

3) отримання письмових пояснень від керівництва фірми-клієнта;

4) ознайомлення з організацією внутрішнього контролю.
^ Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є:

1) підтвердженням аудиторською фірмою правильності і точності визначення всіх показників бухгалтерської і статистичної звітності;

2) актом перевірки фінансово-господарської діяльності;

3) думкою аудиторської фірми про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах;

4) рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у веденні бухгалтерського обліку.
^ Аудиторський звіт повинен бути адресований:

1) акціонерам, керівнику підприємства;

2) головному бухгалтеру економічного суб’єкта;

3) фінансовому директору економічного суб’єкта;

4) голові місцевої податкової інспекції.
^ Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудиторською фірмою:

1) тільки клієнту;

2) клієнту і місцевій податковій службі;

3) клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за їх вимогою;

4) клієнту і до Аудиторської палати.
^ Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати самостійно, а також аудиторські фірми починають свою діяльність:

1) після одержання сертифіката;

2) після одержання ліцензії;

3) після державної реєстрації як суб'єкта підприємницької ді­яльності, одержання сертифіката та включення в державний Ре­єстр аудиторів;

4) після складання кваліфікаційного іспиту.
^ Аудиторський висновок про фінансову звітність являє собою:

1) інформацію про своєчасність і повноту сплати податків;

2) відомості про фінансовий стан суб’єкта, що перевіря­ється;

3) думку про достовірність фінансової звітності;

4) думку аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах.
Після укладення договору на проведення обов’язкового аудиту з підтвердження річної фінансової звітності аудитор встановив факт незаконних операцій, що тягнуть за собою у найближчому майбутньому банкрутство підприємства-клієнта. Які дії повинен вжити керівник аудиторської фірми:

1) розірвати договір на проведення аудиту;

2) розірвати договір на проведення аудиту і повідомити відповідні органи;

3) провести аудиторську перевірку і видати відповідний аудиторський висновок;

4) звернутись до суду.
^ Якщо аудитору відмовлено в наданні додаткової інформації (пояснень) щодо об’єкту перевірки він повинен:

1) розірвати договір на проведення аудиту;

2) надати безумовно-позитивний висновок;

3) надати умовно-позитивний висновок;

4) надати висновок за видом, відповідним рівню невпевненості або незгоди аудитора.
^ Під датою аудиторського висновку розуміють:

1) дату, коли аудиторський висновок передається клієнту;

2) дату опублікування річного фінансового звіту клієнта;

3) дату закінчення аудиторської перевірки;

4) дату передачі аудиторського висновку за місцем вимоги.
^ Про який вид аудиторського висновку свідчить вислів у тексті «за винятком невідповідностей…»:

1) позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода);

2) умовно-позитивний висновок (існує нефундаментальна невпевненість);

3) негативний висновок;

4) відмова від надання висновку.
^ Хто несе відповідальність за достовірність фінансової звітності, перевіреної аудитором:

1) аудитор;

2) керівник підприємства, де проводилася перевірка;

3) головний бухгалтер підприємства, де проводилася перевірка;

4) усі відповіді вірні.
^ Які відхилення при перевірці повноти і достовірності фінансової звітності класифікують як шахрайство чи помилку:

1) відхилення від чинного законодавства;

2) відхилення від нормативних актів, що визначають організацію і методологію обліку;

3) недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики відображення у бухгалтерському обліку окремих госпо­дарських операцій і оцінки майна;

4) усі названі відхилення.
^ Аудиторський висновок про результати аудиту фінансової звітності акціонерних товариств може мати форму:

1) стандартну;

2) стандартну або модифіковану;

3) модифіковану;

4) модифіковану, крім безумовно-позитивного.
Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, що на підприємстві більше двох років не проводилася інвентаризація матеріальних цінностей, що є недоліком системи:

1) бухгалтерського обліку;

2) контрольних процедур;

3) бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

4) внутрішнього контролю.
Який вид висновку вибере аудитор, якщо він встановив використання відмінних від загальноприйнятих методів бухгалтерського обліку, але вважає, що фінансова звітність представлена правильно і об’єктивно:

1) безумовно-позитивний;

2) умовно-позитивний;

3) негативний;

4) відмова у висновку.
Результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності і законності господарських операцій повинні бути представлені в:

1) аудиторському висновку;

2) аудиторському звіті;

3) робочих документах аудитора;

4) правильної відповіді немає.
^ Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

1) видачі позитивного висновку;

2) видачі умовно-позитивного висновку;

3) видачі негативного висновку;

4) відмові від видачі висновку.
^ Як поділяються аудиторські послуги щодо аудиту фінансової звітності:

1) сумісні та несумісні;

2) незалежні та обов’язкові;

3) супутні та несупутні;

4) дійові та інформаційні.
Про який вид аудиторського висновку свідчить вислів у тексті «за винятком обмежень…»:

1) позитивний висновок (існує нефундаментальна невпевненість);

2) умовно-позитивний висновок;

3) негативний висновок;

4) відмова від надання висновку.
Чи має право аудитор підписати свій висновок до затвердження клієнтом фінансової звітності:

1) так;

2) ні;

3) так, проте це обмежено;

4) так, якщо дозволить клієнт.

Схожі:

Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconКомплексна контрольна робота
Визначити сутність, значення та види звітності підприємства згідно Законів України: „Про державну статистику” від 13. 07. 00р №1992-ііі...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconУзагальнення матеріалів дослідження аудитором
Необхідно: визначити, який вид висновку може надати аудитор в поданих нижче ситуаціях. Відповідь обґрунтувати та скласти аудиторський...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconПлан Характеристика фінансової звітності в Україні та можливості...
На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 1999р. №996-xiv затверджена фінансова...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconТема Аудиторські докази Питання
Аудитор повинен одержати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила спроможність зробити необхідні висновки, при використанні...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconЗавідувачу кафедри бухгалтерського
Прошу Вас закріпити за мною тему курсової роботи «Фінансова звітність підприємства про доходи І фінансові результати» з дисципліни...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconПлан Склад, призначення й загальні вимоги до фінансової звітності....
Фінансова звітність — це система взаємозв’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства, установи...
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка